Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1866

0 BIJVOEGSEL bij de Goudsehe Courant van Donderdag 29 Maart 1 EMEt STER in WETHOLTiERS üv r tj dal vo L O a t V H en VLr j r j xe nce V f f z i V I Tt t noorlrie C t r f r t f i eue te ceT er laten eer Pr af e on iiite b tl te p t rn in e ra n 2i = h rt ISoo Bcrsietn Wethc trs voorcoemd ie Z r BurC Jtt fteT X H ïMEDA BT F 1 bt JJr ThK TER E iVETHOUDEES tver egrr df dat volgens r r den desk r dige E Över T r s te Glujü door de be t j e zijn aangetast en daar van Corttelis Streng te i artbiaar rttttd end twee TILÏ Eo j te ïnet artbcnt rund oud eenjaar e dat volgens d e verklajftt r g van genoemde runderen 5 ten einde ze ter voorverdere uitbreiding dier ziekte i te kanuen begraven Gezien de ar 69 tot en met 72 der wet T n den iia Augustus 1S51 fstaatsjiad nJ lió Hebuea besloien IJ Baveii omschreven runderen dadel i e onteigenen ea iia iuKeruug der huid ue bijvoegin vun een genoegzame hcevfej ieid oLgebiüsohte Ku ï ter behuori ne ep e ie duen LCiriveij en L idt besi it oMuidüeiirj mede te e ru a u heeren bf leputeerde State er i rürii cte Zuid Hi a d af ie konaJgeti Lneü de Gtrnc=L e en te plaatsen n ue iiouds he Lüurr at üt r jk eti 3 = Maart 156fi 3jr2eir t er en Wetnoutjera voornoemcl L e ecreijrts I e Buraeineesier L i iLL E Weth C BKACK j 5 or eu jk ecu wit ovau Lün t i i rt boul jie tf ieitenae uai vo gr s uie veri tc L i K ïali g i m i rKL E IEEiTEU IS WEI HOUbEi Rrü r h ovtr c r a a vo geus e j vau acü utr au ige E O er r iis vee ir s e bi da our ue bec Ac keciici e i ii gctitst en daarrariis Streng te = r üU ouU twee te F ttutr Jk oud aciit ijtci ar n2 itiuereu c ze i r Vüor a verucre u rttaiag oicr stekte atiia te iï aacn begraven L ea ae art tot eu met 7 der en 2 a A ju tus i ói Staats i j He aeu beilotea i ve om irê en runJerea aaaeiijk r eij e I i iuiiervihg arr aaid oeg ecu geuaeg iiae hoe a üaa = r i e kaiü ter bchoor diepte Lut üegravea en oamidüeiiak mede te ra aan 1 z ijr puieercie Stalen der jie y cyid af te kondigen Lic c rL te en te plaatsen iu üe ca 2a Maart Isoa j Wetrioutiers voornoemd = De Burïfmeester 1 IL v l V tth C BKACK ittri Tar zegel ec rtgisirürie BT KijE EESTEE is WETHOUDERS 3 s c oïi r vegeude dal volgens de r Lg vaa ili n deskundigen veearts e ac tLette se veeziekte zan aaiigsa r a daa ii gestorven van Heaarii ii js te iii ao y drie zwart bonte ran erea aud j en 6 jaren van denzeifde twee zwarte a itkop rundertn oud d en 6 Jaren vaa raztltde een zwart lakeuvcld rund aaa j ru ovtmcica r dat volgens die verklarins de on c gc ag van genoemde ruuaere n uoodz i c i IS ten einde ze ter voorkoming van ve dere uitbreiding uier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvaa dea 2 stea Augustus 1S51 i Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadeigk te onteigenen en nü inkerving oer huid met bijvoeging van een genoegzame hoe veelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHoUaad af te kondigen binnen de Gemeente en te plaalsea in de Goudsehe Courant Boikxp Jen 23 = Maart 1856 Bnrgeinefster en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester J HOOFTMAX Weth THOLEX BURGEMEESTER e WETHOUDERS van Xcn Td ffaddinxtieii overwegende Jat op 15 en IS Miart 11 door de o te noemen Yeehoudera alhier woonacntiw bij den Burgemeester aangifte is ged nj dat drie runderen afgezonderd = taai a in de bij hunne voning behoorende st ling door ziekte zijn aangetast ilat blijkeiiS nadere aangifte twee ruD deren op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen var den veearts J B Snellen te Hcordreck waaruit blijkt dat van D van Wilger Jz ten zwart blaar kalf en K van der ïorrtn Kz één driejarige zwarte blaar koe zijn aangetast geweest door d heerschende bestnettelrke veetvpbtis er daaraiiu gestorven en dat de onteigening van voormelde run ierPn dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt e tot en met 72 der w=t van den 2S Augustus 1S51 staatsblad n 125i Hebben besloten a Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bavoeging van een senoegzame hoeveelheid ongebinsehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Hdland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsehe Courant Xo jrdiraddiux reen den 23 Maart 1S35 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Bursemeester W BLOK