Goudsche Courant, zondag 25 maart 1866

tarwe heden prijshoudend winlergerst 20 e Iiooger en rogge 35 c lager Londen 19 Maart Granen Inl en vr tarwe op circa vorige prijzen gerst vast en uaver prijshoudend Aanvoer van 1i 19 maan 4179 qr inl en 97S5 qr vr tarwe 1709 ar inl en 5627 qr vr gerst en 492 qr inl en 2 085 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 4160 runderen 167 kalveren 364i60 schapen en 235 varkens Voor beste rundere werd besteed 5 voor do kalveren 6 voor do schapen 6 2 en voor do varkens 4 10 per steen 20 Maart Boter Friesohe 126 Kampen en Zwolle 116 a 122 Bosch 84 a 108 Groningeu 88 a 94 Holstein en Kiel 120 a 136 Yersey 108 a 120 Morlaix 88 a 90 Kaas Edam 66 k 69 Gouda 62 a 66 Derby 66 70 Kanter 28 Amerik 79 a 82 21 Maart Granen Tarwe vast gerst prijshoudend eu haver flaauw Aanvoer van 17 20 maart 520 qr inl eu 5490 qr vr tarwe 270 qr inl en ViiO qr vr gerst en L850 qr vr haver 22 Maart Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1420 runderen 133 kalveren 5550 schapen en 200 varkens Voor beste runderen werd besleed 4 10 voor do kalveren 5 jO per steen Delft 22 Maart Ofschoon de aanvoer van granen niet ruim was werd niet alles verkocht Zaaigraan 50 a 60 e booser Goede gerst willig Tarwe ƒ 8 20 a 9 Rogge ƒ 6 i 6 60 Zomergerst 5 a ƒ 6 Korte haver ƒ 4 a ƒ 5 25 Lange do 3 a 3 60 Duivebooneu S 50 ii 9 Paardebooneu 7 a 8 Groene erwten 9 ii 11 Aan stads waag gewogen van 15 tot 22 maart 166 8 en lOS 16 boter te zamen 4440 ned S Boter 57 a 69 het vierde 1 42 a f 1 72 per n S Burgerl ka Stand GOUDA Geboee vi 19 Maart Gerarda Llisabeth Maria ouders H de Zeeuw en E Sluijter 20 Wilhelmus Comelis ouders P Bosman en M Jaske Jan Valentijn ouders A L F Gassman en N Kerper Christina ouders ü Huijvenaar ea C Vingerling 2i Theodora Maria ouders J A van Cina n G de Jong 22 Magtilda Maria Josepbina ouders T Joosten en M A van Kersbergcn Maria Sophia ouders C Brunt en H van der Kwa£t 23 Cornelia ouders 1 Huurman eo L Youk Fredrik Arie ouders D Laurier en A C Everling OvERLEUEN 19 Maart C Kanen wed P Jansen 76 j 21 G ffonters wed J A Polet 69 j A Verhoef 15 j M Eoedoltf 15 m 22 G Hageman 11 w H van Hattem 12 d Gehuwd 14 Maart H Kabout en W van der Vreede 21 J Vlltenburg eu L de Gruijl WOERDEN van 16 tot en met 23 maart 1866 Geboren Hendrik Dirk ouders J Visser en L Twigt Anna Barbara Helena Sophia ouders K W P Seenvven en A E Nortier Eugene Jern Joseph ouders G Groeueveld eu M T vau Dormael OvLliLEDL J Mooi rnim 63 j J Sloesarweij 3 w P J de ries 28 j T van Dijk bijna 5 m GETBorvi D L J A Benier 37 j en M Bakker 34 j OUDEWATER van 14 tot 20 maart 1886 Bevallex Maria Verkerk geb van Genderen d Johanna Barbara van Leuven geb Ternenzeu z OvEELEDES A Hoogendoorn 17 d Geiivvvd G van Wijngaard n jm 24 j en M Groeneveld jd 23 j 2löt ertentten m m Gr yg q rSQ l 5 Ondertrou d 11 1 W HCBER Hoofdondertdjzer EN J BOWLS van Gratenhage J2 Maart Men houdt tich heden drak bezig met óe sangelegeobeden van Duitschland en het gerucht verspreidt zieh met eene lekere hardnekkiErheid dat Pruisen en Oostenrijk toebereidaden maken tot Jen oorlog De nota van Eugeland aan Pruisen is van da 19den maart Men gelooft dat er eene eensluidende oota van Frankrijk is Eene deputatie van het aetgevend ligcbaam heeft hedenden keizer het adres van antnoord ter hand gesteld Prins apoleon was hierbij op de l jüerien tegennoord g De keizerheeft de deputatie zi n dank betuigd en gezegd dat Traukr jksedert 15 jiren zich OLtnikkelt ea in magt toeneemt Zijnehooge bestemming zal vervolJ worden Brussel 23 Maart De ned minister van binnenl zaken