Goudsche Courant, zondag 8 april 1866

Bevallen van eene dochter C W V N DEB LA R ScilEÜK GoTO i 5 April 1866 ffiAMFAGTDREH Bij EDUARD MEIJEE op de markt is voorhanden eene ruime sortering van de nieuwste KLEEDJES3TOFPEN van TAPIS CASHMIRE en TARTAN DOEKEN en SHAWLS BURNOUS MANTELSTOFFEN LAKENS BUCKSKINS VESTEN en vele andere artikelen Eerstdaags verwacht hij de ontvangst van de nleuwö Voorjaarsmantels en MantilleS waarvan onmiddellijk aankondiging zal geschieden terwijl hij zich minzaam aanbeveelt in de gunst van het geëerd publiek Gouda S April 1866 dent aao het huis van vertegenwoordigers de verlangde inliehlinften omtrent Mexico heeft ingediend deze stukkeu bevatten een brief van Eomero aan den heer Seward gedagleekend 9 maart waarin wordt medegedeeld dat volgens beriglen nit Parijs aan eene geloofwaardige bron ontleend keizer Napoleon voornemens is keizer Maximiliaan Ie laten varen en de mexicaansche republiek weder op te rigten met den maarschalk Bazaiue als tijdelijk president Ten gevolge v m het verbod tot invoer van vee uit Nederland is de aanvoer uit Fraukrijk belangrijk toegenomen Verschillende booten zijn tussuhen de eiigc sche en fransche havens in de vaart gebragt expresselijk bestemd voor het vervoer van vee Intusschen schijnt de londensche handelaar niet niPt de kwaliteit tevreden te zijn Elk n dag als het ware wordt er in de dagbladen op ïe ezen dat het noodzakelijk is dit besluit in ie trekken of althans te nijzigen Parijs 5 April l it Mexico is berigl ontvangen dat kapitein baron Huarl adjudant van den graaf van Vlaanderen die gedood is bij den aanval der gueriilabenden op het belgisch gezantschap den 7 roaart aldaar plegtig begraven is De Moniteur meldt dat ten gevolge eener briefwisselingtusschen den maarschalk Bazaine en de mexicaansche regering keizer Maximiliaan besiolen heeft dat de fransche troepenJlexico in drie detaehemenien zullen verlaten het eerste zalin november ises het t eede in maart 18 i7 en het derdein Eovembtr daaraanvolgende vertrekken Er zijn onderhandelingen aangeknoopt om de financiile bepalingen van hetverdrag van Miramar tt vervanget door nieuwe welke tendoel hebben om wai rborgeu te erzekeren aar de schuldvorderingen van Fr ir rij en aan de fransche belangen die bij demexicaansche leeaingcn zijn betrokken SrUSSel a April De ludcpendance bevat een telegram uit Weimar iuhüudeude dat de heer von Bismarck in weinig Toordec geantwoord heeft op de oostenrijksche nota hem door graaf Karolyi ter hand gesteld Hij zegt in dat antwoord dat de intentie naartegen Oostenrijk protesteert het gevolg is van de krijgstoerustingen waartoe Oostenrijk zelf het initiatief heeft genomen Pruisen neemt acte van Oostenrijks verklaring dat die mogendheid niet de intentie heeft om aan te vallen Bismarck aarzelt niet d verzekering te gevtn dat Pruisen evenmin de intentie heeft om Oostenrijk aan te vallen Weenen 4 April Men wil weten dal de ooitenrijksche consul generaal te Beriiju aan bankiers lliier heeft getelegrafeerd dat de vrede tusschen de duitsche groote mogendheden niet val gestoord worden Niettegenstaande dat zijn de gezarnentlijke dagbladen van oordeel dat er gevaar voor oorlog bestaat Nog voortdurend wordt in de berigten uit Pruisen melding gemaakt van krijgstoerustingen Volgens de ttlegraösche berigten uit Silezie voorkomende in de aiond edilie van den Wanderer zijn heden in Pruisisch Oderberg al de naar Oostenrijk bestemde brieven en