Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1866

adfe SeSs ADVERTENTIES kers te Ootmarsum Ziju Ed scliree namelijk Uwe fi iten zijn door mijne moeder en zuster gebruikt eu hebben de beste gevolgen geh d zoodai zij zich van hunne pijnen bevrijd gevoelen Vele z jn de attesten die mij zoowel regtstreeks als door tusschenkomst der députshouders toegezonden worden en die alle het bewijs iev eren dat de echte ABSHAÜBBIN S ANTIRU I ATI SC HE WATTEN een zeker middel zija tot verdrijving van Eumatiek Kramp Jicht Kiespijn Hoofdpijn en dergelijke door koude ontstaan Ook weren zij volkomen Huiduitslat Jeukiug randerigheid Roos en worden zij aanbevolen in alle ziekten waarbij de lijders zich warm moeten houden Verkrijgbaar bij den bereidcr en hoofdocpothouder A BREETVELT Az Delft Groote Markt nevens de Waag die deze Watten voor den prijs van 30 cis per pal je o a verkrijgbaar heeft gesteld bijT A G v N ÜETH Gouda Wed BOSM VN A PEINS Zevenhuizen G WILHELMUS JFoerdM T Vi DEN UIL Sc tc nhunen Geb KAULTNG Alpfieii J GGl CADE Bo iküop J H KEijLEE Rotterdam Weste wagenstr A REIJNOOEDT Oostpoort En meer b kende depots in ons Rijk de burferir ht en om 4000 man onder de wapenen te ropes zËn onderzüv rrntie daarvan is aangenomen Alle incoa MtÜticne r ces ir Icc r de regering verleend zijn aan den senaat ter beoordeeling verzonden Morgen 7al aaii de kamer cea voorste ordei in ürT tct afscheiding van kerk en staat en tot verzekeni g oer volkomene onafliankelukhCRl der kerk De enquête tile ingesteld is omtrent Het bestuur brengt dagelijks nieuwe misbruiken aan het licht De voormalige dirHtieur generaal der posterijen de heer LieDreich is in tact v iu beschuldir se tek bc i t inU c iie te Pef ti lieerscht is geenszins veelbelovend He schijnt sedert het ic eript des keizers op het aJ = den landdag bekend crd bf eü allen twijfel verheven dat Hongarije geen verantnoordelijk niiui terie zal erlaosen Men vèr fkert d t Deak zoodra hij vernam di t de reirerin t r elde dezen eiiseh in Ie wi iigeu zou verklaard hebbeu V cc 2 cv aar maakt om dit verantwoordelijk ministerie in het leven te roepen dan moet men maar onu iddei i k den landdag ontbinJci t i i r ministerie is het niet raoselijk te onderhaiideicn Hei Xenë Fremdeiiblatt meldt dat het observatie corps aan de rusiisch moldavische grenzen door zes regimenten kozakken wordt versterkt In Tassy heerscht ctne sterke Uev eging ter gunste der kandidatuur van den hertog van Leuchlenberg er worilen troepen uit Bucharest em acht om het garnizoen te versterken Langs de linie van de Fruth is ook door ftumenie een militair cordon getrokken Voisei s het Vaterland eiseht l ruisen van Oostenrijk voorloopige ovei ir igt van hel beslu ir over Hoistein aan de pruisische regering ïer beurze iicp een gerucht dat de minister van financiën aan de lomhardische spoor eg maatsehappij gedurende 20 j ireti vriisiellirg van belastingen heeft verleend naartegen diemaairfhappij op zich neemt om te Triest eene haven te bounen Volgens de Wanderer heeft de heer Eothscliild de restder jongste leenmg ten bedrage van 40 millioen op zich genomen tegen door hem gestelde en door de regering goedgekeurde voürwairdej Het N fUf Frem enblatt zegt dat Couza bij de grootemogendiieden een pro est heeft ingediend wegens zijne verpligteaodicatie teriw l bij de beschermende mogeudheden heeft verzocht zi ne regien te verdedigen Pestb J Maart lu eene vereenigde zitting van de beide hui cl 111 den landd ig is hedeu het verwachte koninklijke rescript vo rgelezen l aarin betuigt de keizer zijne tevredenheid u uc landdag de nood ukeiijkheid heeft ingezien om de zoogcnaam t gemeenschappelijke aangelegenheden te behandelen Z M vtrv uht dat de verdere beraadslagingen de noodzatel jkheid v ii eeue herziening der netten van l54S zullen aantov nen Verder ordt iu het rescript