Goudsche Courant, donderdag 12 april 1866

1 00 Donderdag 12 April 1 421 GOUDSCHE COURAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 5UPiGEMEEST r R en ETHOI DERS van Httuirljk overvve2 ciit e dat volgens de verki iriiig van den de kjntiige E Overbosch n k5vee irt5 te Goiiila door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Gerardus Vergeer Ie Seeuicijlr één zwart bont rund oud vijf jaren van de Weduwe Basliaan Stigter te Reevirijli één licht rood bont rund oud vijf jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt B9 tot en met 72 derwet van den 25 Augustus 1351 staatsblad n 1251 Hebben besloten 10 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudse Courant keeimijlc den 4 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DB WILDE weth C BRACK Goedkoope en nuttige boeken voor Burgers en Boeren I Gids roor ierier die met ge d omgaat of het leeneu en koopen volgens de Nederlandsche Wet door V de Gelder OuJ luspceteür dtr Registratie Prijs iü eents l De rrtuigbaak rem Bnri er en Koopmav beiatteiide voorschrifteu lan lijna alle Acten es Orereenkomsten in Buraerlijlie eii Haudelsjaken met ophelderende Aaomerkingeu opgaven van ver chaldigde Zeiielen Repslraticregten en Eene Practische Handleiding om in het burgerlijk levea alle Toork oraii de onderhandsehe stnkken zonder behulp van deskundigen zelf te kunnen opmaken door deiizi ll den Prijs ƒ 1 De Tafelrrremuvumeesler of volledige verzameling van Toasten of Tafelcondities inProza bij alle voorkomende gelegenheden door J de Brtet Eene onmisbare Handleiding voorgenoodigdcn tot Fteaipartijtn en Maaltijden Pnjs Tt cents Sietiv rollediy Feesthoek Xerzanitling van Nieuwe en Oorspronkelijke Gelegenheidsgedichten Toor alle nlü elijke Feisteii rafelzaugen op de meest bekende ZangMijzeil Tafeleonditiesof Toasten loor Fee tmaaltijuen V G i Chiitdii s Volledig Brievenboek bevattende voorsehriften van Brieven Verzoekschriften Bekendmakingen toep ssclljk op alle omstandigheden uit het dagelijksch leven Een Handbo k tjt eisen oeieiniitr iojr ien van vele Opinerkiugeu omtrent Stijl en Taal den uit en inwecJti Pn orm van Brieven de Titulatuur enz Prijs ƒ 1 W Bnef tijl voor Min iende Harten MI Het Briere i chr eu ge iakLehjk i emaaht of Haudleidiug tot het leeren stellen van Bri ven bij alleilei geltgenbtiii door U J OiiviLr Prijs 55 cents III Bi Diierf In dr Htiiskumer of lïandigfieid is geene Hekserij bevattende Goochelstükjes de kunst van Biiik prekt n ei Prijs 4Ü cents IX De raadstnati TMr Zieken en Gezonden of aanwijzing ter bewaring der gezondheid en ter aanwending van h lp in de meest voorkomende ziekten en ongevallen Volgens de beste geneesk schiiften bewerkt door Dr O Seyler te Vieiliugsbeek Prijs f 1 25 X yu ILTidU tk der ll ellerendlteid of Handleiding om in Gezelschappen en verschillende betrekkingen de levens zieh wellevend en beschaafd te gtdragen Een nuttig Hand en Hulpboek voer oi d en joug van beiderlei kunne Prijs 9Ü cents XI De X emre Hengelaar of de Kunst om op eene eenvoudige en min kostbare wijze veel Vi eh te vnnjeii tlpgehelderd door aanwijzing van Geheime Miadelen om hc t vischaas te bereiden en eue menx te andere Kunstgrepen Kisultaten van eene dertigjarize practisehe oefening Prij 60 it II De Lwf r Ur ran het Hengelen Volledig Handboek ten difnste der Hengelaars Bevattende eere rttk van voor ehiitltn hoe men zich bij het Hengelen te gediagen hebbe om van een L uidtn uit iag te kutiiien verzektrd zijn de vissehen nii de verte herwaarts te lokken ze mit L t r iikt aaa aan den Hengel of ook in F uiken te vangen alamede opgave van de keuleekentii dir verschillende vischsooneu Benevens eene beschrijving dtr vissehenj in vijvers een i ch K ikniler of Oierzigt vvaarmtde meu zich in iedere maand moet bezig houden vervolgens over den üijtijd Itwanisg en verzcndiug der visschm de outhulling der geheime middelen om ïetl visth te v iii iti en etnige mededtelingen over de kunstmatige