ViN DORTKPiOOX BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Soordtf addiuxi en over egeude da op 15 en 2 5 Maart il door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij dra Bargemeester aaagifte is gedaan dat neven runde en afaezonderd staande in de bij hunne w i ii g behoorende stalliag door ziekte ziju aangetast dal blijkei s nadere aangifiea twee runderen op heden daarasn zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van Ct de Kaadl t ca zwart bont kalf en van K van der Torren Kz édn biaauw bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetvphus en da iraan gestorven en tiat ile onteigening van voormelde rundereu dringend noodzakelijk is lea einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt f ji tot en met 72 der wet vaa den 2 n Augustus 1 51 staatsblad n 125 Hebben be ioten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter ehoor iji3 diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede tddeelen aan heeren Gedeputeerde Staten derProvincie ZvidH Jland af te kondigenbinnen de Gemeente eu te plaatsen in d=Goudsehe Courant Xfjord ff addinxnen den 25n Maart ISfiti Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DOSI KBOOX Door plaM gehrek ijn tcij rerpUgt eenk Adrerientien tot een roJpend aV uii te stelle Boekdrtikerij van A BRINKM kN Een onderwijzer van den tweeden rang geëxamineerd in de nieuwere talen enz verlangt nog eenige LESSEN te dezer stede of het verrigten van eeUlgO KANTOORWERKZAAMHE I7EN Om nadere informatien vervoege men zich in persoon of met vrachtvrije brieven bij den uitgever dezer Bij akte op heden voor den te Rotterdam residerenden Notaris AUGUST EDUARD ROEST van LIMBURG gepasseerd is tusschen de ondergeteekenden BEi XABDUS MAEIXU3 PERK zonder beroep wonende te Gouda WILHELMUS GEORGIUS AXTH0X1U3 v vn BERKUM Fabrijkant wonende te Delfshaten ea Jonkheer HENRI VERSLUYS Fabrij 3t wonende te Delfshaven aangegaan eene VENNOOTSCHAP ten doel hebbende het vervaardigen van BrOOd en JSSeel gevestigd te Gouda onder de Firma PERK C voor den tijd van nier jaren aanvangende den 1 April l ilS na nelken tijd de Vennootschap geacht zal worden telkens voor een jaar te ziJA verUngd wanneer die niet zes maanden te voren schriftelijk zal zijn opgezegd De firma zal aileeu worden geteekend door den Vennoot den heer BERXAKDUS MARIXUS PERK echter uitsluitend voor zaken de Vennootschap regtstreeks betreffende zonder dat die teekening iramer zal mogen worden gebezigd tot bet aangaan of teekeneu van promessen acceptatiên obligatiên of borgtogten als waartoe steeds de privé handteekening van al de Vennootea zal worden vereiseht B M PERK W G A VAN BEEKUM H VERSLUIJS Gouda 24 Maart 1866 Openbare Verkooping op DINGSDAG den 3 APBIL 1SG6 des namiddags ten 1 CJur achter de Waag en achter de Vischmarkt te Gouda van Zerken Dorpels Ramen Deuren Kozijnen Planken en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt en op WOEXSDAG den 4 APRIL 1866 des voormiddags ten 9 Ure in de Werkplaats van den Heer W van dek BEX iu de Groenendaal te Gouda van eene groote partij BEHANGSEL PAPIEREN RANDEN en TAPIJTGOED Alles te bezigtigen des DIXGSDAGS van s morgens 9 12 en des namiddags van 2 5 Ure ter plaatse als hierboven is vermeid joedkoopeen matige boeken voor Burgers eo Boeren Gids voor ieder die met geld omgaat of het leenen en koopeo volgeos de NederkodscheWti door V de Gelder Oud Inspeeteur der Registratie Prijs 60 ceof Be Vraagbaak voor Burger en Koop r j t bevattende voor chriftea van bijna alle Actenen Overeeokomsten in EuigerlijKe en Handelszaken met ophelderende Aanmerkingen opgaven vanvercohulJlgde Zegelen legist rati eregten enz Eene Practièche Handleiding om in het burgerlijkleven alle voorkomende ODdcrhand=che stukken zonder behulp van deskundigen zelf te kunnenopmaken door deijzelfden Prijs f Le Tafelceremoniemeester of volledige verzameling van Toasten of Tafel condities inProza bij alle voorkomende geleeenheden door J de Breet Eene onmisbare Handleiding towt genoodigden tot Fecsipartijen en Maaltijden Prijs 75 cents I yieuw rJled ig Feestbotk Verzameling van Meuwe en Oorspronkelijke Gelegenheidsgedichten voor alle mogelijke Feestea Tafelzangeo op de meest bekende Zaogwijzen Tafel condities of Toasten vj r Feestmaal tijd en Albumversjes enz Eene onmisbare Handleiding voor Feestvierenden