Goudsche Courant, zondag 11 maart 1866

ADVERTENTIEN BURGEMEESTER en W ETHOüDERS van Reenicijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van J m Hoogendoorr te Reeuicijk één zwarl bont kalf oud 3 weken overneijende dat volgens die verklaring de onteigening van geiioemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitureiding dier ziekte iret de huid te kunnen begraven Gszien de artt B9 tot eu met 72 c erwet van deu 28 Augustus 1S51 staatsblad n 125J Hebben besloten 1 Boveu omschreven rund dadelijk te onteigenen cu na inkerving der hiid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Gondsche Courant Meeuwijk deu 10 Mar 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De V Secretari De 1 rgemeester J TEEKENS C BRACIC Wethouder ad interim BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau NoordWaddinxneen overwegende dat op i Februarij en 5 Maart 11 door de na te iioemen Veehouders alhier woonach V U 150 000 exeuipUren Vernm het zegel C F pla r ibrenst deze belasting aau het r jk jaarl jks iV millicen op ♦ er ijl eehjk de LiVertc doet opmerken de po t voo i o tó ï van kuisten en e enschuppen op het b dget het mi Hsierie van on leruijs nog ee milhoeu bedraagt De Aloniieur zegt in een bulletin dat door de gebeurteni en in de PoLnu Vorslendommen k estien worden opgeworpen die tot eene eoüee ie e handeling der mogendheden raopvu iflJm en d t hei daarbij in den aard der zaak lag d r oe ere nufertatie e l anjs b een te roepen waartoe a =nu dr n tf v rt£enooordigers reeds vau de noodige volBjaj r cii zijo om aan de beraadslagingen deel te Brussel Maart fe seetieu hebben het onderzoek sirekle iie i i n voikjitr aennoordigers en enatoren te vf nncrrdenr uu einde gebragt Het aantal kamerleden zal met S v cruen crroeerdenl wan va ert ee Ie Brussel zuilen worden gekozen en de senaat met 4 leden De kamer zal drs 124 leden de senaat ö2 leden telilsn WeeneiL s Mnrt Men mellt uit Koiistantmopaindat het observatiecjrps vi n Jeu luiiiu sterk is l oO man infanterie 4000 man fcavaljerie er een reg meM artillerie Het re=er ecorps van J ii man zal bil Sl KuioLi vvordea bijeeiigelfokk n X iar luid der jongste berigien uit Bohemen raag men nieuwe rustverttoriuscn in sommige streken des lauds Ie gemoct ïien Men vree dat zij op grootere schaal dan vroe er zullen pl iats hebben eu niet slechts legen de Israëlieten m r Ui en vjiking in het algemeen zijn gerigt Men brt u t iiit lle y e Tremdenblatt deelt een telegram uit Jassy meue volgens jiev eik te dier stede eene groote ben eging heersehtter gi uste van eeue afscheiding van Moldavië en Wallachije ende v r Jl l van een inlander tot verst van Moldavië Devoorhoede der troepen tot verstcking der bezetting van Jassygezonden iild iur binneugeriikt Berlijn Mi irt In goed onderrigte kringen houdt men zich overt t de landu ig in den loop van dit jaar niet wr er b te pm zal worilen tenzij buitengewone omstan U t leu oi r ng nopen een anderen neg in te slaan Gebe jrt er nie bijzonders dan heeft de regering voldoende sommen in de schatkist tot hare beschikking om zonder tusEci tukoaist van Let huis der afgevaardigjea te kunnen voortgaan De heer von Bismarck antwoordende op het bekendisadres van ceuige leden der holsreinsche ridderschap heeft hetvolgende ver vlaird Ik heb vroeger te keunen gegeien datde vcreeniging der hertogdommen met de prui ische monarchieeene goede regeling der kwestie zou zijn Het aanzien derondertceker ircii van het adres heeft de regering aangemoedigd nieuwe poHii irrn in het werk te stellen om Oos enrgks toeEtemiüii g i f te lerntfven ten einde de onder alle cmstandigbc cn ende aanspr ken van Pruisen bevredigd devereeniïu i r hertogdommen hersteld en hunue welvaartverzekeri i Frankfort Maan Men verneemt dat de bewapening der boj l f u in den jongst verloopen tijd aanmerkelijk is ir gibreid t d t ein Ie is uitsluitend zwaar geschut naar let nic i ve n