Goudsche Courant, zondag 1 april 1866

ADVERTENTIEN drala opidai zoolang lij den omTang niet kennen dien de trijg Vc ligt neemt zij ook geenf berekening op de oorlogskaDsen kan en maken ilea ka i met lekerbeid mededeelen dat de keizer den minister van binnenl zaken heeft bevolen een ernstig onderzoek in te s ellco omtrent de verscUiilende vraagstukken die bij de behandeling van het adres in het ne geveud ligchr am zijn ter sprake gebr gt en inzonderheid omtrent de raag in hoever aan die lersadering het regt vin iiiicrpeüalie en dat tot bet ameiiderpn van reseringsvoorstelltn kan norden toegestaan Ook de zei elwe norJ aan een onderzoek ondemorpen inzonderheid over wat betreft de a rikon ig ugen van den handel Vo ers een gerucht heel t de heer Guizol aan de heeren Eouber en Baroche verklaard dat al de leden van den kerkeraail drr hervormde gemeen e hun ontslag zullen indienen ia geva de n rnï most weigeren zijn korteling omtrent den heer Marfn 1 sëhoud genomen besluit te bekrachtigen Brussel 9 Maan Pe Indépenüanre meldt dat de koning van PraisCD zrne eoedkeuring beeft gehecht aan militaire maalre e fn Ticite den oorlcg b r a onvermijdei k maken Weenen Maan De minister von Beust vvordt alhier Terwach I e avrcibladen bevatten verscuiliende alarmereude ooriog steoir z Frï cit Ber L een verd tes TLZ Z ge üer sen J e van elders zrn toegezonden De r b as dien ten cevoige zeer ongunstig i z ren in üe diplomauchc kringen ilhier i evesiigen dat de luesiand op nieuw ef gekregen et behoud van den vrede is op nieuw iï smarck büjft aandringen op de an er is dus geen ander alternatief i je nftre ing van graaf v Bismarck l het 11 t ff voor den ooriog nemen rrr m u i Florence maakt melding Tan de wr caar zal n V I a g Volgens de Debalte zijn tur i i p n om eene identieke nota n p dezevaren van den oor og£ j Manoe het initiatief FPerl n zou er lusschen Be aa 1 het i omen Hoofd officieren n de ea geloofden dat de mé D iïisteren beeoniien oor Missch en kom ke eerst in e i geval ktiU men i e getn jct zien virri i g an het pro = vo r Pruisen unmogel k moe zou willen cvergaan Oosten rdurge sp r r g mjede z jn en de fslis bebbPL Hei moet derhalve v betredende Holsttin voor den bond eene europescbe ci i fereLi e c brea zco gofj als oiiverm deiijk wor Clrn zoi der eurcp von r T aE Terere j dreigecJer On eooricgsgezic e reken men zeker dat Pn isen te doen voor de uitspraak eener kan i keD en dat op de e ijze Zoo denkt men in de aan PrLisen r Jen loop der zaak en Lcewel eene moet men vccrbereid zi n op een nog ft conflict an hei kabicet is er thans geen die zoo s ie heer von Koon minister van ooriog de beer t ar k staat in di cpzigt verre beneden hem maar n eman 5 cjjacig tecen den oorlog tegen eiken maatregel jD oiea get = 5 Je kroonprins en diens invloed reikt veel veroer d in ce magi v n den minister van oorloï Dat e eer tcc Bismarct den oorlog met is toegedaan heeft in de tfï i aoordige omstaLdigbeden veel genig en op de eene of ii isT e e zïl ea de raken stellig in der minne worden afgeci n Men veriekert dat de prnisische regering aan de dnitschesta en eene drpi ebe heeft gezonden waarin de onmogehkheidwordt getoond om tot vcreffeniEgdcr geschillen met O ostcnnik e kwestie voor den bond aanhai gig te maken en waarinToor s de noodzakeüik r eid voor Praisen wordt uueeneezet omm ft tonS cj eene gedec deerde hooding aan te neinen daarOosierrrks kn gstoenistingen hicnoe al meer en meer nopen SO Maart Op bevel des konings zijn op den voet vanoorlog gf brg de 5de 7de en 9de divisie infanterie benevenshet fije anceecorps ce 4 cienw geformeerde regementen vande garde en de in S ees k gestationetrde divisie met deTereischte ani£etie ten behoeve van dat aantal troepen 0mnenlan5 GOTJDA 31 Maart De minister van binnenl zaken gelet op art 3 Tan het koniiiklyk besluit van 20 dec 1S65 Staatsbl n 134 eu op art 3 van bet koninklijk besluit van 13 jan 1866 Staatsbl nO 3 heeft art 1 en 2 van genoemde koninklijke besluiten