paketten opgehouden en aan controle ondt norpen ternijl de xaar hier vertrekkende spoortreinen vooraf door de pmisische politie werdf n geui5p eerd Tevens werd bij de pruisische spoorwegbureaux de oi tvangst vau oostenrijksch geld geweigerd In ge eel Opper Sile ie zijn door de militaire coramisssrissen schikkingen geni k voor ink ivartieriug hij de partikulieren In oostenrijksch Silezis zijn eenige chefs der geheino nolitie van Berlijn aangetroffen Ia Posen zijn de landweerpligtige en andere manschappen naar Breslau vertrokkca Aldaar zijn eenige verdachte personen ïearresteerd De minister van nancien heeft het restant van de jongsteleening dat eerst in ji aij zou uitgegeven norden thans reedsgedisconteerd dit is geschied met het oog op mogelijke gebeurtenissen De Ost Deutsche Post de kwestie van den dag besprekende zegt De oorlog tegen Oostenrijk waartoe graaf von Bismarck zijn koning wil overhalen komt ons voor een woeste dolzinnige droom te zi i n ons verstand roept ons op nieuwtoe Er komt geen Jovlog er kan geen oorlog komen 6 April De jagbiaden alhier zijn heden vol van allerlei met elkander in strijd zijnde geruchten De Debdtle zegt vernom jn te hebben dat de voortzettins der krijgstoerustingen gestaakt wordt r aar aanleiding van he t hier reeds kenbaar antwoord van Pruisen op de oostenrijksche nota in welk antwoard even zoo stellig als in de genoemde Eüta elke veronderstelling omtrent een voorgenomen aanval wordt tegengesproken Praag 6 April De pmisische regering heeft bevel gegeven Je door ha r bevelen militaire maatregelen te staken Berlijn 4 Apnl De offidense Provincial Correspondenz meldt dat Pruisen de vriendschappelijke en vredelievende verjekeringen van Oostenrijk niet van de hand zal wijzen In de militaire maatregelen zullen evenwel eirst dan veranderingen gebragt worden wanneer voldoende waarborg voor het behoud van den vrede zal zijn verworven Pruisen heeft gelijktijdig de stellige meening te kennen gegeven van de noodzakelijkheid eener hervorming van den bond te meer daar de antwoorden van de middelstaten op de bekende dépêche van Pruisen onbevredigend zijn gebleken Die antwoorden bevestigen Pruisen iu de meening dat het noodzakelijk is tot eene herziening van den bond over te gaan Pu vertegenwoordiger van Hessen Darmstadt heeft inantwoord op de pruisische circulaire mondeling verklaard datzijne regering ingeval van oorlog zal deelnemen asn verzettegen die mogendheid welke het eerst den vrede verbreekt voorts dat naar hare zienswijze Pruisen niet bezorgd behoeftte zijn omtrent de vervulling zijner billijke wenschen wanneerde kwestie der hertogdommen aan den bond ter beslissingwordt opgedragen ternijl daarentegen het streven naar annexatie niet alleen voor geheel Duitsohlan maar ook voorPruisen zelf gevaarlijk is De Wezer Zeitung bespreekt de houding door de beidegroote duitsche mogendheden jegens elkander aangenomen enzegt o daaromtrent dat de openbare opinie zich luide tegendergelijk spelen met vuur verklaart en voornamelijk en zeerteregt ten hoogste ingenomen is tegen de pruisische regering Vóór zij aan Oostenrijk de voorwaarden heeft bekend gemaakt waarop zij v euscht dat de bestaande kwestie zal worden beslecht rust zij zich tot den oorlog De natie welke het bei oud des vredos zoo zeer behoeft eischt dringend dat eerstal de redelievende middelen zullen worden uitg put ah irensnaar het zwaard wordt gegrepen Te gewigtige belangen aanop het spel