Goudsche Courant, donderdag 5 april 1866

3lï tiertentten aan den heer v Bismarck namens de oostenrijksche regeriTig eenc jiot aapgftoden die in hoofdzaak op het volgende nederkomt Oosten acht zich verpligt om de verantwoordelijkheid van zich te werpen als zoude het schuld hebben aan de vrees ü ontstaan ia voor een oorio met Pruisen Men is zelfs zoo ver gegaan van te insinueren dat er mogelijkheid zou bestaan ïau een aanval van Oostenrijk cp Pruisen Alhoewel het nu Tan algemeene bekendheid is dat zoodanige beweringen op geen grond rust 8 elt de onslenrijksehe regering er eveu el prijs op protest aan te teekeuea tegen beschuldigingen die m lijnregieu strijd zijn met de feiten De heer Karohi hee i derhalve m last bekomen aan den heer von Bismari k ten krachtigste te verklaren dat niets meer verwijderd is van de bedoelingen van Oostenrijk dan eeue vijantlige handelihs jegens Pruisen Xiet slechts dat de keizer bezield is met irevie eiis van vr ciulschap jegens den persoon des koniugs van Pr liser maar de keizer vergeet evenmin elke verpligtingen Oosteurijk en Pruisen plegtiglijk hebben aanvaard toen zij de duiische bords ar e onderteekenden De keizer is vastelijk besloten om voor viat hem aanbelangt niet te handelen in strijd met art 11 v m de bouds ac e bij welk art aan al de leden der confederatie wordt verboden om met geweld herstel van hnnne grieven te zoeken De laat van zaken lieeft plotseling een zeer vredelievend aanzien verkregen daar er bevel is gegeven om alle knjgstuenisiiugen te staken Er zijn voorsteilen gedaan tot het aanknoopeu n onderhandelingen met Oostenrijk Ier beurze zijn de koersen nel ge e en Frankfort H Maart De Xeue Frankf Ztg behelst een hefug i ifgen hen die Duitschlaiul met een oorlog bedreigen i uiaJ toont aan dat Pruisen ter wille van de tot een i l efi sew orden a nheelitiug der bertogJoinmen niet slechts miiiioeiie i schats prijs wil gevea maar tevens hit bloed zijner zonen wil pïer iren en bovendien handel en nijverheid den doodslag wil toebrengen En welke winst staat daar tegenover Indien de gevielddaad gelukte zou de toestand van Duitscliland nog erger geworden zijn want hel ruwe absolutismus zou slechts eeue nicuv e zeg bevochten hebben Het biad roept dan ook geheel Pl s d op om zich als een man te verheffen ten einde deu kj van Pruisen door middel van eeue monsterpetitie te ver j kea maatregelen te nemeu tot behoud van den vrede Otnnenlani iOUPA 4 April Zatnrdag nacht omstreeks ce n uur is een begin van brandontdekt in een winkelhuis op den tienueucg doch vucïr datde spoedis toesneïleude spuiten gereed waren was de brandgeblusch en siiig de talrijk zr menaevloeide menigte uiteen H en hervat de eerste kamer hare werkzaamheden Zijbehandelt de vulireuüe uet jontwerpen 1 tot definitieve vaststelling van hoofdstuk VUB der staatsliegrootiug voor hetdiens jiar 1 6t 2 tot bekrachtig ng van eeue provinciale belasting in Groningen 3 tot goedkeuring van sommige bepalingen der overeenkomst van 7 dec 1S6d tusschen Nederlanden België tot aanvulling van het handels en scliecpvaartverdragmsschen die beiJe staten van 12 mei lSo3 i tot verhoogingvan hoofdstuk lllB der staatsuegrooiing 1SC5 fpeusioeneu i tot afwijking van de regels der gemeentewet omtrent plaatsi ijke belastingen fi toi verhooging van hoofdstuk derstaa legrootiui voor IsBG iiekte onder het rundvee 7 tot het vaststellen van nadere bepalingen omtrent dcL accijnsop het geslagt 5 tot onteigening van een perceel teu behoeveTan het stichten van een schoolgebouw in de gemeente Leek Het advies van den raad van state over de Indischebegrooting voor 1S67 is naar men verzekert uitgebragt zoodatmen de indieuing van dit wefsintwerp bij de statengeneraal alsmede de memorie van beautwoording der kultuurwet