vischteelt zoo ook eene beschrijving dir iit in5 vermakelijke kieeft vangst Naar de zevende Hoogduitsehe uitgave van Baron vun Eiirenkreutz Met een uitslaand steendrukplaatje Prijs ƒ I Ca i egï t s Athis der oeheele Aarde Voor de Nederlandsche scholen bewerkt doorP H Witkamp Met i3 kaarte Pnjs ƒ 1 50 In prachtband ƒ 2 B l riL j t Kt Stirvurdei bvrk of verklaring van de meest voorkomende vreemde woordenen pree wi en waarvan de kennis voor ieder Burger en Koopman onmisbaar is Ontleend aanhet rKuw wourdtuboek dir nedtrl taal van J M Caliseh en N S Calisch Circa 300 compresgediuke Mz Prij ƒ 1 gib 1 20 A i yrfy volgens de Xrdertandsehe IVet Handleiding voor voogden toeziende voogden bewiniU i rder llu dverwanten en aaugebnvvden van onder voogdij slaande mindeljarigen enz dor W de Gelder oud insp der regi liatie Prijs ƒ 1 10 X I Hrt e vci dig beekhoi den voor den winkelier kleinhandelaar en ambachtsman gemakItefijk gemaakr Kene handleiding tot zellondirrigt voor allen die tot eenigen tak van handel of nijverheid in np rekkins staan door Kreuittr Prijs 90 cents NB iV tril r ran vat rang of stand kan deze werkjes met vracht gebruiken Zij komen da el l i r i te las en zijn tn alle Boekwinkels te bekomen alsmede bij den l itgtter H I A I J iFAGXE te Tiel l an t i z j t reeds dinzende £ x verkocht burge ie e3Tee ek wethouders van Rteiticijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch njksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Gerardus Vergeer te Reeuir ijk één blaauwbont rund oud vijf jaren van Leendert van Leeuwen te fiet Mleijk één zwarlbont rund oud drie jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigen ing van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tol en met 72 der wet van den 2Sn Augustus l Sl Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en n i inkerving der huid met bijvoeging vau een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorIgke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Jteeuwijk den 5 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE Weth C BRACK Vrij van de regten van zegel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6drn September IS6 5 no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkemade overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige VV F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan ges torven van Jan Willem Eoeloffs te keinade één vaal witkopt en één zwart witkopt pink met één zwart witkople pinkstier oud 1 jaar van Dirk Prosraan te Alkemade één zwart witkopte en twee zwartbonte koeijen oud 7 en 9 jaren benevens één rood witkopt kalf ond 4 weken van Bastiaan Pouw te Alkemade één zwart v itkopte koe oud 4 jaren van Martinus Hoogeuboom te Alkemade één zwart witkopt kalf oud 6weken van Jacob Berckenkamp te Alkennade één vaal witkopt kalf oud 5 weken overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tnt en met 72 derwet van den 28n Augustus 1851 staatsblad 11 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame eveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der Provincie ZuidHolland at te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Alkernad den 4 April lS6fJ Burgemeester en Wethonders voornoemd De Secretaris De Burgemeester R LOS J W S ROELOFFS BUEGE MEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 19 en 29 Maart il door de na te noemen Veehouders alhier vvoonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeventien runderen afgezonderd staande iu de bij hunne woning behooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda I waaruit blijkt dat van van Vuureo I één rood bonte bles pink en van W T Blom één rood bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2Sn Augue us 1851 staatsblad l 125 Hebben esloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onn ddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant BsoEK den 2 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON Boekdrnkkerij