Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1866

I860 hn A Donderdag 15 Maart GOUDSCHE COURAWf Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg B n 30 i van oorJ WaddmxTeen overwegende dat op den 3 en 5 iVlaart 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig biJ den Burzemeesier aangifte is gedaan dat vier Hinderen afgezonderd staande m de bij zijne woning behoorende stalling door I zi kte 7 jn aangetast dat blijkens nadere aangiften twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verkliringen van iden Veearts B Snelle te Moordrecht waaruit bli kt lUit van G de haadt één zwart bo iie en één zwarle witkop pink zijnaangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening vin voormelde runTen huize van V J T VS LEtLWEX deren dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van venlere nitbrei leringstraat ijk ir 41 GocDi 10 Maart l iJO ir ü U i p l cb BBMEMEESTER WE HOOTES pligt zijnen begunstigers zijn opregten Cnük te betuigen voor het vertrouwen hem gi honken en hij beveelt zich verder minzaam a n tot het vervaardigen van kunsthaarwerk en het leveren van gouden en zilveren werken waar v a hij weder tci e ruime keuze voorhanden heeft lerwijl hn door eene solide bediening zi h zal bejvereu het vertrouwen waardig te blijven J i DE PAVOORUT üoud en Zilvernerker I ding dier ziekte met de huid te kunnen I begraven ZTT 7 Gezien de artt 69 tot en met 72 der De ondergeteekenJe neemt Je vrijheid ziJ Augustus 1 51 Staats nen begunstigds te berigten dat hij op I blml o ij nieuw in zi n niaga ijn beeft ont angen een ruim riimii Engeischc Schotsche en ordinair i p ien alle soorten van behan 5el pip u Matten Karpetten ordinaire en looper LngeUche Lakensii en li nj ren Tafeikleeden asdoeken Zeildoeken inetten IJzerïaas Voeten bankj Voe zakken Beddenkwasten Gang en Deurmatten enz Hopende dorr eene prompte en civielebediening het vertrouwen hetwelk hemreeds ten deele viel zich voortdurend waardig te maken en met uw geacht bezoeksteeds vereerd te n orden heeft hij de eerte zijn UEJ Dw Dienaar W STIKKER Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging vau een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aaj heeren Ged puteerde Staten der Provincie ZuidUollaiul af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord H atJdinxcten den On Maan 1SÖ6 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK V iN DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan Broek overwegende dat op den 3n T r Maart U Aloi den na te noemen Vee Korte Tiendeweg wijk D n 3 te Go da j i woonachtig bi den Burgemeester aangifte is gedaan dat één rund BURGEMEESTER en WETIiOUHERS van Brotk overwegende dat ip tien 5n Maart 11 door den na te noemen Veehouder alhier woon ichtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat één rund afgezonderd staande in de bij zjne woning behoorende st u ing door z ekte ziju aangetast iuezonderd staande in de bij zijne wo ing behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte dat rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schrifielijke verklaring van den veearts E Överbosc te Gouda waaruit blijk dat van S de Jong één vier dat blijkens nadere if e dat rund j rige bonte bleskoe is aangetast ge op heden d iaraan is gestorven Gelet op de = cl rifielijke verklaring van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Arie Voorend één zwart bonte pink is aangetast geweest weest door de heerschende besmettelijke veeiyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier door de heerschende besmettelijke veety kiekte met de huid te kunnen begraven phus en daaraan geslorveii en dat de i onteigening van voormeld rund dringend i ezien de artt 69 tot en met 72 dernoodzakelijk is ten einde h=t ter voorko J Augustus 18ol staatsming van verdere uitbreiding dier ziekte i iaj met de huid te kunnen begraven Hebben besloten Gezien de artt 69 tot en met 72 der 10 Boven omschreven rand dadelijk wet van den 25u bbd n 125 HebLcL besloten j = g D en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk Ier behoorlijke diepte e doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoilaud af ie kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 8 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Welho ader r Secr De Burgemeester J JONKHEID Ta dort KROON 1 Boven omschreven rund dadelijk i bijvoeging van een genoegzame hoete ontngenen en na inkerving der huid eelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen oegraven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 7 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd He rrethmtder 1 Secr He Burgemeester J JONKHEID Va DORT KROON BÜBGEMEESTEE en WETHOUDERS van Reeumjk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Hoogendoorn te Xeeuicijk één zwart bonte koe oud twee jaren en één zwart bonte koe oud negen jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebbei besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeien aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af t kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant lieeim jk den Sn Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secret ris De Burgemeester P BE WILDE Weth C BR VCK Vrij van de regten van ïegtl en registratie ingevolge iiet koumklijk besluit vau den ü bepteiiiber lifiö no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zicatiiirierdü i overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Reichman rijks veearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van de weduwe J Pannebakker te ZicuMmerdciii eene zwart bonte kce oud vijf Jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk ii ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid e kunnen begravei 2 der Gelet op de artt 63 tot en wet van den 28 Augustus ISjI Staatsblad n 125J Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving de huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveeiheiil ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedepuieerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Zicammerdam den 9 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BRACK H SMEDA Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a46 o P tan 61 cnts Jenever 2 soort Moutwijn a 467i per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 10 Maart 1866 Boekdrnkkerij vau A BRINKMAN üeze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ib de Stad geschiedt de uitgave des avoada te voren DeprijsperuricmattEucüisy fraDC ip pGst 2 25 De inzending der Adverteutieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENIVISGEVING BUBGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gelet op de Wet van den 4 julij 1850 Staatsblad n 37 regelende het kiesregt en de benoeming van Afgevaardigden ter eerste en tweede kamer van de Staten Generaal mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen ter keanis van de Ingezetenen dat de lijsten aanwijzende de personen die binnen deze gemeente tot het kiezen van Leden van de tweede kamer der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van den Gemeente Raad bevoegd zijn zoodanig als die lijsten nu zijn herzien alsmede de staat hen aanwijzende die van deze lijsten zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder op de Plaatselijke Secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien deze lijsten en staten zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St Anthoniestraat biJ den Kleiweg ile tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van de lange Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche Kerk Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischlen van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de lijsten bezwaren in te dienen wanneer daarop 1 Zijn naam of die van een ander legen de bepaling van art 18 der Wet uiel of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam van iemand die uitgesloten is die op de Kiezerslijst eener andere gemeente staat of die een of meer der io tie Kieiers gevorderde vereischten mist is gebragt En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na de dagteekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan den GemeenteRaad hehooren te worden ingediend Gedaan te Gouda den 6 Maart 1866 BtaGEMEESTEB en Wetiioudebs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEX IJZE XDOORN A F K O N D I G I N G De BURGEMEESTERS en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bij Kodinklijk besluit van den 22 Januarij 1866 n 45 is goedgekeurd dat ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven een belasting voor het bezoeken van de Openbare lagere Scholen in die gemeente tot een bedrag in het Raadsbesluit van den 6 October en den 29 December 1S65 uitgedrukt in te rorderen overeenkomstig de voorschriften der verordening van dezelfde dagteekening zijnde de inhoud van beide stukken als volgt De Kaad der gemeente Gouda Overwegende dat de