ook van toepassing verklaard op de gemeenten Valkenburg eo Gouda Donderdag avond is overleden mr F A baron van Hall vroeger bij herhaling lid van het ministerie in den ouderdom van bijna 75 jaren Men verneemt dat het wets ontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden thans werkelijk bij den raad ran stale ia ingekomen Bij de woensdag plaats gehad hebbende opening der stem billelten ter vcrkieziug van een lid der provinciale staten voor Zuid Holland in het kiesdistrict Soeiermeer is gebleken dat zijn ingekomen 6S2 geldige billenen waarvan zijn uiigebragt op de heeren O baron van Wassenaar C itwijk 212 A 5f Molenaar lu4 G A van Houneninge 92 G J Ie Fèvre de Moniignv S3 J W Schuurman 7 Js J L Hesselt van Dinier 73 G A van den Berg 29 Er moet aizoo eene herstemmins plaats hebben tusschen de heeren O baron van Wasseuaer Catwijk en Molenaar Gcraensde Beriüitcii Be veeziekte is uitgebroken te steenwijkerwolde in Oven jssel De kuDslmat se bevrLchtiCL der granen Marktberigten Gouda 29 Maart Tarwe Poolsehe p last 290 Zeeuws per mud ƒ 9 a 10 O Rjjsre Iel 6 a 6 50 builen 650a 7 00 Gerst 4 50 a 6 00 Haver f 3 1 4 00 Erwten S 50 a 10 Brume boenen f 12 a 14 Paardeb 7 50 a 7 75 Puirebooneu 8 50 a 9 Hennipz 8 Boekw Fr per 2100 ned S 165 Xoordb 1S a 190 Aan ue veemarkt werden veel varkens en biggen aangevoerd doch de handel was lusteloos de handel in schapen as zeer gedrukt Boter 1 24 a 1 34 per led pond Burgerlijke Stand GOl D Geboee n 26 Maart Hermanns Gcrardus coders G Elm en H van Balen 27 Bat e ouders P van Neslelrode en J W van Geelen Johanna ouders H P Huisman en N van der Haar 29 Jobann onders H Slanse en J M Jansen OvFELEPiN ïB Maart B Blom 3 w 27 H Sloiter 43 j M stra er 7 m C van der I Mn 16 d J de Bas 80 i 23 A ue Jong i 29 J M de Bruijn 18 d D Stolwijk 9 w G Ü5on 6 d OERDE V van 23 ta en met 30 maart 1S66 GFBOtEM Jan ouders A van elms en J C van der Graaff Dirk ouders J isser en M Mooij Albcrtas onders J Eher en A van Halm MarHe onders h Noorlander en M van der Unden Hhgonda Peuoneil Fransisca onders P van Zwieten en C W van der Meen OvEELEDis T VU Dijk bijna 6 m J S van Trilt 4 m I OKDEBTEotrwD S v u Creveld 35 j en E Opptohei r 26 j M Kn iper 32 j en A Flcndrie 32 j GtwwD L J A Benier 37 j wedr van P Meyet en M BakI ker 34 j T Hage 24 en M Moerland 29 j ♦ Mijn geliefde Echtgenoot de Heer C VOS overleed heden morgen in den ouderdom van 36 Jaren DoRDT M DE KONING 29 April 1866 ft ed C Vos Algemeene kennisgeving Bij Acte op den negen en twintigsten Maart achttien honderd zes en zestig voor den Notaris PIETER MAEIE MONTIJN te Gouda verleden is van af dien datum ontbonden de VeunOOtSChap tot het drijven der POTTENBAKKERIJ onder de firma BRINKEEINK en JAGER door de ondergeteekendea ADRIANUS DIRK BEINKEKINK en HILKO JAGER Pottenbakkers te Gocda aangegaan bij Acte op den zeventienden November achttien honderd vijf en zestig voor den Notaris KIST te Gouda gepasseerd zijnde door den ondergeteekenden BEINKEBINK er in toegestemd dat nog tot den negen en twintigsten September achttien honderd zes en zestig de naam der firma door den mede ondergeteekenden J GEE wordt aangehouden welke laatste in naam der firma met alle vereifeningen is belast doch uitsluitend voor zijne rekening en risico Goi DA den 29 Maart 1866 K D BRINKERINK H J GEE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zicamnwrdam overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Beichman rijksveearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Cornells van der Waaij te ZKammerdam acht koeijen zijnde drie zwart bonte oud 9 6 en 4 jaren twee witte oud 7 en 5 jaren één zwarte blaar oud 10 jaren één zwarte oud 3 jaren en één blaauwe witkop oud 3 jaren dan nog één roodblaarde vaars oud 2 jaren van Johannes Heemskerk te Zuramtiierdam één zwart bonte bles koe oud 7 jaren en van Jan Hoogendoorn te Zicammerdam één witte en één zwarte witkop koe oud 5 en 6 jaren overnegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk 