Goudsche Courant, zondag 11 maart 1866

J V Zondag 11 Maart ü 4t9 ts te GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BüINKMAN Lange Tiendemeg D u 60 België Roths 2 s Spanje obl 2l j Portugal obl 3 Rusl obl F 5 a 1S2 29 5 d 6 serie 5 d Loud 1862 5 d Amst 1S64 5 d Amst lS60 4l 2 Aand spoorw ƒ Oost Metall ópCtdito dito 21 d rentcAmst 5 d nat 1S54 5do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Bl RGEMEESTEE ex TVETHOCDERS van Xoord irad bt jxifK overwegende dat i op 23 25 Febr en 3 ilaart il door de na te noemer Veehouders alhier wooija h tig br di D Burgemeester aangifte 3 ge i daan dat zeventien runderen af ezonderJ staande ie de bij hunne woning behoorende stailinï do r ziekte zijn aangetast dat büjsets nadere aangiften vii runileres op heden daamn i i gestorven Gelet op de schrif ei Le verklaringen van den vee irs J E Snellen te Moordnclit waaru üi kt dat van J van dfr Breggen Az tuee tienjarige een vierjarige en Xd driejarige zwart bonte koe en van G de Raadt tt n zwarte witkop pink zijn aangetast gen eest door de heerscbende besmettelijke veetyphus en daaraan seitorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend r oJzakcüjk is ten einde die ter voorkomiLg van verdere uitbreiding oier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 09 tot rn met 72 der wet van den 2 Augustus 1351 i staatsb l U 12 1 Hebben besloten V Boven oxsebreven n ndcren dadelijk te onteigcneu en na ic cerving der huid me b vüegi van een genoegzame hnevet e l OHi cjinschte Kalk ter behoori ke d ep e Ie doen begraven en i Dit besluit onmiddellijk mede tedeeien aan he eu Gedeputeerde Staten derProvincie 7 E Jland af te kondigenbinnen de rnte en te plaatsen in de CouJscbe X crJ l r t i 5 iliart 1 66 Burjemee Weihou iers voornoemd h rcr i Secr De Burrjemi iittr W BLOK Van DOET KROON BL RGE iEE STER en WETHOUDERS van r k overweseude dat op 25 Febr e i 2 il tr ii door dr na te noemen Veehouders alli rr uoonachüg bij den Burgemeester aai gifte IS ge laan dat acht runderen afge ci ri d ïtir mie in de b j hunne woning Dehoorei Je stailijiz door ziekte Zijn a ire a da 1 ei s nadere aangifte vijf runderen op hedei daaraan zi n gestorven Gele op de i hrif ei jiie ve kiarinacn van den ï eir E 0 erbo ih te Cr da vsiar nit bil kt dat van X de Vo cén vrfjariïe b aaua bonie tVn vierjtrije z artc en een tv eejarige wit bonte bleskoe alsmede é a zwart crte pink en van b Boer tVn zcve e zv art bci t koe ziju aangeiast e c 5t door de hcerschende be m te e veetvphus en daaiaan gestorven en aat de onteigening van voormelde r i ueeu c J noodzakd 1 is ten einue d e ter voor iOming van verdere uuurti ng d er zicute met de uuid te kunnen of graven Gezien de an 9 tot en met 72 der wet van den 2 Auïuüus l öl = taatsblad n 12 j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteiger en eu na ihke ïi g der Luid met bijvoeging van een genoegvame hoeveelheid ongel iuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen Begraven en Z Dit besluit onmiddellijk mede te deelep ain beeren Gedeputeerde Staten der P OTT 7miH j ia d a te kondigen bmnes de gemeente ir plc L c i ut Gondsche Courant Broek d o rt Bargemeester en Wetjo J rs voor iaü ifc rfte fer 1 Peer T rt J JOXKHFip V N D02T K200X BÜRüE MEESTER en WETHOUDERS van SoordWaddinxteen overwegende dat op den 26 27 2S februarij en 1 Maart 11 door de na te noemen Veehouders alfaier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acbtien underen afgezonderd staande in de bij hunne wouiug behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vier rundereu op heden daaraan zijii gestorven Gelet op de schril c ke verklaringen van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen Az t n zevenjarige zwart bonte koe éi n blaauw bonte pink en één zwart bont stierkalf alsmeue van G de Raadt één zwart bonte pink zijn aangetast geweest door de heer chentle besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormelde r aderen dringend nooikakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augusius l ól iStaatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreien runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoVan l af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant yoord addir j reen den Sn Maart ISó j Burgemeester en e ouders voornoemd De ethouder i Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van oordU üddtiixveen overwegende dat op ütn 2r en 2 7 Feuruary eu 1 Maart door de na te noemen eehouders alhier woondchiig bij den Burgemeesier aangifte is gediian dat negentien rundereu afgezonderd staande in de bij hunne woning tehüorende stalling door ziekte zgn aangetast uat blijkens nadere