Goudsche Courant, donderdag 5 april 1866

1§66 li 4tO Zondag 8 April BURGEMEESTER en WETHOUDERS van KoordWaddinrteen overwegende dpt op 24 eu 26 Maart II door den na te noemen Ytehjuder alhier woonachtip bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zes en twintig runderen afgezonderd staande in de bij zijue woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast da blijkens nadere aangiften vijf runderen op heden daaraan ziju gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringeti van den vtearts J E Snellen te Moordrecht waaruit blijk dat van C Oudijk ée n zesjarige ée n drieiarige één achtjarige en één tweejarige zwart bcnte koe alsmede Lun zwart bont kal fstier zijn aangetast geweest door de heerscfaend besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigeniog van voorraelde runderen dringend noodzakelijk is Lcu einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begra en Gezien de artt 69 tot en met 72 der i wel van den 28n Augustus Iból staatsblad n 125 Hebben beslo eu l Boven omschreven ruuderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe vtelheid öhgebluschle kalk ter behoorlijke I diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te I Jeelen aan heeren Geileputeerde Stateu d=r I Provincie uid HoUand af Ki kondigen binnen de Cc tneeule eu te plaatsen in Je Coutlsche Courant yoord Waddinxwui den 30n Maart 1S6G Burgemeester en Wethouders voori oemd De ethouder 1 Secr De Burgemeester j W BLOK V iN DORT KROON GOUDSCHE COURAIIT Uitgave van A BRINKKAN Lange Tiendeiceg D u 60 I BURGEMEESTER en WETHOUDERS i van Beeuicijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch njksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Gerardus Vergeer te Reeuicijk een zwart bont rund oud tvee jaren van de Weduwe Bastiaan Siigter te Beeuicijk t én wit rund oud zes jan u één zwart bont rund oud zeven jaren van Cornells Houdijk te Beeuicijk één zwart bont rund oud acht jaren één zwart bont tijgerrund oud zes jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kuunen begraven Gelet op de artt 69 tot en mei 72 de wet van den 28 Augustus 1S51 staatsblad xfi 125j Hebben besioleu 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongeblusehle kalk ter behoorlijke diepte te jocn begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk raede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Reeuiajk den 30 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE wetb C BRACK Door plaatsgebrek z jn reij verpligt eeiiigeAdtertentien tot een volgend iV uit te stellen Boekdrnklerij van A BBJXKMAN Vrij ran i rreten vat legei en repstratiu icgciolse het konmUijk besluit an den 6den September IS65 no 52 BURGEMEES IEREN WETHOUDERS 1 van Alkemait overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige W F liuis piaatsehjlc veearti door de besTiettciijke veeziekte ziju aangetast en daaraan gestorven van Arie Si raathof te i to W e én zwart niikopte en i cn blaaiw bonte koe oud 3 jaren van Jan Willem Eoeioffs te AHf itatJ é n vaal wilkopte koe oud 5 jaren en en vaal u itkonl kalf oud 1 maand vau Martinus Hooo enboom te Alkeiuade twee zwart niikopte kalveren oud 5 V eken en van Uir Prosman te Alienutde e eu zwart ilkopt kalf oud 3 weken overwegende dat volgens die verklaring de ODteigeiiing van geooerade runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming Tan verdere uiibreiding dier ziekte met d huid te kunnen 1 graven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den i n Augustus ISöl staatsblad fl 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijkte onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeiritiï van eene genoegzame hoeveelheid ougrbluschie kaik ter behoorlijke diep e te doeu begraven en i Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heerpu Gedeputeerde Staten der Provincie ZmHHolland af te kondigen binnen üe Gemeente en te plaatsen in de Gouiische jurai Alktriiad den 31 Maart 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd iDe Secretaris De Burgemeester E LOS J W S R0EL0FF3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van So j d lt add itJTten overuegeiide dat op 4 en 5 Maart 11 dour de na te noemen Veehouders bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf en twintig rumlereu afge ouderd staande iu de bij huunc onii g behoorende stalliug door ziekte ijn a iigetast ua biijkeus nadere aangiften vijf runderen op f eden daaraan zijn gestorven Gelet op de sehrifieinke verklaringen van den vee iris J B Suelien te Moordrecht waaruit blijkt dat van C Oudijk alhier een vijfjarige zwarte witkop et n driejarige 2 art bonie crn vijfjarige blaauwe witkop en ct n vijfjarige zwart bonte koe en van X van der Torreu Kz te ZuidWaddiux veen éen donker vaal kalf zijn aangetast geweest door de heersehende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde itie ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kuunen begraven jezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2S Augustus Iföl staatsblad n