Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1866

Een ia enie geldboete ran I of wn dag grr n ftBi t ntf rej is bet niet vooniea z n rao 3 aaugiapuma te iouda van maiikorveB En aj de veroordeddoi solidair is de koslea ooacdBoelscbap onder directie ran den üeer Hartlooper Tc t bijiccdfacea en de Lem tan Gonda s borgerq io de sociëteit Óds GeetMicen msoiic pretii atondje voor jong eu oud verschaf Zeer goed cteii wy dal er aaumerkisïfce te makeo igu eu men al beters in grootere steden kan er achi D maar riit T r Triof efcer niet liug vsn bel 40jarig jiibiié Tan borengenoemden heer sis tooneri direcleur getuigde ü arran wetler en schoon waren de serschillenJe groepen van levende beelden waarmede deze voorstellmg werd opgeluisterd vooral bij het laatste tableau bragt dan ook de hoogbejaarde jubilaris een blijk van hoogachting en dankbetuiging voor den bijval en steun dien hij vau directeuren en leden der sociëteit nogt onderviudeu dat zeer streelend voor aller gevoel nas Eenige leden der sociëteit Ons Genoegen Gouds 18 Maart 1S06 Kantongeregt Bij vonnissen van het kantongeregt alhier Viin 28 februarij en 7 Maart jl zijn veroordeeld Een eene geldboete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf ter zake van het te Gouda te koop stel en vr n goedereu op eene verboden marktplaats Een in twee geldboelen elk groot 10 bij wanbet aling twee dagen gevangenisstraf wegens het jagen zonder acte en zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den ei enaar of reethebber o i ieder iii eene geldboete van ƒ 25 of twee dagen gevangenisstraf ter zakt van het in en doorvoeren van rundvee door de gemeente Reeuwijk zonder bewijzen v verguu iing Vier ieder in eene geldboete vnn ƒ 1 of en dag gevangenisstraf wegens het schrobben der straat te uda nnder vergunning van btirgerjeester en wethouders Purff TiiVe tend GO10A Gebobf n 16 Murt YillcniDa Adalia ouden G Jiiufb ea S W ï n Lood Jacobus ouders Jl C de Vries ïb K van ètr Kleijc Leendert ouders L Brouwer o G vao Leeuwen AutboDle oaden F Jaosseu cd VV Bnx r Ulizab üh oudeia H Grocoeiidal caH G de Gidts Dna Elizafactb oude s W Boer eo W Groeiiendaal Memsje Johaooa ouders X feuuet o 3 A van der PooL Kmma Petrouelia Josephiua ouders H Jager eu W vao Zotphen Daniel ouders O J Mamau ea A J van Rijswijk OvEKLtDl V IG Maart A Schoooder ocrd 56 j 18 S M A den Kiet fi w A llaoklecf huisvr vao H P vau Fraakenhuijsen 72 19 M C Faaij 17 d WOERDEN van 9 tot CU met IG maart 1866 GtBoBEN Elizabeth ooders F L Moes en H G Nijenliais Leonard ouders D Z ijderduija eu M Kuijlf Arie ouders G Burggraaf en Siteur Hendrik Dirk ouders J Visser eu L Twigt Anna Barbara Helena Sophia ouders K W V Seeuweo eu A £ Xortier OvtKLLDEN J Mcaij ruim 63 j geU met J Blonk 1 SCHOONHOVEN Ingesebreven van 9 tot 16 maart 1366 GtBOEEX Johau George ouders A Fleotrij en T Hczemer Ellisabeth ouilers P van tieelen en H Rietveld Willem ou ers vV Kruijt en N Meijer Leeudert oud rs T Kap ea en C vau Emmerik Overleden A Corbijn van Willenswaard bijua 2 j G Verhaar 7 d J van Emmerik 28 j eebtgenoot van C Schalk P ci dels bijns 10 j ABVERTENTIEN i tqa liaekt De gtmaeittm Muena CTniwei m Smm Pastil i7 jSteii Op Tosrüsi Tsn dw Wer Itesk fcerft k l li erkB i h tota om csecDMAaftpelijlt n t bet bcogcr wu fot lie oucrriisiitldinjten met d a aoaiii a iaoildag en roof ui £s uc ua l uiu ulea lurrr m rBc i B tmi te lel eo huiilhairiop xau de mu jlriteii fr oap ncke kroon rnifi erveTpin aB voontelien to a ii Mr v a huügo rwiif rj uUniiea l ii besluit ordi aan ue fucü cixti van tien gr cc ea boogaarscbea tyksiiag oiHiervt rpea ötnncnUnö liO Z K H Cl Maart Hir iooper van de i ieii omvangen eei e 5om r ige lot de voorstelling te