13 ten einde ze ter voorkoming lan verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der ti van den 28 Augustus 1851 staatsWad no 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe eelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der i rovineie ZuidHolland af te kondigen finnen de Gemeente en te plaatsen in de ttondsche Courant Zmammerdam den 27 Maart 1866 Bargemeester en Wethouders voornoemd öe Secretarie De Burgemeester BRACK H SMEDA Sociëteit Ons Genoegen Op ALGEMEEN en VEEEËREND VERZOEK Afsclieids Voorstelliiig op ZONDAG den 8 APRIL 1866 tea Too deele van den Heer en Mejufvrouw waarin bijzonder zal uitmnnten eene Uitgebreide Verzameling van Tableaux Vivants of ACADEMIE van LEVENDE BEELDEN Aanvang ten 8 ure L HARÏLOOPER Tooneel Directeur Openbare Verliooping te GOUDA op Woensdag den 11 April 1866 des voormiddags ten elf ure in het hierna te meiden Huis van Een Huis en Erf 9 zijnde een KoflOjhuiS en Tapperij wijk E n 44 met eenen vrijen opgang hebbend BOVenhuiS staande en liggende aan den Kleiweg te Gocda ïe aanvaarden 1 Mei 1866 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUI JN DEOOGLEEVER te Gouda BURGEMEESTER cl WETHOUDERS van Zicoi imerdam overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Reichman rijks veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Cornelis van der Waaij te Zicammerdam vijf koeijen zijnde één zwart bonte bles oud 4 jaren één zwart bonte oud 5 jaren één zwart bonte blaar oud 11 jaren één witte oud 6 jaren en één zwarte oud 4 jaren dan nog twee zwarte pinken oud 1 jaar van Birtholomeus Jansen te Ziramjnerdam één zwarte witL op koe oud 6 jaren van Johannes Heemskerk te Ziramm erdant één rood ttonte koe oud C jaren van Jan Hoogendoorn te Zicammerdam twee koeijen één zwarte witkop oud 6 jaren en één blaauwe oud 8 jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorko ming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Hceren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidIfolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Zwammerdan den 28 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd üe Secretfris De Burgemeester BKACK H SMEDA BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van NoordfFaddinxvce overwegende dat op 23 24 en 26 Maart jl door de lui te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeven en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van C Oudijk één vijfjarige zwarte witkop en één driejarige zwart bonte koe alsmede één zwart witkop kalf en van G de Baadt één zwart bont kalf stier zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphua en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 23 Augustus ISöl staatsblad n 12 5 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidSoUand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudïche Courant Xoordicaddinxteen den 27 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Tak DORT KROON Vrij van de regten van zegel en registratie inpevolffe het koninklijk besluit van den Gdcii September 1865 no 52 j BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkemade overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige W F Muis plaatselijk veearts door de besmetI telijke veeziekte zijn aangetast en daaraan I gestorven van Dirk Prosman te Alkemade twee zwart bonte koeijen oud 8 en 9 jaren en één vaal witkopt kalf oud 2 maanden van Jan Willem Roeloffs te Alkemade tviee zwart witkopte koeijen oud 3 en 8 jaren en drie zwart witkopte kalveren oud 6 weken van Arie Straathof te Alkemade één zwart bonte koe oud 3 jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28n Augustus 1851 taatsblad II 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heereu Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHollund af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in do Goudsche Courant Alkemade den 29 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester E LOS J W S ROFLOFFS