gezegd dat art 3 der we V 1 elke een hongaarsch ministerie voorschrijft met eene doeim itige behandeling van de gemeenschappelijke aaugclegfiihe leu oniercenigbaar is dal artikel 4 van die wetten wa irb j wordt bepaald dat de landdag niet ontbonden kan worden vj r d it de begrooting is vastgesteld onuitvoerbaar is tea onvern ld herstel der gemeeutebestiiren is onmogelijk art 2 betretlende de nationale garde behoort te worden opgeheven wijders wordt verlangd dat alle niet veder ingevoerde artt der netten van 1S48 worden gewijzigd derhalve is eene ederinvoering van de meer genoemde netten zonder eene voorafgaande herziening onmogelijk Berlijn 4 Maart De oorlogzuchtige geruchten blijven aanhouden en heaben zelfs gisteren een sterken indruk op de beurs gemaakt Evenwel is nog niets met zekerheid bekend geworden de besiellinger aan montering enz welke in den laatsteu ujd hebbeu plaats gehad geschieden naar aanleidino van deu katsten oorlog waardoor sommige corpsen hunne équipement stukken vroeger dan gewoonlijk hebben verbruikt 5 Maart Er is eene iets meer vredelievende wendingin de verhouding tusschen Pruisen en Oostenrijk gekomen Demilitaire maatregelen zijn veidaagd en er zal in den eerstentijd een sommatie of ultimatum naar Weenen gezonden worden Ill weerwil hiervan wil men niet toegeven dat Pruisenteruggetreden is men beweert veeleer dat Oostenrijk de handtct verzoening heefi aargeboden Volgens deze berigten isdoor de dreigende houding van Pruisen eene pressie op Oostenrijk nitgtroefend In de conferentie betreffende de donauvorstendommenzal Turkije voorst iien de administratieve vereeniging tusschenMoldavië ea Wailachije welke het in der tijd slechts voorwaaroelijk toegestaan neefl op te hellen Kusla id zal ihvoor dn voorste verkiarea omdat dit daarvoor zijne bijzohdereredenen heeft De westersche mogendheden begunsti en de vereeniging door zich te beroepen op den wensch der bevolkingPms icolaa3 van NasMu broeder van den regerenden herto moet niet alleen kans hebben op den troon in Kumenie maar ook het verlangen om daaitoe te geraken Het jongste nommer van den Wurtembergschen Staats Aneiger bevat een koninklijk besluit krachtens hetvelk voorlaan vronnen en meisjes kunnen worden aangesteld tot bet verristen van werkzaamheden op de postkantoren spoorwe n en telegraafkantoren Zij zullen twee derde gedeelte van de tractemenien genieten welke voor de mannelijke ambtenaren zija vastïesteld Wanneer deze meisjes in het h nvelijk treden zullen zij behoudens zeldzame uitzonderingen haar ontslag moeten nemen Frankfort 4 Maart Op nieuw worden hier de meest fcuar ïde jeruchten verspreid nopens de oorlogzuchtige voornemens der Pruisische regering en werd zelfs beweerd dat de pruiiische troepen in Sleeswijk gelegerd reeds bevel hadden ontvangen tegen den wil van Oostenrijk Hoistein binüen te rukken Aan de beurs maken deze geruchten welke den specul ueurs a la baisse te stade komen eenigen indruk maar niet in onze staatkundige kringen alwaar men zich volstrekt niet ongerust niaakt in het zekere vooruitzigt van bet ongestoorde behoud des vredes 0tnnenlan GOUDA 7 Maart Meu verneemt dal op maandag den j K maart aanstaande eene buitengewone feestelijke tooneelvoorsielüng zal plaats hebben in de sociëteit Ons Genoegen in de boeiekade ten vocrdeele vau den heer L Hartlooper tooneeldirecteur bij gelegenheid van zijn jubik of 4rtjarige toonecl lienst voor deze voorstelling zijn ook bereids eenige nieuwe sujetten geëngageerd om die alle ïuistei bij te zetten bij deze gelegenheid zuilen ook lijsten circuleren ten einde eeuigzins voor zijne te maken kosten geassureerd te zijn wij wenschen den jubilaris dat hij met tene ruime opkomst van het publiek mag veieerd wordell Bij de tweede kamer der staten generaal is ingekomeneen ontwerp van wet houdende nadere bepalingen omtrentden