tn bij gelegenheid der als tooneei direeteur v iii Geeier ge e en eerste cadL las Te Lts eerste l gere school te P ulai g hier i ide op verzoek eeivci 3ütsi ig = t pi nins van pensioen toar tel r C t le te te w r Jaar in verfeuig c era uer e i een nieuw m r hospitaal Tiirece li en lii W rhorz LOGa fre je hospitaal tut ia er e zal f vu fin ancien openbaar li nii tc eii hüofiisom C IL ci in vergeh sing e z i ttjL ivalc van lïttü 1 5 f i 3 57 445 53 olJ j ll 2u l Ol 4 I üy2 5e7 ï 4 l i 17 44 11 It If ly Idó öl l riU 194 L 7a ii 3 t o 1 2 372 4 1 0 34 i 4 1 A 92 00 4 i 26 943 0 ƒ 4 41t 7ül 19 jc N l r LJurai i geme De e i eiu ie zi ik der vrijheid des gen ofiï Pe miiiis er iBaroehe l eeft thans uen kt rr er id liat hij eigerde he = ci s e t vtr tt e i en Jat hij ei ut li V eiA per uur zou v titar dat de L rcegtr te arbc r jen r in ie La V T i en an Ier i lOr La in de verschillenue a j eiegd dal het Li Let uild L ire iend weriiTiar zoLüer i öü a ƒ 2 per l l rj r te e reetho 1 1 or het ock gevoi Je Engei i Id de L hei ein r van aug geslagt stuks rv Paraua t lameu 1 lit de zijile Men ve ox de tz efr ien waarvan vjjr relu is seder iict ii inen tt ia in vaii vlee c ja ges deu wurüt h gaiid tfgeu i liter ongcïter in het mh aeu In i et l t 4 zijn gedurende dat tijdvali in de = aeros van Montevideo 3ii5 ii00 Eiicnos A as 330 000 stuks in Uruguay 512 000 en in Puo Grande 450 000 te thans dikwijls even ais reeds lang met met mineraie zeliVianiligheden bezwaard V ol met eene oplossing van azijuzuur lood op door overvloed g zwavelzuur waarbij zi b dan pwavelzuur luoJ jxyde op de ol neerslaat De wol wordt bienioor niet wit gekleurd daar de zwavel op het loouzout inwerkt en eene geringe kleuring veroorzaakt Bij wollen onderkleederen die op het bloote lijf gedragen worden ir et het loodgehalte der wol bepaaldelijk nadeelig werken De burgers van New Tork hebben aan generaal Graat ki tüa taal iKioA MS bnn s rn wet 100 000 doikn BotloB af ym reae bibliotheek waertle 15 000 doU Güttt lIHiBOÏ eo btiïj lufd li OOO doll Phiiiwielpbi een b jj zeiorab U en ai Mpd SO iiOO dol Hij intf boveodiet iiisB nntdea eo de Kn iO OOO doll Toisal UOOOu doil Hel 1 oi oo vmI ah sutn den kertog van Welliogioa n Oca Il ii ó V sekonltni maar kar was het de reprrinfr die deo gterto herlog betaalde bier iiin het de burgers die een eacleaalje mskea Lil Veur is de c neek de eerste kropiilade uit de bakken aar A ns erda arzonden De bioeickocl staat er nojop niuLrbedden en orui legen het gure Ke ier beschermd OnderDelft en elders waar de bloemkool vóu r ongeveer vijf wekenreeds werd uiigepoot heeft zij thans veel Ie lijden Daar nit de jaariijksche rekening der ver ter verbeteringder p fbeidersnoningcu te Zwolle gebleken is dat de aanbouwvoor de huurders en geldschieters even gunstige resultatenopifvenle is da ielijk verder geld bijeengebragt ten einde voortte giaii met de plannen om cleu miugegoede ruime en gezondheid bevorderen e woningen te verschaffen In de Ha irlpmmer Jour worden onophoudelijk jufvrouwen gevraagd en bieden zich jufvrouwen aan Eindeloos isde verscheidenheid van voorlretielijke eigenschappen die ineerstgenoemde adverteniien gevorderd worden en die volgensde laaislgenuemde de jufvrouwen bezitten Onlangs nog vroeg mee er eene die de beginselen van fiirrpUch lu iek en handwerken kon onderwijzen de bui lioucing iuu on l inH van nige in taiulen te dr tgoji Lr is er maar et n m Nedf rlai = aan zulke vereischttn voliioen kan Klaa jt Zeveitsttr al ans zoo iang het vi fite deel iiug niet verschenen is dat haar vermoedelijk tot gravin vai llviar zal maken Thans wordt in de ilaarie uraer Cour wederom eene gouverLanie huishoudsier sevraagil maar niet enkel