oJci gebe igd Volgens mededeelingen uit Polen worden voortdurendsterke troepenafjeeliiigen naar het zuiden gezonden Aan degehuwde oScierrn is bevel gegeven om zich niet door hunnefamilie te doen vcr e eilen al de met onbepaald verlof afwezige mansc nippen zijn opgeroepen om zich op iö maart bijhunue eorprn te vervoegen Otnnenlflnö iOUHA 0 Maart In de memorie van beautwoording wegens het ontwerp tot definitieve vaststelling van het hoofdstuk financiën der staatsbegrooting over 1 66 aan de leden van de tweede kamer der statengeneraa rondgedeeld iaat de minister het antwoord op vragen van staatkundigen aard geheel over aan zijne ambtgecooten iie zitting hadden in het vorige kabinet en welke daartoe opgeroepen bereid zullen worden bevonden om de verlangde inlichtingen te geven Zijn doel is beperking va i de afhankelijkheid onzer financiën van den bloei onzer kolc ikle geldmiddelen te verkrijgen door vermindering zoo mogeli k van staatsuitgaven en het bep altie stelsel om geene belasiiogép af te schalfen zoo lang het equivalent uit Indische geldmid ieien zou moeten worden gevonden Afschaffing van belasting komt den minister vrareerst zeer onraadzaam voor Sieuwe wetsbepalingen betreffende de groBdbelasting maken thans een punt van overweging uit Bij de beraadslagingen gehouden op donderdag ia de tweede kamer over het wetsontHerp tot definitive vasisleiHug van de begrooting voor het dep van financiën zijn andermaal de redenen van de ministeriele verandering besproken en u v dere inlichtingen gevraagd Daar de heer van Bosse zich bij de verdediging bepaald heeft tot de beantwoording der financieie punten zoo wordeu morgen inlichtingen Ie gemoet gezien van de ministers die reeds in het vorig kabinet zitting hadden Eeiiige limburgsche leden hebben hunne slem afhankelijk gemaakt van de opzegging van het tractaat met Pruii en tot wering van den sluik indel De heer van Bosse kon daaromirent geer e bepauiui toezegging geven want de zaak was nog iu behandeling Het spoorwegnet zal 150 millioen vorderen maar daaronder zijn begrepen de kosten der brug aan den Moerdijk en die van de o erbrugging van het IJ Ook uil dien hoofde was voorzigtigbeid en zuinigheid noodig en kon men tot geeae afschaöiiig van belasting overgaan zonder equivalent In de zitting van de tweede kamer der staten generaal van giatereu zijn de beraadslagingen voortgezet en teu eindegebragt De minister van kulouieu heeft medegedeeld dal bijkou besluit v eu 4 febr jl de afkondigiiii der strafwetgevingin Xnl lndie is vastgesteld Hij gaf nadere inlichtingen omirent hetgeen in den ministerraad is voorgevallen ten aanzienvanhei geschil heti eit tot ontbindius v iu het vorige kabinetbeeft geleid Vervolgens hebben een aintal leden nog overdie kne iie gesproken waaina de algemcene beraadslagingengesloten werden Sommige onderdceleR gaven aanleiding toteenige vragen waarop achtervolgens door den minister werdgeantwoord Ten slotte wordt de wet in stemming gebragt enaangenomen met 57 tegen 5 ste iimen de hh Cornells Guljc de Biiberstein de Lom de Berg en v d Maesen de Sombreff Daarna wordt mtt aljemeene temmen aangenomen het ontwerp van wet tot bekrachtiging van provinciale belasting in Groningen Uit Batavia veri eemt men dd 28 jan onder anderenhet volgende Op Java is niets voorgevallen van staatkundig belang De directie der javasche bank heeft gemeend haar disconto weder te moeten verhoogen tot 10 pCt een rente standaard die bij menscliengelieugeu bier niet bereikt is Men zou zich echter vergissen dour hierin eenige aanleiding tot ongerustneid te vinden de omstandigheden die tot de e buiiengewcne verhooging hebben geleid en die in verband slaan met den uitvoer van specie naar Bi itsch Indie zijn van zeer bijzondereu en voorbijgaaudeu aard oigeus een iu Je Javasche Courant openbaar gemaakt verslag üei werkzaamheden van der spoorweg zijn deze in bet afgeloopen jaar goed vooruitgeg