Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1866

I g T D zondag namiddag meldende dat de staf der rcgim oten Hannover en Mensdorff aldaar is doorgetrokken Legerafdeilingen van de regimenteii onder beve van Clam Gallas es 8i benbnrger worden in Silezie en Bohemen verwacht Vele greosplaatsen ontvangen garnizoenen Aanzienlijke verplaatsingen van troepen dure i aleeds voort Frankfort 5n Maart De in de laatste jaren meermalen besproken kwestie van het uitsterven van den jongslen stam van het huis Hessen wnaruoor het l mdgr iafsch ip HessenHom burg aan het groot hertogdom vervalt is thans op nieuw ter sprake gekomen De oude landgraaf Ferdinand den 26 april 1753 geboren is overleden Van dit vorstenhuis waarvan de mannelijke loten zijn nitjrcstorven zijn thans nog twee prinsessen in leven prinses Auguste geboren den ii noiember 17Tt weJune v n den groot hertog van JlecklenburgSchwe rin zuster van den overleden landgr iaf en hare nicht prinses C iroline geboren 19 mn irt 1 19 weduwe van Hendrik XXII vorst van Keusz üreiz Volgeus het gesloten verdrag moet h tns tot de personele unie van het landgraafsehap met het groothertog lom worden overgegaan terwijl de thans vigerende regeringsvorm Vuin het k eine iantl nog 25 jaren zal moeten duren Hierdoor is ook het bestaan vau de speelbank voor dien tijd verzekerd iud en zij allhans niet door andere redenen ie gronde ga ii öinnenlflnö GOUDA 2S Maart Ift leedwezen zien wij ons verpiigt m de te deelen datde rct t e zich veitocud heeft bij een iaiidbouwer aan dekar Lc iisioot onder deze gemeente Voor uisuog schijiit dezlcku i ct kwaad ardig daar de drie aangetaste runderen nogonder be ut deling zijn E j i e verkiezing van een lid voor de tweede kamer inhet kiesui=ir ct Zuiphen zijn uitgebragt l iCb geldige stemmen waarvau Idi op den iieer 11 D im die aizoo met groote meerderheid verk eii is In he Uotierdarasch eekbiad leest men het volgende Hce zuiien wij de ontvangst an het kabinet in de kamernoemen Zij iz op de meest verschillende wijzen beoordeeld Peze n emce liaar eer e üiivtischu ige gene een hartelijke A ij ontveinzen het ons niet dat z j n i ir ons oordeel is geweekt pe k wij haar ver chiti n ueu raai met svmp itlieiischeoverhel g j h id die hangsche beer van ZiiUen het divide et impera ii da hng g iaine eene breuk in de gelederente weeg trc ingtl Met hoeieel vaderhunUiievende be ingstelling sloeg e opiossitig van de erisis g ide ten eiuue reeds eene nieu dat de ii de vereelte treden opJal ei puin der uitnoouig wanneer Mei Wij Groen ia vvoord v n rluuiê IC o i nen oumponeicii op t oude lied en nttt iij verouderd waren Hoe hitste hij n den heer Thorbecke aat om in t strijdperk c krachten onderling te meien en te breken een het nationaal cabinet kon oprijzen op het tic e rigiing Mi ar de vrienotn sloegen de eet eüjk af zij viee den voor de Dauaers ook FLecke veri eri v ei lu de ioessche Courant t ifkecr g van de grondwet zoo schreef de hr par cment ire schetsen en meende roet dit enkd e pari j de bedenking af te weien dat zij ietmet onze grondwet niet vinden kan Beter ware misschiengeweest ais de heer G van de mannen zi ner rigtiug gezegdhad dat z j n et afkeerig zijn vau eene grondwet mits die doorhen of a th nj iii hun geest opgesteld zij Immers de laatstediscussie i de kamer waarbij de graaf van Zuvieu het bevelvan deu patroon heeft cpgeiolgd en de scliöoi etagitatietrachtte te bevorderen beeft op nieuw geleerd dat de bedoeldepartij we degelijk tegen eene der voornaamste bepalingen dergrondwet str d voert gelijk de heer b dan ook reeds meerma en wces op de noodzakelijkheid om die bepaling te veranderen anr eer men een zoo genigiig artikel der grondwetop zoo hevige wijze bestrijdt en het volk gedurig tot ontevredenheid daarover prikkelt wanueer men aan dat artikel eenzoo groot gewigt hecht ais daaraan juist vau die zijde wordttoegeschreven dan is het ook onwaar dat men niet van degrondwet afkeerig is dan wordt het opstand prediken te ende wet slechts met een schoonen glimp bedekt De Xederlandsche Spectator berigt T eiijk met een nieuw kabinet hebben wij eene nieuwe paruj met een nieuw orgaan de Xieuwe Goessche Courant een orgaan van rauicale orthodoxie Het ideaal van een min isier a volgens dat biad von Bismarck joo ïnen wenscht het Nederland toe en het ideaal zijner staatsleer is het woord Gods Het voert strijd tegen het christelijk weekblad tegen ds Felii die met Pierson Gunning Eenan en Strauss wordt gelijk ge steld tegen licht liefde leven de leus des duivels tegen het begrip van regt voor alleu tegen de leugenstof leerders j door den staat bezoldigd om het spreekgestoelte te beklimmen en de gemeente voor te gaan en ook wat het curieusste is tegen de zich noemende anti revolutionairen die j iren ian God hebben verloochend Zied i f de leider der anli revolutionaire partij overvleugeld In zake