Goudsche Courant, zondag 18 maart 1866

Men verlangt bij twee menschen waar j ÏT Wlöt ti lïTMlvtll ne werkster is en een meisje dat op C AIUfSA IrCUUUr de schel let eene In de Wijdstraat alhier ée ne BOVEN KAMEH een riant uitzicht hebbende desverkiezende met of zonder ameublemeut Adres franco brieven letter P bij den boekhandelaar ü B van GOOR alliier Behoort bij de GOVDSCHE COVRAiXT van EOJ DAG den 18 MAART 1866 X 414 BEDHTSCHIPPERS Scbroefstooinbootdienst Toor PASSAGIERS GOEDEREN en VEE n S3CHEN Gouda Moordrecht Ouderkerk al Tssel Capelle en Rotterdam MET DE SCHBOEFsIOOMBOOT Stad Gouda ZOMERDIENST te beginnen op Dingsdag 20 Maart 1S66 Vertrek van GoVDi t ing Jag voormiddag ten s j uur Woensl ig nam ddig 1 h Bontler Ltg r n 1 ir Zoada r vooroiiddag 6 Vertrek van Rotierdam M an ig namiddag ten 12 nur Dicysdag i I Pon lerdag voormiddag 5 Vrijdag DimiaJag i Xadere inform i ien te Bof erdaia an boord van den ügter Zuidblaak bij de Beursbnij ilwa t de goederen dagelijks in ont aL orJeii irenjmen te Gouda b j A W MiCHAELlS Commiisaris Ligplaats t tliaven Openbare Verkooping te GOIDA op Miin iS Jen 26 Maart ISfJö des VoDrrj J J s le i elf ure in het logement D £ F Mw aldaar van eea HUIS en ERF n eei stuk Grond daarr cven = a=iid tp liftende m den Zak Ie Coci w k L n 136 Kadasier Sectie C n Ijis en 1530 i e openb Lre verkoop van bet ip de aji pl ikbilleiten voirkumeiuie HUIS en ERF isn de Oo thaven te IiOUDa z i1 geen doorcang hebben als N i ere inlichtingen zijn e bekomen ten kTtore laa dep Xotaris W J l QRTl IJX DROOGLEEVER te Golda BURGEMEESTER es WEI HOUDERS van Xoord Jf sJ hiixcccti over t gende dat op S en 9 il iari il coor de n i te noemen Veehouders a iuer Hoonaf htig L j den Burg ineesier aaiiSif te is geda iii dat zeven ruuderen afiezonder 1 staande in de by hunne woniii behucrende si liling door ziekte zijn ru ngetast dat blrkers niuere aaua tnee run deren op iifdon d mraan zir ges orven Gelet op de schrif e ke lerk r nsen vju de e rs J B Sne len te iloordrceht b jkt dat vsn ie Raadt én r Kiikop kce en n K van t ï en Kz n c jar ge zsart bcuie i a i re a t geweekt door de heerser c besmetteli Ne veei phus en da ireaa gesterveL eu d i de üi teigen ns van Toormelde randeren dringend noodz akcli k is ten eii i e die ter voorkoming van verdere ni lreiJ ng dier ziekte met de huid te kunnen begr iven Gezien de en 69 tot en met 72 der et van den 5 Augustus 1551 staatsblad L 1 25 J Hebben besloten 1 Boven omschreven nnderen dadelijk te Oti eigenen en na inkervinc A r ij j met bjïoeginz van een genoegzame hoe vee hcid ongebiuschie kalk ler behoorl ke diepte te doen begriven en 2 Dit besluit onmiddewijk irede te deelen aan heeren Gedeputeerde S iten der Provincie ZuidBcUü d af i kondigen binnen ue eemeen e en te laatsea ia de Goudscbe Courint A oord addatxixtn 14 Maart 1S66 Burgemeater en Wethouders Toomoemd Jk Weliouder V Seor De SvcttteeaUr W BLOK Vas DOB Dienstbode welke gewoon is in zindelijke dienstenwerkzaam te zijn vau goede getuigsehriften voorzien ot opgaaf waar iuformatiente bekomen zijn om met Mei in dienstte treden honderd gulden loon Adresin persoon of franco brieven onder letterA bij den Boekhandelaar P V iX OUDSHOÜRX te G ouda ÜB3EMEESTER en W ETHOUDERS van Zicaiiimerdaiii ovcrnegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Keichraari rijks veearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van de weduwe J Pannej bakker te Zwammerdam ten znart blaarde pink oud 1 jaar en ce n nit bonte koe oud zes jaren overneseiide dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen I noodzakelijk is ten einde ze ter voorko ir iii van verdere uubreiding dier ziekte met dt huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2S Augustus Iból Staatsblad n 123 Hebben besloten 1 Boven omschreien runderen dadelijk te on eigeneu eu Ld inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraieu en i Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heereu Gedeputeerde Stalen der Province Zuid Holland af te kondigen uiuueu de Gemeepte en te plaatsen in de Goudsclie Courant Zwaiumerdam den 15 Maart 1566 Burgemeester en Wethouders voornoemd Ue Secretaris De Burgemeester BK UK H SMEDA BURGEMEESTER e W ETHOUDERS van ISr rd H addinxreen overwegende dat op den 9 en 12 Maart U door de na te noemen Veehouders sihier woonachtig bij den Burgeraees er aangifte is gedaan dat eci isn runderen afgezonderd staande in de bij hunne woniug behoorende stalling docr ziekte zijn aangetast diit blijkens nadere aangiften vier runderen op heden daaraan ziju gestorven üeiet op de schriftelijke verklaringen van den Veearts J E Snellen ie iloordrecht Kuaruu bh kt dat an G de Kaadt één achtjarige