ian Men verneemt echter d it het cüutract der maatschappij met de aannemers Drossaers en Men leest in het Handelsblad De geruchten sedert eenisen tijd nu eens in nederlandsche oppositiebladen dan weder in dairraede bevriende buitenlandsche clericale bladen voorkomende nopens plannen of onderhandelingen tot overdragt van eenig deel der O I boitenbezittingtn aan België zijn ten eenemale onwaar Er is geen kwestie van onderhandeling nuch officieel noch officieus Het gerucht is eene manoeuvre der oppositie waarvan de oorsprong spoedig blijken zal Lu s Gravenhage schrijft men aan de Utr Ct Naar ik verneem zou de portefeuille van marine zijn aangeboden aan den heer mr P Blusst van Oud Alhlas lid vande tweede kamer der stateu eneraal en zou deze zich bereidhebben verklaard die taak te aanvaarden Mijn zegsman voegt er bij dat de heer Blusse de overtuiging koestert dat er tot opheffing onzer marine uit haar tegenwoordigen toestand voorlaan minstens l j maal zooveel als tot hiertoe voor dat departement op de begrootine zoude moeten worden uitgetrokken eu dat zelfs de overige kd n van bet kabinet zich niet ongeneigd zouden hebben betoond om hunnerzijds mede te werken tot het verkrijgen der goedkeuring van de vertegenwoordiging op het voorstel tot zoodanige aanzienlijke verhooging In liet Volksblad leest men De minister van binnenl zaken schijnt leregt een enderenwef ten opzigte van de runderpest te willen volgen namelijkgeen hreede en lange cordrons maar inslniting der besmetteplaatsen Naar ons gevoelen zal bij ezen maatregel nog gevoegd moeten worden eene premie voor de eerste aangeversen een gemakkelijker weg tot onteigening gelyk men vroegerbij de teepest m 1790 had vastgesteU Men schrijft uit liet Westland De veidvnichlf suan w n h hoc rtl het l co za d hier en laar nog al watte wenschen overlaat De rogge daarentegen staat buitengewoon schoon te velde Driebergen 9 Maart Met vergunning van den minisier van biunenlandsche zaken passeren hier per ned rijnspoorweg iu verzegelde beestenwagens dagelijks runderen schapen en varkens bestemd tot uitvoer naar Engeland afkomstig van duitsche kooplieden In tegenwoordigheid van de politie worden deze wagens bij aankomst Ie Eotterdam ontzegeld om het vee onmiddellijk per scheepsgelegenheid naar zijne bestemming te doen vervoeren Naar men verneemt is in de gemeente Soest de veeziekteuitgebroken Ofschoon wij er hier tot heden van verschoondBogteii blijven zijn wij als t ware nu bijna omsingeld enwordt daardoor de vrees natuurlijkerwijze grooter Bij besluitvan 2 dezer heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstedebesloten de gewone wekulijksohe voorjaars veemarkten dit jaarniet te doen plaats hebb n Aan bet sf tion van den rhijnspoor eg alhier zal naarmen zegt binseu kort ann de overzijde van den weg galijkte Ulreciit een tweedt perrou worden gemetseld hetgeen totgemak en veiligheid der reizigers niet weinig zal bijdragen Te oordeelcn na r het vervoer van boomeir planten enheesters langs den rhijüspoorweg schijnt de afleVerrnginif Boskoop weder in vollen gang en zoo men zegt mogen de kweekers bij een leveiidigen bande cd hooge prijzen van vele artikelen zich verheugen Bcrigten Gemengde Eene pruisiscbe kalenmijn ia de nabijheid vau Saarbrugge is voor 90 U0ü th s jaars verpacht aau eene frausche maatschappij In vele steden van Bohemen hebben de Israëlieten dtzer dagtn bloot geataan aan schandelijke misharidelinirfn Meu beweert dat voi HisinarcK zich ve l moeite geeft om den küiiing te bewegen tot bet opheffen der constitutie Prins Nikolaas van Nassau zou uitt ongenegen ijn vorat an Rumenie te worden De provinciale raad van Xapels heeft vour een half millioen ingeschreven len behoeve der schatkist De o olking van België bedroeg op 31 dtc jl 4 9bl b37 zielen Ken profes or te Praag heeft bevonden dat een groen damast balkleed 2 ons roitekruid bevatte De veifeui ide staten onderhandelen