de heer bccrtsema iS alhier gisteren aanaek men De seLaa heefi m de gisieren gehouden zif mg de be rooiins van ooriog aangenomen met algemeene stemmen mineVne een der leden oiithieid neh van de stemming Weenen i Maan Voortdurend zijn hier verontrustende oorlo2ï£er ch en n omloop Pesth il Martrt In de heden gehouden zitting van het huis i er Berlijn 2y Maart Aan de Alig Zt wordt uit Vn eenen g sc re ei dit blijkens eene aldaar ontvangen depêche tusschen Prutsen en Iiaiie becaalaelijk onderhnudtlingen van militairen aard p ats hebben en dat te dien einde een militair van hooger r Lg l t F orence naar hier op reis is gedaan Tevens vpri eemt men nit Cobienz dat een aantal stukken vestinggefcbut en ïui ec van daar per spoortrein naar de silezische vestingen zrn a ezcnden Mann Aangezien de regering de verzekering gekregen heef üdi Ousteuri k zi ue troepen concentreert en zich wapen lenv Prutsen neg geen enkelen militairen maatregel heef genomen 2 at ook Pruisen oier tot wapeningen om op alle eveptualiteren voorbereid te zijn H ewel Liirz n t Aeet welke gebeurtenissen de toekomstia haren schc w verbergt houdt men zich toch algemeen over tuigd dat de het tegerdect pari die de v B smirek derland in groekeIoo e rr i eea l bera zr Ware d t het weiniï t as De p c eigen loe t tear jk en P het vo e Zal bewaard blijven Niemand wenscht en üaarvQor met uitzondering van de kleine stT res aent vergoodt De feudaleu staan ter z ae ieder ander zegt dat bij het va heef georigt en verlangt vurig dat de 3 spoea g üoenh k den zetel ruime ten einde sta tsman aan het hervind te zien komen c r zot het geschil met Oostenrrk bi nea reip vat een artikel over den tegenwoortetrcii ag tot het contiict tusschen OosgtrreicL Aan het slot van dat artikel wordt r T Ir en Oastenr i en zijue vermeende str ie ttie Tisten dan behoort de redering zorg e dragen uat Prutsen niet worde verrast door moselüke geoe r er ïsen Het verzuim n 0 begaan hetwelk zoo 0Da = zeaame gevolgen heeft opgeleverd zal zich nu zeker niet herba e Men me it Kopenhagen dat de minister van marine in de zitting teren door het landsthing gehouden heeft medegedeeld d het plan om eene expeditie naar Japan en China te zenden was opgegeven De onzekere stand van zaken in Europa 15 de aa leiJmg tct het nemen van dit besluit De ooriogsbodems aarorer de regering te beschikken heeft zullen niet wonlen verw jcerd opdat zij onverw jld tot de gevorderde diensten kunnen gebe gi worden Frankfort 2 Maan Men beweert dat door de middenstateii vaii Duitsch aiiJ rere gemeenschappelijke nota zalworden gezonden aan de beide grooie mogendheden van Duiisehland waarvan de hoofdinhoud is als volgt Indien de beidegroote mogendheden in strt d met de beginselen waarop dednitsche bond bemst het bestaande conflict met de wapenenwillen beslechten zullen de middenstaten zich ontslao cn achtenvan hurine bondsp igten en abeeo met hun belang e rade gaan Het artikel der bondsacte waarop hier wordt gedoeld is art 11 waarvan de aanhef aldus luidt De leden van den bondzollen elkander onder geen voorwendsel hoesenaamd beoorloogec De t istende partren zullen het confiict ter beslechtingvoer tie bocdsvergadermg brengen Florence 21 Maart Het rapport der commissie voor de gelootsbr even heeft geadviseerd tot vernietiging van de verkiezing van Mazzini De hh Xicotera en Zanardelii betonden dat Mazzini verkiesbaar is De heer Boggio bestr ed dit rel voelen Een ander lid drong in naam der eendragt op d bekracatiging der verkiezing aan I 22 Maart De verkiezing van Mazzini is door de kamer van afgevaardigden vernietigd met 191 tegen 107 