Goudsche Courant, donderdag 5 april 1866

V 1866 19 Donderdag 5 April GOUDSCHECOURAMf Uitgave van BRINKMAN lange Ttendeweg y D n 60 BURGEMEESTER in ETHOL DERS Tan Reetiicjk orerwegende dat volgens de lerLlaring van den deskundige E Overboacü rjksieearti te Gouda door de besmettelijke vee iekte ijn aangetast en daaraan gestorven van Cornell Houdijk te Senimjf een zwart bont witkop rund oud ies j iren v in Gerardus ergeer te EeeuKijk ein zwart bont mud oud drie jaren van Cornells Streng te Reeutcijk een rood bont rund oud drie jaren Overnegende dat volgens die verklaring deonteigening van genoemde runderen Doodzake ijk is ten einde ze ter voorVominir van verdere uitbreiding dier ziekte huid ie kunnen begra en en de artt 69 tot en met 72 der n den 28n Augustus Isól staats 123 Hebben besloten Boien omschreven runderen dadelijk eigenen en na inkerving der huid ijvopg rg van een genoegzame hoeid OLsebluschte kalk ter behoorlijke r te doen besraven en Dit bealuit onmiddellijk mede te d 1 aan 4ieeren Gedeputeerde Staten der i r ncie Zmd Eolliaid af te kondigen n de Gemeente en te plaatsen in de uSf he Courant Jleeuinji den 27 aart 1S66 jcgemeesier tn Wethouders voo noemd ue 1 Secreiaris De Burgemeester P DE WILDE W eth C BKACK Goedkoopeen nuttige boeken voor Burgers en Boeren Gtd Tcor teder dte met geld otngaai of het leenen en koopen volgens de jSederlandscheWet door W de Gelder Oud loapecteur der Regi tratie Prij 6Ü cents he Vta haak t w Buryer ei Aoopmu bevatteode Toorschriften aQ bijna alle Acten en OvereenlroniBfen in Bureel jie cv Handel iaken met ophelderende Aanaerkingeö opgaven vanver hnldiede 7e l en Resinratiercgtcn en i ene Practische Handleidicg om m het burgerlijkïeres alle Toorkoniciide oodcrhandsthe stakken zonder behulp vau desku ndjgen zelf te kunnenopraakes doür deaieifdeii Pnjs 1 lïl De TafdcertaioHutmeesier of volledige ei or volledig ler stboel erzaniLling an dichten voor alle mogelijke Feesten lafelzaogeo op de me t bekende Zdii vujzen Tafelcondities 01 Ttasten toot ieestnaaltijden Albumverajes enz Eene oumisbaie HaniÜeiiling voor teestvieRDdea door deaztlfden Fnj ƒ 1 G C tlaKd H4 Juliedig Brievenboek bevattende U Bnefsfijl roor Jfinn iide Harten li H Bne ens knjTt 1 geuiaklehjk genaakt jf Handleiding tot het leeren stellen aa Brieven bij allerlti gel geubtid loor J Olivier Prija jo ctuts Mil Bamherg tn dr Htnslamer of Hand gheid if geene Heksenj bevattende CoochelstukjtSj de konst van Buikspreken enz nj 40 cents IX De raadsmaM roor Zteken en Gezonden of aanwijZiiig ter bewaring der gezondheid en ter aanweiidiug lan hulp lu de metat voorkomende zit kten en oa t vallen oleens de beste geoeeA chnften bewerkt door Dr O Sevkr te u Ha i dr Uellevetdheid of Handleiding om m GLZtlsLhappen en I De Xeutoe HeruHaar of de Xac t om op eene eeuvondige en min kostbare wjze veel Aisch Ie vanzen Op ehtldeid door aanwijzing van Geheime Middeleu om het vischaas te bereiden f eene men g e andere Kunstgrepen K altaten van tcae deiti ar ge prai tische oefeuiug Pn = eO ce T n h Ltefkr ber ran het Hengelen olledig Handboek ten dienste dtr Hengtlaars Be t ende eene reeks van voor chiiften hoe m u zith bij htt H ng ku tt cediagiu bebbe om van een eoedei uitslag te kuoiieu verzektrd zijn de visaclitn uit de veite htr darts te lokken ze rr t geM hikt aas a in den Htoüü of ook m t ui ken tt vaujren aUmcdt opgave V4 a de kenteekencu der verschillende visch oorten Benevens eene bLathrijving dtr visathcnj in vijvers eea Virfb Kalender of Over igt vs a rmede men zich in iedere maand moet bez g nonden vtivolgens over den R tijd bewar ng en verzend ng der vi chen de onthulling dtr eeheime ind ikn om veel vi ek te vansen en etuige meded eliugen over de kun tmatige vihchteell zoo ook eer e be thrijviQg der allczina vermakelijke kreeft vangst aar de zevtnde Hoogduitsche uitgave van fiaroD VOD Ehreukreutz Me en uit Land ttendiukplaatje Pnjs ƒ 1 lir am rs A las der gtnede Aarde Voor de ederlaiidbche st len bewerkt door P H kamp Met 1 kaarttn PhjS ƒ i oO In pra htband y 2 iV Beknopt KnnsfiooOTdeyiboel of vtrUdriiig van de meest voorkomende vreemde vlooiden en preek i zen aarvan de ke voor ieder