dan dat het geoorloofd is eeu anderen weg it teslaan Den laatst bedoelden weg zullen naar wij hopen debeide mogendheden thans irslaan 5 April Uit Kijn Pruisen schrijft men In onze provincie heerscht even als in den geheelen pruisischen staat degrootste eensgezindheid van gevoelen omtrent de groote kwestievan den dag Bijna zonder uitzondering zijn alle partijen heter over eens dat elke oorlog tusschen Pruisen en Oostenrijkeene zware zonde tegeuover het duitsche vaderland zou zijnen het aan het verderf ten proci zou geven Of men al jarenlang zonder budget regeert daarom mag er nog geen grooteoorlog gevoerd worden tegen den wil des volks Frankfort 4 April Algemeen is men bij het corps diplomatique alhier van gevoelen dat de positie welke Oostenrijk door zijne verklaring van 31 maart heeft ingenomen van groote bekwaamheid en ecu heller doorzigt getuigt Men verzekert dat de bedoehie verklaring uitdrukkelijk is gerigt aan den koning van Pruisen De oorzaak daarvan moet gezocht worden in de bijzonderheid dat mededeelingen aan den ko ung van Pruisen gezonden niet te zijner kennis zijngekomen ötnnenlonö GOUDA 7 April Een der aangetaste runderen bij den landbouwer op de karnemelksloot waarvan wij vroeger melding mankten is bezweken aan de typhus en daarop terstond onteigend en begraven Voensdag iieeft de eerste kamer hare werkzaamhedenhervat De vroeger vermeide stukken zijii ingekomen en voortsde afdeelingen hernieuwd De commissaris des k inings in de provincie Zuidhollandhtf an heden af den zaturdag bepaald tot het verleenenvan audiëntie die des voormiddags ten 11 ure zal aanvangen Men leest in de Landbouw Courant Wij zijn uit eene goede bron welwilleiid geïnformeerd dat de miuiser van justitie den 24 m iart 11 aan den raad van state het ontwerp van wet tot a fkoupbaarstelling der tienden heeft ingezonden Het is te hopen dat geinelde raad bet spoedig zal afdoen Wij hebben alle hoop in de gelegenheid gesteld te worden onze lezers weldra met den inhoud van t ontwerp bekend te kunnen maken Wij wenschen den minister Pické gaarne toe dat het hem gelukkeu noge zijae denkbeelden bij de beide kamers ingang te doen vinden en den landbouw van de tienden te bevrijden Men deelde donderda aan het Handelsblad mede Gisteren is bij een der hoven dat in naauwe betrekking van bloedverwantschap met het pruisische hof staat een telegram uit Berlijn ontvangen omtrent de politieke aangelegenheden van den dag Hoewel ik u nu natuurlijk niet den geheelen inhoud van dat telegram kan m ededeelen kan ik u toch ten stelligste melden dat het de meest vredelievende verzekeringen omtrent de gezindheid van het berlijnsche hof n de tegenwoordige kwestie bevat Men leest in de Nieuv e Utrechtscbe Courant De boeren spreken van straf aan hen nog liever aan anderen van den hemel gezonden in dea vorm van veepest Zo roepen allen dat is om onze zonden natuurlijk om die van ilen buurman Maar bepaalde zouden wijzen ze niet aan De engelscbe orthodoxen zoeken ten minste iets waarin ze misdaan lebben en zeggen dai het is omdat ze Garibaldi zoo gefêteerd hebben en omdat de slagers de staarten van de koeijen en kalveren zoo meedogenloos omdraaijen als de e niet loopeu willen Zie het laatste nommer van bet London Illustrated ens Dat is toch iets bepaald Maar gij Nederlanders waarvoor wordt gij wel speciaal gfitraft Zou t ook wezen omdat gij uwe beesten als ze naar Engeland verzonden worden honger en dorst laat lijden