van staalhuishoudknnde verkondigt het blad de stel I ling Geen heil geen welvaart zoolang Gods woord niet geëerbiedigd wordt want alleen daarbij is rijkdom en eer beloofd Rijkdom en eer zijn dus hetzij identiek aan hetzij homogeen i met heil en welvaart Hoe sterk men aan die zijde gesteld is j op die twee zaken die ik dacht dat men te wereldsch zou geacht hebben blijkt uit eene andere zinsnede waar de iveg aangewezen wordt hings welken men rijkdom en eer verwerven kan De roode orthodoxie houdt alzoo de duiten en de ijdelI beid in eer Het nederlandsche volk zet jaarlijks door de staatsloterij 3 1 miUioen gulden geheel iniproJuctief om Daarvan keert 2 1 millioen tot de spelers terug Alzoo de S j millioen wordt I omgezet ten einde daarop 2ö percent of ongeveer 9 ton gouds I te verliezen En waar blijven die 9 ton De helft vloeit in j de schatkist en de andere helft in de zakkeu der loterijhan j delaren De spelers geven in iedere loterij eene som van ƒ 1 152 000 uit om ƒ S i6 iJU0 te winnen ongerekend de huur de woeker en allerlei andere ongeregtigheden die met de loterijbriefjes worden gepleegd De spelers verliezen dus bij i iedere loterij drie ton gouds vooral niet minder Die som wordt echter niet alleen in Mederland verspeeld want de Engelsehen nemen altijd een aanzienlijk getal loten De nieuwe miuisier van fii ancien schijnt genegen om de verhuring van loien geheel af te schaffen en ook de splitsing te verbieden Op dit oogenbhk echter de staatsloterij op te heffen durft hij hoe dit denkbeeld hem ook bekoort niet doen omdat de 4 ton die zij aan de schatkist geeft niet kunnen orden gemist Gemengde Beri ïtcn Te Praag htcrscht groote onrust o a veroorzaakt door talrijke brandbrieven Karl Gutzkow is gclietl hersteld De vectiphus is oit ebrokeii ia het gouieruiment Warschau Te Berlijn zijn twee metselaars en een tunmerman itrooideeld tot gevangenisstraf negens het te li t bouwen lau ecu huis welks ii storten den dood van inenschen vrroorzaakte Ujt Uukoiiiua rukkm troepen op naar Galicie uit Gaiicie naar s lezie Het kastctl Miraniar is g hte in orde om de meiicaansclie gasten te ontvar in De duitsche middelstaten lileu Holstem door deu bood doen bezetten Te Marseille Iiij spl en Montaubau laat men vaikeusvlecsch mikroskopisch onderzoeken Burgerlijke Stand GOUDA GEBoRtX 22 Maart Johanna ondc s A Prinsenberg en A de Vries 23 George ouders G Uilson en H Smit 24 Maria Anna ouders H Mark en K Gram g 25 Maria Hendrik ooders G van Soest van Ueuvt Uendrikas Lubertus ouders E D van Kb ertn en M E 3 H r u T G aenier 73 j H C lezer lo d M Sm t 4ï i J v lé A S van Deth 12 2 f SCHOOXHOV£N Ingeschreven van 16 tot 23 maart 1866 OUDE WATER van 21 tot 27 oiaart lSê6 gekTlSi geb van Baar n z C G Gtoe b k OvEELtDE J Korevaar 7 w H van der E rst 1 i I M Kronenburg 3 m J M c Seuter 1 m J Es sS BUEGEMEESTEK en WETHOüDEES van Broek overwegende dat op den 15 19 20 en 22 Maart 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij en Burgemee er aangifte is gedaan dat vier runderen afgezonderd staande in de bij huune wo ing behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de scliriftelijke verklaringen van den vee trts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van A Breed ijk jén zw art bont kalf S de long ctju zwart bont kalf van A van Vuuren één zwart witkop pink en van A Voorend één zwa t bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphusen daaraangestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde ie ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de arit ü9 tot en met 73 derwet van den 2Sn Augustus 1S51 staatsblad u 125 Hebben besloten l Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebinschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede Ie deelen inn heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente m te plaatsen in de Gondsciie Courant Broek den 24 Maart 186G Burgemeester ei Wetiiouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID V vx DORT KROOX BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op 15 19 21 en 22 Maart 11 door de na te noemen Veehouders alliier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acht en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften zes runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat vau Breedijk één vierjarige zwarte witkop koe en één zwar bont kalf van A van Vuuren twee zwart bonte kalveren van D van Rijn één zwart bont kalf en an W T Blom één vierjarige blaauw bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en d tt de onteigening van voormelde runderen dringend nood ake lijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot eu met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk e onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid oügebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 3 