wordt het verlor lcpud uiiz igt geoppud op letie goede behandeling maar er bij gevoegd dat de jutiro iwen die eenige toelage willen geven de voorkeur zullen gemeten De rollen worden dus unigekeenl de gouvernante en huisliondsttrs zullen betalen voor Ie eer bij eene faiuii e lu betrekking te mogen zijn Ueldra za men ouk il i tboden vragen m t geld loe Heel aangeuaam zal de verhi niling zijn bij de driemaandelijksehe afrekeiting wanneer de ji l vrouiv mijnheer of mevrouw betaalt Gcmcii2 lc Bei ii tcn Té Mcppel is etüe L lijl s u ie sibrr ïcliL a ij v rHöcht iu Am mateTi ti gt wigifp gnldrn i utu Ti Ari kot ijta liict af te la ii grl 1 Dr ytiit iu a i 4 maart iv üü j lolland 5Ij iu Ti v J nj op r t Rusland bck j i tr i i Lii i Ui v ile va i i nüUiuen z r i vo 11 in hft uiLtrU ke sitUfl vqn i ia w ca piirijc natiiLo g u ii ll ofU ti iKi ii iicvt r di u ectsIiiiKi cr aao te 1 bidtl gfhüüdti tegi n de vi f pest lil XÜiil HulIaiid io52 i i dL eii ia 7 lüüial 1700 stuks De uppcrfries ter dt r Moruiontn iu Zwt Jm oor vfyeu en Dencrr rlien i te Kop i peiihugtn gearrcstt erd b hu Jud vnii scheiAlïug der opeiib re zf deajk I beid julcï Fiiwe o uit dt wuo diiie fraj sche eonsïit ne etne I paradie op de beirn tii v i i In l tió zsju te i ond j 154 p rhüüSd dtr ms k i i li o huur Amerika Jd Bohemia I wordt a ik i israelitteh gtjjlui icrd i iiideU De prui ische vestio gen ia ïitzit word ii uaiii luru £ iT ipeud Tt Wtenen nürdeo paardtïü Krugektjcbt mjo k tau ne uu ariilltrie Eeo VenetJaan htrtlt et n i aii iu ii ot n sl iuvca tot J l iui der italirrau che schiili Hft bui u hiirt t i in P iriugjl met ic evoeid worden De enirlïfhe oppjii va urt zich ttg üc i efoj iubiU De Cbioe zen o i de C i A iiJ liiiii i hubbcu ü ro r gcmaak en hunne opzi ur vt ui jufd Htt laii azijU der bank xv liui i i is ju 5 at van verde 1 c iiig fbiiit De t t i k e schijut at te i mt i in EngelaDd doch d j üj gavcu z ii ztxr oitvuiitdig iii hit uf iv 1 ziju aau ptaat 195 323 ruud i tü aiirvai ptstürieu iil 740 i ii aigeui Lk i 2o7 Vier pan deu ZIJU te Kütt rdam iu d buuitJi es aaiiirt kGciit X de oprigtiug eener verko jijz ial Kr üüau 35 m liO u triuimien in een half lu d lood Ecuadür ht cit ais buüdgciiüoi vau ChÜi ü Pvu den oorlog verklaard aaa ipaiijt Voor de mt=5euiuaèi enjtij II ïhtfield mjeteu jaarlijks ISOuO olifdiiten uLt k v ii Ir ter Iu de Imkache vtstii g Belgrado is tenfi mihiaire zaïr tuzwt riog oQtdckt Bij htt overlijden van di D tT ceden küüiLz iu ï iüm is d t baautje ingetrokkeu tn zal oieii zich mtt een fjrst zit te b h iptn De baukur Kilauger is dwr dea koning van Pjrta sal barou grmaakt lu vt rachtlleude districten van Bc hernea i = he a het getD jartn ivedtr Et beurt De vijl i zijE door SpMiie tikend Te Brielle 1 = de t ziekte VLTnieMwi UHtrebroken het houdeii eener voiks ergad riLg v rbodeD staDdu t ajgtkoi digd j de inaaud febr li gewttst dat et rst over 21 2 miiii De politie te Kassei heeft De egyptiscLe regering heelt eeoe Ittniag vao ii miilioea te Marseille gesloten Ingezonden i nè r f lijtheden die gedu ende dit winter aizoen m Gouda plaats gehad hebben heeft voorzeker het rupubiiLritü vau ftctraal Aüitri BURGE MEESÏER en WEïHOUüL nS vau Broeit overwegeade dat op 10 13 14 15 17 eu 19 M iart 11 door ie na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acht en zestig runderen afgezonderd slaande in de bij hunne woning behoorende stalling tloor ziekte zijn aange a=l dat blijkens nadere a ingifte elf runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen vau den veearts E Overbo ch te G ii a wsaruit blijkt dat vau S de Jong éi n negenjarige z varte witkop koe van A van Vurrcn én vijfjarige zwarte kol céu achtjarige wit bonte