Burger en Koopman onmisbaar is Oulleend aan bet i cjw oord bo€k der neütrl taal van J M Lalisch en N b Lalisch Circa 3U0 compres gedri kte tA Pnji ƒ 1 cfb 1 20 X lir voogdij röloens de tderlandscle Wet Handle ding voor oogden toeziende voogden beiriQuvoerder bloedvervviiitea ti aanseh iwden van onder voogdij staande miudc jarioLu ti z dor V de Celder oud in p der rtg t atie Pn s 1 10 XVI hei eeraoudij bcelJu f den voor den vmi itr kleinhandelaar en ambachtsman gemakkefï k Etemaakr Etce haodlcidiL tot z Ifo frui tGor allen die tot eemgen tak van handel of ïitjverhed m be reikiEg siaau mv KretitLi 1 rijs 90 cents B Effi fder r r wi af stand k H de e tcerkj s tt vrucht gebruiken Zfj koitu i dtiüA U i r t te en n in alle Boekic nkels te bekmnen alsmede bn den u oerer H C i iJVF4G £ te Tiel I au s itetnu n tja reeds dutzende Ez verkocht BLRGEMEESfER en WT THOUDERS van eK f X overviegeDje dat volgens de verklaring van den deskundige E Overboach rijks veearts te Gouda door de be smettelijie veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Gerardus ergeer te Reeuwijk ten zwart bont rund oud vier jaren van Cornell Houdijk te Seminjk ten zwart bont witkop rund oud zes jaren ep een rt bont rund oud vier k eken Over egt jde aat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk i ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus l =51 Staatsblad n 12o Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk er behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onm dellijk mede te deelen aan heeren Gedi pL erde Staten der Provincie Zuid Eolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen ia de uoudsche Courant BeeuKtjk den 26 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De o Secretaris De Burgemeester M WILDE VUth C BRACK ry van de regten van escl en registratie ingevolge het koninilgk be ilnit an deu Gden september I8 S no 52 BURGEMEES1LR en WETHOLDERS lan Alkeiiiode overwegende dit volgens de verklaring van den deskundige F Muis plaatselijk veeirts door de oesmettelijke veeziekie zijn amgelisten daaraan gesiorien van Johannes Bisschop te Jiktmade een zwart bonte twee zwart witkopte en twee vaal witkopte koeijen oud 6 4 7 3 en 5 jaren van Jan Willem BoelofFs te Alkemade een vaal bonte en ten vaal witkopte koe oud 7 en 4 jaren LLfl vaal witkopte stier oua 5 jarsn en een zwirt witkopt kalf oud 1 maand V in M irliiius Hoogenboom te Alkemade ten zwart witkopt kalf oud IV2 maand van Jacob Berckenkamp te Alkemade een vaal wiiLopt klif oud 2 mnnden overwegende dat volgens die leikhnng de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze itr voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en iu t 72 derwet van den 28n Augustus 18 1 staatsblad u J2 Hebben bes aten 1 Boven omschreven ninderei dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bjvoegmg vin eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde f Uilen der Provincie ZindHoUand a te kondigen binnen de Gemeente en te plaat n in de Goudsche Connn Alkeuiade den 27 Maart Isbö Burgemeester en Wethouders vocrnoemd De becretans De Burgemeester E LOS J W S ROELOhFS BL EGEMEEsTER E W El HOL DERS vin Reeuicijk overwegende dat volgens de verkhring vau den deskundige 1 Over bosoli rij 3 veearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast n daar aan gestorven van Cornells Hou ijk te Meeuirijk een wit bont rund oud drie jaren een v ial bont witkop riinJ oud elf j ireii een zwart bont bles rund oud negen jaren een zwart gnemel runu oud zes Jaren een wit bont rund oud veertien dagen van Cornells Vergeer te Reeuunjk een zwirt witkop rund oud dne Jaren een zwart bles rund oi d vier jaren van Genrdus Vergeer te Seenmjl een zwart bont rund oud acht jaren van Jan HoogenJoorn te Heeuieijk een zwart blaar rund oud drie jaren van Cornells S reng te Seeutcijk een zwart blaar rund oud twee jaren en van de w dnwe Bas laan Stigter te Seeiticijk eej zwart bont rund oud acht jaren Overwegende tiat volgens die verklaring de onteigening van genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming V j verd e uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven G let op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 