van A BRINKMAN üeze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia dt Stad geschiedt de uitga e des avoaiis te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure BijJleze Courant behoort een Bijvoegsel B E K E N D M A K I N G De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de audientiedag van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland niet meer des Maandags maar des Zaturdags aanvangende des morgens ten elf ure zal plaats hebben en zulks reeds te beginnen met den 7 April eerstkomende Zijnde deze verschikking gemelden Heer Commissaris wenschelijk voorgekomen daar het verleenen van audiëntie opdenzeifden dag waarop de Heer Minister van BinnenlandscheZaken voor het publiek te spreken is den belanghebbenden die beide autoriteiten over hetzelfde onderwerp wenschen teonderhouden het ongerief eener dubbele reis zoude kunnenbesparen Gouda den 5 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De SchoolTv et agitatie Spoedig zullen door het geheele land de kie ers weder orden opgeroepen om te beslissen of de helft der afgevaardigilen overeenkomstig Ie verwachtingen die men vau hen koesterde gehandeld hebben De helft van de leden der tweede kamer treden met dit zittingjiar af en verwachten een hernieuwd mandaat van bun kiezers Gewoonlijk is er een belangrijk vraagstuk dat de verkiezingen beheerscht en waarvan de keuze dikwerf afhangt Het lot vau de cultuurwet is waarschijnlijk tijdens de verkiezingen gelukkig reeds beslist anders zoude dit vraagstuk voorzeker hoogst belangrijk zijn maar hoe weinige kiezers zijn nog op de hoogte van het bestuur van Java van de dikwijls strijdige belangen van moederland eu koloniën van koophandel landbouw en nijverheid Moeijeiijk zoude het hun vallen in deze kwestie partij te kiezen daar zelfs de specialiteiten in dit deel van het staatsbestuur de meest uiteenloopende rigtingen zijn toegedaan eu eerst sedert kort de digte sluijer een weinig is opgeligt die voor den oningewijde alles verborgen hield wat tot onze koloniën in betrekking stond Een ander belangrijk vraagstuk dat men reeds lang beslist achtte zal door de oppositie als hefboou bij de verkiezingen gebruikt worden om de zoo gehate liberale regering zoo mogelijk te doen vallen Is in 1853 de godsdienst het voorwendsel geweest in 1S66 zal het onderwijs de spil zijn om de gemoederen op te winden De wet op het onderwijs na veel moeite in 1857 tot stand gebragt de gemeenten verpligtendc tot het oprigten en in stand houden van een voldoend getal scholen voor alle burgets toegankelijk doch tevens het openen van scholen aan alleu daartoe geregtigd vrijlatende is niet naar den tin van dat hoopje in ilen lande die een vorige eeuw niet kunnende vergeten nog altyd van vroegere toestanden drooraen eu een staatskerk met alles wat daarmede verbonden is zouden terug wenschen Die lartij begrijpt dat daaraan evenwel niet te denken valt dat iet meer verlichte deel des volks onverdraagzaamheid en geestelijke heerschzucht verfoeijende aan allen gaarne dezelfde burgerlijke regten gunt en ons openbaar onderwijs eerbiedigt omdat het verdraagzaamheid jegens allen aankweekt en allen opleidt tot burgers van hetzelfde vaderland Het min verlichte deel des volks en helaas I daaronder vindt tten ook kiezers waarom moet toch het geld alleen regt geven om op de kiezerslijsten geplaatst te worden is nog maar al te zeer door schoonsehijnende redenen te verblinden De bijbel van de school geweerd alle godsdienstig onderwijs en dit S toch wel het voornaamste is op de scholen verboden uw kinderen groeijen op als heidenen onbekend met de hooge Waarheden van onze heilige godsdienst en tal dier uitdrukkinKen meer leest en hoort men thans dikwerf Men ijvert om de openbare school in minachting te brengen Hoort men die De prijs der Advertentien van één tot zet regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteugewuue letters worden berekend naar j plaatsruimte partij men