Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1866

Burgerlijke Stand ouders A IIoogendoDrn en A KarremftD Gerfaudii Jahauaa oaders G i Schreuder eu 1 b ern Gerrit ouders O Maas bmitakamp Ok W I ucf Pieteruella Maria Margaretha ouders P Ma ei en M Bi Sto c nna lana ElisabLtli oudera J A Greeve eu l T C rtenhach Cornelia oudtis H Copier en H Goedhart Coruelis ouders J obel tn C P 0 i8LtDEN L Oostroni ruim 2 j Aï Sas 76 J wed ran C Meijer N ue Jooden o j F Gltroiwd H Hartman met A den Ouden GOLDA GcBOKEM S Maart Ane ouders J van der Horst en P Schenk Willem Fredrik ouders V I UiUentürg en J H van der Spelt 10 Johannes oude s P Ham en A ao Kijswijk CorDclia en Ma rinus ouders A van der Laan en tt van der Heiden Johannes ouders M an der Burg en C Bonoeur Heiidnka ouders H vau Hattera en 1 Blok 11 Gemt ouders J prujt tu H Okker Jokannes ouders J 1 luz en M Besem Johanna Magdalena ouders T de Bruin en W H kwakenaar OvbitLtDcN 8 Maart K ïan der Velde 10 w C de Graaf Ijniavr Tan J Tan der Bijl 65 j 11 C tbq Krimpen 1 j 10 m bCHOONHO LN IngescbreTCn van 23 febrnanj tot 9 maart 1866 Geboben Gerrit anders C jjnittuwen voorkirameu In plaat v xn de e fonnulw en SlteTlSel formulier orden se teld dat door ille leJen TM irelse geloof helydeni dan ook kin worden bezworen i3 UaMit I e Morning Post zegt dat Prai en nog geennlfiiMtuB aan Oo teoak heeft e onilen omdat de koning en tob Bi marck het i Ji dien on gte met een zijn Pe heer Giidstonc üeeft m oe atliug an het lagerhuis de reformbul inpediend waarbij nordt bep ald dat elk die m de irruf chippen eenjiirii k inkotneo zil hebben vin J 14 aaii rei ler of X oO in de spiar is n zal gedeponeerd hebben kie ere Ugde zal ezen In de leden zal elkeen dit regt kunren uiioefenen die een hm be oontïin £ 7 huurnaarde of die oil gfme beleerde ertrekk n bewoont van 1 lüjiarlijk che hnur irde Poor n oiU erp zi het a al kie gereg tfden met 400 uft0 norden vermeerderd Men chrijfi ui e icrk In a e deelen van het landkeurt het voik het ve o van Jen pre idf it goed Men verzekert dat John on e dra tene proclam me zal uitvaardigen vvnrm zil woruen medegedeekl dit langeaen de vrede in hetzuiden herte d i de e ta en aan een eigen gouvernementzuden worden overge aten PaniS 10 M ar Moiuteur meidt dat de conferenti voor de Don nvor lendommen leden hire eerste zitung gehouden h fl In de zi t rs van he retgevend ligchaim heeft de heerThier ee e larMuriïe redevoering aehouden waarin hij dehind Ia tkicde vm oe regering bestreed al leiderde tot en onderriiiï nn den Imdbou De heer Rouher heeft iiem bean vrord fa a cge ooud dit de haadel de gioote hefboom voor de ontnikke rg van den lan bonvv De ver ader lig heeft en o e het vooreesteide aroenden ent verworpen met 19lezen ü eiiraen Men gelooft dit de reeenng de dl cu ie van het amen Henieut crr 4 zil voorarmen en uoor den heer Rouher eene verk Tnï i o ifgeven die de intr i kmg van dat amendement ten gcv se iiu hebben r men uit Ilorenee iin de France meldt hebbeneecige i t kpi e eden der cou crvitieve pirtij in Itilie ko tins iL or Lil uc verzocht aan Mi iiui amnesie te veileeien en he i r oor oven m de 1 imer van vertegennoordizers zi t r r e i emen i t e i et beste middtl om aanLe uoeen z rer p ij een en 1 tf mikeii 1 M art De M n e r deelt ben tpa mede uit Me co locper e t i i t r Vt t dinïen luiJeii gelijk gen ooi lijkDt Ji riten l leii overal de nederlaag an zij met de keizer kf i n gevecht komen of vlugten o eral uair deze uadeen M orein 1 gi ns igef zouden de berigten lauleii mdien z i en vermtiutu uit de tn vin oorlog natriud t lard ï keer een en de hid genomen Weenen lu Mnr De zoogemamde rii= i che partij hierter e e i er g uer zaim om eene naiu e verbindiemsme El 1 ut tand te brengen Men onderstelt echler u it 1 de p g Lgei iii d en zin ge lan ulien mislukken De leden dezer partij behooren tot de feudalen onde den ideUtuid Ie aniteils conferentie heelt neder drie zittinger gehouden dücb mer heeft nog geen deftnuief besluit genomea overhet fr n che voorsei om de communicatie ter zee tu=c ienEgvpte = en lleli his af te bleken indien de