18 i staatsblad n 125 Hebben besloten l Boven omschreven rundere dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bjvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te doelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Bolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Seeumji den 28 Maart 1866 Burgemeeeter en Wethouders voornoemd De l Secretaris De Burgemeester P DE W ILDE wsth C BB ACK l eze Courant verschijnt des Donderdag en Zondags In de Stad geschiedt de mtgave des avonds te voren De pn s per drie maanden is 2 franco p post 3 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanïr Londen 31 Maart Het wetsontwerp tot regeling der 1 armee op voet van vrede is doot den seiiait der unie aange nomen en thans ter beoordeehng bij het congres lujediend i Volgens dat ontwerp is de regeling aldus een luitenant gene 1 raal vijf generails majoor tien brigade generaals vijf regi 1 meuten artillerie twaalf regimenten cavalerie en vijftien regimenten infantene jzijnde onder deze laatste acht neger regimenten Pt Times andermial over de aangelegenheden tusschen Pruisen en Oostenrijk sprekende herhaalt wel dat belden m het tegenwoordig conflict te beschuldigen zijn maar komt toch bj verdere overweging tot de contlusie dat zienswijze van Oostenrijk beter met die van geheel Europa en met deu regel vau het regt overeenkomt dan de zien vijze van Prui I sen Het blad wil er wel niet voor ii stam dit Oostenrjks motieven den toets van een naaunkeiir onderzoek kuuoen doorstian miar het meent toch dat de politiek van het weeier kabine in dit geval meer dm die van het b rlijn sche tot de begrippen eener gezonde staitkuiide overhelt Zoo intusschen uit de tegenwoordige omstandigheden voor de duitsche middelstiten onaangename gevolgen voortvloeisel dan zijn zij naar het oordeel van den Iimes niet te beklagen omdat ZIJ eigenlijk den strijd over üe hertogdommen geprovoeeerd hebben oor t over ge heeft geen staatsman m zulke ongunstige tijden ooit de regtvaardigheld en de openbare opmie zoo getrotseerd als graaf von Bismarck steeds heeft gedian lot nu toe hebben de resultaten aan zijne berekeningen beantwoord maar zoo eindigt de Times we zullen eens zien wat net eind dairvan zil zijn Parijs 1 April De Vijandelijke houding tusschen Pruisen en Oostenrijk trekt hier meer en meer de aandicht Men wil weten dat de opperbevelhebber die de pruisische troepen tegen de Oostenrijkers zaï aanvoeren reeds benoemd is hei is prins ïriedrich Carl de kanonnier van Missonde wiens militair genie tot hiertoe nog niet gebleken is Dat Pruisen sed i lang oorlogzuchtige plainen had blijkt daaruit dit het in En geland en Frankrijk oo logschepen lait bouwen Dat geschiedt onder een anderen na m dan den zijne mnr men weet hier zeer goed dat de be vuste schepen voor Pruisen bestemd zijn Zoo deze Jst iepen p1 niet in den thans te wachten oorlog kunnen dienen zij znllen toch geheel gereed ijn op het oogeublik dat Pruisen meester zal wezen van de heriogclommen alsd iii zal dat land zijn zoeten droom om eene miritieme mogendheid en wel de eerste van Duitsehland te worden verwezenlijkt zien Met de laatste pakketboot uit Mexico is de goe Ikeunng van het mexikaansche gouvernement ntvangen op de door Frankrijk voorgestelde schikkingen betrekkelijk de terugkomst der fransche troepen Bij gevolg zal in de mu md sip emlier a s htt eerste gedeelte dier troepen terugkeeren Met de ellde gelegenheid i hier een decreet ontvangen van keizer Maximiliaan waarbij bepaald is dat de betaling der coupons van de vlottende schuld zil worden geschorst tot na de verificatie der reeele schuldbrieven Deze maatregel was aangenomen op voor stel van den heer Langlais door wien nas gecou iateeid dat de vlottende schuld vele stukken bevat waarvan het bedrag nimmer in de mexicaansche schatkist is gestort 2 April Er wordt hier ttans veel ge oof ges agen aan het gerucht volgens hetwelk tusschen Italië en Pruisen reeds een oorlogstractaat zou zijn gesloten Sommige ital aansche dagbladen verzekeren intusschen dat veeleer dan een oorlog tusschen Italië en Oostenrijk ee ie r liantie tusschen die beide landen te verwachten is