Goudsche Courant, zondag 18 maart 1866

ter voorkomiug van verdere uitbre ing dier ziekte met de huid te kunnen begraven Cezien de artt h9 tot en met 72 der wet van den 2S ugu tus ls51 staa blad n 125 Hebben besloten 10 Boven omschreven runderen dadelnk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging vin een genoegzime hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen am heerin Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Ho aid af te koudigeu binnen de gemeeutc cu te plaatsen in de Goudsche Cour int Bro k den 1 t Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Dt IVetnouder 1 Secr De Burgeuteesler J JONKHEID Vav doet KROON J Men bpei Znit crliiiJ België en Italië geroeml ilmn i he eêrland3 Deur net land J t d or eec d g n = tMMft bet eerst de gioote 4 A r em stens tjfcwd ivist teTer cdiiea aan e ee werd j i Ije beer Habe ec zegt teWqi ij in artilei bestuit De aieuwe vereenigiBfrfd 70 r + fc e pv y l ej Qili r end pogen maikt deVraebi r kera ui en le ieri wders iea die ret J m i e Wecu u M i r i e ocluertib Jen verzekeren efn p I d I T febru j j pfiip m e 1 ï n nota s t k hol hof j ehen Oostenrijk ïehnd Te eeiien 1 u ti n eene nota i cn et eierng vin i en heer AIa ge r 11 e i Hol e 1 1 he eitung upriï jrkom ude in de Pre e i m de h gei ucht lu omloop dit nek ra la pjbeT cz n de re e u J u a enrj en Itilie 1 de ra 1 1 U r T n S ee nyk beeft É un L iij t rui en openimr ge E i tiaf vin to 10 ur ncrit e p om lu V Ijk en Hof te n eer J lat 1 konu g aü F ui ej ot i eii kc t op lad ge nij e te vestigen ter uji 2 j hu uordt be Ireigd leuren oorbereiuende aiL ng van v iLuut a l buifft ru fc üc r lot sedieht tiocl m igideraaaiinei eni ï van man chippen t 1 Je k orutnog cprijrs i oor miüdej in ir i of a oord CU ai etij nde uan de genoemde vora ei ee tr it zü orjen met eene gevangej ze m ie 1 to o i Fr D vf kamer van afseviardig cn te K 1 fteseii 01 p ae ijkheiu van den keur orat na eiaj i i g be oifi 1 een UI he sr ee e m m r r 1 te ren en e 1 om oe mi er van ju ti ie trn leer Pte der eu den t £ 1 den heer Abee lU la a van beschuldiging c fihtncnunö Guiri 17 Ma rt In de ütlmg der neede kamer n noenaJag li m het ee f D tH ü I le cnluerp en h l ove Vrtn ce g meenie Bca p ï cr tilt wciaor uerp werd eei e ee luiïoeriï 1 u e oerd HooIUz ncI Il ne u genm eid o er oe d lU Ie geitee t Gen Bommel eea schcif e t icD nt geen omm gen veorittam te r c tvo eioo c der ijs en te rj clf m i j vr eiJ van onJ ni ja in de groiij wet ge E nuciiucment door den hr van i len s Hagr a 1 fj icrvurpen met 41 eg ii 20 lera men t t rrp net oü tegen 2 aiemmea iverdaa een IJ 1 r e 11 n c ue vt g lerz bunenget de zijoje tv a i pCii üc ge orieiie ee en fitting hu c De be 2 z iour el zijuae A erie ue v omwerpen b t JiC 1 JetrtrifeuJe e en oo ve e gemeenten aa u ue ffitrc eb m t aigem ei e enne V eenwerd a wen ue be t mg over he we ontwerp ten be eenie Tiei uithoofde over een imendemeiit van TI aec hee Lu h ie Jrude om aldaar niet hoogatens een guidto u t ee gulden per iJU pond larwe te helien d stemmen er Dvn cJ z n i de overige uuzoüdenngawetteT nopenadfi piaatc a c Tt ruruuobe aatii geu en ook fcet no =n5d ig aaugcfCLuc seudeme t aai gè com en De di3i us ie over hetwetsoun e p tot verhooging van boofdat der begrootmgToor i oo nieuwe geidaanvrage ter zake der veeziekte 13 aangevangen 1 i ec ek mer der stalen generaal beeft in bare gis erengebonden iiii jg 14 angdunge diacussie adUgenomea de et oittterpen t ol erhoos mg van het hoofdstuk der staatabegr j 12 voor f hoedende aanv ijzmg der rood ge ommenU bestrijding oer uUgiven tol het nemen an maa regelen terbeteugeiiiig oer e zie ie 2 tot vaststelling van nadere bepaüngcn omtrent ücn accjDs op het ge Ugt iaanwyzmg vaneene centrale p aats tot verificatie van het ngtvee 3 totonteigen ng van per ien voor de stichting van een schoolgeboaw te Leek m de provincie Groningen De vergadering i daarna tot nadere bijeenroeping ge cheiden et wel naar wj met zekemeid vernemen lot dmgadag 3 of donderdag o april f N T m tl uit het