Goudsche Courant, zondag 1 april 1866

B IJ V O E G S E L vV bi j de Goudsche Coura nt van Zondag 1 April 1866 Men verlangt met Mei tegen goed loon EENE KEDKENHEID tevens WERKMEID Adres Gouwe ijk c yo 1 BURGEMEESTER fn WETHOUDERS vaa yoordll addïuxcerii over egeude dat op 24 Maart 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedi an dat twee en twintig runderen nfgezonderd sta inde in de bij zijne woning behoorende stalling düü zielite zijn aanget ist dat bhjkeus nadere aangiften twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecit waaruit bl jkt dat van C Oudijk ée n zesjarige roode griemei en één vijfjarige zwart bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphns en daaraan gesiorveu en dat de onteigeciL j v tn voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huiJ te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet v u den 2jn Augustus Iböl staatsbiai I 12 ö i Hebben besloten l Boven omschreven runderen dadelijk te cnteigei er eu na inkerving der huid Eft bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid oiiL ebluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en S Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provii cie ZuidIU i d af te kondigen binnen de Gemeente en Ie plaatsen in de Goij isfhe Courtnt yo rd Jradd ir xretn den 2Sn Maart lifiO Bargeme sicr en Wethouders voornoemd De Wethoüiier 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek over vegeiide dat op den 11 en 19 Moan 11 iloor den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat twaalf runderen afgezonderd staande ia de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van A van Vuuren één zesjarige wit bonte bies koe en één zwart bonie bles pink zijn i ngetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphns en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 63 tot en met 72 der wet van de i 2S Augustus 1551 staatsblad n 125 Hebben besloten l Boi eu omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 28 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Jrethoudirr P Secr De Burgemeester J JO NKHEID Van DORT KROON ADVERTENTIEN BURGEMEESTER en VETHOUDERS van BeeuKijk overv egende dat volgens de verkhiring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van Gerardus Vergeer te Reeuicijk één zwart bont rund oud vijf jaren van Cornelis Streng te Heeuwijk één zwart griemei rund oud vijf jaren van Cornelis Houdijk te Seeuwijk één rood bont rund oud vier jaren één zwart bont rund oud negen jaren één zwart bont rund oud acht dagen één zwart bont rund oud drie weken Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven I BÜRGEM EESTER en WETHOUDERS 1 van Broek overwegende dat op den lü 1 19 en 20 Maart U door de na te uoemeu I Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf en dertig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat bl jkens nadere aangifte zeven rundereu op heden daaraan zijn gestorven Gelet cp de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van S de Jong één vijfj irige wit bonte en één zesjarige bonte bles koe en één wit bont kalf van A van Vuuren twee zwart bonte kol pinken en één zwart bont kalf en van A Voorend één blaauw bonte pink zijn aange I tast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus 1851 staals I blad u 125 J Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoe I veelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 1 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant i Broek den 27 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Beeuicijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmetteLjke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van de Weduwe Bastiaan Stigter te Heeuwijk één wit rund oud vijf jaren één zwart bont rund oud een jaar één zwart bont rund oud drie jaren van Gerardus Vergeer te Eeeutcijk één blaauw bont witkop rund oud drie jaren één zwart bont rund oud een jaar van Cornells Houdijk te Betuwijk één zwart tont rund oud tien jaren één zwart bont rund oud een jaar één zwart bont blesrund oud zeven jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming an verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kuuuen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUano af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Reemcijk den 29 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BR CK De ondergeteekende verwittigt bij deze dat hij ontvangen heeft eene ruime sortering der NIEUWSTE Zomerstoffen Hij beveelt zich zich verder minzaam aan tot het leveren en maken van alle Heereo lUeediogstukkpn zullende hij de noodige zorg dragen voor nette bewerking en spoedige aflevering W BOER TaiUeur GOUD V Gouwe wijk C n 198 Vrij van de regttn vao zegel en regiatratie ingevolge het konioklijk besluit vaa den 6den September 18C5 no 52 BUBGEMËESTER en WETHOUDERS van Boskoop overwegende dat volgens de verklaring van den deskundigen veearts der 1 klasse door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Hendrik Hulsbos te Boskoop vijf zwart witkop runderen oud 8 O 6 4 en 1 jaar van denzelfde vier zwart bonte runderen oud 7 5 4 en 3 jaar van deuzelfde twee vaal witkop rundeien oud 4 en 9 jaar van denzelfde één rood lakerveld rund oud 5 jaar van dezelfde twee griemei runderen oud beide 1 jaar overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den 2Ssten Augustus 1S51 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk I te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijkediepte te doen begraven en 2 Dit bestuit onmiddellijk mede ie deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Boskoop den 30 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester J HOOFTMAN Weth THOLEN Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijnj a 462 Oj per kan 60 cents inl BRANDEWIJN 46Vio o per k 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 31 Maart 1866 Door plaatsgebrek zijn Ktj