Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1866

f 1866 Donderdag 20 Maart 419 GOUDSCHE COURAÏÏT TT DT TM1 T A XT P J Advertentien van één tot zes Uitgave vau A UltilNKMAIS regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor Zmtge Tiendeteeg D n 60 Yiisioiams der Afdeeli GOUDA en Omstkekex van de HoUaudsche Maatschappij ijau Land bonw in het logement de Zalm te Gouda 1 den 25 Maart 1 6 des avonds ten 3 uie i Xaiaens liet Bestuur der JfdeeUtij J B SNELLEX roor A KLUIT Hz Secret I BURGEMEESTER es WETHOUDERS T tn i e rM r X overftegende dat volgens de verkl intiiï van den rieskui dige E Overbosch njks veearis te Gouda door de besmettelijke veeziekte 7ijn aangetast en daaraan gestorven v in Cornells Streng te 1 Re utc jk één zwart blaar rund oud negen jaren e éu zwart bont rund oud tien jaren één zwart blaar rund oud nes jaren en étr n zwart witkop rund oud zeven jriren van Cornells Houdijk te lïteuwljk eén zwart bont rund oud vijf jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gsuoemde rundereu i noodzakelijk is ten einde ze ter voor kominz van verdere uitbreiding dier zieste met de huid te kunnen begraven fie ien de rtt B9 tot eu niet 72 derwet van den 2Sn A l2U Ius 1 51 i Staatsbl d n 2 5 Hibben besloten 1 Boven orasolireveu runderen dadelijk ite onteigenen en na inkerving der huid met b voeginï van een genoegzame hoeveelheid ongebiusrhie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en i 2 Dit besluit onmiddellijk mede te 1 decien aan heeren Gedeputeerde S aien der Provincie ZnidBo land af te kondigen binnen de icnieenie en te plaatsen in de Goudsf he Courant P euirnlr den 24 Maart 1S66 Bur2en e fr en Wethouders voornoemd I De i S reraris De Burfremeester P DE WlLliE Weih C BRACK i BURGEMEESTER en WETHOUDERS an i ee r V overuegende dat volgens de verK arii g v m den deskundige E Over bosch ri ks veearts te Gouda door de be smetteiijke veeziekte is aangetast en daar aan gestorven van Jan Hoozendoorn te Reeiiirijk één zwart bont kalf oud drie weken I Overwegende d it volgens die verkla ring de onteigening van genoemd rundnoodzakelijk is ten einde het ter voorkomina van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en roet 72 der wet Tan den 2 n Vuanstus 1S51 staatsblad n 125 1 Hebijen besloten 1 Baven omschreven rund dadelijk te onteigen en na inkerving der huiii met bijvof ï van een aenoegzame hoeveelheid ont a chte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven eu 2 Dit besluit onmiddellijk mede tedeeien aan heeren Gedeputeerde Staten derProvincie ZuidHolland af te kondigenbinnen de Geraeenie en te plaatsen in deGoudshe Courant i Ete neijk den 10 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De VJ Secretaris De Burgemeester P DE WILDE Weth C BRACK Eaderstoomboot iV ItJssel an Gouda Maandag en Dingndag s morgens 6 uren de overige uagen behalve des Zjndags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Vrij van de reg oa van zegel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van Jen 6 ien I September 1865 no 52 BURGE MEE3TER ex WETHOUDERS van Alkeiitade overwegeuJe dat volgens de verklaring van den deskundige V F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetasten daaraan gestorven van Marlinas Hoogenboom te Alkeiiiade twee zwarte witkoppen e én vaal bont en drie zwart bonte koeijen oud 6 4 S 7 1 en 5 jaren benevens twee zwart itkopte kalveren oud 1 eu l j maaud van Jan Willem KoeijtFs te Al kciiade één roode witkop en één zwarte wittop koe oud 4 en Ü jaren benevens twee wart wiikopte kalvrreu oud 2 en 1 maand van Jacob Berckeukamp te Alkernade één vaal bont en één zwart witkop kalf oud 2 en l o maand van Dirk Prosman te Alkemade één zwart bonte koe oud 5 jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus ISöl staatsblad u 125 J Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeien aan heeren Gedeputeerüe Staten der Provincie ZuidHollaiid af t3 kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen m de Goudsche Courant Alke iade den 22 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester E LOS J W S EOELOFFS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZwamnierdaiiT overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Reichman rijks veearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van Jan Hoogendoorn te Zaammtrdam écn zwart blaarde koe oud vier jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorko miug van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gtlet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 23 Augustus 1S51 CStaatsblid n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerviug der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid on ebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en Dit