Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1866

1S66 Zondag 25 Mart ëodkoopeeoMtt oeken voor Burgers m Boeica 4I6 lïOUDSCHECOÜRAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Virechi F Altena op het Steenw over de Donkeistr u 372 Vlaardmijm Nidelstein Walter WAARSCHUWING Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele j ireii met roem bekend en m algemeen gebruik IS door ons te Gouda veelheid ongeblnschte kalk ter behoorlijke n zi i j L j Jiepte te doen begraven en 2 Dit beslnit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZnidHoUand af te kondigen alleen en mtsluitend geplaatst bij den heer J G B0j KENO0GEN Apotheker opvolger Van de wel J A P P VAN DEii HEIJDEN op de Blaauwstraat Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anners de L rbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recent in Depot ziju verkrijgbaar gesteld in de hierboven opytjntii Stellen en plac eii dan bij de hier büituijeiweiiide Bépothouder In elk doo je IS een biljet voorzien i iet de eigenhandige naamteekenmg van de vervaardigers Wed Klenen k Zoon Apothekers elke Haudteekeuiug zich ook bevindt op het Zegellak Maarmede de Doosjes verzegeld zijn W ij verzoeken de gebiuikcrs imtantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe t © zien bij len men de Doosjes Pi len haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor I het gebruik vaa de vele namaaksels 2 iP I o r r W y V o aU of het U ea en P 1 = verHTüü leven alle voüikom i de o optoakfin door derztUdeu ï l De TafeUtremotuc Proza bij l e v oiko □ tu ecEOodiadcö tal Ftt ar dichten oor a Ie n of Toastea voj ï itBüec door JcüZ G i scfanfteii B i i i Handbo k lot t iDBeod en I £ le i r iD alle ze ikL t II i 5Erf ven bi uH Mil Ji ip de kunst van L iX De ra 5 1ter aan ei d ü zelt reeoVoTi ea n Bn eerlijkr en Haud Uiaken niLt ojjhelclereDde Aao flerkingen opgaveD vau digi cjelei Re atieregten ciu Et ue Practi the HaudUiding om lu het burgirlijli f ï van Toasten of Taftkocduies in Eene oaiDi barÊ IIjuiIic d ng oor u i i ut jhedipe verzameling j i gtriheden diwr J d Uuet AtrzainlD vjl ieu e ea Oorsproakcli ke Gclegetiheid ge D I a fel zangen op de mteit bekeode Zaiiir ij n Tafelcondities Albam ersjes eLz Eeue oaiui bdre HjudWidiUg l oi FLtstvie1 j Bnere iboek be attende i elijk op alle urn taodigb dtu u t htt d gLhjk=tU le en Etu ai tic Opmi rkuigtB omrri bt Mijl ea Taal deo uit en Ir TïtuLtuiir tiz Pri s 1 fdc Harten VoUtdue itrzaiaLiiig van Bne en de kiiuueu genet=k MÜr i Sie betrekki i£en bock t oor OU 1 t 1 D r ih te u L Oj reiden en eebe m iiigl Pnjs 60 et AH L Le t hevattecdi etr rLi Tan een EJtJirr uil L ie met t vh it teekeutu l r t Ai ch Ka enJri i ever den I 3 ïe l i=th It Il scbnjTing dtr P ijs 40 c iits n en Gezonden of aan iui a ttr Ij wauns d r gizo dlmd to i Jt luct L r it tUevendfieid of Handleid ug om m Gc eUehappen en verstlullcnde z ch v tUei end en bt achaafd te gcdiageu Eta nutiig üand tu Hulp aa b idt lpi kuuue PrijS 90 c üt ar of de Kuitst om op eeue t ü clid 2e en min kostbare wi zl veel 1 tt rd door aain jz iig un Ist hcime Middt leü on htt visch j te beaudere Kunatgrtpen Kvultaten au eene dertigjarige prattischt oelening ran ld Ht au ojF = ra l t kbtncj hn izikt fd zijn de s lIild uit dt üüor Baron üü L r k t tel en u t l i u d steeudi u pldat e fnji ƒ 1 1I1 u iüai t r j he t rle Noor de edeil mdsche scholen bewerkt di P H Witka np Met M kaa ten Pn 1 jO lu pratlubaid ƒ 2 I Beknopt h UniitK jO dt nhodk ol viiMaruig van de meest loorkomende vreemde woelden en spr kw t ii a i d k UM üoi itj 1 hui r tu Koopmau oum übaar is üntlceuj aan het iKaw uooid nb v di r nfdtrt tal van J i Lali cK tn S Calisch Circa 3U0 compits gedruKic Liz Fn z