me Griekenland o er den afstand van een eiljiid in den archipel aan Amerika Mtu wil de kleine londeasche Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan R IJ L A N D brengen bij deze ter kennisse van dd ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1866 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld van af den 7 dezer dagelijks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf nre ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rijnland te Zeyden en wijders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der distrieten en onder districten als ook in de lokalen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruqnias de Lynden en de Leeghwater Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf W G DE BEUTN KOPS Secretaris Leyden 3 Maart 1866 waren bij de abdicatie in de gezamcDtlijke stutskaasea nc 50 dukatea ïoorbatiden De londeusche bouttmeesters hebben besloten den atnrdag luiddag vrij te geven aan de werklieden Het gasmonopolie f ordt te Londen vernietigd Het gas was ï lecht en duur De uederlandsche staatsspoorïi egen sullen minstens 150 riiliioen galden kosten Marktberigten Goud £ 8 MiUirt Tarwe PooUche p iast 290 Zeeuws per mu l ƒ 9 a ƒ 10 00 Rogge IdI ƒ 6 a 6 50 builenl ƒ 6 50 a ƒ 7 00 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 00 Haver fZ a 4 00 Ervvteu ƒ 8 50 a ƒ lü Bruiue boonen f 2 a 14 Paardeb 7 50 a 8 00 Duivebooueu ƒ S 50 a ƒ 9 Hennipz 8 Boekw Fr per 2100 ned S ƒ l ió Xoordb ƒ 1S6 a ƒ 190 De handel io magere varkeus tïaauflr in vette varkens vli Boter ƒ 1 24 a 1 30 per ned pond Delft 8 Maart Bij ruimen aanvoer en vlugger handel ging alles vlug van de hand Tarrte 8 60 a ƒ 9 20 Rogge ƒ 6 10 a ƒ 6 60 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte haver 4 a ƒ 4 60 Lansre do ƒ 3 a ƒ 3 60 Dtti b ƒ a 9 Paardeb ƒ 7 50 a S 00 Gr crwtelF g 11 Aan tAis waas gewogen van 1 tot 8 maart 150 3 ea 99 16 bMer te zameii i990 ned ïk T 59 72 het vierde 1 47 a 1 80 per n g Burgerlijke Stand OOUDA Gkborï v 6 Maart Elizabeth jirnolda ouders J van Rijn en C Boere Gerardus ouders P Kelder tn W Neef Adriantis Tutodorus oudersJ tjniita i J van Waas Pietcrnella Maria ouders li cbrave en X idu liet 7 Johannes ouders J de Joug en J Breda Adiianus Johannes ouders M Schoon derwoerd en G Stolwijk Xeeltje ouders H J Polet en B C Zieleman Arie ouders H van den King en J A Messer Elizabeth Geertruïda Josephioa oaders J vander Geest en G J Huijvenaar 8 Helena ouders M M Kijzer enG Mendels Aaltje ouders A Dekker en M Pus Hendrik Cornelia ouders N C Wjezcr en M van Vleuten Leucdert oudersJ van der Valk en L Nieuw veld Ovj KLLObN 4 Maart J E Zeacrs 13 m 6 K Hoogenboom 87 j C 8 P deu Hertog 12 d 9 J P Souffren 4 w GfcHUWD 7 Maart B D v m Tijn ea JL A Sanders B Xiea venhuizen en H E van Bemni l OERDE V van 2 tot en met 9 maart 15G6 Geboren Johannes Jacob ouders J J Arnoli en M Krul Hendrika Jüfianna ouders C van Dam ea C Demmers OviEiiDLN A Duits rnim 57 j echtgeuoote van G Rietveld O MJt iiTKouwo L J A Benier 37 j wedr van P Meijer en M Bakker 34 j tig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeven runderen afge onderd staande in de bij hunue woning behoorende stalling door ziekte zyn aangetast dat blijkens nadere aangiften twee runderen op lieden daaraan mi gestorven Gelet op le schriftelijke verklaringen van deu veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen Az één zesjarige zwart bonte koe en van de wed M Verzijden één zwartbonie pink zijn aangetast geweest door de heeraeheiide besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormelde runileren dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1S51 staats blad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Rolla id af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Gondsche Courant Noord Waddinxxeen 8 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgeaeeiler W BLOK Van DOBT KROO N