Goudsche Courant, donderdag 12 april 1866

en nagenoeg twee honderd leeiliDgen met hunue onderwijzers Verschillende aanspraken afgewisseld dooi het gezang der scholieren getuigden van de levendige belangstelling m de bevordering van het oiidi rwijs waardoor onze gemeente zich zoo gunstig onderscheidt In de zitting van zaturdag jl heett de eerste kamer meteenparige stemmen aangenomen al de ontwerpen welke aan deorde waren ges eld en daaronder dit tot goedkeuring der overeenkomst met België De rainistei van buiteul zaken heeftverkladid dat er een nieuw ondeizoek over de werken m Zeeland plaats heeft hetwelk echter nog niet is afgeloopen Maand ig is bij de behandeling in de eerste kamer derdefinitieve begiootmg voor financiën door den heer Twist tekennen gegeven dat na ir zijne meening de kwestie omtrentde invoel mg van een O I strafwetboek de aftreding van denminister Thorbecke met regtvaardigt Hij kan zich even alsvele andere sprekers met het financieel stelsel van den heer vBosse goed vereenigen Vele leden diongen aan tot opzeggingvan het smokKel contract met Pruisen A erder zijn al de uitzonderingswetten nopens plaatselijke bei i tingen aangenomen In de zitting van de eerste kamei van gis eren ig de definitive begrooting voor het dep van financiën nadat deminis er van buitenl zaken de ministeriele crisis en de minister van financiën het financieel stelsel nidei had toegelicht aangenomen op eene na met algemeece stemmen Evenzoo decredietaanvrage ter zake der veeziekte Daarop is de kamergescheiden Bij kon besluit van 26 maart 1866 no 56 is bepaald dat ten behoeve van de droogmaking der veenplassen bekend onder den naam van kleine plassen in Schieland beoosteu Rot terdam en gelegen in de gemeenten Nieuw eikeik a d IJssel Capelle a d IJssel Kralingen Hillegersberg en Zevenhuizen ten algemeenen nutte zullen worden onteigend de eigendommen aangeduid in de plannen en kaarten welke ingevolge art 12 der wet van den 28stei augustus 1851 Staatsbl id no 125j iii de gemeenten Ieuwerkerk a d IJssel Capelle i d IJssel kraImgen Hillegersberg en Zevenhuizen ter in isc van een ledei hebben gelegen en vermeld op den staat welk bij het besluit IS gevoegd Gemengde Berigteö la ii dand u een afzonderlijk departement luecstcld vour de veeziekte Koumg fheodoor vau Abjs icie heeft al ijut earopp he levau genen los daten Alle betrekkingen tusscheu Ku itiid en Kome zijn geheel afgebroken De conferentie over de DonanToratendommen ts zeer orieenSptzind SOO a 1000 Iraoschen hebben de begravenis bijgewoond van koniiigm Marie Amdie dn 25 dl maart ziin doe de veezelte aangetast in Zuid Holland 1303 Ltrecht 223 OT d Holland 119 ruudeien te zamen 1645 stuks 5 a 6000 kleermakers hebben te londeu het aanbod hunner meesters aangenomen om het loon een stuuer yer uur te veihoogen Te Deutz zijn tnchineo outdekt in hongaarsche varkens an 25 31 maart zijn in Engeland aangetast 3956 ruoderen m het geheel 213 675 stuks Pruisen hetft den uitvoer van pa rden verboden Te Aladnd zoekt men geld te maken door het opri ten cener tv eede bank De bevolking van Ixinden is sedert 1S51 toegenomen met 600 000 zielen en is nu gestegen tot nagenoeg drie miUiofU inwoners Men acht het noodjg ctcllig te verklaren dat Gnizot niet overgegaan is tot de R C Kerk De gnpl S b regering heeft van de Ionische bark te Corfu 4 milhoen drachmen geleend Columbia weigert in htt verbond tegenSpaoje te treden Columbia heeft concessie verleer 1 tot de doorgravingder laudeugte van Dauen Te Nieuwediep li zatuiJig nacht afgebrandde zeilmakerij van de bh van eLn en errreuku De cholera isnitgebioken te Diekirch in Luxemburg De kl rmakerscezellcn teLubeck eiacheu 2 pCt verhooging ven arbeidsloon liaaKnjk eischtvaa MeïRo tot waar rg van de fransche belangen een gedielte deropbrengst van de m en uitgaande regten U Barbacoaa lu Columbia zijn iijke goudmijnen ontdekt De eeziektc i i itseoroken te Kumptm Gelderland Burgerlijke Standi GOIDA Gfbore j Apnl Anna ouders D van der Laar en C A Schenk 7 Cldziin Agatha Pieternelia ouders van Gent en P deGruijl Jicüb ouders Al Boot en D Reijnder 1 Ovf KLLULN 7 Aiiril Tafeber 1 j 8 E Groencndaal 3 w 9 l Versluijs 9 j EiiJehjL hebben de ondernijzers volgens art 2 i der et verlof om na goeJkeunng van gedeputeerde stalen eeuige amb ten of bedieningen te bekleeden Dit heett voonnmelijk betrekking op