ƒ 1 g b ƒ 1 ii X L r o t t Jf ns e StdtrliinfJ cle Uet Haodleidinj voor v oogden toeziende voogden bcwmuvoeider bl i Jvi ant n en a iiitj 1 v dtiï van ondLr V ju J j staande mmderjarijfen ei dor W de jcldir uuu iLsp r i iiat ï iijs ƒ 1 10 X I et teuryi l I boekh de d i u ul vh r kleinhandtlaar en ambachtsman gcmakkefyk gemaakt LtLt h ii dl i tut vllui Uu gL voor i ii n dit lot eenigen tak van handel of nijverhc d in b t l ua door Kml t Fnj3 yO ctots NB heil i ter 2 1 y j of staal ka t deze werkjes met vrucht gebruiken Zij komen dacf yks 2 r e y Il e 1 il z a ill olU Boekicinkels te hekomen alsmede bfj den Lit ei U l A l lji rJi L te hel Van SQii II reeds dazende £ verkocht Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn eer nuttig ui ongesteldheden der MAAG en erken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zj 71J uitmuntend legen de G L SCHERPrE in het RLGED en UITSLAG der HUin zij zijn ZACHT LAXEREND en ÖLIJMAFURIJ END Verzegelde doozen van 37 V2 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Apothekers JarlarJtmtn J F AUart J7 u ter lam Ki i s en eissenbrueh Voor buri BsI bh de b ilsieeg Arnhem F KorcH ju Be jerland foud W il Kok Beljt H W de Kr ijtf Deveyiter i ergliuijs en v d Moer Dirksland D de nes Gouda J G Boekenoogen firma wed v d Heijden s Gratenkage J M Ejnesse Boekhorststr Lel den J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bnkkersteeg Sotterdem A v d Toorn WesteWagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A y Faaasen OUD CARTAGENA S Berg planten Oüe ie Mil uiet gaarne zyne haren zoolang mogelijk lu hare oorspronkelijke kleur gLins en schcinheid benaren Wie schrikt met bij de ontd kking dat ijne haren beginnen uit te vallen en ziet angstig om naar een middel om dat t ïeeledig doel te bereiken of lieier ie staat u f t verlegen om eene keus te doen uit de talrijke Pomades Haar Olien eni die dagelijks wi rdfn aangehuden Hoewel nog niet laii bekind is er evenwel onder den naam OUD CARTAGENA S Bergplaiiten Olie een Hetzelve is a 60 cents per flesebje verknjgbair aan het hoofd de pót te Delft bij A BREET ELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam AVe teHagestroat A B EIJNAUD C WlLllLLMUS A PKIXS W BAHES A 1 LIVEU A J Y D BERKHOF En mee Oostpoort te Woerden ZevenJiHuen GoriiïcJiem Dordrecht I Ctrecht bekende depots in ons Eijk liÜRGEMEEsTER es WETHOÜDERS van Ziraiumerdaia overwegende dat volgens I de verklaring van den deskundige J E Eeiehman r jks veeirts door de beI sraeitelijke veeziekte is aangetast en daaraan i e torven van Jan Hoogcndoorn te ZicttMinerdaM één vaal boute vaars oud twee jaren1 overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk IS ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt C9 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staats I blad n U5 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe binnen de Gemeente en te plaatsen in de Gondsche Courant Zwammsrdam den 16 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Secretarie Be Burgenuester BRACK H SiMEDA Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contaat Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io O o pcf lean 61 cents Jenever 2d soort Moutwijn a 4 62 o d per kan 595 cents inl BKANDEWlJ i 46V o o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouBA 17 Maart 1866 Boekdrnktierij van A BRIlNTCMAN Deze Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a oads te voren DcprijsperdriemaandeBis 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 24 Maart Hoewel in het begin der week vredelievende geruchten ingang vonden konden zij niet blijven bestaan tegenover tal van bijzonderheden van verschillende kanten medegedeeld die eene zeer npbijzijnde