epidemie tijdensden duur der coDteri ni e vitder mogt uitbreken 6tnnenlani G01D 14 Maart Id de ma ndaï gehouden zitting an de tweede kamer der staten gei ra i gaf het oulnerp van net lot goedkeuringder aanvul iii van het h indel iractra mei België amleidingtot menig protest egen de noorden door den heer Rogier inde belgiche kamer uiige proken over onze nerken iin deOoier che Evennel nerd eene motie vin den heer vanHeueu Ee 1 e iein om als eene oort manifestatie diartegen debehaideiug van hi t aanhangig tractait te verdagen na doorde regering te zi n bestreden met ua tegen 4 stemmen verworpen Dairni is het ontwerp goedge eurd In de zitiing van de tneede kanicr van gisteren zijn dealgemeene dicus im over de uitzonderingsnetien aangiandede plaalse ijke bc isnngen afgeloopen Een amendement vanden heer de kanter om den termijn der uitzoncering van bop 3 jaren te telen nerd vernorpeu met 47 tegen 14 stemmen Het ontnerp nopens Delit werd onveranderd aangenomen Siorgeu behandeling der verdere ontwerpen De geloofsbrieien van den heer Thorbetke zijn onderzocht en m orde bevonden Hij kun na eedsaflegging zitting nemen Ttrnijl de dagbladpers voortgaat ue Latie bezig ie houden me wa zij eet en niet veei houdt de heer Groen aaniD het streven naar iijn doel net opwekken eener schoolwetagitatie Het 13 genoeg bekend iat langs dezen neg gewerkt moet B orden op de verkiezingen die aanstaande tijn omdatmikenning van den volksaard en van onze volkstraditien den vain voedt dat er waarlijk eene meerderheid m het landzoude ZIJD die banden boTen njheid duisternis bo en liehten terugging bovei vour durende ontwikkeling stelt Hetschijnt echter dit de heer Groen ongerust begint te worden dat eene gedeelleljke Ternieuwing oer kamer hem met tot ervuUing an zrjne xvenschei zal brengen Hy 13 daarom no laattelijk eenigzins verder gegam en zegt dat ontbinding deitneede kamer en van het Kabinet nog voor Junij hem wenschehjk voorkomt Zou h hoop hebben at dan een nationaal dat 13 een reactionaar minislerie zoude optreden Maar waarzijn de sporen die zoodinige vervicbling wettigen Waaranders dm m de verbeelc i i van den heer Groen die nogilti d gelooft dat zijne Jrnkbeelden algemeenen bijval vindenbij het volk oudiuks de duidelijke verklaringen bij de laatsteverkiezing vvettei ofgclegn Indien zich een krachtige oppositietegen het tegenwoorlit k ibmet mogt ontwikkelen dan zouontbinding van het eene of i rdere ligchianQ de vraag kunnen orilen maar men lette el op dat de noodzakelijkheid daarTin niet ontslaan zou door de kracht der naliomle partij zooals de heer G die noemt mur wel door de verleeldheidin het liberile kimp nnrui langzamerh ind de afscheiding cherper nordt tus cfien hen die illes ain een persoon enhen die alles ain het begin el verbinden Goess Cou Gemengde Berii tcn Op ver chiilenile punteu an Stl otland ziju it schapeii door de veeziektL aangetast Op de grtii en van MuldaMe beviudt zich een sterk ru3 i cK Itptrtorps In Fraikiijk beproeft jiea de küDstmatige aan ftWeek 112 aii 11 de ooiatrtktn van iwerpen In britsch udie brtidl de vetziektez rh uit Te Pan n is de oprra Jfncame in 10 maaadtu tn d p en houdt dr lal opgevoerd Prins I Qtieu N urat kolonel d tides wordt enotiid o der de kaud daten voor de Domuvorstendom en Boiue IS vt zoeid mtt Mts to Ier titgenheid van balf vasten zijn tL P r 1100 LU V De kroonpru s vaa Deuemarkcu is op reis OU iju b J r i hjnias dtr HtlkuLn af te halto De Zwit ers nilltu dt T 1 lap 1 dan het L riiaeer re tautLrci Te Keidti bei ld oor bet pl t eeu i rae e tot proiea or m de regteo benoemd Ia Vergadenng van den Gemeenteraad D D la 13 Vaart Tegenwoordig de bh mr van Bergen IJzenduorn voorzitter de GravL De notukij dtr vorige vergadtr i worden gelezen en goedgekeor H en berigttn dat zij zat r lag jl den aleu benoemden minister van binnenlaudacbe zaken hebben bezocht ta hem de belangen dezer ge meeute hebben aanbevolen dat zj heuaehtljk zijn ontvangen en de beste verzeker ng zijner wehvilki dheid hebbeL verkregen I ingekomen eeue m == ive van hb gedeputeerde staten houdende kt uisgeving van de v jze