besluit onmiddellijk meJe te deeien aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidBo land af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsehe Courant ZicaiunierdaM den 19 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BE VCK H SMEDA BURGEMEESTER es WETH3ÜDEIIS van Zuammerd m overwegende dat olgens de verklaring vau den deskundige J E Keichman rijks veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Hoogendoorn te Ztcaminerdam een zwarte witkop koe en een zwart bonte bles pink oud 6 en 1 jaren voorts een blaauw bonte koe oud 6 j iren een rood bonte koe oud 6 jaren en een zwart bonte pink oud 1 jaar Overwegende dat volgens die ve klariDg de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze tor voorkoming vau verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2S Augustus 1851 staatsblad n 12Ó J Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeien aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Zicainmerdani den 22 Maart 1866 Burgemeester en Weihouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BRACK H S MEDA BURGEMEESTER e n WETHOUDERS van Zirauitnerdam overwegende dat volgens de verklaring van den deskuudige J E Reichman rijksveearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorveu van Jan Hoogendoorn te ZicauiiiierduM één zwart bonte koe oud vijf jaren overnesende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten eiude het ter voorkoming van verdere uitbreitling dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot eu met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblnschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te d eleu aan heer3n Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Zwammerdam den 18 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BRACK H SMEDA Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEH a 46Vio ï l an 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn a46 j o p 595 3 inl BRANDEWIJN 4dS o o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA 24 aart 1866 I ige Adtertentim te laat onirangen sijii uitgesteld tot ten volgend Xommer Boekdrukkerij an A BKIXKMiN Deze Courant verschijnt Jes iDonderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voreu De prijs per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentieü kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Bij deze Gotirant behoort een Bijvoegsel KENNISGEVING De VOORZITTER van den Gemeenteraad te Gouda geeft naar aanleiding der Wet van den 4 Julij ISöO Staatsblad n 37 kennis dat de lijsten de personen aanwijzende die tot het kiezen van Leden der TWEEDE KAMER v an de Staten Generaal van de PROVINCIALE STATEN en van den GEMEENTERAAD bevoegd zijn definitief gesloten en op de Plaatselijke Secretarie zijn nedergelegd ilwaar daarvan inzage kan worden genomen op de werkdagen van aes morgens 9 tot des namiddags één ure terwijl bovendien eerstgenoemde lijst is aangeplakt aau den ingang van de St Anthoniestraat bij den Kleiweg de tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemtle aan den ingang van de Lange Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luther8che Kerk Gouda den 21 Maart 1866 De Voorzitter voornoemd V 1N BERGEN UZENDOORN öuitetiUnïr Londen 2G Maart Hel regeringsbesluit waarbij de invoer in Engeland van rundvee en schapen uit Nederland verboden wordt is heden afgekondigd De maatregel treedt reeds aanstaanden woensdag in werking 27 M aart De Asia heeft berigten uit New Vork aangebragt loopende lot 17 dezer des ochtends Troepen zijn naar Buffalo gezonden om een inval der fenians tegen tt gaan Menverzekert dat de heer Bruce aan het eskader dat zich in dewateren der britsche Antilles bevindt bevel heeft gezonden omnaar Halifax te stevenen Het ontwerp van Mac Culloch omeene leening in het buitenland aan te gaan is verworpen Uit Mexico wordt gemeld dat de minister van financiën deheer Langlais is overleden Parijs 24 Maart De minisier van oorlog en de gouver neurgeneraal van Algerie hebben een ontwerp decreet opgesteld tot regeling van het gemeentelijke stelsel in Algerie Volgens dat ontwerp zullen de maires eu hunne adjuncten in de hoofdplaatsen der departementen en arrondissementen door den keii er worden benoemd in de overige gemeenten zullen zij worden benoemd door den prefect 26 Maart Er is sprake van buitengev one maatregelen onder anderen eene ontbinding van het wetgevend ligchaam en wel op aandrat g van eenige leden der meerderheid van de kamer onder welke inzonderheid de heer Granier de Cassagnac genoemd wordt Ut berigt vindt echter niet veel geloof Uit eene goede bron verneemt men dat alle berigtenomtrent militaire maatregelen welke Frankrijk aan zijne oostelijke grenzen neemt van allen grond zijn ontbloot De heer Emile OUivier