vermeerdering van het getal scholen de herziening der besluiten tot heffing van schoolgeld noodzakelijk maakt Heeft besloten de Eaadsbeslniten van den 27 Augustus en 29 November 1858 in te trekken en te vervangen door het volgende Art 1 Voor het onderwijs op de dagschool is voor ieder kind verschuldigd op de TÜSSCHENSCHOOL 10 cents per week op de BUFGERSCHOOL voor jongens 1 gulden per maand op de BURGERSCHOOL voor meisjes 85 cents per maand op de JONGEJUFVROUWENSCHOOL 30 gulden per Jaar Voor bet onderwijs op de avondschool wanneer dit op de drie eerstgenoemde scholen gegeven wordt is verschuldigdop de TÜSSCHENSCHOOL 5 cents per week op de BURGERSCHOOL voor jongens 50 cents per maand op de BURGERSCHOOL voor meisjes 40 cents per maand Art 2 Kinderen van bedeelde inwoners dezer gemeente en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend zijn schoolgeld te betalen ontvangen om niet onderwijs op de armenschool De prijs der Advertentie van één tot tea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend aur plaatsruimte De beoordeeüng van dat onvermogen wordt aan d plaatselijke schoolcommissie opgedragen Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergadering van dto 6 October en 29 December 1865 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOBN VERORDENING op de invordering van Schoolgelden Art 1 Het schoolgeld zal door de ouders of voogden vaa da ter schoolgaande kindereu bij vooruitbetaling worden voldijan aan den gemeente ontvanger of die hem vervangt te weten dat voor de Tusschenschool op den eersten werkdag der week dat voor deBurgerschoolïoorjongens op den 1 werkdagder maand dat voor de Burgerschool voormeisJes opden2 werkdag dermaand dat voor de Jongejufvrouwenschool in vier driemaandelijksche termijnen verschijnende op dec eersten werkdag der maaudeo Januarij April Julij en October Art 2 Voor leerlingen die in het midden van de week de maand of het vierendeeljaars ter school komen is het volle schoolgeld verschuldigd terwijl het voor het tusschentijds verlaten der school niet wordt teruggegeven Art 3 Kinderen voor wie het verschuldigde schoolgeld niet is voldaan worden op de schoei niet toegelaten Art 4 Om op de Tusschenschool onderwijs te kunnen ontvangen moet door de ouders of voogden der kinderen ten genoegen van de plaatselijke schoolcommissie worden bewezen dat zij aan een staat van minvermogendbeid srrerizen Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergadering van den 6 October en 29 December 1865 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN t BERGEN IJZENDOOBN En is hiervan afkondiging geschied waar het beheert den 6 Maart 1866 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOBN buitenland IiOndon 8 Maart In de zitting v n het huis der gemeenten is gisteren avond met 285 tegen 252 besloten tot de tweede lezing aanneming in beginselj van het ontwerp van wet waarbij de belasting voor kerkelijke aangelegenheden wordt afgeschaft Church rates abolition bill ook zij die niet tot de gevestigde kerk hehooren waren tot heden verpligt deze belasting te betalen Sedert 1S34 werd 36 malen beproefd om tot afschafEng dezer belasting te geraken Twintig malen had daarover in het parlement eene stemming plaats en zoo algemeen was telkens de belangstelling dat het geringste cijfer van leden bij deze stemmingen aanwezig nog 395 bedroeg terwijl er eens 597 leden tegenwoordig waren Ook thans hadden er zeer uitvoerige en soms vrij hevige discussien plaats De regering hield lich onzijdig Glailstone a s lid van het huis der gemeenten niet als lid van het ministerie sprekende gaf in overweging enkele bepalingen te wijzigen hetgeen nu de wet in beginsel is aangenomen bij ïe verdere behan eling der artikelen in comitégeneraal zal moeten geschieden 9 Maart In het huis der Lords is gisteren van gouvernementsw ege voorgestelde wetsvoordragt betrekkelijk de veepest met eene wijziging aangenomen Het belangrijkste derdaarin opgenomen amendementen was dat van lord Lichfield waarbij het houden van veemarkten voor geruimen tijd wordtverboden In de zitting van het hui der gemeenten is gisterenmet 298 tegen 5 stemmen besloten tot de tweede lezing aanneming in beginsel van het wetsontwerp betreffende de wijziging van den parle lentairen eed Door dit ontwerp vanwet worden de eedsforroulieren afgeschaft wier inhoud verschilde naarmate van de geloofsbelijdenis der leden en inwelke eenige vooral voor de katholieken zeer aaostootelijke