binnenweinige dagen kan te gemoet zien Bij koninklijk besluit van 12 maart 1S66 n 103 is ophet verzoek van de heeren M Vroesom de Haan te Utrechten P Nourisse en W van der Weerd te NoordWaddinxveen als mede oprigters der te l trecht te vestigen naamlooze vennootschap algemeene pensioen ver ekering maatschappij goedgekeurd het ontwerp der acte van oprigting van die vennootschap en zijD tevens goedgekeurd de voorwaarden van verzekeriu entarieven Door verschillende dagbladen is reeds melding gemaaktvan het getocht dat de heer mr Groen van Prinsterer voornemens is zich in jnnij a s op nieuw kandidaat te lellenHet Utr Prov en Sted Dagblad heefl thans vernomen datonze afgevaardigde de heer Hoffman die dit jaar aan de beurtIS van aftreden vooreene herkiezing zal bedanken en dat de heerGroen f ijn zwager in zijne plaats zal worden kandidaat gesteld Gemengde Berigten Men organiseert te Londen eene groote optogt tegen 12 april ten be hoeve der parleinents hcrvorni iig in Pruisen beraamt meo krachtige mid dtlen ter beteugeling vaa de veepest Te Kome antwoordt Pasquino op de vraag an Marforio wat de dikke vette holiandsche en belgisclie rtcruten koiuta doen dat Z H ze zal laten oppeuzelen door de wilde beesten de Piemontezen In 1865 zijn nit Nederland als landverhuizers over zee vertiokken IfJlS personeu Bolivia heeft zich nu ook met Peru en Chili verhouden tegen iipanje Rusland is het eens m t Torkije ter scheiding an het administratief beheer der Douauvoi stendommea Van Ib Ü i maart zijn in Zuid Holland aangetast 1410 in Utrecht 243 en in Xoord Holland 36 runderen Sedert bet begin der ziekte in ZuidHolland 42 B65 in Utrecht 43S0 in Vooid HoUand 1100 liet 1 mti zal Let nedt il opvotdmgsgesticht van mevr v Calcar vorden gevestigd te Wasseuaa Aan de kusten der Kaspische zee zijn rijke photogeenbrOLnen ontdekt Het eng Indische budget toont een deficit aan au Ti OUO p sterling Pen 11 en 12 april zal te imsttrdam eeue bijieiikomst gehouden worden van moderne theologeu Men vreest iu Amerika eene naderende financiële crisis Te Bucharest is de kamer vau afgevaardigden onthouden en de senaat gesloten In Eogela d uordeo vijf oorlogschcpea in dienst gesteld waafschijulijk voor Canada üe spaansche schepen hebben een vergeefschen aanval gedaan op Ciou mbü iu Chili De veeziekte heeft zich op nienvv in XoordHolland vertoond te Warden Nienwer mstel en Ooder Amstel Te Parijs Hordeu wekelijks 4Ü0 kunstoogen afgeleverd uit de fabriek De zilvermijneu van Nevada leveren jaarlijks 30 roillioen gulden op ïn yr e is de opatand onderdrukt maar de bevolking biedt nog altijd lijdelijken tegenstand In het i niden van Algerie is een arabisclie opstand gedempt Het hoofd der iersche feuians Sttphcns is te Parijs gezien Men vvi te Kotterdam een tweeden schouwburg bouwen Op de markt te likniaar golden de vette kalveren meer daa twintig guldeu lu iider door lie veibod van invoer in jiiigelaiid De hertog van llamillon verbergt ziju vee uit vrees voor de besmetting in eene steenkolenmijn De virpachtiijg van 300 bunders wei en hooiland heeft te Zalt Boramel ruim een vierde minder opgebragt dan iu het vorige jaar Vergadering van den Gemeenteraad Zaturdag 31 Maart Tegenwoordig Je hh mr A A van Bergen IJzcndoorn voorzitter de Gra e Miuh Pru ee liraggaar Buchucr Droogliever van Gei nep eu l eeters terwijl door den heer van Mraatcn is keuuis gegeven dat voortdurende ongesteldheid hem belet tegi iivvooidig te zijn De notulen worden geleïeu en goedgekeurd Is ingekomen eene missive van gedep staten houdende goedkeurin van de grasveipachting aan A J de Kuiter en van den afstand van een stukje groud aan J de Bruin notitl eene missive van commissarissen der bank van leening dat de heer Kemper volgens den rooster moet aftreden