Mb Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblaschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit beslui onmiddellijk mede te deelen aan heereo Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid HoUand af te kondigen I binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant KooTd Jf addihXceen 29 Maart 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK ViN DORT KROON BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Eeeuicijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Over I bosch rijks vceart £ te Gouda door de be smettelijke veeiiekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Cornells Houdijk te RteuKijk een zwari witkop rund oud vijf j ireu en een zwart bont riud oud twaalf dagen en van de weduwe Bastiaan Stigter te ReeuKijk een zwart bont ruuc oud zes jaren Overwegende dat volgens die verklaring deonteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voor komiug van verdere uitbreiding dier ziekte met Ie huid te kunnen begraven Gezien de artt 6 J tot en met 72 der wet van den 28n Augustus Is51 staatsblad u 123 HebLieu bealoten 1 Boven omschreven ruudereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblusehle kalk ter behoorlijke diepte ie doeu begraven e i 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Ge ltputeerde Staten der Provincie ZuidRolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen iu de Goudsche Courant Bteuicijk den 1 April 1 66 Burgemeester en Wetnouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE niLDE Weth C BRACK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BiMk overnegende dat op dtu 17 en 29 Maart 11 door de na te uoemen Veehouders alhier woonachtig lij deii Burgemeester aangifte is gedaan dat drie en twintig rundereu algezouderd staaude iu de bij hunue woiiiug behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkei s nadere aangiften drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de cli rifielgke verklaringen vau den veearts E Overboscb te Gouda waaruit blijkt dat van D van Hijn éeu ijarige roode bies koe en vau W T BlüUi twee zwart bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heersehende besmettelijke veetyphus en daaraan gestoiven en dat de onteigening van voormelde ruuderen dringend noodzakelijk is ten eiude die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begtaven Gelet op artt 69 tot en me 72 der wetvan den 28sten Augustus 1S51 Staatsblad n 125j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te outeigenen en ua inkerving der huid met bijvoeging van eeu genoegzame hoeveelheid ougeblischte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolknd af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 1 Apsil 1566 Burgemeester en Wetho ers voornoemd De WMouder 1 Secr De Burgemeester i JONKHEID Va s DORT KROON Prijs van het geüe tilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 Vo per kan 61 cents Jenever ïi soort Moutwijn a 462 io per kan 60 cents inE BRANDEWIJN 46V per ka 04 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te Toren De prijs per drie maanden is f 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot de morgLDs ten 11 ure Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel KENNISGEVING Nationale Militie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda miken bij deze bekend dat de tweede zitting van den Mililie aad bedoeld bij art 86 der wet van den 19 Augustus 1861 S aat3Mad n 72 zal plaats hebben te Legden cp woensdag den 18 April 1866 des voormiddags ten 91 9 ure Zij herinneren voorts dat in de gemelde zitting vooi den Militieraad behooren te verschiji n Alle LoteliageD omtrent wie in de eersie zitting geoneuitspraak is ped r an eu die aan een persoonlijk onderzoek moetenonderworpen worden Die als Plaatsvervanger of Kummerverwisselaar voorpcien Loteling verlangt op te treden Terwijl de Lotelingeu die voor bovengenoemden Militieraadniet zijn verscheren gehouden orden geene redenen tot vrijstelling te hebben eu voorde dienst aangewezen worden terwijlhet niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of oproepingbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnenvoor deu Militieraad of tot bet indienen van de tot staving derredenen vaa vrijstelling gevorderde bewijsstukken GOUDA den 6 April 1866 BrEGEMEESTEB en Weihoudees voornoemd De SecretarL De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN 0 rz gt GOijD den 7 Airil ket dreigend gevaar viti oorlog is allhans tijdelijk geweken De keizer va Oostenrijk heeft door zijn gezant te Berlijn eene nota doen overhandigen die elke vijandelijke bedoeling verloochent en slechts vrede ademt daardoor is aan Pruisen elk voorwendsel ontnomen en von Bismarck kan toch tegen de opinie van de geheele wereld het vredelievende Oostenrijk niet onverhoeds aanvallen Het is echter volstrekt geene schikking maar alleen de inleiding tot onderhandeliug die wel zeer moeijelijk tot eene voldoende oplossing kan gebragt worden Wat overigens Oostenrijk tot dien stap bewogen heeft ligt geheel in het duister Zijn het de verloogen der bevriende