stemmen 0mnenlan5 GOüDA 24 Maart Met genoegen vernemen wij dat bij vernieuwing de gelecenlieid is opengesteld om jonge lieden op de hoogere rijksburgerschool te plaatsen Gedurende de ongesteldheid van den minister van kolonien den heer Fransen van de Putte wordt in zijne plaatshet ijdeiijk presidentschap van den ministeraad waargenomendoor den minisier van financiën den heer van Bosse De hooge raad burgerljke kamer heeft heden beslist dat art 36 van het wetboek van koophandel niet van toepassing is op buitenlandsche naamloo e vennootschappen zoodatdeze wanneer zj iu hun land wettig tot stand zija gekomen in Xederlind lu regten kunnen optreden Naar meu uit s Hage vau gisteren middag berigt is degezondheidstoestand van den minister van kolomen aanmerkelijk verbeterd Gemengde Berigteo Mea ver vscQt drak btzotk en ieveLd scn handel op de pa isehmis te I Frankfort VaD H 19 april zal te Vrasttrdam iQ het paleis voor 1 oiksthjt eene tentoonsttUiBg gthoüdeo worden aa I kasua M rej s te F ri = ueder aan bet hoofd zijner zaken gesteld i in den om rek van Au ir Proience heeft de or t li den nacht van 14 I op 15 maart encme schade aatigengt De kardinaal i onelh acbt I alle verdere betrekking met Rusland onmogelijk In Bel rie ig bet personenvervoer op de poorwegen aanzienlijk verlaagd Eg pte heeft Ab s3iaie den oorlog aangedaan Dagelijks wordt in Engtlar d een mij oMi ei t rtn icgcsoeid Het posthuis Zestig Israëlitische gtz nnen zi n geëmigreerd mt Maine n Amei kanaar Paicst na om n dtn on Ttk van Jaffa eene landbonw ko nic te t h ten Leo benrs pcc Iart te Weenen wonl gereeteiijk ve voi J we nshet verspre den var eea ulegram den dood vermeldende van von Bismarc Mgr Dupaiiloup hoopt ömzot seheel te bekeeren De Russen zijnopgerukt naar bokoara Te Quebec is besloten lOOou man te er defeaians in de wapenen te roepen Vergaderlng van den Gemeenteraad 23 Maan Tegenwoordig de bh mr 4 A van Bergen Uzendoom voorzitter do Grave irnly Pr nce Braï aar Westerbaan Reu inger P tav Bnchner van Gennep Kis en Peelers terw doo den heer van Straatec i = berig da bij door ongts eidhtiJ word rtrh ndcrd de verga cring bij te wonen De notolen der v r e tirgaJt Lg orden gelezen ea goedgekeurd Is ingekonien een adres van de d octie der stearine kaarzenfabriek r Gouda verzoekende afstand tan 51 vierkante ellen groads tot het plaatsen van eene heining hebben te dezen aanz en onderzoek ingesteld en vinden geen den afs and en stellen vo jr dit te dacn tegen ƒ 1 25 de vier B en W hebben bezwaar i kante ej en I5 d en overeenkomstig besloten an de orde s n adres van commissarissen der sociëteit Yredebest om verleng ng aer bücr van het soc eteits gebonw B en W Z jn van oordeel dat het bestunr weinig bevoegd is om huizen te verhuren en stellen voor daar de termijn zêw kort is tos voor een jaar tot mei I56T daarmede voort te gaao doch de huurpri Tvan ƒ 300 op ƒ 41 J te brengen verder op de bes u aude vo r aarden en dat B en Vi m den loop van dit aar een nader voor tel in deze zaak zullen doen een en ander is goedgekeurd met algemeens stemmen Voor s IS nog aan de orde de beniem cg van twee hnlponderwiizers en eene bnipoodervi ijieres de voorgedragen personen zijn verkozen met alsemeene stemmen ii nde de hulponderwijzers J N van Eek en J P den E et en de hulpüuderwijzeres A A Roth Hiermede eiidigt de vergader ng Marktberigten Gouda 22 Maart Tarwe Poolsehe p last ƒ 290 Z euws per mud ƒ 9 a ƒ lö OO Rosge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 builenl 6 0O a ƒ 00 Gerst ƒ 4 50 h 6 00 Haver fS a ƒ 4 00 Erwten S 50 a lu Bruine boonen f U a 14 Paanieb ƒ dO a ƒ 75 Duivebooneu ƒ S 50 a ƒ 9 Hennipz ƒ S Boekw Fr per 2100 ned 8 165 Xoordo ƒ 186 a ƒ 190 Varkens geschikt voor Londen 19 a 21 c per 5 ons magere varkers en biggen gingen iets vlugger Tan de hand Boter 1 3S a 1 36 per ned pond flUddelbUrg 22 Maart Bij matigen aanvoer wss de ü ffi sGravenhage 22 Maart 1863 Aan de Kiezers in het Kiesdistrict Soetermeer Bij de aanstaanue verkiezing van een Lid Toor de Pbovisciile St ites van ZuidHolland op den 27 Maart 1366 wordt aanbevolen de Heer G A van HOUWKNINGE Gz aanzienlijk Grondeigenaar binnen dit District inzonderheid beke id met de Gemeente en Waterschapsbelarigen EENIGE KIEZERS Burger Bewaarschool IXSCHRIJVIXG TAS KINDEREN voorzien van een vaccine billet op Maandag 26 Maart 1866 des avond ten 7 ure aan het School lokaal J N SCHELTEMA voorz Van ZEYLEN teer Men vraagt een KINDERMEISJE zij die kan Strijken en met de Wasch omgaan zal de voorkeur genieten Adres bij den uitgever A BRINKMAN GotDA 23 Maart 1866 VERKIEZING in het District Soetermeer Op den 27slen Maart 1S66 zijn vele Kiezers voornemens om voor LID van de Provinciale Shtes in Zuid Holland te verkiezen den Heer J W SCHUTJBMAU Grondeigenaar binnen dit District HüofJiiigeland van ScbieLind en Delfland Uit de hand te Koop twee HUIZEN onder e én dak met een stuk GPvOND annex alles aan het water gelegen zéér geschikt voor Fabriek als anderzins te bevragen bij A Bri kman BüRGEMEEöïEE en WETHOUDERS van ZtcaiaiiitrdaM overwegende dat volgens de verklaringen van den deskundige J E Reichm in rijKS veearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast eu daaraan gestorven van Bariholomeus Jansen te Ztcainmerdam een it bonte bles koe oud 7 jiren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid n t bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ler behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Gondsebe Courant Zicaminerdam den 21 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bargemeester BRACK H SMEDA Vrij Van de reeten van zegel en registratie ingevolge het kooioklijk besluit Tan den 6dea September ISÖó no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Jlkeinade overneaende dat volgens de veiklaring van den deskundige W P Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven vau Jacob Berckenkamp te Alkeviade c en zwarte witkop en één bonte koe oud 4 en 5 jnren één zvvarte witkop stier oud 2 jiren en drie vaal bonte kalveren oud 2 maanden van Martinus Hoügenboom te Alkemade één roode witkop tnee bonte vier zvvarte witkoppen en twee vaal boute koeijen oud 4 7 4 S 3 6 7 5 en 5 jiren van Jan Willem Roeloffs te Alkemade vier vaal bonte twee vale witkoppen twee zwarte witkoppeu en één blaauvve witkop koe oud 6 7 5 4 4 5 6 en 5 j iren van Arie Bisschop ie Alktiïtade één bl iauw bonte koe oud 6 jareu van Cornells Hozee Ie Alkemadi één vale witkop koe oud 7 jaren van Johannes B s = hop te Alkirniade één zwarte witkop vaiirs oud 2 jaren overn egende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen I noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere nilbrrlding dier ziekte met de huid te kunnen begraven I Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 25 Augustus 1531 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoeg ame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en I 2 Dit besluii onmiddellijk roede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUaad af te kondigen binnen de Gen een en te plaatsen in de Goudsche Counnt I Alie aade den 20 = Maart 1S66 I Burgemeester en Weihouders voornoemd I De Secretaris De Burgenjeestsr I R LOS J W S EOKLOFKS