benoeming iu de volgende vergadering eene missive van commissarissen der sociëteit Vrcde best dat zij berusten in de door den raad verhoogde huurwaarde en verdere bepalingen notific Thans is aan de orde eene dispositie van gedeputeerde staten van Zuid Holland houdcude een voorstel tot wijziging der verocdening op do invordering der belasting op het gemapl B en W adviseren hoewel de vt z gngEn min noodzakelijk schijnen om deze kleine vcranderingeu aa ie r n en wordt daartoe besloten Een adres van den heer Perk daarbij rzoekendc aan hem op erfpacht af te staan een gedeelte van den gro ter zijde van de gvmnastiekschool De commissie van fabricage adviseert en B en W vereenigeo zich met dat advies om afwijkend te beschikken op dat verzoek daar deze ruimte des zomers gebezigd wordt ter gj innastische oefeningen en de ninen der school da ir op uilku neo Xa gevraagde en gegeven inlichting vcreenigl de vergadering zich met het advies Een voorstel tot af en overschrijving van een jiost van druk en bindwerk op onvoorziene uitgaven wordt goed tekeurd Daarja wordt door V en W med gedeeld dat by de memorie van toclicf g aanwijzing is gedaan betrelTende hef gebruik van 100 000 keijen doch dat de noodzakelijkheid blijkt om die te bezi eu ter verbetering van de spoor en wachterstraten en deze wijziging door de vergadering goedgekeurd Hierna wordt de vergadering gesloten Burgerlijke Stand GOUDA Geborïx 80 Maart Huberfa Johanna ouders VI Kelder en G vzn den Broek Gerardus ouders P Steen en J Jongbloed SI Maria Jacoba ouders J Bremmett en M Ipelaar Heinier Magtild s Josephus ouders W J van Heiden en B J Joostcn 1 April Lemma Ermiaa ouders F Boot en A Lehman 2 Neeltje ouders pii ntT f r a 3 iUlelmin Joban a fr l i w 1 S 1 Hendrika ouders J iaat en A W Blom de 6 t G f tuisvr van M Slappeu v 8 M C Jansen 1 j 31 A vaa der Want 5 w 1 April A M H ReiuierK 8 j 5 m s Gk Wenhage 4 April IS CX EiSiG 2 cs£i5J2iGJS 3 iZj5is tsiE4S as5 s Befallen van eene dochter A H N OIJKISSE geliefde Echtgenoote Tan F HEPvMAN Fz GocDA 2 April 1366 Eeni e keuaisgevini Heden overleed na een langduriglijden onze gtli fde Vader en Behuwdvader de heer H KORÏE VOEVLR inden ouderdom van bijna drie cu zeventigJaren Uit aller uaam J KORTENOEVER GoiD 4 2 April 1866 Geilere de e algemeene als bijzondere Kennisgecing aan te merken V E R L O T I V G Bel inghebbenden wordt berigt dat de VERLOTING bij J F Koets te zijnen huize zal plaats hebben op Vrijdag 6 Vprii e k des avonds 7 ure zijnde de voorwerpen van 2 ure des namiddags te bezigi igen GOCD V 5 April 1866 EL JÏGE MEESTER en VvETHOüDERS van Broek overwegende dat op den 27 Maart 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vier runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning beboorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op hei Cu daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen vnii den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van V T Blom ern driej rige zwarte witkop er één driejarige vaal bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veet phus en daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormelde rtiiidereu dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Ooudsche Courant Broek den 30 Maart 1866 burgemeester en Wethouders vooriioennd öe Wethouder 1 Secr De Burgemeeater JONKHEID Van DOET KROON OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping De Notaris A KLUIT Hz te Moordrecht is voornemens om op Maandag den 16 April 1866 des middags ten 1 ure te Zevenhuizen in het logement het HOF v iN HOLL AND te veilen en te verkoopej Een HECHT eu STEEK WOONHJIS TIMMERMANS WINKEL HOUTSCHUUR ESF TUIN en BOOMGAARD te Zereiihuken strekkende van de straat tot aan het kanaal kad Sectie B X 262 263 264 265 en 631 