beoordeelt heden in de Presse dejongste toespraak des keizers Voor eenigen tijd zegt hij zoudenwij in deze rede eene belofte hebbeu gezien wegens deze woorden Frankrijk wil wat wij willen duurzaamheid vooruitgangen vrijheid Thans kunnen wij daarin slechts eene onbepaaldeverdaging der vrijheid zien De natie begint ongeduldig Ie w orden Uit Konstanlinopel wordt gemeld dat de conferentie totherziening der sanitaire politiedienst in het oosten met grootemeerderheid de door den franschen gevolroagtigde voorgestelde maatregelen heeft goedgekeurd om gedurende het heerschender cholera alle communicatie ter zee tusschen de arabischehavens en de egyptische kust te verbieden De mohammedaansche pelgrims zouden dien ten gevolge als deze epidemieheerscht bij hunne terugkomst van Mekka over land huiswaarts moeten keeren Door den langen weg dien zij alsdanin de woestijn moeten doorbrengen wordt de kiem der ziekte eiken regel daarboven 10 Ceijt Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte zoo die bij hen bestaat geheel verstikt Zoo althans oordeelen de geneeskundigen er over De tijdingen uit Duitschlaud zijn altijd nog van ongunstigen aard Men zegt dat de heer de Grammont de fransche gezant te Weeneu dezer dagen in een gesprek met denheer von Mensdorff dezen verzekerd heeft dat Frankrijk al epogingen zou aanwenden om de zaken in een vredelievendengeest tot eene beslissing te brengen W elligt echter is menreeds zoover gegaan dat geene lusschenkomst van eene derdemogendheid den oorlog verhinderen kan Zoo veel is zeker dat door geene der beide partijen tot dus ver eene poging isbeproefd om het geschil in der minne te beslissen Brussel 25 Maart De kamer van vertegenwoordigers heeft in hare zitting van gisteren de amendein uten door de hh Kervijn de Littenhove Dumortier en de Theux op het voorstel Oris ingediend achtereenvolgend verworpen en dat voorstel zelf aangenomen met 59 tegen 45 stemmen In die zitting is ingediend een wets ontwerp tot goedkeuring der overeenkomst tusschen België en Saksen gesloten betreffende den letterkundigen eigendom Nadat het ontwerp van wet krachtens hetwelk het aantal volksvertegenwoordigers en senatoren wordt vermeerderd aangenomen is is de kamer uiteengegaan tot den 10 april Het lijdt geer twijfel of dit ontwerp zal ook door den senaatworden aangenomen zoodat in t vervolg de kamer 124 ledeazal tellen in plaats van 1Ü2 waaruit zij sedert 1S31 is lamengesteld Weenen 25 Maart In den stand van het geschil tus schen Oostenrijk en Pruisen is geene verandering gekomen Sommige bladen deeien geruststellende anderen daarentegen ooriogzuchtende geruchien mede Bij voortduring beweert men dat het ultimatum van Pruisen spoedig wordt verwacht Volgens de Presse heeft er aan de silezische grenzen een voo waartsche beweging van de pruisische troepen plaats en ziji er reeds toebereidselen gemaakt voor de vestiging van het hoofdkwartier van Prins Êriedrich Carl Volgens de ochtendbladen bevatte het schrijven van denkeizer aan den koning van Pruisen waarvan in ten telegramuit Berlijn werd melding gemaakt niets anders dan gelukwenschen met s konings verjaardag zonder dat daarbij de staatkunde werd aangeroerd Berlijn 24 Maart Uit Breslau zijn mededeelingen ontvangen over de krijgstoerustingen van Oostenrijk Bij Pr clina op de grenzen van Oostenrijk en Pruisen wordt een legerkamp afgebskend Tot het herstellen eu wapenen der vestiugwerken van Krakau zijn 4000 werklieden aangewezen en een iniliioen guldens ter beschikking gesteld De kommandanten der regimenten ontvingen order om de troepen in de plaatsen aan de spoorwegen gelegen te concentreren Goederen treinen voeren reserve troepen naar de grenzen van Italië 25 Maart Te Halle is op 19 dezer eene vergaderinggehouden door een buitengewoon groot aantal kiesgeregtigden Zij heeft verscheidene besluiten genomen onder welke dezevoorkomt dat de vergadering zich volkomen vereen igt met dehouding door de overgroote meerderheid van het huis der afgevaardigden aangenomen De Czas berigt dat op drie dagmarschen van de galicische grenzen tusschen Woloczysk in Nowosiciica een rnssischlegercorps zich bevindt sterk 60 bataljons infanterie 26 escadrons cavallerie en 96 stnkken geschut In de nabijheid vanBa u meer binnenslands staan 45 bataljons infanterie 20 escactrons cavallerie en 14C stnkken geschut terwijl in de nabijheid der Dafaasarck in Bessarabi 5dveer 65 000 man zijnbijeengetrokken 26 Maart De koning heeft heilen met doi ministervan oorlog dea chef van den generaien staf den heer Moltke den adjudantgeneraal von Alvensleben en den chef van hetmilitaire kabinet den heer Freskow geconfereerd Vervolgensheeft Z M den heer von Bismarck bij zich ontvangen Het Breslauer Mittagsblatt bevat een berigt nit OJer