Goudsche Courant, zondag 18 maart 1866

1 66 DoiMlei dag 22 t laart il GOUDSCHECOÜRAiaï Deze Coaraat verschijnt des Doncierdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a oada te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeice D u 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het Mgel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsiuimte Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel Outtenland Londen 19 Maart Ierland is door het verbod van invoer van rundvee uit Groot Brittanie tot nog toe voor de runderpest behoed doch de vrees dat de smetstof er op esnige andere wijze zou worden gebragt is zoo groot dat het gemelde verbod door de regering op aandrang van de zijde der bevolking il uitgeb eid Een op 16 dezer te Dub in uitgevaardigd besluit van den onderkoning verbiedt den invoer uit GrootBrittnnuie van varkeus geiten maugehvortels mest hooi stroo veevoeder enz waardoor de besmetting zou kunnen worden overgebragt üe veepestbill van den heer Hunt is voorzien van een aantal ameademenien uit het huis der lords ia het huis der gemeenten terug gekomen Na eenige discussie over die amendementen heeft de regering verklaard dat zij indien de heer Hunt zijn wets ont ierp introk de uoodige bevelen zou uitvaardigen voor de afzondering van districten waar de veeziekte zich had geopenbaard voor de bescherming van d e streken waar de veeziekte z h nog niet had vertoond voor de regeling van markten enz Dit voorstel is door den heer Hunt aangenomen en het huis heeft uesloten de bedoelde amendementen over zes maanden in beliaiideliag te nemen hetgeen gelijk bekend is gelijk staat met eene verwerping der voordragt Parijs ly Maart Zaturdag is in de kamer der afgevaardigden aangevangen de beraadslaging over het amendement van 47 leden der tiers partij op paragraaf 12 van het oni ierp adres in antwoord op de troonrede bir nenlands he staatkunde Dat amendement verklaart dat Irankrijk zeer gehecht is aan de dynastie die het de openbare orde waarborgt liiaar dat het niet minder gehecht is i an de vrijheid die modig is voor s lands toekomst De ki mer van jfgevaardigden zoo luidt het amendement gelooft dan ook op dezen oogenblik de tolk te zijn van de openb ire meeiiinj wanneer zij aan de voeten van den troou den wensch uiispreekt dat uwe majesteit aan de vrijheid die ontwikkeling geve waarvoor zij vatLiar is Ais eersie verdediger van het amendement trad de heer Buffet op Hij betoogde dat het oogenblik gekomen was om aan de politieke vrijheden des lands meerdere uitbreiding te geven Hij eischte dat aan de kamer van afgevaardigden het regt worde toegekend om op meer afdoende wijze in naam van het volk controle te kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid hij eischte verder ministerieele verantwoordelijkheid het regt van interpellatie voor de leden der kamer ruimere bepalingen ten aanzien van het regt dier leden op het indienen van amendementen en het regt voor de dagbladen om de beraadslagingen der hooge staatsligchamen aan eer onderzoek en kritiek te onderwerpen De heer Jéróme David bestreed het amendement met groote opgewondenheid De tweede verdedig r van bet amendement was de br Martel die met grooten nadruk op de noodzakelijkheid w es om aan de dagbladpers meerdere vrijheid te schenken De heer du Miral was daarentegen van oordeel dal de paragraaf van het ontwerp krachtig genoeg luidt en aan alle billijke eischen te gemoet komt Heden heeft de heer Talhouec de noodzakelijkheid uiteengezet om aan de vrijheden vervat in het decreet van 24 november waarbij aan de kamers het rtgt van een adres van antwoord is toegestaan verder uitbreid ng te geven De heer Eouher zette daarop het mechanisme der constitutie van 1 52 uiteen en de waarborgen die deze constitutie aanbiedt Hij trad voorts in eene vergelijking met het vroegere parlemeny taire regime en trok eene paralel tusschen de tegenwoordige vrijheden des lands en de beginselen van 1789 Hierna trad hij in