aangiften vijf runderen op heden uaaraau zijn gestorven Gelet op de schnfielijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit liijkt dat van J van der Breggen t één wit bonte pink us twee biaauw boute p uken en één v it bout kalf en van K van der Torren Kz één zesjarige z art bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijte leeiyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzaivelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekle met de huid te kunnen begraven Geziea de artt 69 tot n met 72 der wet van deu 25 Augustus 1651 staats bl 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe eelheid ongeoluscbte kalk ter behoorlijke diepte te Ice oegraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelea aan heeren Gedeputeerde Staten der L Z id Ilaiand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de eLt Courant addinmen den i Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd etiotider 10 Secr De Burgtnieester W BLOK Vak dort KEQON LET WEL Een nieuw HUIS te Koop of te Huur met Mei aanstaande te betrekken voorzien van K iMERS KEUKEN KELDER en verdere Gemakkeu met een TuilL op eene der voornaamste Singels Te bevragen bij A M SCHOUTEN op den Fluwelen Singel te Gouda De ondergeleekeudeu hebben de eer te berigteu dat zij te dezer stede zich hebben gevestigd als KaSSierS en Joitl missionnairs in Effecten onder ZIJ de Firma A KAPTIJN k JANSEN bevelen zich als zoodanig beleefdelijk aan A KAFflJN E A JANSEN WoEBDEX 7 Maart 1S66 MAATSCHAPPIJ van VERZEKERING 9 De Phoenix gevestigd te Aiiuterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1 45 n 72 enz M 4AT3CHAPPELIJK geheel geplaatst erzekert op bUiijke vaile fremi n tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W K R O M H O r T kassier der Beleenbank van Gmtéa Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeenle acijns bij eeie hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4q o per kan 61 eents Jenever 2 = soort Moutwijn a4i 2 oy p an 59 cents inl BRANDEWIJN 46a o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 7 Maart 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 6 Maart pCt Xed w sch 2 jdito 3 dito 4 Handelm op resc J aagste Hoogste Geblevea kofrs 61 73 is 21 Ad Boekdnikkerij rtn A BRINKMAN 7 2 Vlo Deze Courant verschijüt des Donderdags en Zondags j In de Stad geschiedt de uitgave ües avt ads ie K EIN NISGEVING Nati onale Mi litie BURGEMEESTER en WETHOUliEJlS van GOUDA maken bij de e bekend dat de eerste zitting van den Militieraad bedoeld bij art S6 der Wet van deu 19den Augustus 1361 Staatsblad n 72j zal plaats hebben op DONDERDAG den 22sten Maart 1S66 des voormiudags ten half tien ure in het RAADHUIS alhier Zij herinneren voorts dat in de gemeld zi ting voor den Militier iad behooren te verschijnen 1 De Vrijwilligers voor de Militie 2 De Lotelingen die vrijstelling bezitten wegens ziekelijke gesteldheid gebreken of gemis vau de gevorderde lengte Terwijl de Lotelingen die voor hovengenoemden Miiitieraadniet zijn verschenen gehouden orden geene redenen tot vrijstelling te bebbe n en voor de dienst aau eHeypn worden terwijl het niet ontvangen van eene bijiondere kennisgeving ofoproepingsbiljet niet ontheft van de verpligtmg lot het verschijnen voor den Miiitieraad of tot het indienen DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzlgt GOUDA den 10 Maart De Grieken hebbeu eene waarschuwing ontvingen van de beschermende mogendheden De toestand is d iat vrij radeloos onmogelijke geldmiddelen onverzoenlijke partijsc lappen en een koning zonder get tkracht en ondervinding De vorsten uit de diplomatie geboreii hebben weinig levensvatbaarheid hoe spoedig verd ve3n die Otto van Beijereii en de er dagen de overmoedige Couza hoe wpnkel slaa de deensche prins in Griekenland en met hoe gmte zekerheid kan Alax in Mexico zijn aanstaand ontslag voorzien Voor dezen laatste is het niet ongunstig dat de republiei Amerika ui eigen boezem genoeg te regelen heeft en dat üc wijze maliging van den president Johnson zoo hevige bestrijd rs vindt onder de doldriftige negervrienden die de volkom ne gelijkstelling der rassen sonder bedatutzamen overgang niMen De president betoont groote vastheid maar hij staat tegejover mannen van groote bekwaamheid en vurigen moed De beraadslagingen van het fransche w gevend ligchaam verkrijgen meer belang De oppositie heeft een zej e behaald mogt zij bet voorteeken zijn van vele volgende Een amendement dat staatkundige gelijkstelling eischt voor de koloniën met het moederland na bestreden te zijn door den ontwerper van bet adres is verzonden aan de commissie van redactu Dit beteekent nu wel niet veel maar het