Westland verneemt sti Ai it grann 10 ripii 1 1 kookaad en a idere gewassen vrij voldoende My iea veldarbeid i u meej voortging worden gemaakt indien de akkers miader vin wster doorlrtrfcSen naren t n geiqUe Tan eeWttidi n reien Tegen dit iii J löuanj veel begon oit te loop la thw Soar de koude weemgeateldheid eibie gioei t k jjwu en Yau apj eu renkpomai f voor o ei Mn jTden na esim de vertrStïhting met groot ooit de bul en vin den i tok die het vorige jaar een zoo ruim eu choon gewio heeft Oudewater is cobua Vin der Bree 1 uit het fonds tot ammoediging en onütr euning van de gewapende dien t m de Nederlanden een prouioiee ji r jk che on leralind toegekend van IC allen AmmerstOl 16 Mairt an 10 maart tot heden werden gev jen öi zalmen vin 14 tot 2b h u ponden enkele zware ücrte Bogen over de dO De pnjs 3 van ƒ 1 oO van het beg Ier week tot ƒ 1 25 op heden Ge mengde Berig ten Oo teon k zal e hanleUverdrag sluiten met de argent jnsche republiek CD me IJa i oii hï marck be iD aaDGpraa ie raaken op Hamburg ea lubtck ai Lth ord htbuLBde tul Holstein Rum 4n00fj jod zaliieo 7 D ie r r de e=er geplant Spanje il zicb Qs bet er trek der Franschm melde l esclifcrmiDg i ao Rome bemoejen Majidag ji v s eeoife oreo üa q jit e an Les travaiUeurs d la mer aoor ctor HuEO de eerste d u u tTerkocht De markies Coiintbtdble te ürt ja heeft eene etru 15 tht spraakkunst zaraenge ttld prui ische rt i Lg zal de noordpool eipcd tie met onder eanen i ad Parij e f op i t e nrea af and = 600 morgen hud gekocht oni r al lie ntr hov te Op de A or he ebitlfn heeft 13 febr 11 een allerheMg te torm I e ücd dit 4 i a 11 beid Een groumeer beweert dat met opolfe r z van 6 01 1 eid bee ten c e Teectapd ai 13 hont erd duizecd t ke nog zoo kunitü beVoi den word n Pru = eü zoCaI boiidgenooten tecen Oo ennjr Bij dt laai tt engeUcht itrkiez ngto heüben duizend katJidaiea 3o milUotu gtlden lt e ea behdhe de geht re uitga en lü dit jaar zu i uO de dar poorwepen IIUO rijtuigen wordenaanbf tetd ec ao m h n leu aange te d Pruisen w 1 aanlri srenop een duit c pTrl men De vtLpe i 1 id Poleu op grtn cu an eu u turjK De engelsche baak heeft lo maart bet disconto vas ces cld op bpL In Egjpte tertoont zich de cholera op oieuw Ltne loiernüt uua e eurupe cue bloemtnteutoo telling zal id mei dc tsjaar te Londtu sLhoudLu worden De loodeu cbe bakker kntcht willen n et laiiHer dau 1 uren per d g Tverken of ander het w rk staken In btt grojthtrto don Oldenburg zijn d yecoiarkten Tcrboden Men noem zevei kandida tn voor den romaau cheu roou £ j ==chop Colenco an ri Marktbengten UOUOa lo Miirt lirvve Poolsehe p last ƒ 290 Zeeuws 050 700 Ger t 450 a ƒ 600 Haver f 3 a 4 OO Bo k perou 0 1 r V P rr per tuu nel ƒ 1 d Noordü f 18b a 190 B JgS 1 132 p er ned pond BHferbjke Stand M r je ders L Baul 1 L f r T T l MTJl M ILT If 3 a 13 H dar mnek hu svr a H Z T 8 1 A H Beu OlDEV ATtR Bevahev e a r Ji = rt 1S66 verv L ra o 5 t f S et G Po WeC M Xorevaar 2 j 2 j geh net J korewar 3lï t fttentten Heden benei voorapoedig van eene dochter L LAFEBEB Jomcer ODDA 16 Maart 1866 Heden oierleed I b Hj id dea ouderdom vaa ruim 40 jrfreu Keelwijk J BOOX 14 xMaart 186G Wed A IS H Gelieve deze toor algemeene hennisgevitigaan te nemen BUEGEMEESTEREN WETHOUDERS van Zicammefdam overwegende dit volgens de lerkhring van den deskundige J t Keiehmin rijks vee ir s door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van de ed J Pannebakker te ZKat uiterdam etn pink zwart met witte kolj oud een ja ir jvernegende dit volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund nood iikelijk i ten einde het ter voorkcming van verdere uitbreming dier kiekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot eu met 72 derTvet vau deu 25 Augistus l öl staatsbhd n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk iB onteigei cu eo na inkerving der huid met bnvoeginjï van een genoeg ime hoevec heid ongebln ite k ilk ter behoorlijke diepte te doeu begraven eu 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen Tm heeren Gedepuieerde Staten