Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1866

BIJVOEGSEL fel de Goudsche Courant van Donderdag 22 Maart 1866 Bij dezen betuig ik met genoegen aan de HH H Schmidt en C te Kemda fabriekanten in waldwol artikelen dat ik van mijne rheumatische pijnen vokomenen spoedig genezen ben door aanwending van een vel hunner waidwolwattea welke ik volgens gebruiks aanwijzing vooraf met dennennaalden of waldwoloUebevochtigde Ik kan derhalve niet nalaten in het belang van alleti die aan dergelijke kwalen liiden op dit inderdaad uitnemende geneesmiddel opmerkzaam temaken Osthausen 4 Junij 1S62 ERNST FEl BOTH Jicht en Rheumatieklljders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AutiEheuma tische W aldwoIWatten a 25 en 50 et t pakje Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 et t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstukken eu praeparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche naalden der Fija en Denmnboomen Verkrijgbaar aan het Hoold Depót bij M J C HAM te Vtrecht te GOVDA bij Mej de Wed BOSMAN verder te Eu verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM Utrecht ip srEGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek oTenreseiide d it op den 10 13 16 en 17 iliiri II door de na te noemen Teehaaders alhier KooD i hti£r b j den Burgemeester aangifte is gea iau dal vijf en veertig runderen afge oiiderd staande in de by luiiine woning helioorenJe staiiing Joor ziekte 2 jn aangetast dal biijkens nadere aaii it ie negen runderen op heden daaraan zrn gesiorven Gelet op de schrifreü ke rerklaringeu van den veearts E Ovfriusch te Gouda a ru bi jk lat van van Vuureu een zererjiriirt rbonte eü ccn negenjarige zwar boi e f en van V oorend c i n drieiirier wi te Hu zeve artze zivart v t esei jartge vale Ja driej ri re bonte b cs en t i e e jartge z a stneae v v L 1 binte pta et aar b n k i aatteetast ceaee t cr e t eer r L i Tietteiiike vee vrit t i t en dat lie c r t a ereu ü rr Gr ne V K r blad axe oecocr i r ede Jtater r iot EK W I We Te vV wC J JONKH V buege vat A ce e Ov r f ce e T rr o J b = e v drie j rr o r veri ar z m Ie runderea r te vcorkc r iven de c f er c v ncodt iie i i ming v r rerjere i met ir ht te ku Ge je a 6 wet vi r Au i Mad Heb r ci 1 i M a scfcreve rundereü dAde te Oife i r r r a icervins der h met b jv ce van e i eenoesz = veeiCeta cr r s i e kaik ter br k diepte Ie o begraven en e eputeer le f iJa i af te i e eti te plaats er sen i Dit onmiJdellrk reje t deelen aan Provittcte i H a J af biclte de G e e eti te nla Gos asch C ce r cr r iet iOn Maart 1 0 Burgemeester er Weihcaders voornoemd De Se etans De Bt rcf erster P Oï WILDE Weth C iS ACK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van yoofi if addinxrfn ovenvegende dat op 1 2 U ló eu It Maart 11 door de na te noemen Veehouders alhier woon achiig bij den Bargeineesier aangil ie is gedaïn dat zes en dertig runderen afgezonder l staande in de bj hunne woumg behoorende staiiiug door ziekte zijn turn i getast aat blijkens nadere aangiften zeven run i dereu op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de sebrit te rKe verklaringen van i den veearts J B Suciien te Moordrecht waaruit bltjkt dat van G de Raadt c én driejarige zwart bonte er t Ju achtjarige rujde witkop koe en ét n zwuri bont kail vati D Van Wilgen Jz uCn zesjarige zwarte i b aar koe en één ziar bonte ptnk van K van der Torren Kz écu vierj rige licht oc i eVn driejarige wit e koe zijn eia t geweest door oe l errscheiiae beirDe e ie vettyph en c s i u gestorvctt eu dat de oaieiger f j v n voorntciute rixderen drit gend L j aie k is et oir je üie ler voarstomitig v verdere t rt ii g dier zteite me i e huid te arti i tct en n e 7 der r n Au s us 1 aats Hltoen b r = ciitschrevea ruuJore a tdelijk eLe en n verving der huid Lg vaii crt c geaoegzatiié hoe Ir LgrL schtf i i icr beucorltjke e e u en begravctj ea aesiu tD adellijk mede te e ren Gr j 4 eerae Suiien der i z i f te kot algen j r GriLrcLtr rt tr atsen in ae V rrrr 1 Maart IStiy r r ri = ij Jr S voornoemd j r r r e r I e Bar emees er V jk v n ioilx kegon 1 Vi EMHEïTEi i WLIHOUDEKS ftr cvernegende dal r d de na te noemen r arrs r w i htig b j den jD riru r t r ftr t gedaan dat V jf crra it r staande ie de b j r v l Le t orende stalling door a t b ic i naaere aangiften twee run z zz Lp L ea üaaraan z jn gestorven Ur et cp de schriftelijke verklaringen van r vrr irts J B Sucdeu te Moordrecht V i t t c i van K van der Torren K r ï jar £e zwarte witkop koe ea vaa G ce K a cén zivart bont kalf aacgrt j vee t door de heers ic i ae t r r r ie veetyphus en daaraan gestor ea dat de uiitetgening van vcormeide r cren dringend noodzakelijk is ten ei r e ter voorkomiag van ver ere uitbre Jier ziekte mei de huid ie lunnen r tavea Gezien lie r 39 tot n met 72 derwe van uc Augustus 1 51 staats b iu uJ i Hebbe besloten 1 Bover cascltreven mndereu jdeiijk te onteiget e en na inkerving der hutu met b jvoeg g van eep geLüe £zamc hoeveelhei ot geo scr te k u k ter behoorit ke diepte te u en begraven en 2 Dtt bes uit onmiddeil jk mede te deelen aan tteereti Gedeputeerde Stt tea der Provtncie Zu I and af te kondisen binnen de gemeente en te plaatsen m de Güudscbe C ur t yi ora rc SMjrrt rn 17 Maart 1S6Ö Bu eu ees er en Weihouders voornoemd j De if thcuJ o Seor Ue Surgeraetiter W BLOK Vas doet kROO v I BURGEMEESTER ex WETKOüDEEs van 2 ooTd Waddinxteeu overwegende dat op den 12 en 14 Maart U door de na te noemen Veehouders alhier woonaehtig bi den Burgemeester aangifte is gedaan dat elf runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling floor ziekte ztjn aangetast dat blijkens nadere aangiften vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van K van der Torren Kz één vijfjarige blaauw bonte koe van G de Raadt ée n driejarige zwart bonie koe van de wed M A erzijden een vijf j irige zwart bonte koe en van J van der Breggen Az ce u zwart bont kalfstier zijn aangetast geweest door de heerschende besmeiteiijke veetyphus en daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormelde rttnderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid ie kunnen begraven Gezien de artt ó9 tot en iBet 72 der wet van den 2 in Augustus 1 31 Staatsblad n 12 3 1 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteig ri cn en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ler behoorl ke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan h eren Gedeputeerde Staten der Provincie ZiiidHoHaa i af te kondigen binnen de iemeeme en te plaatsen in de Goudïjbe Courant S jori H adcii xr eu den ISn Maart l 6ij B r emees en Wethouders voornoemd De Wetbou trecr De Burgemeester W BLOK V iN DORT KROOX BURGEMEESTER en WETHOUDERS v iu J i o 77f t 2 ref i overwegende dat op den M en 16 Maart 11 door de na te ttoemen eenouder alhier woonachtig bj den Buri emetr=ter aangit te is ge d ian da dertien runderen atgezonderi taande in ü hutiue woning behoorende stalling dl jr iiekte zijn i nget 5t dal blijkens nadere aangiften vier runderei op heden daaraan zijn g storven Gelet op de scbrifteE ke verkta M icn van den veearts J B Sneuen te M rdncU ni ar t blijkt dat van D van Vi ligen Jz i eii t e rige zwarte blaar en één vierjarige zw rte witkop koe alsmede eVn bont ka f en van K van der Torren Kz één ï tjarige vaal bonte bieskoe zijn aangetast ge irest door de heerscnende besmettelijke veetyphus en daaraa a gestorven en da de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot ea met 72 derwet van den 25 = Augustus 1S51 staatsblad n ICc Hebbeo besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen s na inkerving der huid met bijvoegicg van eene genoëgzatne iiceveelbeid cngebiuschte ka k ter behoor ke dtep e te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeien aan heeren Gedeputeerde Staten der Provii cie ZuidHoUand af te kondigen i i nen de gemeente en te plaatsen in de G u ic r e Courant rd n addbticetn iS = M iart l 6d imr cineesier en Wethouders voornoemd De We houder l Secr De Burgemeester W BLOK Van DOBT KROOX Eockdrukierij v a A BKrXKM X Aan de Kiezers in bet Kiesdistrict Soeterraeer Bij de aanstaande verkiezing van een Lid voor de Peovikciale Staten van ZiadHolland op den 27 Maart 1866 wordt aanbevolen de Heer G A van HOUWENINGE Gte aanzienlijk Grondeigenaar binnen dit District inzonderheid oekend met de Gemeente en Waterschapsbelangen EEXIGE KIEZERS De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het maken en vermaken van HOEDEN MUTSEN en KAPSELS terwijl zij van eene mime sortering Linten Bloemen Veeren en wat verder tot het vak behoort voorzien is belovende eene accurate en ivielebediening G B KAJffPO Lange Tienden j wijk D 30 Gouda 21 Maart 1SÖ6 BURGEMEESTER r v WETHOUliERS van Broek overwegende dat op 6 8 10 12 en 13 Maart 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte ia gedaan dat vijftig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften acht runderen op beden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gcmda waaruit blijkt dat vaa A Breedijk één achtjarige zwart bonte koe en één blaatiw bonte pink van A Voorend één zevenjarige z art bont en één achtjarige bjaauw bonte koe en van van Vuuren één zevenjarige wit bonte bles één vierjarige zwart bonte één zesjarige z koe en één zevenjarige zwarte witkop noe zijn aangetast geweest door de heerschi nde besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten dei Provincie ZuidHolland af te kondigen iiinnen de Gemeente en te plaataen in de Goudsche Courant Broek den 15 Maart 1866 Bai meester en Wethouders voornoemd De Wel uder 1 Secr De Burgemeester i lOy HEID Van dort KKOOX In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van EAVENSWAAIJ ZOXEX te Gorinchem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents bet ons A van der KLEIN Sz Gouda Haart 1S66 Co fituri r BOTEBMAKKT A N 56 MAATSCHAPPIJ v is VERZEKERING y De Phoenix gevestigd te Aninterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 A ugustns 1845 n 7i enz M Ai3tHAPPELlJK Kacj aal ƒ 1 500 000 trehfcel g pidtit=t j Verzekert op billijke va te r u tegen brandscb iden W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Gouda Boskoop J GOUDKADE HazeriKoude Mej J GAARKEUEEN Harmeleit W G KUEVEES Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Roelqfarendsüeen H NADEEMAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Eeeuicijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Hoogendoorn te ReeuKijk t én zwart bont mnd oud acht jaren van Cornells Streng te Setuwijk één zwart bont rund oud vijf jaren van Kors van der Torren te ZuidWaidinxceen één zwart bont rund oud twee jaren één wit bont rund ond twee jaren en én zwart bont rund oud één jaar overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 73 der wet van den 2 Sn Augustus ISöl staatsblad n J 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidMoUand af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant Reeutrijk den 15n Maart 1856 Burgemeester en Vethonders voomoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE Weth C BE CK Genees Attesten DEK ZOO ZEER ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE OudeKoter A BUIJS Woeden Geb PFENNING IJtieUteïn J B MOLLE Oudshoor A T HOOFT Wouhrugge A HE WILDE Artikelen