eene ontwikkeling van de algemeene staatkunde der regering ten aanzien van bet binnenlandseh bestunr De re gering zeide de minister wil gecj reactie zij wil de liberale vaan omhoog houden maar zonder zich bloot te stellen aan het gevaar van de wanorde weer te zien ontstaan Ten slotte deed hij een beroep op de eeodragt der meerderheid en werd alstoen met levendige bijvalsbetuigiugen begroet De heer Olivier heeft den minister beantwoord De regering leide deze afgevaardigde heeft niet het regt de vaan der vrijheid omhoog te houden indien daarop niets geschreven staat Het amendement van de tiers parti is daarop in omvraag gebragt en verworpen met 206 stemmen tegen 63 De zitting is Ie 7 ure opgeheven Men beweert dat het niet onwaarschijnlijk is dat dekwestie der hertogdommen aan de beslissing van het parijschecongres zal worder onderworpen Het opperbevel over het kamp van Chalons zal worden opgedragen aan den maarschalk Eegnauld de St Jean d Angéiy Van da keizerlijke garde zullen tweu divisien infanterie eene divisie cavalerie en tien batterijen artillerie aan het kamp deel nemen De infanterie zal uit 17 a 18 000 man bestaan Men denkt dat het kamp tegen het einde der maand junij zal worden betrokken en op het einde van augustus opgebroken Er wordt hedeu veel gesproken over de aanstaande vervanging van den heer de la Talette als minister van binnenlandschc zaken door een generaal Wanneer zich dit geruchtbevestigt bestaat er zeer weinig hoop op eene wijziging vanhet regeringsbeleid in vrijzinuigen geest want de generaals onderscheiden zich in den regf liet door liberaliteit 20 Maart In de z iul van het wetgevend ligehaamhebben de heeren Martel en ime het amendement op dedrukpers toegelicht en het enschelijke aangetoond dat hettegenwoordig administratieve regime te dien aanzien worde vervangen door de jurisdictie der gewone regtbauken Nadat hetgouvernement eu de commissie van redactie dit bestreden hadden werd het amendement verworpen met 1 3 iegen 65 stemmen Na langdurige discussien werd het geheele adres met 251 tegen 17 stemmen aangenomen De keizer zal aanstaanden donderdag de deputatie ontvangen welke belast is met het overhandigen van hrt adres £ rU SSel 21 Maart De Indépendance bevat eene dépêche uit Weeneu waarin gezegd wordt dat sedert zondag geruststellende verklaringen uit Berlijn aldaar ziju ontvangen eu vrees voor oorlog dus is geneken De gasteiner overeenkomst blijft gehandhaa d Ween n 1 S Maart De zittiiigeu van den raad der maarschalken zijn geëindigd De generaal Benedek zal nog in den loop dezer week naar Verona terugkeeren In het departement van oorlog is eene commissie werkzaam geweest om te onderzoeken welke voorzieningen te maken zijn in geval bet tot een oorlog mogt komen en deze commissie moet tot de conclusie zijn gekomen dat de armee voldoende uitgerust eu gewapend is Bij den generalen staf worden operatie plannen ontworpen zoowel met het oog op een conflict met Italië als met Pruisen Men vernacht dat de conferentie betrefl ende de donauvorste dommen van zeer langen duur zal zijn dewijl verscheidene ter conferentie vertegenwoordigde mogendheden er tegroot belang bij hebben dat de zaken op de iauge baan worden geschoven om en dergelijk gevoig niet te verwachten Turkije zal aandringen op het scheiden der thans vereeiiigdevorstendommen eu het benoemen van twee inlandsche hospc I dars Frankrijk wei scht dat zij verecnigd blijven en onder een vreeraden vorst worden geplaars Algemeen houdt meu zich thans overtuigd dat de uitzigten van prins Alexander van Hessen op den troon niet zijn verbeterd hij schijnt thans integendeel zeer geringe kans te hebben op de benoemiüg tot hospodar van Eumenie 19 Maart Met betrekking tot het tweede adres vanden hongaarschen landdag is reeds vastgesteld dat de regeringhet zal beautwocrden en de besluiten vau den landdag zaltrachten te wederleggen waarop dan waarschijnlijk weder M worden gerepliceerd De onvruchtbare strijd zal op die wijze