van u tketrmg aan de gemeente van het aandeel m de njksbelast nï eene ml ive van dezelfde hondende goedkeuring van de belasting op de bonden beidt i aangenomen voor keumsgevnig Voort m ekomen tene m sive van B en houdende voordragt van een nulpjndervMjzer voor de burt ersrliool J vau tck rau Kotlerdam en J P den Riet t i id van eme hulpouderwijzeres aan de meisjesschool A Roth van Gorintltm de benoeming m de volgende vergadering fl en W st 11 n voor dtu inm ster van b unenl zaken te verzoeken aan dt docenten i r hooge e burgeischool an orisatie te verkenen tot het geven ran onderwijs aan de burger avoud cb l en ordt dit aleemten goedsekeurd Nu V jrdt gelezen eene m ss ve van J L ftrvtcn dank betuigende voor de op m uitgebragte benoeming als dotent aan de latijnsche school Not ijn ingekomen drie adressen van verschiU nde personen onder alphen houdtnde verzoek om een ge stokjes grond in erfpacht te mogen heoben vm de gemeente m handen van B en ttn fine van mhthting Is ingekomen een adres van J 4e Brnin alhitr houdende verzoek om een stukje grond m erfpatht te mogen hebbeu voor ƒ 1 in het jaar d delnk in behandelin cnomen is het verzoek toegestaan Een dres van commis=ans cn der sociëteit tredebest houdende vtrzoek om verlenging van hunr wordt gesteld in handen van B eu W een adre van Regenten vau het wees en Klemoezenier huis verzoekenae word vileend Ig ileclie stemmen JhTJ T t t = Kuiter om onderh ndsche v r 1 iJp hoogen sehielandschen zcedijT op voorstel van B en ft wordt dit toegestaan voor den tijd v n 8 minde een te kort ü T t root ng namehjk om voor Zj t i iOlK op het gemW op de H erna Hordt de ver aenng gesloten ötjertentlett De ondergeteekeQile berigt iii ren geterden stadgeuooten en verdere begunstigers dat ZIJ heeft ontvangen een nieuw assortiment Parasols er en tOUS CaS naar den Uatsten smiak Ook is haar winkel ruim voorzien van zijden alpaeca en katoenen ParaplUlS tot de minst mogelijke prijzen Zij beveelt zich nederig jn de gunst birer ge erde begunali ers W ed A Canevascini GOT D lange Botcrmirkt wijk A n 57 Sot ieteitO SGE OS GE Zondag 18 Maart groote uUgebrei Ie TOOM LUOOfiSTtLLINGterjubelvienng der veertigjarige Toneeldienst van L Hartlooper ainn verscleidene nieune Suje ten ii len optreden aU gisten Amv uig ten j Uur BL RL KMEL TEE f W bThOL DLRS van Broek overnemen Ie dit op 5 6 7 en S Maart 11 i Jor de n i te noemen eehouders diner vvoomchtig bij den Burgi mep iter iiiigilie i g dj in dit vijf tien runderen il f oiiderd stnnde in de bij hunne vvoniu behocrende stilling door ziekte zijn ainj eiist d it bl jken mdere naugiftpn even runderen op heden diiiian ijn gestorven Gelet op de schriftelijke verkl iniijrtn v m den veearts E Overboscb te Gouda vvair uit blijkt dat van A ooreiid etn ze jirige zvvTrt bonte koe v in V vin uu ren t ee ichtjinge znart bonte een negenjarige en een tienjarige licht nit bonte van A Breedijk een znart bonte pmk en van G Boer écn ze j irige rood bonte koe zijn aangetast genee t door de heer sollende besmettelijke veet phus en dairnn storven en dat de outeigenuig v m Toornielde runderen dringend nooizikelijk is ten einde die ter vcorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runde en dadelijk te onteigenen en n inkerving der huid met bijvoeging va een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heercn Gedeputeerde Stat n der Provincie Zmd Solland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in ds Goudsche Courant Broek den 11 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weihouder V Secr Be Burgem e ter J JONKT EID Van DORT KROON BÜRGEVIEESIKR en WEIHOLDERS van Broek overvvegende dit op den 6n Maart 11 door den na te noemen dat blijkens nadere a ingifte twee runderen op heden daarvan jn gestorven Gelet op de schiiftelijke verklaringen van den veeirts t 0 trbo ch te Gouda airuit blijkt dit vin V Breedijk een vierjarige en etn achtjarige zwart bonte l zijn aangetwt geweest door de heer schende be mettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voor melde runderen oriugend noodzikelijk i ten tiude