Oostenrijk zou zich van de hulp van het iialiaanscbe leger in zijc oorlog tegen Pruisen verzekerd hebben i an het hof van Florence Venetië te beloven als pnjs voor die hulp Brussel l Apnl Het gouvernement heeft bij de kamers eene aanvraag ingediend om een supplementoir crediet van 87 700 francs wegens nog verschuldigde schadevergoedingen De pnjs der Adve tentien van een tot zes regels met inbegnp an het i el is SO Cent toot eiken regel daarbvven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimte voor afgemaakte runderen m 1865 en andere onkosten der veeartsenijkandige dienst Het totaal der betaalde schadevergoedingen tol nlt december bedroeg 94 726 francs voor 426 stnks hcornvee dus gemiddeld 222 frinos per stuk De vergoe lingen uitbetaald ten gevolge van andere meer gewoonlijk hier te Unde h erschende besmettelijke ziekten als bijv droes enz bedroeg n 144 84 francs Weenen 30 Maart De toekomst wordt met zo g te gemoet gezier maar de bladen zijn al stijgt de vrees f oor oorlog arm aan stellige bengten In elk geval merkt men hier weinig van krijgstoerestingen en deze moeten tot dus verre ook niet op groote sclnal hebben plaats gehad Da Ital e zich ook toerust gelooft men stellig en sommigen villen weten dat het reeds eene allnntie met Pruisen heeft gesloten Zoover is het echter ongetwijfeld nog met gekomen Deoosl nryksche regering hoopt Frankrijk te bewegen z jne waarschu wende stem aan Italië te doen hooren Doch zoo het werkelijk tot een oorlog tusschen Pruisen en Oostenrijk mogt komen zal Fnnkrijk moeijelijk Italië m toom kunnen honden het weet misschien zelf dat als het daartoe komt de italiaansche regering zelve de bewesing der bevolking niet kan tegengaan om zich in de armen des oorlogs te werpen en een kans op Venetië te wagen 1 April De ochtendbladen laten zich over deu tegenwoordigen stand van zaken uit ilsof de oorlog onvermijdelijk is 2 April Uit de tijdingen die men uit de middelstaten ontvangt blijkt dat de pogingen van v Bismarcl om diestaten voor Pruisen te wmaen geheel en al zijn mislukt Deregeringen verklaren partij te zullen kiezen tegen dten itast d e de bondsbepalmgen schendt Volgens eene particuliere dépêche h i de graaf K arolvi oostenrijksch geziut bij het hof vir Pruisen in een onderhoudmet graaf von Bisraarek dezen me nadruk geïnterpelleerd overde krijgstoerustinijen van Pruisen Tusschep de regeringen der middenstaten hebben drukke onderhandelingen phais In onze financiële kringen heerscht groote opgewondenheid ten gevolge vin in omloop gebragte geruchten vau vredelievenden aard De fondsen zijn aanmerkelijk gestegen 3 April A olgens de W luderer is de generaal Benedekalhier geirrueerd en zou hij het opperbevel over het noorderleger bekomen terwijl de aartshertog Albrecht bestemd is omhet bevel te oeren over onze troepen in Holstein De Trie ter Zeitung meidt uit hloreuce dat een ilaliian ch eskader zimengesield wordt met het doel om in de adruiische zee te kruisen De bengten omtrent Ruslands militaire toerustingen houden aan Bsrlljn 31 Maart De ministeriele avondbladen maken I de bijionderheden omtrent de kriegsbereiuchaft bekend en daardoor wordt bevestigd dat de maatregel op een grooler aantal leger afdeelingen van verscheid ne armee corpsen toegepast word I De Staatsdu eiger bevat bovendien verscheidene ofiic ele orders I die hiermede n verband slaan Het e Ustige van den toestand IS dus duidelijk gebleken en deze zal waarschijnlijk binnen kort een nog ernsi ger aanzien krijgen Het gewigtigste berigt van den dag is de tijding datPruisen hoogstwaarschijnlijk weldra de bondsstaten en de bevolkingen zal oproepen om een nationaal duitsch parlement bijdirecte keuze voor zekere afzonderlijke kwestien zamen testellen Met dezf zaas schijnt het ernst te worden en de re geringen die er met voor gestemd zijn beginnen zich hiermeje I ook bezig te houden Eenige staten hebben te ver taan gegeven dat men Oosteurjk in deze bijeenroening van een parlement ook moet begrijpen Doch hiervan kan op dit oogenblik geen sprake zijn ook zal men zorgen dat de chaos van 1848 zich niet kan bernalen Wij gaan dus in eU geval zeer gewigtige gebeurtenissen ia Dui schland te gemoet 2