is toch altijd een bewijs van leven als de geest eens ontwaakt zal hij ras toenemen in krachten Naar buiten zal Frankrijk zich weldra doen gelden in de kwestie der donauvorstendommen de conferentie zal te Parijs bijeen komen en dan zullen intrige en willekeur nog eens beslissen over het lot van vier millioen menpchen De diplomaten leveren wel altijd slecht werk maar zij voorkomen toch dikwerf de gruwelen van den oorlog Zij mogten Pruisen wel teregt wijzen dat alleen beschikken wil over de elbe hertogdommen en Oostenrijk door bedreigingen dwingen wil om genoegen te nemen met geldelijke tegemoetkoming Oostenrijk zal eindigen met toegeven indien de andere mogendheden blijven toezien De hongaarsche vreugde is al weder voorbij Men zou bijna ▼ ragco af al die vertooning van landdagen enz alleen ten voorwendsel moest dienen om de constitutie te schorsen want al I De prijs der Advertertien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voot eiken regel daarbo en 10 Cent j Buitengewune letters worden berekei d oaar I plaatsruimte de eischen der Hongaren worden afgewezen men wekt eene al pmeene ontevredenheid en de wankelmoedige bekrompenheid iet regering maakt Oostenrijk ook n iar buiten geheel magteioos Die toestand is bedenkelijk genoeg en Pruisen zal daarvan zdcerlijk gebruik maken als Bismarck zijn koning voortdurend weet te beheerschen De kans staat schoon nu het verdrijven va Couza de oostersche kwestie weder in het leveu roept Ia Moldavië wordt de bevolking reeds in beweging gebragt OBS afscheiding te vragen van Waliachye de po te eischt hetzeiAle en Rusland zal naar men meent dit plan begunstigen Nog dltijd houden onzi bladen zich bezig met een afgedane zisk Men wil meer licht over de aftreding van onzen grootte staatsman maar het zij dan dat zr niet meer gegeven kan worden of dat men niet meei geven wil het ia dwaasheid dtt icht te willen afdwingen Treurig is het dft liberalen ziet laten vervoeren om door deze kwestie tweedragt te zaaijen ea de belangen des lands in de waagschaal stellei door toe te geven aan persoonlijken spijt Indien Thorbecke zooals men algemeen gelooft zitting eeuit zal hij de zaak ophelderen zoo niet dan bte men dit onderzoek rusten om zich bezig te houden met het hoogwigtige onderwerp der cultuurviet dat weldra behandeld moet worjen en dat alleen door de eensgezindheid der liberalen to stand kan komen Thorbecke is een eenig man en zijn verlies onherstelbaar müar hij is wel de uitmuntendste voorstander van het liberaal beginsel doch het valt niet met hem De minister vaa Judonien is een voortreffelijk en in den gegeven toestand een onmisbaar man geheel Nederland vereert in van Bosse den bek iraen financier en zijne donderdag in de kamer gegevene verklaringen ten aanzien van cu Sdieu hij in het bestuur der financiën volgen wil zal ongetwijfeld toejuiching vinden bij alle weigezinden Zoo willen wij dan vertrouwen stellen in het ministerie en zijne daden onpartijdig beoordeelen öuitenlttuö IiOndöIl 7 M iart üit New York wordt dd 24 dezer berigt dat allerwege in het land volksvergaderingen worden gehouden met het doel om de staatkunde van den president te ondersteunen De president heeft te Wishington eene redevoering uilgesproken waarin hij in de slelligsie bewoorüiu en heeft verklaard niet te zullen afwijken vau het ingeslagen pad terwijl hij tevens met zeer scherpe taai de handelwijze iler hoofden van de radicale partij beeft afgekeurd Men berigt uit Glasgow Op maandag II gaf de heer Corbett het jaarlijksch feest aan 150 vrouwen die in de 26 cooking depots dienst doen en hare betrekkingen ten getale van fiOO personen Een gastvrij onthaal muziek en zang en eenige toespraken maakten den avond vol genot Onder meer zeide de heer Jenkins hoofdnestuurder dezer inrigting Het geld geïnd van 1 jan tot 31 dec 1865 bedraagt 40 234 pd St 13 s IQi s d ƒ 482 816 3773 vertegeuwooidigende het groot getal van 10 millioen stuivers portien De cookingdepots of eethuizen tot verdringing der drankhuizen geheel opzettelijk ingerigt maken den heer Corbett tot een der grootste en gelukkigste hervormers van het schotsche volksleven Parijs 8 Maart Dezer dagen is door de regering eene depêche uit Rome ontvangen waarbij de H Stoel toetreedt tot hel voorstel om de interest van het deel dat door Italië van de romeinsohe schuld zal wordeu overeenomen door bemiddeling van een der groote fransche bankiershui en te doen uitbetalen Daarentegen blijven er echter nog zoovele andere onderdeelen ter regeling over dat het nog niet is te voorzien wanneer de desbetreffende onderhandelingen zullen zijn afgeloopen De parijsche dagbladen hebbeu eene dageigksche oplaag