zoude denken dat het onderwijs sedert 1857 geheel veranderd was dat alle onderwijzers eensklaps hup onderwijs hebben inoeten wijzigen naar den heidenschen geest der eeuw en wat is nu het doel van ai die pogingen ter verdaentmaking van de openbare school Jlen wil de wet op het onderwijs veranderd hebben Het is niet genoeg dat zij ieder daartoe geregtigd de vrijheid geeft om alom scholen op te rigten die bijzondere scholen moeten co mogelijk de eenige worden de openbare school moet verd ijiiou dan eerst is heil voor het vaderland ie wachten dan zullen leeds de kindereu op de scholen het juiste verschil leeren tusschen d verschillende sekten dan zal het dogma hoofdzaak de zedekuude bijzaak worden De bijbel zal gelezen maar niet begrepen worden Hoe toch kan een boek een schoolboek zijn waarvan de zin en beleekenis op vele plaatsen den grootsten geleerde zelfs niet duidelijk is Wel lieeft men reeds op verschillende plaatsen bijzondere scholen geopend wel tracht men dit op meerdere plaatsen te doen maar concurrentie tegen de opeubare school is hoogst moeijeiijk ile burgers schijnen over het algemeen die belangelooze fj pogingen tot het stichten van godsdienstige scholen niet op prijs te siellen maar nog altijd vol vertrouwen hun kinderen naar de openbare school te zenden overtuigd dat goilMlienstig onderwijs op de gemeenteschool waar kinderen van alle gezindten worden aangetroffen niet behoort maar dit onderwijs veel meer docr de verschillende godsdienstleeraars moet gegeven worden Is een uur per week daartoe niet voldoeude waarom dan niet meerdere uren aangewezen Dan zouden de leerlingen het onderwijs ontvangen van daartoe bevoegde personen waarbij dit onderwijs hoofdzaak = terwijl het bij den onderwijzer niets anders dan bijzaak kan zijn en dat kunnen de voorstanders van het godsdienstig onderwijs toch niet verlangen De schoolwet moet veranderd worden is nu de leuze van hen die godsdienstig schoolonderwijs verlangen en dit zal ook de leuze zijn bij de aanstaande verkiezingen De net op het onderwijs moge de vrijheid tot het oprigten van scholen regelen zij is niet partijdig genoeg voor de bijzondere of liever voor de sekte scholen en daarom eischeu de anti revclutionairen door hun woordvoerder Groen in vereeniging met de roomschkatholijken een vreemde combinatie bij monde lan den bisschop van Eoermonde een verandering der wet Hoofdzakelijk eischt men verandering van drie bepalingen Vooreerst il nien in art 23 waar bepaald wordt dat het onderwijs cnder het aan leeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt wordt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden het woord christelijke uit de wet verwijderd hebben Dit woord toch wijst nog altijd op de chrisleTjke strekking vau het onderwijs dit woord is geheel iu strijd niei de liefelijke woorden heideMch en goddeloos waarmede men zoo gaarne de openbare school betitelt dit woord strekt den Nederlanders ten waarborg dat de nederlandsche onderwijzer geen onchristelijk onderwijs mag geven en daarom is het een ergernis voor hen die zoo gaarne Ir openbaar onderwijs willen veruietigi a om op de puinhoopen hun sekte scholen op te rigten Art 33 der wet bepaalt dat de gemeenten schoolgeld van de schoolgaande kinderen kunnen heffen om in de kosten van het onderwijs te voorzien Ook dit wil men veranderd hebben Men wil de schoolgeld heffing verpligtend gemaakt hebben om de bijzondere school daardoor te beter in de gelegenheid te stellen Ie kunnen concurreren Teregt heeft de wetgever begrepen dat het al of niet heffenvan schoolgeld aan de gemeente bc tureii moet worden overgelaten daar dit geheel van den toestand der gemeenten afhangt en het is wel vreemd dat zij die juist den vorigenminister van binnenlandsche zaken van te groote begeerte rnjicentralisatie beschuldigden nu de gemeente besturen in dij funtaan banden willen leggen Maar inconsequentie is jni t geeir vreemde zaak als partij belang in het spel i 7