accijns op het geslagt Bij beschikking vau den minister van binnenlandschezaken is o a benoemd tot klerk bij den rijkstelegraaf E vanBochove te Moordrecht Tot kandidaten voor het lidmaatschap de rekenkamersijn gisteren door de tweede kamer benoemd Als eerste kandidaa de heer de Eoy van Zuidewijn onder intei dant bij n departement van oorlog bij overstemming met den heerKien lid der kamer als tweede candidaat de heer Kien alsderde candidaat de heer Six tot Oterieek re erendaris bij hetdepartement van binnculandsche zaken De tweede kamer der staten generaal zal donderdag e k de definitieve begrooting van het departement van financiën in behandeling nemen In de Arnh Courant leest men Het Utrechtsch Dagblad zegt d it de minister van oorlog zal aftreden en door den generaal van Mulken za worden vervangen Dit berigt wordt in alle goed onderrigte kringen in de residentie stedig tegengesproken De heer Blanken treedt niet af en de heer van Mulkeu heeft niet den minsten lust om in het kabinet zitting te nemen Er schgüt nog niet veel uitzigt op de optreding Tan eenen minister v in marine Welligt blijft de heer Blanken me de portefeuille belast tot na de beslissing over de cultuurwet oor de koloniale marine zijn 4 ijzeren stoomschepen aanbesteed bestemd om in Oost Indie als transportschepea te dienen 2 zijn te Fijenoord en 2 bij de firma Paul van Vlissingen aanbesteed naar men verneemt tegen circa zeventien tonnen gouds Sedert geruimcn tijd zijn weder een paar plaatsen in den raad van state onvervuld men vraagt zich liier af of zij ledig moeien blijven om eene honorabele wijkrlaats aan ministers te versenaffen die bmnen min of meer koften tija zullen moeten aftreden Het plan om het beheer der staatsspoorwegen bij het departement vau financiën over te brengen is voorloop en welligt voor goed opgegeven oorstander als wij steeds geweest zijn van het beleenen der in kas zijnde gelden der gemeente kunnen wij met genoegen inededeeien dat de heer Doorman steeds voortgaat aan deze zaak zooveel mogelijk publiciteit te geven en ze algemeen duidelijk te maken Hij heeft daarom onder titel van financiële beschouwingen al wat daarover in s Graveihage is voorgeva len en behandeld in eéne brochure zaamgevat die hij door andeien hoopt te laten volgen en in die krochire ook opgenomen wat door anderen over dit belangrijke punt gezegd en geschreven is Waarlijk het i eene nebeli taak zoo on verdroten voor eene goede zaak Ie strijden en wij hepen danook dat zijne goede pogingen met eene goede uitkomst bekroond zullen worden waardoor hij zoovelen aan zich verpüïteu zal Dat veieu vooral de leden van gemeenteraden zich deze brochure aanschafi en mogen A Ufr Cam Cfcmengde Berigtco De keizerin van Frankrijk heeft plan om eeii reisje naar de landengte van Suez te oiidernümen In Keurhtssen ïs weder sprake van eene ministerieie crisis Op eene vergadering te Liverpool is ƒ 10 000 inge chreveii ten behoeve der gevangen fenians au 17 i febr zijn in Engeland als aangetast opgegeven 10 167 runderen sedert het bcpin der ziekte 177 689 stuks doch men acht die opgave onvolledig Op Cuba en op audere west Indische eilanden komen ge allen voor van cholera De Servische regering heeft aan den vorst van Montenegro eene batterij zesponders met bespanning ten geschenke gegeven De japansche taikoeu heeft aan keizer Xapoleon 15ÜÜ0 cartons eijeren van zijdeuormcL overgezonden Tc Parijs zijn 4853 logementen Van IS 24 febr zijn in Zoid Holland aangetast 1340 runderen in Ingezonden Mijnheer Toen ik onlangs donderdag 1 maart van den spoortrein de stad zoude iugaan werd mijne opmerkzaanheid gewekt door een tooiteel dat voor inwoner en vreemdeling beide even ergerlijk is Zoodn ik mij namelijk tegenover den isiaclitisclien doodenakker bevond bemerkte ik dat aldaar een gevecht plaats Voorspoedig bevallen van een