rerpligt eenige Adcertentien tot een tolgend N uit te stelle Boekdrukkerij van A BRINKMAN KEIViVISGEVIIXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gelet op de aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten van ZUID HOLLAND dd 9 Julij 1844 strekkende om de Ingezetenen den inhoud der Wet betrekkelijk het vieren der ZONen FEESTDAGEN te herinneren elke Wet luidt ÏFij TFILLEM bij de Gratie Gods Frinse tan OranjeNassau Souterein Forst der Fereetiigde Nederlanden enz e iz enz Aan alle degenen die deze zulleu zien of hooren lezen salut doen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om op het voetspoor onzer Godsdienstige Voorvaderen die daarop steeds den hoogsten prijs stelden de pligtmatige viering van den dag des Heeren en andere dagen den openbaren Chrisielijken Godsdienst toegewijd door eenparige en voor de geheele uitgestrektheid der Vereenigde Nederlanden algemeen werkende maatregelen te verzekeren Zoo is bet dat Wij den Eaad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten Generaal dezer landen hebben goedgevonden en verstaan gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze Dat op Zontlagen en op zoodanige Godsdienstige Êeestdagen als door de Kerkgenootschappen van den ChristelijkeuGodsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogenverrigt worden welke den Godsdienst zoudcu kunnen storen maar dat in het algemeen geeue openbare arbeid zalmogen plaats hebben dan ingeval van noodzakelijkheid als wanneer de Plaatselijke Regering daartoe schriftelijketoestemming zal geven Dat op deze dagen met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten straten ofopenbare pla itsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht en dat kooplieden en winkeliers hunne waren nietzuUeu mogen uitstallen noch met opene deuren verknopen Dat gedurende den tijd voor de openbare Godsdienstoefening bestemd de deuren der Herbergen en andereplaatsen alwaar drank verkocht wordt vjor zoo verredezelve binnen deu besloten kring der gebouwen liggendezijn zullen gesloten zijn en dat ook gedurende dienzelfdentijd geenerhande spelen hetzij kolven balslaan of dergelijke mogen plaats hebben Dat geene openbare vermakelijkheden zoo als Schouwburgen publieke Dauspartijeu Concerten en Harddraverijen op de Zondagen en Algemeene Feestdagen zullen gedoogdworden zullende het aan de Plaatselijke Besturen wordenvrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan mits niet dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienstoefeningen Dat de PlaaUelijke Politie zorg zal dragen ten Jeindealle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid dergebouwen tot de openbare Eeredienst bestemd en in hetalgemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn voor te komen of te doen ophouden Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Maga ijn van EAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinchem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes an twoe en een hajf eu een ned ons van af SO Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz GoüDA Maart 1866 Confturier BOTEBMABKT k N 56 naar gelang van personen en omstandigheden zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf e twintig gulden of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders die buiten staat mogteu zijn deze boete te betalen 7 Dat bij eeue tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten En dat door deze Algemeene Verordeningen alle daarmede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtingen zullen worden gehouden voor vervallen Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd en dat een genoegzaam getal Exemplaren gedrukt en aan de Staten in de onderscheidene Provinciën of Landschappen ingevolge art 86 de Grondwet ter uitvoering lal worden gezonden met last om dezelve alomme te doen pablicercn en afB geren en van de Predikstoelen der onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen te doen aflezen Lasten en bevelen voorts dat Onze Ministeriële Departementen en andere Authoriteiten Justiciereo en Officieren wien zulk aangaat aan de naauwkeurige uitvoering de hand zuilen faoaden zonder eenige conniveutie of dissimulatie Gegeven te s Gravenhage den l Maart des jaars 1815 het Tweede van Onze Regering get WILLEM Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoagheid get A R FALCK Voldoen bij deze aan gen elde aanschrijving en vermanen de Ingezetenen ten ernstigste om de voorgeschreven bepalingen stipfelijk in acht te nemen ten einde de rust op de uren aan de openbare Godsdienstoefening gewijd niet Korde gestoord en ieder zich zou kunnen vrijtcareu roor de toepassing der Strafbepalingen op de overtreding kier van vastgesteld En is de COMMISSARIS on POLITIE gelast voor de nakoming dezer te doen Kaken GOUDA den 27 Maart Blkgemeestek en Wethoudebs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda breagt bij deze ter icnnis van de belanghebbenden dat door d jn Heer CommisSAMS DE3 KONINGS in de Vrovincie Zuid Uo la id op den 2U Maart 1866 is executoir verklaard het kohier vaa het patentregt over het oerde kwartaal dienst 1865 66 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bep aalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 28 Maart 1866 De BURGEMEESTER oomoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Gelet op de artt 69 tot en met Ti ifti wet van den 28 Augustus 1351 staatsblad n 125 Hebben besloler 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der buiJ met bijvoeging van eene genoegzame hujveelheid ongebluschte kalk ter behoou j i diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede tt deelen aan heeren Gedeputeerde Stateu e Provincie Zuid Holl uid af te kondrtn binnen de gemeente en te pUatsen r Je Goudsche Courant Heeuwijk den 27 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornorica De 1 Secretaris De Bnrgemee P DE WILDE wefh C BR i ï i i