die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de hui I te kunnen begraven Gczan de uu 69 tot en met 72 derwet lan den JSn u u tu Isol staatsblad u lo Iltbben besloten 1 Boven omschreven runderen didelijk e onlei encn en na inkerving der huid met bijvoeging vin eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte ie doen begriven en i Dit oe=luit onmiddellijk mede te deelen i tn heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zi id Holhud af te kondigen binnen e Gemeente en te plaatsen in de Goudache our int Bkuek den lü M irt ISöb Buigimet ier eu Wethouders voornoem I Le PI I uder i Bt De Sürgcuiessier J JüNKHUD iN DORi KROON BL RGtMLLbTER en W LTHOLDERS V lil AtcauLiierdauL overwegende dit volgens de verklaring v tn den deskundige J L Kechinm rijks vee i s door de besmettelijke veeziekie ziju aangetast eu diaraiu j estorieu v lu de ned J Fanuebakker te ZumiiiM Jam vier runderen ziju Ie ttn roodblaarue koe oud vijt jaren ttn vale koe oud ze en jaren ttn zwart boute koe oud vier jiren en ttn zwart boute pinkstier oud ttn j i ir overwegende dit volgens die verklaring de onteigtiuug v m genoe nde runderen noodzakelijk IS ten einde e ter vooikuming van Gezien de artt 69 tot eu met 72 dervvet vin den 28 Augustus 185 staatsblid n 12oj Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadeljk te outeige len en ni inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluscate kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan hee fa Gedeputeerde Staten der Provincie 7 Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen n de Goudsche Courant Ztcariimerdam den 12 Maart 1866 Burgemeester en V ethjuders voornoemd J e Secretaris De Burgemeester BR iCK H bVlEDi BlRGEMïESfLR en WETHOUDERS vm Zua imerdam overwegende dat volgei d prk aring van uec aeskucdige J r Eeichmaii rijks veearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van de nedune J Parnebikker te Zicaitinu rdahi dne runderen ten likenveldsche bharkoe oud acht jiren ttu zwart bonte bleskce oiid zeven jarea en etn zwarte koe oud aiie Jiren overwegende dat volgens die verkl iring de onteigening van genoemde runderea noodziivelijk is ten einde z ttr voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 ot en met 72 der wet van den 2s Augustus l ól fïtaatsblad n 12u Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging vju een gcnoegzaine hoeveelheid ongebluschte xilk ter behoorlijke diepte te doen begnvon en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelei aan Heeren Gedeputeerde Staten der Proviicie Zuid Holland af te kondigen binueu de Gemeeuie en te plaatsen in de Goudsche Cturant Zicauiiaerdain den 10 Maart 1866 Burgcieeter en ttethouders voornoemd De Secietaris De Burgemeester l I l H sMEDi ÏÏLRgL M tt sTER en W FTHOIDËRS van Br overwegende dat op den 1 5 en 7 Mnrill doordenive noemen eehou ler alhier woonachtig b den B irzemees er aangifte is ged lan dit veer itn runderen afoezoiiderd t inde n de Hg hum e woiti ig be ioo nde stalling dour ziekte zijn amïe a t dat bijkens n i iere a iiir fie vier r i iderrn op heden dianiii ii e iorveii Gelet op de clinfK 1 J v k i u leii v mi oen veearts L Oveibo h Ie douda ivii uit bliikt dat i Boer twee jIj ii ezwirte blaar en een zev nj iri e wire sriemel en van Breciijk em zvnrt bonte pink zijn laneetast geweest door de heerschende besmettelijke veetvphus en d laraan gestorven en dit de onteigening v m voormelde runderen dringend noodz kelijfc is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begriven Ge7ien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 ii iis us 1 51 stuitsblad n 125 Hebben be lolen 10 Bovenomschreven runderen dadelijk te onteisrencn en na inkervintr der huid met bijvoeg ng van een genoegzame hc veelheid ongebluschte kilk ter behoorlijke diepte te doen begravm en 2 Dit besluit onmi luellijk mede tedeelen aan heeren Gedeputeerde Staten derProvincie Zuu Holland af te kondigenbinnen de gemeeuie en te plaatsen in de I Goud che Courant I Broek den 9 Maart 1 66 Burgemeester en W ethouders voornoemd De Wethouder 1 ® Secr De Burgeiaeeater 1 J JONKHEID Aan DORT KROO N