zoon E B GEENDEi geliefde echtgeiioote van S S RUIJT GoUB v 5 Maart 1866 Den 27 Januari U overleed te Batavia onze oudste dochter GKEÜTEüID V JOHANNA in den ouderdom van 43 jaar Gouda J KRAMERS Jz 7 Maart 1866 C KRAMERS Sciiovten Door vertrek naar elders TE KOOP eene bespeelde PIA 1 0 voor f 175 Adres franco bij den uitgever dezer Courant ABSHAÏJBBirVf S of ANTI KUMATISCHE WATTEN zijn eeu onfeilbaar en goedkoop middel tegen alle Rumatiek Daar waar iij worden aangewend tegen de rumatische pijnen brengen zij genezing ja volkomen genezing te weeg Ik on iug daarvan het bewijs in een brief van den Heer A Vol bad liisschen twee persomi bezig met het begraven van en lijk en die handgemeen uarcn over de kwestie wie van beiden het lijk iü den grafkuil zou helpen nederlaten Men moet wel twistgierig zijn om op die plaats en bij zoodanige gelegenheid zijne driftigheid niet te kunnen beteugelen Noodig is het zeker dat in zulke ongelegenheid voorzienworde en wenschelijk ware het ter voorkomiug van ergernis dat liet bestuur aan de geoieente de verpligting opleide omhet kerkhof door een muur te omgeven waardoor de voorbijgangers voor het aanschouwen van uergelijke tooneel n bebaardbleven Gouda 3 Maart I 66 Y Burgerlijke Standco uda Ceborkn 2 Sfaart Johauua CorDclia ouders D van der Kist en J van He tum lieroardu ouders A Heij en J van Vliet 3 Elizabeth ouders A van Balen en J vau der Staire Hendrik ouders J van der Kemp en C Stalenburg Johannes Franeiscus AntoüiuF ouders J B C lerdL ls en C H M Papiiig Janna Cornelia ruders C Urbauus en J H Meuwl ud Keiuier ouders J Slenet en J de Jager Cornells Jubanue ouders E vau der Kleijn en C B Feis 4 Jacoba Picteruella ouders J Nieuweuhaizfn en M Overkamp CatLaiiua ouders P Boon en G s Gnivezaude 5 Arend ouders P Horgcveen en A de Jonge Gernt ouders S Spruijt en E B Grendel Frans Joseph ouders F Kouwenberg en M J V Feijeu i Fitter Anthouie ouders J P Tieman eu J G Bo üvhELEDES 28 Febr J Kost wed C de Korte ö j 2 ifaart A S Sehiebroek 3 j 3 m 3 A van Herhout 15 m J IJsselsteijn wed J Zorg 78 j WOERDEN van 23 bruarij tot en met 2 maart 1866 GebobeK Cornelia ouders C Wolijk en G Wouters Jaunigje ouders D bloesarweij en H Bos 2Sico aas ouders K Paling en C Herreweijn Jan Cornihs ouders U Kittberk en eu J J Vrolijk Dirk Jan ouders J timaliiig en C van Dissel Antonie ouders J van Tuijl en I Pak Elizabeth ouders K J L de Leeun en S Bosnia o OvtBLEDKN C Flier ruim 3 m H ïloogendoorn 45 j gehuwd n et D V redendaal OLDEWATER van 21 februarij tot 6 Maart 1S66 Blv llen M van Dam geb Busing z W Guddee geb de Wilde d J M leuter geb Carbon d E de Hoer g jb van der Roest z E de Jong geb van Voorthuizen d A liacntjeos Üekkei geb van Oosterzee d B Iittenuoogaard geb ijterk d A M Tienhovenr geb Hcemeii z J Hcgendooru fb Plnit z J Konincïs geb Duitp z Oü=trom geb vau Eijik d Ovt Ri h HEX M de Boer 12 u H van Wijogaarden 1 m V Zomerveld 1 j 6 m C Uithol 7 w H de Man geh met C Kuijf 67 j X van der Meer 3 w Onokutkotwd G van W jngnarden jm 24 j met M GrocneveM jJ 2 3 j OPENBARE VRIJWILLIGE V e r k O O p 1 n g om contant geldj te Bhincijk op woensdag den 14 Maart 1SG6 des vooimiddags ten 10 ure aan de bouwmanswoning Hoop vleit den Landman bewoond docr de Gebroeders LIEVAAET van UITMUNTEND GOEDE PAARDEN voortsBO Wen MELKGEREEDSCHAPPEN eu eene groote par j BRANDHOUT En iu het Raadhuis te Zuid JI aildt j vten aan de Waddin xveensche Brug van twee HECHTE STEEKE HUIZEN metStharen I Erven en Grond staande en gelegen binnen de Gemeente van Zufd t addinrreen en een HECHT STERK HUIS met Schuur Tuin en Er staande en gelegen binnen de Gemeente van Boskoop De veiling op woensdag 21 en de afslag op woensdag 2S i Maart 1S66 beiden des voorraiddags ten 10 ure Nadele iuüehtingen en informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zi id irnddiiu irnn