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidBolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 25 Maart 1866 burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr Be Bnrge neester i JONKHEID Van DOET KROON Vrij van de regten van zecel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6den September ISGó no 52 BüRGEMEESIERen WETHOUDERS van Alkemade overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige VV F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Willem Eoeloffs te Alkeniade één zwart bonte drie vale witkoppen en twee zwart witkopte koeijen oud G 4 5 8 7 en 6 jaren en één vaal bont kalf oud 1 maand van Martinus Hoogenboom te Alkernade twee zwart witkopte koeijen oud 6 eu 8 jaren van Johannes Bisschop te Alkeitiatle één zwart bonte koe oud 7 jaren vau Jacob Berckenkamp te Alkemade één vaal witkop kalf oud 2 maanoen overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tut en met 72 derwet v n den 28n Augustus 1 51 staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid oügebluschte kalk ter behoorlijke diepte te duen begraven en 2 Dit besinii onmiddellijk mede te deelen aan heeren Getleputeerde Stalen der Provincie ZnidUolland af Ie kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudbche ciurant Alkeuiade den 24 Maart 1SÖ6 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester R LOS J W S ROKLOEFS BUI1GEMEESTER en WETHOUDERS van Ziiünuuvrdaui overwegende tlat volgens de verklaring van den deskundige J E Reichnian rijks veearts door de besmefeli ke veeziekte zijn aangetast en diiaraan ge lurven v m Johannes Heemskerk te ZicaiM ierclai i acht koeijen zijnde vier zwart büiil bles drie oud 6 en één oud 7 jaren écU zwart bonte oud 6 jaren één tvii boute oud 5 jaren één vale oud B jaren eu één zwarie witkop oud 5 jiren van Coinelis van der Waaij te ZiroMiuerdam écu blaauw bonte koe oud 5 j iren van Jan Hoogendor rn te ZwaMMtrdam drie zwart boiiic koeijen twee oud 7 jareu en één oud 6 jaren écn vale witkop vaars oud 2 jaren en één zwarte witkop pink stier oud 1 j ia van B irtholomeus Jansen te Zicammerdam één zwarl bonte koe oud 6 jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodz ikelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid Ie kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidlIoUand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant ZKammerdam den 26 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BRACK H SMEDA BüEGBMEESTEE en WETHOÜDEES van Zicammerdam overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Eeichman lijks veearts door de besmettelijke veez kte is aangetast eu daaraan gestorven van Jan Hoogendoorn te Ztcammerdam één zwart boute koe oud 7 jareu eu één zwarte witkop koe oud 7 jaren en van Barlholomeus Jansen te Ztcammerdam één zwarte witkop oud 5 jaren één vale oud 6 jaren één blaauw bonte oud 7 jaren en één zwart bonte oud 5 jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming vau verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsbhid n 125j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid oügebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven eu 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen nan heeren Gedeputeertie Staten der Provincie ZuidHoll ind af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Ztcammerdam den 24 M iart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bursemeestcr BRACK H SMEDA BUEGEMEE STER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 17 en 19 Maart U door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zestien rundereu afgezonderd staande in de bij hunne woning behooreude stalling i door ziekte zijn aangetast I dat blijkens nadere a uigifie twee runderen op heden daaraan i a gesforven I Gelet op de schriftelijke verki iringen van I den veearts E Overbo ch te Gouda waarj uit blijkt dat van S de Jong één vijfj i iire I zwarte witkop koe en van 1 van Rijn én 1 negenj irige zwarie koe z iii aanget ist geweest door de heerschende be mettflijke veetvphus en daar ian uesinrven en d il de ouleigenina v m voormelde rundereu dringend noodzakelijk i ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid ie kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der vet van den 2n 1 Boven omschreveu runderen dadelijk te onteigenen eu n i inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid oügebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen legraven en 2 Jit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsclie Courant Broek den 23 Maart 1866 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De if ethouder 1 Secr lie Burgemeeiter J JONICHEID Van DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o o q per kan 61 cents Jenever 2 1 soort Moutwijn a462 j yu per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46 io o P 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid