Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1866

1866 Zondag 1 April 11 Al8 t GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Zariffe Ttendeweg D n 60 BITÏGEMEESTER en W ETHOLDEEST n Br i overwegende dl p den 13 lo en l3 = Main 11 jr Je di enoemeü et bonders Ih er u 1 £ r den Bi rgemee er aii t e twee en üer run leren ze 01 rl T h èi 2 e jor i t c trre z t leii r I J L l F j e h 1 r rin V r 1 J er r ler e o c n r tr o u e jrc a ï L rr Le Lrï avr 10 cG rat u u iu l ol a tr en ra leren dade eet er e le v rz der ha m g i c ctueg me r cve j orgebi jM e ler b hoor e c e c e wen aV 2 I be i ODm e k m=de te dee ea a n hfrr Ge ep iceri e taten der ProT uQ p Z H al e kondigen b Lnen ae CremeeL c en te p aauen tü de Go d he Cour L y rdKaddinj re den 21 Alaart l56b BirgtriEees er ea V cthoader voornoemd De w blok i dort lroon BLR LM L TERI UETHOLDFUs van JSr f i o er egeDJe dat op 1 17 i en 2 J M irt U Hoor 1 = na te notmer eeiionders iiiier a oop ch ig oj u Buriemee er aauzifte i sf h n d 1 ee en den runilereii fge onderl lu e m de b lijiiue no nz Lebojrei e linï lo r 7 ekie j i i s a lil j ei iiidere 11 s ficii = nn deren op helen lain n zi n e torien Ge e p ue r ft e icr ini 11 lan PU i irt t Ove 1 te G a na ir ü i u it lu I m K en zev j r ie z irt bo e een e j ri ie re n tienj irige rood boute ei nu € re 7 v rt b c e koe n S de jüj e u z irt kuf en vm Bleed een ejinze t ir bone ko ZjU he nc ei on en en t a orme Je run Ie ji 1 len eii vdü ver lere uit veei i ed ddiriai gede LiiL isenuiZ V n n Ir I e 1 nuJuzuee i e ter oj r mi 12 e j z Ii r 1 11 e me de hu i te kur nen be rtvei jet eu de t r t t o eu me 72 der e ii i eii 2 =1 ïi a3 l l istiiijii 1 U 1 Hej til be loteü lil Bjieii om chreieu r Hl lerei dilenk orieiaenen en ui iinPr iig er h 11 ne voez r2 v m en zei üe z ne buele u uizebiuiirkiK ter beuourijne uiep e e doeu begn en en D i be uit i II 1de t K meJe te ee n n eereu Ge pj eer e i en dei 2 HJ ei Tt te luu izeii e me ej te p ia eii m de r in en 21 Miat 1 en e OL Ier o ri f em J e Df Birif ce er a £ e i £ enee t tiior de ee scheauc roi e Guüü e e t Br c B rs nee eZ er J JGNkHLID iN DORI kl OON BLEgCn L TEEE WEIHOIDERS in Br o r ie e Je d op de i lo 1 e 1 M ir 1 oor na e 1 o me i cc o Ier alluer woouitii isr oen B r emee er a itigifte 13 zetiian at veer z r i len afsezonaerJ sttinje n de b h n e K umg behoorenJe st t nsr do r z ei e 7 c ainse a i uai bl et aiere amgifte zeien ruu erri op he ei rnu zijU ge on en Ge = op p hr e verLi iriDgen an PD eeir E Oicrbo ch te Gjuda nanr L u t an 1 lan Eijii ecc ze ir u boute en een ze j irige p Oie h oe van b de Jons je zwarte kct v in A Erec lart bunt l 1 f van 00 re I bon i iri b kUf o eu ecüzwar t j e i n V viu Tuureu i n boi f t ziju mizetisf geiect i üur de heer uberde be iinette ke ee P1 L5 en waaraan ges or en en dat de onteigeriLZ v in voormelde rtiideren dnnge d noodzakeijk ten einde die ter voorkoming van verdere uubreiung dier ICK e met de huid te kunnen begraven Gezien de art t ï tol en met t üer we v n del 2 Boven om hreveu runderen dadel kte r n eisenen eu na iiiker inï der butdmet bjvoegng van een genoegzame hoevee hc a ongeb u chte kt i ter behoorlijke Dit be u onmiddellijk mede te dee en ain heeren Gedeputeerde öuiten derProviQ e Z i P and at te kondigenbinnen de semecnie en te plaat en m de Guudi e CourTDt Brotl den 2öi Maart l b6 B