der Provincie Zutd Uulland af te kondigen binnen de Ge netnte eu te plaatseu in de Gondsche Con nut Zicuintlerdam den 14 Alaart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretary JJe Burijemeeiter BRACK H SVIEDA BC RGE MEESTER en W ETHQT DERS van Bioek overwej eiide dat op den 8 en 10 Miart 11 door ue m te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan d it vierentwintig runderen afgezonderd stiande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte tnee runderen op heden dairaan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verkiari igen vaudeu veearts E Overbo ch te Goitda wairuit blijkt dat van A Voorend eéu achtjarigezwart bonte koe en van A Breedijk cinvierjarige zwart bonte koe zijn iiiigetast geweest door de beerschei debesmettelijke veetjplus en daan in ge itorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijkIS tea einde aie ter voorkoming vanverdere uitbreiding dier ziekte met dehuid te kunnen begraven I Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten l Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschip kalk er behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provmc e Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen m de Goudsche Courant Broek deu 13 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De If c louder 1 Secr De Burgemeeskr f JONKHEID Van DORT KROOV De oüdergeteekeode heeft door deze de eer te berigten dat zijne aifiire sedert December li is erplai ts6 ran den KLEIWEG naar den KORTEN TIINDEWEG D 4 ook beveelt hij 7ich d lar op nieuw beleefdelijk ain als LEIDIKANT en KAMERBEHANGER eu LEVERANCIER van alle zijn vak betreffende Artikelen m de ittemie van zijne geëerde Begunstigers belovende het reeds zoo ruimschoots ondervonden vertrouwen zieh doii eene naaungezette eu uiterst civiele behandeling blijven aardig e miken Met achting UEd Dw dienaar G van der LAAa J ZUTPHENSCHE SGHROEFSTOOM BOOT REEDERIJ tot vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en VEE lL bCllF Rotterdaiïi eii Zutplieii langs Schiedam Jou ia Amsterdam Kampen Deventer enz in directe verb ndu g mei wolle Zomerdienst 1866 ertrek van ROTTERDAM Woen dig en tturdig s m rgens ten 4 ure VMSTlfDVM s nam lid circi 1 ZCTPHEN a Toorrauid tan 6 DE EMER ciro S K MPI f a middags U De Dire ctie OPENBARE SCHOLEN De Phatsehjke SCHOOLCOMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kennis dat op De m chnjving voor de bestaande Burgerschool zil voortiin beperiit zij it die van niei jes terwijl i in de Jongejufvrouwen chool v n nu af ireene leerlingen zullen worden toegel ten dan die h lar negende j nr hcjben bereikt en blijken geven geiio g7aira te zijn bedreven lu het mechini ch lezen het schrijven en de vier hootdregeN der rekenkunde oor de overige s holeu is de leeftijd bepaald op minstens zes jaren met ui zondering van de nri de Stads Armenschool verboi den BeUrtir chool oor Ie Openoire Jorgeju v rouwenschool en de Optubare Burgerscholen zil hei voldoende zijn wanneer door de behnghebbende ouder if voogden sthrittelijk ot mondeling de en cli ter plntsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Van de zoodanigen die hunne kinderen of pupillen wen c ien te len opgenomen uin de Stids Tu chenschooi wotdt veri lugd eene verklimar tfie even door heeren V ijkmeester dat zij in Alle kiudeien a iu de Openb ire Scholen opgenomen noeten bij hunne komstter schole voorzien zijn van een bewijs van vsel afgeloopen vaccine of doorgetanekinderziekte Namens de phatsehjke School Commisa e Gouda 12 Mnrt 1866 B PEETERs Jz Serrefaru BLRGLMl L rLREN dat blijkens nadere aangiften zes runderen op heden daarian zijn gestorven Gelet op de chriftelijke verklaringe van den veearts E Qveibosch te Gouda waaruit blijkt dat van A Breedijk twee tweejarige en etu vijfjarige zwart bonte koe en van A oo end een tweejarige en eeu zesjarige zwart bonte alsmede ctn tweejarige vaal bonte koe zijn aangetast geweest door de heerscheode besmettelijke veetyphus en d idraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten eiude die