vredebreuk tusschen Pruisen en Oostenrijk schijnen aan te duiden Men berigt van wapeningen bijeentrekken van troepen de beurs deelt in dca sjhrik en toch kan men zich moegelijk overtuigen dat het zoo ver zal komen Twee roevers twisten over het deelen van den buit A on Bismarck die de vrijheid des lands inkort wil de grenzen van het rijk uitzetten Oostenrijk evenmin naauwgezet in het handhaven der vryhctl is niet tevreden met het aangeboden deel en kiest nu om Pruisen te plagen een liberaler standpunt nadert tot den Doud en begunstigt voor het oogenblik de eischen van Augustenburg De arme elve hertogdommen hebben vergeefs gejubeld toen zij door duitsche wapenen onttrokken werden aan den deenschen dwang die verlossende broeders waren roovers zonder eer en het broederjuk diukt zwaarder dan ooit het zwaard der vreemdelingen deed Het vooruitzigt is duister bij vrede of oorlog ui elk geval zullen zij moeten afzien van een zelfstandig bestaan en het iot ondergaan van de duitsche onderdrukking Onbegrijpelijk is echter de pruisische roekeloosheid die aan oorlog denkt bij de heerschende ontevredenheid des volks en ven Bismarck aagt met alleen zich zelven maar ook zijn koning Hij rekent op de magteloosheid van het geldelooze en verdeelde Oostenrijk dat geen oorlog kan voeren welks gezag in Hongarije bedreigd wordt en welks bezit in Italië bij den eeraten schok verloren is Deze zwakheid van Oostenrijk is nog de beste grond voor het behoud des vredes want de dwaze overmoed van den pruisisehen minister schijnt peilloos Men spreekt van engelsche en fransche vertoogen die tot vrede vermanen beter deden zij als zij den roof verhinderden maar roof en geweld is nu eenmaal het beginsel der christelijke politiek en vrijheid is een woord meestal zonder beteekenis De Engelschen willen hunne burgerlijke vrijheid uitbreiden maar de voorleekenen doen zich op van een heftigen strijd over de ingediende kieswet In Frankrijk is de slaafsche lofprijzing van het willekeurig bestuur bij het adres van antwoord nog eens vernieuwd du as te voorzien de billijkste eischen worden met verguizing beantwoord toch gloeit er vuur onder de asch en het is alleen eene kwestie vau tijd als dan de vlam uitbarst komen de concessien te laat en bet geheele poppenspel valt in duigen Onze niet gewettigde en niel geëindigde crisis heeft toch in allen gevalle een rustiger aanzien gekregen de tweede kamer heeft bedachtzaam gehandeld en het optreden van Thorbecke als vertegenwoordiger heeft geene aanletjing gegeven tot vernieiwde onverstandige vragen De weinige oppositie bladen doen het onmogelijke om de onrust gaande te houden doch zij zouden geheel zonder invloed blijven indien zij geen steun vonden bij het oudste liberale blad in Nederland De Arnh Cour die veehins zoo meesterlijk en steeds zoo getrouw de beginselen eener ruirageestige vrijzinnigheid verdedigde is in zijn spijt over de aftreding van het eminente hoofd der liberalen onbill jk eu verraadt eene persoonlijke voorliefde die ouverdragelijk ia met de echte handhaving van het beginsel De liberalen hebben voor het oogenblik niets te vreezen mits zij vereenigd hlijven Hoe verderfelijk is dan niet de poging ter verdeelicg die uit den eig n boezem oprijst Zij reik n onverzoenlijkin vijand de hanJ en zet de geheele zaak van den vooruitgang op het spel indien er verschil bestond moest men met terzijdestelling van elke persoonlijke bedenking overeenstemming bewerken zoo niet dan zal bijgeloof en runderpest met christe lijk nationaal onderwijs het doodende conservatismus aan het toer belpen dat ziga levensbeginsel zoeken zal in het beulen De prijs der Advertentieu van een tot zes regels met inbegrip an het zegel i3 