rgemeealer en Wethouders voornoemd Z e Jletkouder 1 Secr De Burgemeester J JO NKHEID iN DORT i KOO N BCRG EMEESTt R es W J I HOL DERs lu urjrd Waidvaxrieen overwegende dat P Ib en 17 Maart II door d 11 1 te noemen ceb uJer = alhier wooiii liiip bij den B rgemeeaier aangifte is i d lan dat twin tig rurderen algezonder I staande in de üj huine woning behiiorende stilling lüjr zle e zijn aangetist 1 bljkens nader iiugiften tnee run cieu op heden dairian ijn geator en Ge et op de achriftelijke verkliringen vin lel veeirto J B Snel en te J öor i ec i nairuit lijkt dat van G de Raadt een zeienjiriie zwart bonte koe en van K van der lorren kz een vijfjarige zn irt bonte koe z jii 11I zet i t geweekt door de heer nende be me lelijke veet phu3 en daaraiu ge i n en dat de onte gening vin vooraieiue renderen drmzend joodzikelijk 13 ten eiL Ie ue er voorkominz van verüere ui breiding d er ziekte mei de huid Ie kunnen begruet Gezien de artt b1 tot en met 7 2 der wet van den 2 ii 1 Bmeu om chreieii rundeien liJe ijk te 01 e gei CU eu ri iikeiMiig der huil me b ioeijnig lan eei zenoegzame aoe 2 Dl be luit Ollnlldel mede te Jeeler in heeren Ge eputecrie iten der Piovi cie Zuid IIollahd af t Kondigen I eu de Ge neenie en te plaat en in de Cl ur iii rr Jla l j f n den 22n Alnrt 1 1 1 et tr el ethodder voori oemd Le W eihouder 1 Secr De Burgemeester W BLOk AN DORl kROON BL gLMLEïTER en W ETHOL DERs van d H add j ici 1 over legeu ie dat op 12 1 + 15 en Ib Maart 11 door de na te i oemen eehondera alhier wooniTi ig bj den Bdrgemee = er aanzie i ze laan ü 11 dreeii wmig run leren atgezoi er 1 aande m de b hunn woning behoorende ta ing door ziekte zijT a inge i t at bl kei3 nadere aangiften v jf runü an on rejtn daaraan z ii ge u ien Ge i op de Sübriftel jke ver ir 1 ze 1 in en vee ir s J B Suellen te Moordrtclt w iruit blijkt dat an G de Raadt een dr ejarige zv art bone koe in D van A ilzen Jz ctn driejarige bonte en c n iierj rige zw4rte bairkoe e an k van der Torren kz en drejirize vaal bonte be eu Lin Gez en de artt 6 i tot en met 72 deret van den n inzuslus l o taat= bla i Hól Hebben bc loten 1 Boven om ehreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met b voeging van eene genoegzame hoe veelheid ongtbluachte ka k ter behoorlijke diep e te doen begraven en Dit be luu onmiddellijk mede te deelen aan bpcrpn G deputeerde aten der Provincie Zuid B land af te kondigen binnen de Gemeen e en te plaat en inde Goudsche Courant oord If addihjxeen 20 Maart lSb6 Burzemee ter en Wethouders voorroemd De Weihouder J Se r Dt Bureemeester W BLOk Aa dort kROON BoeVdrakkmj van BRnKMiN Deie Couraut v erschynt des Donderdags en Zondags Tn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pcprijaperdnemaandtnis 2 francop post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel Overzigt GOUDA den 31 Maart De toestand van spanning tusschen Pruisen en Oostennjk duurt voort en is m de laatste dagen merkelijk verergerd zoodat er waarlijk ernstig bezorgdheid bestaat voor het behoud des vredes Uit Engeland is Pruisen vruchteloos tot vrede varmaand Want hoezeer beide elkander beschuldigen van provocatie doen beide hetzelfde en b reiden zich ten oorlog Pruisen il de elve hertogdommen annexeren en Oostennjk verzet zich daartegen niet om het goed regt van den duitschen volksstam te handhaven maar om eene betere vergoeding voor zijn aandeel in den