z art bonte koe eu tnee i eejarige zwarte griemel kc j u en van J van der Bregg u Az u zwart bont bleskalf ziju aangtust geweest door de heerschendt hesmettehjke vee plius en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde rundeien dringend noodzakelijk S ten einde die ter voorkomiog van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de nnt 69 lot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus 1 51 Staatsblad n 1251 Hebben besloten l Bove omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe veelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Gondsche Courant Noord addinxveen den 13n Maart 1366 Burgemeester en Wethont ers voornoemd De Wethouder lo Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KBOÜN G Lantzendorfl er Wijdstraat A 47 heeft de eer zijnen geëerden Sladgenooten te berichten dat hij zijnen Winkel geopend heeft in TABAK SNUIF SIGAREN KOFFIJ THEE en CHOCOLADE be lovende eeue allezins soliede bediening BURGEMEESTER en WETHOUDERS van KoordTf addinxTeen overwegende dat op den 12 Maart 11 door de na te noemen A eehoudtrs alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat elf runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkcus nadere aa gi ten drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklanngen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van G de Baadt één tweejarige zwarte griemel koe van de weduwe M Verzijden één tweejarige zwart bonte koe en van J van der Breggen Az één b aauw bont stierkalf zijn aangetast jeweest door de heerschende bjsmettelijke veetyphus en daaraao gestorven eu dat de onteigening vaa voormelde runderen dringend noodzakelijk ü ten einde die ter voorkoming van verdere uiibreidiug dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28n Augustus 1851 fstaatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der Provincie Zud Holland af te kondigen biuuen de Gemeente ea te plaatsen in de Gondsche Courant Xoord ft addinxften 15 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De U eihouder V Secr De Burgemeester W BLOK Vas dort KROON Raderstoomboot d Ijfsscl Van Gouda ilaaudag en Dingidag s morgen 6 uren de overige dagen behalve des Zundags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Rdourkcarte Prijs van het gedestilleerd bij G F yan de VELDE te golda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JEXEVEH a te jo o ps f l an 61 cents Jciever 2 soort Moutwijn i46 joO j per kan 59 cents inl BRANDEWIJX 46 io P 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 17 Maart 1866 Door plaatsgebrek zijn vij nerf ligt eenigi advertentie tot een tolgend A uit te ttelltn Bqekdrtüikeni v n A BRINkMA APKONl IGING De BURGEMEESTER en WETHOUDEES van Gouda doen te weten dat bij Koninklijk besluit van den 17 Februarij 1866 n 54 is goedgekeurd dat ten behoeve dier gemeente worde geheven eene belasting op de Honden tot het bedrag in het raadsbesluit van den 31 October 1865 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van gelijke dagteekening zijude de inhoud van beide stukkeu ils volgt De Baad der gemeente Gouda gezien art 240 en 253 der wet van den 29 Junij 1851 staatsblad no 85 Heeft besloten Er zal te beginnen met 1 Januarij 1866 eene belasting worden geheven op de honden welke de gemeente worden gehouden ten bedrage van 2 50 voc icen hond Voor eiken hond uitsluitend gehouden ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen erven of vaartuigen is slechts de halve belasting verschuldigd Jagthonden gehouden door hen die de jagt niet als beroep uitoefenen zijn onder deze uitzondering niet begrepen Voor honden beueden de twee maanden oud is geene belasting verschuldigd Het belastingjaar vangt aan met den Isten Januarij Voor eenen houd in den loop van het jaar verkregen is de belasiing verschuldigd ten volle wanneer dit plaats heeft in de eerste zes maanden van het jaar voor de helft wanneer dit plaats heeft in de laatste zes maanden van het jaar Voor honden afgeschaft gedarende het eerste half jaar zal de helft der belasting worden terug betaald De belasting is verschuldigd door de eigenaars of bezitters die inwoners der gemeente zijn of meer daa drie maanden alhier verblijf houden Als tigeuaar of bezitter wordt beschouwd het hoofd van het huisgezin waar n de hond gehouden wordt onverschillig of de e meer bijzonder aan een der leden van het gezin behoort Door hen die op zich zelven bij anderen inwonen is de belasting persoonlijk verschuldigd Gedaan te Gouda ter jpenbare raadsvergadering van der Sisten October 1865 De Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZEXDOORN VEEOEDEXIXG op de invordering der belasting op de bonden in de gemeente Goud a Art 1 De invordering