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte met de reactie en misschien jaren lang voortuitgang en ontvfikkeling stuiten Bijgeloovig vooroordeel is het roersel om de onkundige menigte in beweging te brengen en wij zijn niet vergeten door welke verachtelijke middelen de partij eene zege al is het eene kortdurende veet te behalen Öuttenlonïï Londen 20 Maan Het lagerhuis heeft gisteren het ontwerp op den parlementairen eed bij derde lezing aangenomen De altorney generaal voor Ierland heeft in deze zitting medegedeeld dat kort na pascheu een ontwerp zal worden ingediend tot wijziging der aldaar te lande bestaande bepalingen tot regeling der betrekkingen tusschen de landheeren en de huurders De kanselier der schatkist heeft bekend gemaakt dat de regering hare taak ten op igte der parlement iire hervorming nog eenigzins wenscht uit te breiden doch dat zij daarmede wacht tot ZIJ het oordeel van het parlement aangaande haar ontwerp meer volledig zal kennen Zoo dit gunstig mogt Zijn en het ontwerp dien ten gevolge mogt worden aangenomen zal zij namelijk van de eerste gelegenheid gebruik maken om een nieuur plan soor te stellen tol regeling en vaststelling van de grenzen der boroughs 21 Maart Berigten uit New Tork van 10 dezer melden dat de senaat het amendement op de constitutie heeft verworpen naarbij als grondslag voor de zamenstelling der vertegenwoordiging wordt aangenomen het getal der bevolking met uitsluiting der negers wien het slemregt niet is vergund In Canada orden groote toebereidseleu gemaakt tot wering van ecu inval der fenians Chili heeft het voorstel tot het sluiten van een wapenstilstand van de hand gewezen In de zitting van het lagerhuis werden Iwee motien aangekondigd betreffende de reform bill Graaf Grosvenor de vertecrenwoordiger van Chester dien men beschouwde als te behooren tot de whig partij deelde gisteren avond mede dat hij bij de tweede lezing van dit ontwerp een amendement zou voorstellen inhoudende dat geen reform biU kan geacht worden volledig te zijn zoo zij met de geheele kwestie oplost Natuurlijk juichte de oppositie deze mededeeling luide toe aangezien zij daaruit zag dat hare plannen ondersteuning vondeu Daarna stond de heer W Hutt op en deelde aan de leden mede dat ingeval het amendement van graaf Grosvenor verworpen werd hij op zijne beurt een amendement zou indienen strekkende om te maken dat de wijzigingen die in het regeringsontwerp w erden voorgesteld niet eerder in werking zouden treden dan nadat een maatregel zou vastgesteld zijn betrekkelijk de verdeeling der kiesdistricten Natuurlijk blijkt hieruit dat ook de heer Hutt het ontwerp vijandig gezind is De heer Gladstone deelde later mede i antwoord op eene vraag van den heer A BuUer dat het gouvernement te zyner tijd een ontnerp zou indienen ter voorziening tegen de misbruiken welke bij de verkiezingen plaats hebben 23 Maart Ten gevolge van den invoer van eene lading ziek vee zal de regering dadelijk allen invoer van vee uit Nederland verbieden In de zitting vau het lagerhuis heeft de heer Layard ook werkelijk medegedeeld dat de invoer in Engeland van vee uit de Nederlanden verboden is De heer Gladstone heeft in dezelfde zitting gezegd dat het gouvernement blijft volharden bij de voorgestelde reformbiU en zich zal verdedigen tegenover de motie van den heer Grosvenor die door de regering zal worden beschouwd als een votum van wantrouwen Parijs 21 Maart Er zijn hier alleilei geruchten in omloop ter zake van Pruisen en Oostenrijk Volgens sommigen zal de heer von Bismarck worden opgeolferd volgens anderen zit hij vaster dan ooit op het kussen Over het algemeen is men het eens dat de staat van zaken tusschen Pruisen en Oostenrijk meer gespannen is dan ooit