Wie weet of dominé Laan van Muiden die in deze zaak zoo veel v eet dat niet met ons eens is In allen gevalle geeft ze behooriijk eten en drinken uit pligibesef al is het niet uit eigenbelang en zorgt daarbij dat de beesten wagens op den rijnspoorweg niet zoo schandelijk vuil zijn als er weer vee mee moet vervoerd worJeo Dai kan altijd wat helpen tegen de runderpest Maar als gij uwe beesten zoo vroeg in de weide doet in plaats vjn ze van de besmetting afgezonderd nog wat op stal te Iciiden verwondert u dan ook niet al te erg dat de slaande hjnd des heeren weer wat straffer op u en uwe beesten neerdaalt omdat ge niet gelieft te redenereu en te oordeelen Gemengde Berigten Voensdag en donderdag verleent de koning audiëntie te Amsterdam Het verküclite hois van prins Napoleon wordt ingerigt tot museum Id Oostenrijk bepaalt ïich de vervolging der Israëlieten niet meer tot Lohemen maar strekt zich uit tot Moravie en Stiermarkeu Te Naptls verwacht men eene uitbarsting van deu Vesuvius omdat het nater verdwijnt uit de putten in de nabijheid Mazzini self verdedigt zijne liitsluiting in een brief aan de kiezers te Messina Spanje is dringend verlegen om geld het voert dan zeker oorlog om te bezuinigen liet beljrische gezantschap in Mexico kan heerlijk getuigen vnn dt bevrediging des lands Te Amsterdam is een begin gemat t met de opmetingen Toor ie spoorneglijn Amsterdam Alphen Rotterdam Voor eene handelsbeurs te Almelo is reeds 25 duizend gulden ingeschreven n 10 jaar zijn te Leyden 600 jongens opgeleid voor de zeevaart Te l eyden il men eeu tweede broodfabriek oprigten De rotterdamsche opera is gevaarlijk ziek De opstandelingen in China zijn geslagen niet verlies van 50 duizend gesneuvelden en gevangenen Beijeren brengt troepen bijeen Een italiaansch eskader wordt gereed gemaakt Op Jamaica zijn gedurende den opstand 276 personen ter dood gebragt De veczitkte bti int af te nemen in Engeland De bank te Lima heeft hare betalingen gestaakt In Frankrijk worden voor Pruiseu en Oostenrijk veel paarden en muilezeis aangekocht De christenen in Turkije zullen voortaan enderworpen zijn aan de gewone turksche regtspleging Het berigt van het uitbreken der veepest te Steenwijkerwolde is gelukkig onwaar bevonden en Overijssel nog onbesmet Te Liverpool zijn in het eerste kwartaal van dit jaar scheep gegaan 24777 landverhuizers In Amerika zijn thans 643 nationale banken met eene circulatie van 261 mill oen en een totaal kapitaal van 412 millioen dollars De koning van Hanover deelt met volle handen zijne nieuwe ridderorde uit Rusland heeft plan in Siberië eene hoogeschool te stichten De fransche spoorwegen verbruiken dagelijks 3 millioen kilo s steenkolen naar dien maatstaf in geheel Europa voor 6000Ü kilouietersspoorweg 15 millioen daags meer dan 5400 millioen in het jaar In Lancashire is gebrek aan een genoegzaam aantal werklieden in ds katoenfabrieken In Mascate en de kuststreken van de perzische golf heerscht oproer en regeringloosheid In Oostenrijk worden de ondei wij prs traktementen van 600 fi gebragt op 700 Pruisen heeft la 1865 bijna 9 millioen th van zijne schuld ged jlgd De Belgen bezigen op nieuwkrachtige middelen ora dt altijd di eigende veepest af te weeren Hetloon der timmerlieden te Amsterdam wordt algemeen verhoogd Unjertentten 51 Ondertrouwd 1 i A KLUIT Hz lp Jl Notaris te Moordrecht Sg C M LO SU Ifll Getrouwd J GOÜDKADE m Tan Boakoop i ÜA H E BBAND van STRAATEN Gouda 4 April 