Goudsche Courant, zondag 8 april 1866

BIJY0EG8ËI bij de Goudsche Courant van Zondag 8 April 1866 Binnenlandsclie ScliroefstooinbootReederij te DORDR ECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AMSTERDAM en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS en GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Sclroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL in directe aansluiting voor het VERVOER van GOEDEREN met de SPOOR WEGMAATSCHAPPIJ GRAND CENTRAL BELGE aan de MOEEDIJK volgens te bekomen Speciaal Tarief n 26 Vertrek van DORDRECHT Zondags en Dond dags s morgens ten 5 Ure AMSTERDAM Zondags en Woensdags 6 Agenten te Dorareeht J B ZAHN Kuipershaven i Il Gtuda Agent der S oombooten Vest Amsterdam A HENKE Biuuen Amstel bij de Amstelstraat Aanteekengeldea worden niet geheven ZwarO en ligte Goederen onder 50 ned of Maatgoederen onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening yan bestelloon De eerste Trein van den EIjn Spoorweg vertrekkende van Eollerdam 6 u 55 m des morgens kan te C ipelle a d IJssel bereikt worden L C VAN OLDENBORGH D A N VRIESENDORP J C DSKING DÜRA J J B J BOUVY Directeur Bij het ongestadige weder zoo bijzonder eigen ai n ds Aprüraaaüd kunnen de heilzame Abshaubbin s AntiRhu matisclie Watten niet genoeg aanbevolen worden zoowel als voorbehoedmiddel voor ligt vatbare gestellen als voor hen die reeds tot de oifers behooren vau de in ons land zoo heersebeude Ehumatiek Geen middel dat zoo geiuaklielijli is aan te wenden en daarbij zoo goedkoop is terwijl meu het met alle gerustheid kan toepassen zonder vrees dat het strijdig zal erkenjmet geneeskundige voorschriften Tegen alle rhumatische aandoeningen hoofd kramp pijn in de ge richten enz worden deze UaTTEX dan ook met het bestf gevolg aangenend terwijl de uiterst geringe prijs slechts 30 Ccut per pakje ieder in staat stelt zich van de heiUame werking der Abshaubbin s Watten te oïerluigen D iar de welverdiende roem dezer onnavolgbare Walten reeds verschillende namaaksels heeft in het leven geroepen lette men er voor il op dat elk pakje echte Abshaubbin Auti Rhtunatische Watten gerold is in een blaauw omslag waarop de aanwijzing hoe het te gebruiken benevens de namen der dépóthou lers ge nikt staan en onderteekend is door den hoofj depothoutler A BREETVELT A Delft Groote Markt nevens de Waag die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij ï A G v vN T ETIi Gouda Wed BOSMAN A PKIXS Zeteiihdzen G WILHELMUS Wotrden T W DEN UIL Scliooiihovm Geb RAULING Alphm 1 GOUDKAOE Boskoop J H KKT LER RotterdaM Wesle wagenstr A KEIJNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Eijk SUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van Koi rd U addmxxeeii overwegende dat op 24 en 26 Maart en 2 April 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acht en dertig runderen afgezonderd staande in de bij zijne wonng behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van C Oudijk één negenjarige zwarte griemel en één zesjarige zwart bonte koe één zwart bonte pink en één zwart bont kalf os zijn aangetast geweest door de heerschende bes nettelijke veetyphus eu daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidRolland af te koudigeo binnen de Gemeente eu te plaatsen in de Gondsche Courant Noord Waddinxveen den 3 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DOET KROON BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 27 29 en 31 Maart en 2 April 11 door de na te nocmeu Veeiiouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acht en twintig runderen algezonderd staande in de bij huune woning behoorende stallii g door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften zeven runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overboscfa te Gouda waaruit büjkt dat van W T Blom één vijfjarige bonte bles koe en één vijfjarige zwart bonte koe alsmede ééu rood bont kalf en van K van Es twee vierjarige zwart bonte koeijen en twee zwart bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de outeigening van voo melde runderen dringend noodzakelijk is ten eiude die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den 28sten Augustus 1S51 Staatsblad W iiój Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en nii inkerving der huid met bijvoeging vaii een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddeUijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der proviucieZuid Hollind af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant roe den S Aprli 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DOET KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek o er egeude dat op dea 29 Maart U door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acht runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van W T Blom twee zwart bonte kalveren ziju aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Proviccie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 5 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Wethouder l Secr Be Burgemee ter J JONKHEID Van DOET KEOON Vrij van de regten van zegel en registratie ingevolge het kooinklijk besluit van den Cdeo Seotember 1865 no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDEES van Lange Ruige Weide overwegende dat volgens de verklaring van den deskundio e E Cverbosch rijks veearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaiaan gestorven van Adrianus Verburg