der belasting op de honden geschiedt door den gemeenteontvanger volgens de bepalingen der wet van den 295ten Junij 1S51 staatsblad no 53 Art 2 Ieder eigenaar of be itter van honden aan de belasting onderhevig is verpligt daarvan jaarlijks voor den 31 Januarij bij den ontvanger aangifte te doen Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld ea door den aangever onderleekeud biljet dat van den 15 December des vorigen jaars kosteloos ten kantore vau den Ontvanger verkrijgbaar is De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen quitantie onverminderd het regt om zoo de aangifte later onjuist LevoLden wordt daarvan herziening Ie doeu plaats hebben Art 3 De aangifte eu betaling wegens honden na den 31 Januarij verkregen of belastbaar geworden geschiedt binnen acht dagen na het verkrijgen of belastbaar worden Art 4 Bij de betaling wordt door den Ontvanger kosteloos voor eiken houd eea kenteeken uitgereikt volgens een model door Brrgemeeslc en Wethouders vast te stellen Daarop wordt het Jaar waarvoor het uitgereikt wordt en een doorloopend volgnummer uitgedrukt Dit kenteeken wordt vasigema ikt eu gedragen aan een halsband wianan elke hond behoort voorzien te zijn Bovendien mogen houden waarvoor de belasting van ƒ 1 25 voldaan is niet langs de straat of den weg loopen zonder aan een touw geleid tt worden Art 5 Het bij het vorig artikel bedoelde kenteeken wordt ieder Jaar bij de betaling der belasting verwisseld Tot op dat tijdstip blijft dat van het vorige jaar van waarde Art 6 Indien het uitgereikt eeken vóór het eind van het Jaar onbruikbaar geworden is wordt door den Ontvaager op aanvrage van den belastingschuldige tegen teruggave van het onbruikbare en betaling van 2f Centen een nieuw afgegeven Indien het kenteeken verloren is mcit de belasting op nieuw worden betaald tenzij Burgemeester en Wethouders overtuigd dat er geen vermoeden van fraude bestaat den Ontvanger magtigen ook zonder teruggave van het vroeger verstrekte kenteeken aan den eigenaar van den hond een ander af te geven tegen voldoening vau 25 Centen Art 7 Honden niet voorzien van het bij Art 4 voorgeschreven kenteeken worden beschouwd voor de belasting niet te zijn aangegeven i n wanneer de eigeuaars niet bekend zijn ter beschikking van de Politie gesteld Art 8 De Ontvanger h udt een register waarin de gedane aangiften de oamen en woonplaatsen van de eigenaars en bezitters der houden de volgnummers der uitgereikte kenteekenen zoo veel mogelijk het soort der honden waarvoor die uitgereikt zijn en het bedrag der betaalde belasting opgeteekend worden Art 9 Van elke ontduiking of overtreding in zake dezer belasting wordt proces verbaal opgemaakt waarbij wordt gelet op de voorschriften van art 275 der gemeentewet Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergadering van den Sin October 1865 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETUIJN v BEEGEX IJZEXDOORN En is hierran afkondiging geschied waar het behoort den 9den Maart 1866 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETUIJN v BEEGEN IJZEXDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouia brengen ter kenris van hen wien zulks zoude mogen aangaan dat bij de plaats gehad keuhende uitloting van eene obligatie groot 1000 in de geldi enirg groot ƒ 15000 aangegaan krachtens raadsbesluit v ai den 13 Óotobe 1S34 goedgekeurd bij dispositie van Gedeputeerde Staten van den 29 December 1854 X 20 ter aflossing is aangewezen de obligatie N 2 W ordende de houder der gezegde uitgeloote obligatie opgeroepen om zich met dezelve op den 31 Maart aanstaande des voormiddags tusschen 9 en 12 nr e vervoegen ten kantore van den gemeente ontvanger op het Raadhuis alhier ten einde aldaar tegen overgifte van de obligaiie en de niet verschenen coupons haar bedrag te ontvangen met den daarop tot den 1 April verschuldigden Interest zullende na dien tijd geeue renten meer worden te goed gedaan Gouda den 13 Maart 1866 BUBGEMEESTEK en WETHOUDERS voornoemd Lc f cretaris De Burgemeester DBOOGLEEVER FOETUIJX v BEBGEX IJZEXDOORN KENNISGEVING De BUEGEMEESTEE van Gouda brentrt bij deze ter xennis van de belanghebbenden dat door den Heer CoMsns8 ARI3 DES KoNiNGS m de Provincie Zuid Holland op den 27 Februarij 1866 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op het PEESONEEL over het derde kwartaal vau 1865 66 n 6 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen an den Heer Ontvanger dat ieuer daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en d t heden ingaat de termijn van DKIE MA NDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 14 Maart 186u De BUEGEMEESTEE voornoemd V 4N BERGEN IJZENDOOEN BoekdrMtterij van A Brinhtvm te Gouda