bles één vijljarige bonte witkop één vijfjarige wil bonte bles één zesjarige rcoile svitfcop koe en een lood bont bles kalf van A Breedijk één awïirt bom kali van D van Kijn één tv eejarige zwarte kos en van A Voorend één zesjarige wit bonte koe en één blaauw bonte pink zijn aangetast geweest docr de heerscheiide besmettelijke veetypbus en daaraan gestorven E dat de onteigening van voormelde ru deren dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming an verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begravci Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet Van den 28 Augustus 1851 staatsbhd n 123 Hebben besloten l Boven o nschreven runderen dadelijk te onteige ien eu na inkerving der huid met bijvoeging van een geuoegzarae hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie yAiidHollmtd af te kondigen binnen de gemeente en te plaatcet in de Goudsche Courant Broek deu IS Maart 1866 Bu gemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DOET KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BroeJc overwegende dat op 10 13 14 en 17 Maart U door de na te noemen Veeliouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is geda an dat zeven en vijftig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte z ijn aangetast dat blijkens nadere aangiften tien runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Govda waaruit blijkt dat van A van Vuuren één achtjarige zwart bonte bles één dertienjarige zwarte witkop één veertienjarige bonte bles en één zesjarige wit bonte wit kop koe van A Vuorcnd één tweejarige vaalbonte stier en één zesjarige zwart boute r bleskoc alsmede één blaauw boi te pink van S de Jong één zesjarige wit bonte koe en van D van Riju één negenjiirige zwart bonte koe zijn aangetast geweest door de heerochende besmettelijke veetyphus en da iraan gestorven en dat de i onteigening van voornelde runderen drin gend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met i der vof van den SS Augustus 18 51 staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk Ier behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZmdHoUaad af te kondigen binnen de gemeente en te plaatieu ia de Goudsche Courant Broek den 17 Maart ISUS Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burfffmeeaier J JONKHEID Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van JJroek overwegende dat op 9 12 13 l en 16 Maart 11 dooi de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaaa dat twee en veertig runderen afgezonderd staande in de bij hnniie woning behooreiid j st alling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften tien runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Go ida waaruit blijkt dat van A Vojrend éJu zevenjarige zwart bonte één zesjarige Itrug en één driejarige wii onte koe alsmede twee zwart Oonte kalven van A Breedijk één zevenjarige wit bonte koe en één zwart bont kalf van S de Jong één zesjarige bonte bleskue en één biaauvv bonte pink en van A van Vuuren één tienjarige wii bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetypbus en daanan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkomi ig van verilere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en mer 72 der wet van den 2ftn Augustus LSal i staatsblad n 125 Hebben besloie T 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met b jïoeging van een geaoegz ame hoeveelheid oiigebluschfe kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeicn aau heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen i binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant I Broek deu 16 Maart 1866 I Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeeiter J TONKHEID Ya DORTK SÜON