groot 22 roeden 81 ellen Alles breeder bij biljetten Informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris alsmede bij J ROMEYN m timmerman ie Zevenhuizen BUBGE MEESTER en WETHOUDERS van Sce yX overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Coruelis Streng te Beeuiiijk één zwart gremel rund oud tien dagen Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund nootlzakehjk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de htiitl Ie kunnen begraven Ge ien de artt 69 tot eu met 72 der wet van den 28n 10 Boveit oinsclireven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid oii ebluschte kalk ter behoorlijke uivipte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede Ie doelen aan heeren Gedeputeertle Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de iemeenie eu te plaatsen iu de Goudsche Couran Reemcijk den 31 Jlaart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE Weih C BRACK BURGE MEE TER en WETHOUDERS van Reeumijh overvvegende dat volgens de verklaring v n den deskundige E Overbosch rijksveearls te Gouda door de besmettelijke vee iekte is aangetast en daaraan gestorven van Cornelis Hoiidijk te Beeuwijk een zwart rund oud zeven jaren Jvervvpcrciuip dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten eiiiile het ter voorkoming vat verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt IH tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Beeuicijk der 2 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK De ondergeteekende verwittigt bij deze dat hij ontvangen heefl eene niime sortering der NIEUWSTE Zomerstoffen Hij beveelt zich zich verder minzaam aan tot het leveren en maken van alle Heeren Rleedlogstukken zullende hij de noodige zorg dragen voor neite bewerking en spoedige aflevering W BOER Tailleur GocD i Gouwe wijk C n 198 Men verlangt tegen primo Mei EENE KEUKENHEID tevens huiswerk kunnende verrigteo Adres bij den Uitgever dezer Courant TE HUUrT eon Roijaal BOVENHUIS op de lange Tiendeweg e bevragen bij den Uitgever dezer Courant Dienstbode Tegen 1 l t verlangt men voor goed loon eene DIENSTBODE die een burgerpot kan koken en huiswerk verrigten Schroefstoomboot Hoorn vertrekt van GOUDA lederen Woensdag morgen ongeveer 7 uur naar HOORN ENKHCIZEN en MEDEMBLIK Adres Commissaris der Stiorabooten I BCi GEMEt ST ER en WETHOUDERS I van üord HaduirtJTeen overv egende dat op den 24 en 28 Maart jl door de na I te noemen Veehouders alhier woonachtig bij deu Burgemeester aangifte is gcd ian dat drie en twiiitiar runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoo j rende stalling door ziekte zijn apngetust dat blijkens nadere aangiften twee run deren op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schnfieli ke verklarirgen van den veearts J B Snellen te Moor drecht waaruit bhjkt dat v in V van Bergen ée n driejarige zwart bonte koe en van C Oudijk één driejarige zwart bonte koe zijn aangetast geweest door Je heerschende besmettelijke veetyplius en laaraan gestorven en dat de onteigening j van voormelde runderen dringend nood j zakelijk is ten eiutle die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met i de huid t kunnen bezraven I Gezien de artt 69 lot en met 72 der wet vau deu 28 Augustus l öl staats blad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runder n dódelgk te onteigenen en na iukerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame boe veelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onimiddelljjk mede tedeelen aan heeren Gedeputeerde Statender Provincie Zii I IIoUand af te kondii peu binnen de i emcente en te plaatsen I in de Goudsche Courant Koord Waddinxveen den 1 April ISSB Burgemeester en Wethouurrs voort oemd I De Weth 1 Secr De Burgeuie ster I W BLOK Van DORT KROON