mogendheden is het te vinden in den algemeenen kreet der bevolkingen tegen de verwoestingen van den oorlog misschien zal de tijd nog andere oorzaken aan het licht brengen Intusschen zijn al de toebereidselen ten oorlog niet gestaakt en blijft de toestand zorgelijk Ton Bismarck en zijne getrouwen willen den oorlog en er zal voor Pruisen geen licht dagen zoolang hij het vertrouwen des kouings bezit zoodat men verwachten moet dat weldra in den een of anderen zin eene nadere oplossing komt Het vooruilzigt van den roexicaanschen keizer wordt duister De aanval op het belgische gezantschap bewijst hr weinig de honderdvoudige overwinningen afdoen en het nu stellig bepaalde vertrek der Franschcn voor het einde van 1867 doet een treurig einde voorzien van die schitterende fransche expeditie welke reeds zoo vele millioenen schats en zoo vele stroomen bloeds kostte De uitbarsting van den vulkaan aan die zijde heeft aan den anderen kant Europa een tijd laug gevrijwaard maar altijd hoopt zich daar de stof op en van tijd tot tijd moet de gloeijende stroom naar buiten geleid worden wil men de inwendige uitbarsting voorkomen en niet onder het schudden van Europa s bodem eene nieuwe orokeerlng te voorschijn zien treden De zaak der feniaas geeft voortdurend stof tot allerlei scbrik T e prijs der Advertentien v ti één tot je regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters WMUen berekend naar piaatsraimte aanjagende vertellingen groot is de geestdrift m Amerika maar men kan zich niet voorsteiJen dat eene in het openbaar gesmede zamenzwerin hoe uitgebreid ook het magtige Engeland met eenig wezentlijk gevaar kan bedreigen In de groote ame ikaansCL republiek is de partijstrijd heftig men bezigt geweldige woorden maar men weet ook krachtig te handelen de strijd voert tot beslissing de reorganisatie gaat vooniit handel en nijverheid verheffeu zich iu vernieuwden bloei het diep geschokte crediet herleeft en de Amerikanen zullen bewijzen dat een groot en vrij volk opofferingen kan brengen die het magtigste europesche rijk zouden doen bezwijken Met genoegen zien wij dat de voorstanders der verkiezing van den heer A N Molenaar tot lid der provinciale staten van Zuidholland zich niet bepalen bij naamlooze aanprijzingen maar dat hij wordt aanbevolen door een aantal bekende personen uit verschiliende gemeenien van het district en wij i wenschen hartelijk dat deze poging met gnnstigen uitslag moge Sekroond worden Weinig twijfel kan daarover bestaan Allten het gemis van voorafgaand overleg deed zoo vele kan dilaturea ontstaan en nu is menigeen ontstemd door het afvtllen van zijn kandidaat dien hij den beste achtte en nu zou men uit spijt en teleurstelling aan de andere zijde overhellen Zeg niet dat ziju geen echte liberalen die den persoon bovfc2 het beginsel stellen Hebben zij geer treffend voorbeeld in de Arnhemsrhe Courant Maar hier geldt het de keuze tusschen een erkenden liberaal en den eeuwigen kandidaat der orthodoxe reactionaire partij die de openbare school vernielen wil om geheel de nederlsaSebe agd op te leid tot kwezelachtige katechismus kinderen men heeft hen net geheele land doorgesleurd van Dockum tot Midde burg en nu moet hij dien men nergens wil plaats vinden iu het hart van ZuidHolland Die ongerijmdheid zal men niet begaan de gezigteinder is zoo helder niet dat men spelen kan met zijne krachten de strijd is nabij en welhaast zullen de liberalen inzien dat zij alle inspanning noorlig hebben tegen de kleine woelige partij die onkunde en vocroordeel als bcni geuot bezigt in den strijd tegen licht en vrijheid Daarom met terzijdestelling van elke bedenking worde het beginsel gehuldigd en de algemeene keuze uitgebragt op den heer A N MOLEIN AAK öuitenlanir I Londen 5 April Men meldt uit New York van 24 maart De kamer van afgevaardigden heeft het wets ontwerp betrefI fende de leening aangenomen nadat bevorens een amendement I was goedgekeurd de strekking hebbende dat het papierengeld gedurende de eerste helft van het jaar met 10 miüioeT en in iedere der volgende maanden met 1 millioen zal moeten verminderd worden Volgens berigten uit Valparaiso zijn twee spaansche fregatten door de kustbatterijen der geaüieerden met verlies afgeslagen Daar het batig slot van het afgeloopen dienstjaar nietgroot is en de in deszelfs aanvang vastgestelde vermi Jeringder belastingen nog niet geheel in werking is maar eerst inhet aanvangende dienstjaar in volle werking komt zoo is dekanselier der schatkist blijkens een artikel van de Globe voornemens bij het indienen der begrooting van middelen tot bestrijding der staatsuitgaven hetgeen eerst na den afloop derdiscussie over de tweede lezing der reformbill zal geschieden geene andere belastingvermindering voor te dragen dan dieuit het nieuwe handelsverdrag met Oostenrijk moet voortvloeijen Bij dat verdrag heeft Engeland de verpügting op lich genoluen om het bezwaar hetwelk bet invoerregt op hout en opwijnen aan het handelsverkeer met Oostenrijk in den weglegt op te heffen Nog vermelden de new yorkscbe berigten dat