te Lange Swige eide vier stuks zwart bonte koeijen van 3 4 5 ea 6 jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter vcorkominf van verdere uitbrf ding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus l Bl Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede fe deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Lange Ruige Weide den 6 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgfmeester D VAN INGEN G A MULLER BURGEMEESTER en W ETH0UDERS van Reeuaijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven var de weduwe Bastiaan Stigter te Reeuv ijk een zwart bont rund oud vijf jaren een vaal bont rund oud vijf jaren van Cornells Streng te Btetivjijk een witbont bles rund oud negen dagen van de Wednwe Picter Mouris te Reeuicijk een zwart witkop rund oud zes jaren een zwart witkop rund oud zes jaren van Leendert van Leeuwen te Reeuwijk een zwart blaar rund oud zeven jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Reeuwijk den 6 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P de wilde Weth C BRACK Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA mst inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kan 62 cents Jenever i soort Moutwijn a 462 u per kan 61 cents inl BRANDEWIJN 462 iq per kan 65 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 7 April 1866 Boekdrukkerij van A BRINKMAN oimntssunssen Raderstoomboot d JJssel Van Gouda Maandag ea Dütgsdag s morgens G uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaurteii BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Beemeijk overwegendt dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van Cornells Houdijk te Reeuwijk eon wit bont rund oud veertien dagen Overwegende dat volgens die verklaring de outeigening van genoemd rund noodzakelijk is t einde het ter voorkoming vaD verdere uitbreiding dier ïiekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de arit 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begrav n en 2 Dit besluit onOiiddellyk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te pi iatsen in de Goudsche Courant Reemcijh den 3 April 1866 Burgemeester en Wethouders voori oemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van NoordWaddinxoeeii overwegende dat op 24 2 1 en 28 Mdart jl door den na ie noemen Veshouüer alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat negen en twiutig runderen afgezonderd staande in de bij zijne wouing behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vijf run I deren op heden daaraan zijn gestorven i Gelet op de schriftelijke verkiariugeu van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van C Üudijk één zeverijarige zwart bonte eu twee tneejarige rood boute koeijen één zwart bonte pink eu één wit bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetNphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runneren dringend noodzakelijk is ten einde die ter vourkoming van verdere uitbreidiu dier ziekie met de huid te kunnen begraven Geiet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebiuschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde ötateu der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noorduaddinxveen den 2 April 1866 Burgemeester eo Weihouders voornoemd De Wtlhouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON MAATSCHAPPIJ van VEEZEKEEING y De Phoenix gevestigd te Amterdam goedgekeurd bq koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 n 72 enz Maatschappelijk Kapiiaal ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Verzekert op billijke mate premim tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Gouda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteld heden d r MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVEETERING Zij zijn u tmunteud tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLUMAFDEIJVEND Verzegelde doozen van 37 Vs C nt en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Apothekers Amlandeneen J F Allart Amilerdam Ruijs en Weissenbruoh Voorburgwal bij de Stüoteeg Amhetii F Romeijn Beijerland oud W M Kok Delft H W de Kruijff Deventer Berghuijs en v d Moer Dirksland D de Vries Gouda i G Boekenoogen firma wed V d Heijden s GravenJiage J M Renesse Boekhorststr Legden J T Terburgb Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg 1 Rotterdem K v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Miiltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Sleeuw over de Doukerstr n 372 P laardiuntn Nidelsieiii Walter WAARSCHUWING Het depot dezer echto Crbanus Pillen sinds zouvele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij deu heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de weu J A P P TAN DEK HEIJDEN op de Blaauwstraat Men wordt iustautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens hel oude en echte Eecep in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hieriortu opgegeven Steden e i plaatneti dan bij de hier bovengetmeinde Dépóthouders Iii elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KiENEn Zoon Apothekers welke Handteekeniug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn AVij verzoeken de ge iruikers imtaittelijk daar wel op te letten 1 n raden huu aan wel toe te zien by wien men de Doosjes Pi len haalt Alleen die Doosjes waaria eeu biljet met onze Handteektniug iv lcn aan te sch feii eu zich te wachtaff voor het gebruik van de vele naraaafcjöS jQ3i