buit te verkrijgen Pruisen wil afkoopen met geld maar dat versmaadt Oostenrijk kan het met elk half jaar zooveel ge d leenen als het voor zijn d waas en verkwistend bestuur behoeft Het wil van Pruisen een deel terug van Silezie of waarborg voor het bezit van Venetië Het is een jammerlijk schouwspel de twist tusschen twee inhalige roovers en een aardige a inleiding voo een oorlog die de belangen van handel en nijvi rheid van beschaving en vooruitgang en het welzijn van millioenen bedreigt Maar wat heeft dat alles ooit gegolden bij heerschzuohtige vorsten Hoe dreigend de toestand ook zij het valt moeijelijk te gelooven dat de twistende vorsten g heel zullen voorbijzien hoe groot gev ur henzelven bedreigt en hoe zij in hunnen overmoed slechts den val voorberei len van het willekeurig beheer dat de volken drukt Weteu zij niet dat Frankrijk op de gelegenheid loert om zijne irngt uit te breiden en aan het wispelturige volk bezighei 1 te verschiffen opdat het bij d n ijdelen oorlogsroem de ketenen vergete die het onwdlig begint te dragen Frankrijk start op goet en voet met Oostenrijk en noudt Italië terug van zamen pinning met Pruisen Zoo wordt bet door velerlei bezwaar gedrukte Oostenrijk aangemoedigd tot volhou den Niets is gewensehter voor Irankrijk dan de verdeeldheid van Duitsehland Engeland zal zich met mengen in den strijd maar dat onthoudt zich uit beginsel van ij e stiitkunde eu niet met de perfide bedoelingen van den nieuwen c zir De Eugelschen orden bezig gehouden door de reformbiU de strijd daarover zal hevig zijn maar de voorstanders vereenigen zich en het oormtzigt IS eenigzms opgehelderd da ir het amendement van V Hutt dat de wet bedreigde zal ingetrokken worden Het IS altijd dwaas het nezentlijk goede dat amgeboden ordt te versmaden voor he onbereikbaar volkomene De conferentie over de Donau vorstendommen heeft haren langzamen loop begonnen en zal nel eindelijk een half resultaat opleveren indien niet het uitbarsten van den oorlog alle over leg belet tot dat het geweld weder gaat rusten na droevige opoffering De fenians maken in Amerika groote beneging dat moet men daar rustig toelaten maar zoodra woorden daden worden zal de regering de overtreders straffen terwijl men ook ia Canada niet stil zit en de ongenoodigde gasten eene goede welkf iQSt bereid In den senaat te Washington is een voorstel gedaan om het bestaande geschil over de toelating der zuidelijke staten eindelijk tot beslissing te brengen De voorwaarden zijn dat eene wijziging der grondwet aan de negers toekenne ge jke regten als aan de blanken het stemregt daaronder begrepen de zuidelijke staten moeten tevens hunne in den oorlog gemaakte schulden repudieren en afzien van elke schade vergoeding voor de emancipatie der negers Het doelloos twisten over het nieuwe ministerie verliest ur en kleur de tijd moet uitwijzen of het oor zijne taak berekend is en hoogst wenschehjk is het dat de liber den den verkregen invloed met roekeloos verspelen door ouderlingen tnist De regeling onzer koloniale belangeu eischt al de zorg der vertegennooidiging Weinig talrijk is de partij der reactie maar zij leeft en ijvert zij vindt steun bij den grooten hoop De pnjs der Advertentien van een tot les regels met inbegnp van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsroimte Tan beginsellooze conservat ven die als vroeger dea buit willen wegsnappen Men moet vast staan in eigen overtuiging halfheid u Terachtehjk en zij ontbreken met de halve liberalen die om idlerlei consideralien dan het een dan het ander toegeven ea loslaten Hoe veel kwaads wordt er gesticht door gebrek aan overeenstemming en zamenwerking Een vernieuwd bewijs zien wij in den uitslag der verkiezing van een lid der provinciale staten in het district Soetermeer Hoe groote verbrokkeling van stemmen die getuigt van volstrekt gemis aan gemeenschappelijk overleg Daardoor alleen werd het mogelijk den eeuwigen kandidaat op de herstemoing te brengen de kleine partij is gesloten zij vraagt met of de aangewezen persoon in de verste verte aanspraak kan maken op kennis en bekwaamheid hij is hvperorthodoi reactionair en het is een bijvalletje dat bij baron is dat klinkt zoo aanzienlijk Maar ia Zuid Holland zal kennis ijver en bekwaamheid toch meer gelden dan geboorte orthodoiie en ari tokratie Dat vertrouwen wij van den gezonden zin der kiezers zij zullen zich met door spjt en teleurstelling laten vervoeren omdat hun kandidaat de zege met behaalde Het is geene onverschillige zaak het is noodig versleten beginselen te weeren De tijd eischt in eiken kring zijne regten en de partij die zoo rusteloos woelt zou het gunstige oogenblik n et ongebru t laten voorbij gaan als zij ons tot jarenlangen stilstand kon doemen De reactie zal zeker vasthouden en den groenen baron eenatemifi kieken d t dan ook ftll a di vwludOer beguuelen kaldigen zich vereenigen op den heer A N M o 1 e n it a r die in kennis en bekvvaamneid den cnbeduidenden baron ver overtreft en zeker een waardig opvolger zal zjn aU zijn braven vader De keus kan met V ijfelachtig zijn als de kiezers met terugzetting vac vooroordeel en spijt getrouw blijven aan hun beginsel öuttenlanïr IiOnden 29 Maart De fenians hebben blijkens de jongste amerikaansche bengten loopende tot i maart op nieuw te Boston eene monster meeting gehouden waarbij voor 10 000 doU werd ngtschreven ten behoeve van het fouds benoodigd tot het ten uitvoer leggen hunner plannen Er ge chieden voor hunne rekening aanzienlijke aankoopen van uniformen wapenen en ammumUe die voorraad wordt m de amenkaansrhe grenssteden gefao gen In Canada gaat men steeds voort met het nemen vanmaatregelen om een inval der fenians af te slaan Een hoogstaanzienlijk aantal vrijwilligers is opgeroepen en onder de bevelen gesteld van den luitenanv generaal air John Mitchel Aande zwakke punten op de grenzen worden aardewerken opgeworpen Het gouvernement van Canada utvmg namelijk demededeehng dat de fenians waarschgnlijk op dat gedeelte eenaanval zouden beproeven Het bestuur der reform league eene h er gevestigde vereeniging van voorstanders eener onbekrompen parlementshervorming heeft besloten de voordragt der regering te ondersteunenen te dien einde op 11 april eene volksvergadering te houden Parijs 28 Maart Het menws is hiei zeer schaarach lu onze politieke kring n houat men zien bijna uitsluitend bezig met het hangende geschil tusschen Oostennjk en Pruiseo en het berekenen der kansen van oorlog en vrede De gevoelena loopeu daaromtrent zeer uiteen alleen daarin stemmen de meeningen overeen dat indien het werkelijk tot een oorlog mogt komen deze zich hoogstwaarschijnlijk uiel tusschen e beide dmtsclie groote mogendheden zal bepalen Welligt zien Oostenrijk ea Pruisen dat ook wel in en i $ dit de oorzaak van hun