1866 Jl DoRDBEcar 6 April 1866 S Marktlierigten Gouda 5 April Tarwe Poolsche p last ƒ 290 Zeeuws per mud 9 i 10 00 Kogge Inl 6 a ƒ 6 50 builenl ƒ 6 50 a ƒ 7 00 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 00 Haver Sa 4 00 Erwten ƒ 8 50 a ƒ 10 Bruine boonea 12 a ƒ 14 Paardeb ƒ 7 50 i ƒ 7 75 Duiveboonen ƒ 8 50 a ƒ 9 Henuipz ƒ S Boekw Fr per 2100 ned 8 lui Noordb ƒ 186 a ƒ 190 De handel in schapen was niet levendig er waren veel magere arkens aangevoerd doch de verkoop ging moeijelijk Aangevoerd 10 partijen kaas ƒ 27 a ƒ 28 Boter 1 20 a 1 28 per ned pond Dslft 5 April De graanmarkt met goeden aanvoer en eenigzins vluggeren handel Goede gerst gevraagd en hooger gehouden Haver 20 ü 30 c hooger Tarwe ƒ 9 a ƒ 9 60 Eogge ƒ 6 a ƒ 6 40 Zomergerst ƒ 5 20 a ƒ 5 60 Korte haver i ü 5 50 Lange do ƒ 3 30 a ƒ 3 90 Duiveb ƒ 9 Paardeboonen ƒ 8 Groene erwten ƒ 9 a ƒ 11 Aan stads waag gewogen van 29 maart tot 5 apri 223 8 en 12 16 boter te zamen 5800 ned S Boter ƒ 54 a ƒ 63 het vierde ƒ 1 35 a ƒ 1 57 per n Londen 2 April Granen Eng tarwe met redelijken aanvoer in goede soorten prijshoudend vr met beperkte vraag onveranderd Gerst goed gevraagd tot vorige prijzen en ook goede handel iu haver Aanvoer van 26 31 maart 4368 qr inl en 21344 qr vr tarwe 3528 qr inl en 9038 qr vr gerst en 1373 qr inl en 16234 qr vr haver Veemarkt Er waren heden slechts 930 runderen termarkt 18350 schapen en 415 varkens Beste runderen br agteu 2 d Der steen meer op hoogste notering 6 2 beste schapen 5 4 geeiie kalveren ter markt beste varkens golden 4 lU 3 April Boter Friesche 118 a 120 Kampen enZwolle 112 a 116 Bosch 90 a 102 Groningen 90 a94 Holstein en Kiel 116 a 134 Tersey 100 a 116 Morlaix 86 a 88 Kaas onveranderd 4 April Granen Eng en vr tarwe werden niet grifverkocht tot vorige prijzen gerst vast haver flaauw Aanvoervan 31 maart 3 April 1310 qr inl en 8630 qr vr tarwe 180 qr inl en 4740 qr vr gerst en 1000 qr inl ea 10550 qr vr haver Op de eemarkt van heden waren aangevoerd 410 runderen 6800 schapen eii 265 varkens Voor beste renderen werd 5 4 voor do schapen 5 S en voor do varkens4 10 per st betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 81 Maart Regiuus Nicolaas ouders A T van = r Poolen K den Ouden 3 April Johanna oudeis Spruijt en E Versnel Maria ouders F Xederhof en A Steenwinkel 4 Justiua Carolina ouders G P M Sonoen en W vau Keulen OvEEIEDl N 1 April M Schiedou 6 m 2 H Kortenoever 73 j 11 n N Verhoek 4 w 3 a Soet 41 j G Vpelaar 3 j M Korver 68 j 4 J Abbema 2 j 8 m 6 A J bchoonderwoerd 4 m J Bouwer 6 J J Ncderberg 81 j Gehuwd 4 Ap il M J Gjudkade en A H E van Straaten A de Jong en E van Geelen J A van Leeuwen en J M van Duijn Bij de aanstaande herstemming voor een LID van de PROVINCIALE STATEN van ZuidSollani in de plaats van het overieden lid de Heer Ie MOLENAAR Cz wordt dcor de ondergeteekeuden ten dringendste aanbevolen de Heer A IV MOLEXAAR Notaris te Zuid Waddiniveee die door zijne ondervinding en kennismet de belangen van het district vooralmet het oog op Polder en Ambacht sz ken een waardig plaatsvervanger va zijnen Vader zal zijn H J AUGUSTIJN te Zoetermeer i GROENEWEGEN Tz B VAN ALPHEN te Zegwaart D J VEEBOOM SOUAIAIN A F VAN LEEUWEN te Stomj iciJt A F BRON te P eur C V 4 N DRIEL te Meisicïji C Y D MEER te Bergscheahoek A T D BURG Gz te Berkel i DE GROOT te EiUfgeriberg C J VERMEULEN te Schiebroek i MENSCHAAR te Znenhuizen J G KOLLER A VAS CAPPELLEN te Cappelleo dYsxeL