door denzelfden Prijs f 1 G C Claudius Volledig Brievenboek bevattende voorschriften an Brieven Verzoekschriften BekendmakingeD toepasselijk op alle omstandigheden uit het dagclijksch leven EenHandboek tot eigen oefeüing voorzien van vele Opmerkingen omtrent iSlijl en Taal den uit enÏDweadigeu vorm van Brieven de Titulatuur enz Prijs f 1 Briefstijl voor Minhetide Harten Volledige verzameling van Brieven die bij verliefdenin alle getallen en betrekkiiigen kunnen voorkomen Prijs 50 cents Het Brierenschrijren oemakkelijk gemaakt of Handleiding tot het leeren stellen vanDrieveu bij allerlei gelegenheid door W J Olivier Prijs 55 cents Bamberg in de Huiskamer of Handigheid is geene Hekserij bevattende GoocheUtukjes de kunst van Buikspreken enz Prijs 40 cents Be raadsman voor Zieken n Gezonden of aanwijzing ter bewaring der gezondheid enter aanwfcuding van hulp in de meest voorkomende ziekten en ongev llen Volgens de bestegeneesk schriften bewerkt door Dr O Seyler te Vieiliiiüibeek Prijs f 1 25 Kieuic Handboek der Wellevendheid of Haudleidiug om in Gezelschappen en erschiilendebetrekkingen des levfus zich wellevend en beschaafd te gedragen Een nuttig Hand en Hulpboek voor oud eu jor g van beiderlei kunue Prijs 0 cents Be Xieiiic Uei rl ar of de Kunst om op eene eenvoudige en min kostbare wijze veel Vise te vangen üpgebellerd door aanwijzing van Geheime Middelen om het vischaas te bereiJeu en eene menigte andere Kunstgrepen Resultaten van eene dertigjarige practische oefening Pnjs 60 L uts Be Liefhebber van het Htn jelen Volledig HaiiJboek ten dienste der Hengelaars Bevattende eene reeks van voorschriften hoe men zich tdj het Hengelen te gedragen hebbe omvau een goeden uitslag te kunnen verzekerd zijn de XÏU Compagnes Jtias der geheele Aarde Voor de Nederlaodsche scholen bewerkt door P H Witkamp Mtt fi kaarten Prijs ƒ 1 50 In prachtband ƒ 2 Beknoj t K i i ffuroordeaöoek of vtrkhiring vau de meest voorkomende vreemde woordenen spreekwijzen waarvai de kennis oor ieder Burger en Koopman onmisbaar is Ontleend aathet nipuïv woordenhftPk der ucJerl taal van J M Calisch en X S Calisch Circa 300 compresgedrukte biz Prij2 f l geb ƒ 1 20 Be voogdij volgens de Xederlandsche JVet Handleiding voor voogden toeziende voogdnt bewind voerders Llüedvernauten eu aangehuwden van onder voogdij staande minderjarigen enz dor V de Gelder oüd insp der registratie Prijs ƒ 1 1 WI Hef eenrordio boekhouden voor den winkelier kleinhandelaar co ambachtsman geinakkefijk gemaakt Eene handk iJing tot zelfonderrigt voor allen die tut eenigen tak van handel of nijverheid in betrekking staan door A Kreuiter PrigS 90 cents XB Een ieder van tcat rang of stand ka deze tcerkjes m f vracht gebruiken Zij komen da jelüks in vele oi zi jf n te pas en zijn in alle Boekwinkels te bekjm n alsmede bij den Uitgever H C A CAifPAGXE fe Tiel Van so tm n zün reeds duizende £ verkocht Slijm en Iaagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste irevolg legen de sfijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachie erking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het d josje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren ApOthOkers Aarlanderreeii J F Allart Amsterdam Euijs en Weissenbruch Voorburgwal bij de Siilsteeg Arnhem Verster en Houwing Beijerland oud W M Kok Bommel Zalt J v d Vegte Delft W Wilschut Devetiter Berghuis en v d Moer Dirkdand D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen firma Wed i A i F V d Heiden op de Blaanwstr s Uage J Visser en Zoon Spuistraat Hardericijk A Greidanus Zeijden S F C Merlijn Haariemraerstr Sotterdard v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Xuman Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht F de Donkerstraat n 372 Flaardingen J M LaserweriT De SLI TM en MAAGPILLEX bereid volgens het echte reCSpt ziju door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkriiïbaar gesteld bij den Heer J G BOEKEXOOGEN apotheker opvolser van de W J A F F VAN DEE HEIJDEX op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de haudteekening vau J J SCHEEt DEK I apotheker welke hnndteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje I verzegeld is Men gelieve daar wel attent op I te zijn en zich te wachten voor het geI bruik van een namaaksel dat men tracht f3 ia omloop te brengen