het bekieeden van kerkelijke bedieningen Ook dit vvil men veranderd hebben De ondenvij tr die kerkelijke betrelk ogen bekleedt k in niet onpartijdig ijn 700 zegt men en dairom moet het bekleeden van die betrekkiLgen ain openbare ondernij ers bepiald geweigerd worden Sla igt men hleriu dm zullen vele onderwijzeia met mii imiim ti iktementen ge c send ijeeu bruo I vojr htm gezinnen hebben en iet opeubiar onderwijs cntvaiiirt op kleine pinteen clii doodelijke wonde Diai uu op VLcl plia en geen e chikle personen zija om die betrekkingen te vervullen zil meu wel gcnooiVaikt zijii h t trikiemeut van den bijzondeien onderwijzei tt veiroeeideipn door hem met die betrekkingen te begiftigen Zoo sn jdt het me aiu twee k mteii de openbare ondenvijzer worden in hun nAom ten getrofleu en de opngting v ui bijzondeie scholen wordt bevorderd Ziediar dt phnnen die de kiezer door hun keuze zullen moeden goedkeuren d het monsterverbond v m zoogen iimde volfalued protein en met ultrimont lueii l igen Op die vnig zal de tembu het antwoord geven P öiiitenlttnö PanjS Htt vertrek vin het romeinsene legioen dat th ms vollediir te Men verzekert dat ziturdag bij de revue over de cavaleriete Lousih rap oproenge k eten ziju aangciieven hetgeen wordttoere hrt i tn aii de ontevredenheid de so daten over de bL 11 n op Ut budget van oorlog door den heer Fould do tht L Alen verwa lit dit btj gelegenheid vaü de heli indelingvin het budget ttne gronmge di cusbie zil phat hebben overde zaken van Mev co De voornaamste piekei der oppositiezullen am het deb t deelnemen Men d vin het gouvemement eihen da het leh p meer cile jii che ivijze uitlateover de w u biraen die het wil geven am de fran jche behngen veke bj d me itian che kwtatie ziju Letiokken Menvoeg er bij d t de heer Rouher een volloend intwoord zalkunnen geven daar ten gevolge van de met keizer JIi imilidan geslote i overeenkom ten de franache belangen door eendeel van de ipbreug=t der domeinen zija gewurborgd Ditis echter n ituurlijk scheel afhankelijk van den duui van hetmexicaaLche kei errijk en zoo hng dus d t rijk met op hech egrondiaeen i gevestigd zjen wij ons nog iltijd bedreigd Brussel Apnl De Indipendance van heden bevat let volgende telegnm uit fleimar De hertog van Coburg Leeft den koning een brief ter bind ge tcld door den oostenrijk chen mini er v m bui enl z iken regtstreeks aau hem gerist de e brief is in zeer verzoenenden geest gesteld Als zeker mag wcidm imgeuomen dat de rusaische generaal Eichter DIJ de oo tcnrijk che regering op eene ontwapening heeft aansedrongen Men ouder telt dat Oostenrijk zal vorderen dit Pruisen m dat geval een geljken maatregel moet nemei ls zeker mig be ehouwd w 01 den dit de kei er van Busland na e re correspondentie met den konins van Prui=eu te lebben gevoprd den genernl Eichter naar W eenen heeft gezonden ten einde de oostenrijk che regering te overreden om zich te ontwapenen Tevens beeft het russische kabinet te ft tenen doen mededeelen dat naar het hoopt zijne pogmgen zullen s rekkcn om gedurende eenigen tijd althans den 1 eer von Bisnnrck te nopen geen gevolg Ie geven aan zijn plan om namelijk een duit ch parlement bijeen te roepen Weenen S Men IS algemeen van gevoelen dat eene varzoeniug met Hongirije niet spoedig tot stand zil komen te Pesth vooril heerscht eene toenemende ontevredenheid over de regering maatregelen 9 April De Debatte verzekert dit Oostenujk voornemen 13 met langer verklaringen met Pruisen te wisselen zoo hn Praiscu zijne krjgstoerustingen met staakt de Presse zou reeds den 7den april OostenrijUantwoord op de Ivitste nota van Pruisen naar Berlijn zijn gezouden Dit autwooi 1 heeft het karakter eener sommatie aanPrui eu terwiil aan PiUisen eene provocerende taaien geheimeonderhandelingen met Italië veiweten wolden Als hierop eenonbevredigend antwuoiil ontvangen wordt zal Oostenrijk onmiddellijk een voorstel bij den bond doen tot de kriegsbeieitschaft 1 r is een gerucht in omloop dat de regering eene con feremiL heeft gehot den w larin het pi in overwogen is toteventuele h ffiug v lu oor ogsListen a i men zeide is de uitgilte lil papieiengeld 111 uitzigt gesteld Berlijn Vpnl Iledcu werd alhier Oostenrijks nota oveihuuiigd w larin het weener kabinet verlangt dat Pruisen ijiie krij Ioeiustingen voorgeschreven bg ordonnantie van 2S maart zal staken en wairin het tevens te kennen get ft dat üosttiiiijk geene krij jstoeiustiugen heeft te schorsen daar het zich niet heeft toegerust De tof n der nota is met van dien aard dit ze cilegoiisch kan genoemd worden Munclieil y Vpnl De B iiersche Zeitung deelt eene diptche der regering mede aan hare gezanten te Frankfort y ipnl Op voorstel van den pruisischen gezant zijn de leden der bondsvergaderirg opgeroepen tot het houden etnei buitengewone zitting Men verwacht dat namen de puisische regering het voorstel zal worden gedaan om een duitscli piikment te doen bijeenkomen De hoofdcommissie van het national verein let zoogenaamde coim L dei zesendertiger heeft zich te dezer stedevereenigd gisteren is dooi haar de eerste zitting gehouden ersobeidene resolutieu iijn door de hrafdcommissis aangenumen als de toestmd van Duitschland ia zorgbarend beideduits bc grnote mogendheden hebben alle beginselen van regtoverschreden door de wijze waarop zij na den deensc ira oorlog met de elve hertogdommen hebben gehmdeld ds oond onstiiutie heeft verw irring over Duit= chland gebragt het kiachtigste protest moet uitgebrigt worden teger de pogingen tot storing V m dea openbaren vrede enz üit V eeuen heett men te dezer stede het ber gt ontvangen dit verscheidene van de voornaamste industriëlen des lands zich tot e regering hebben gewend ten einde leverantien ten behoeve van het leger enz te doen Hun 13 geantwoord dat voorhands geene behoefte tot dat einde bestond lü April In eene op gisteren gehouden buitengewonezitting van den bondsdag heeft Pruisen voorgesteld 1 omeen duitsch p iile3ieiit zimen te s elkj mt directe keuze bijalgemeen stemiegt voor een nader te bepalen dag bijCen te roepen ten einde voorstellen vpn de duitsche regeringen tot herziening van den bond 111 overweging te nemen 2 om middeleiwijl door ondeiimge overeenr nstemmmg der regeringendeze voorstellen ie ontw erpen öinnenlflnfr CZ iiV 11 Apnï Ten aanzien der veeziekte alhie vernemen wy dat bij den bouwman Gi teren z jn door de hulpmarechaus ee te Moordrec taangehouden ver runderen die uit Zwammerdam vervoerd erdf naar Ivieuweikerk a d Issel zij zijn he waart3 j euragteagesteld ter beschikking van den ambtenaar van het openbaarministerie bij het kantongeregt Heden bleek bij de opening der stembilietten te Zoeterm cr dit benoemd is tot lid der provinciale staten van ZuidHolland de heer O baron van Wassenacr Catwijek Z M heeft benoemd tot plaatsvervangend kantonr alhiermr P P P Kist Gisteren werd alhier geopend de lagere bnrgtr chool voorjongens en aanvaardde de onlangs benoemde onderwijzer Huberzijne betrekking D artoe hadden zich in het ruime nieuwgebouwd scboollokaal rijkeujk voorzien van voortreifelijke hulpmidaelen ve eenigd het i estuur en vele leden van den gemeenteraad benevens de leden der plaatselijke schoolcommissie 2lÖDertentten Gevoelig voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen geliefden Vader en BehuwdVader betuigen wy onzen opregten dank J KORTENOEVLR uit aller naam Gouda 11 Apnl 1866 Voor de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van de ziekte en het afsterven mijner Behuwd moeder betuig ik bij deze mijnen hartelijken dank H J STEENBERGEN Gouda 11 April 1866 Voor de talrijke bewijzen van hartelijke deelneming en hulpvaardige vriendschap mij betoond gedurende de laatste ziekte en bij het overlijden van mijnen dierbaren echtgenoot met wien ik op weinige dagen na vijftig jaren vereenigd nas betuigt de ondergeteekende haren opregten dank C WERNER Wed J NEDERBEEG Gouda II Apnl 1866 Met pnmo Met wordt gevraagd een DIENSTMEISJE goed kunnende werken en die een burgerpot kan koken als ook een LOOPJONGEN tegen een gulden per week van fatsoenlijke ouders Adres franco bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Uitgever dezer Courant OPENBARE Aanbesteding BI RGEMEFbTERen LE LE ERANTIE A 100 000 Athsche Keijen en 100 000 Gnjze straatklinker Waalmoppen waarvan de monsters ter Stad Ti luiiertrerj kunnen woulen bezigtigd Alsmede het afbreken en maken van eene BRUG aan de hooge Gouwe over het waterschap van de Peperstraat De vooinaarden zullen dagelijks fde Zondagen uitgezorderd des voormiddags van 10 tot 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads TvmmerKerf ter inzage liggen terw ijl de mschrijvingsbujetten i op zegel geschreven door den aannemer en zijne borgen geteekend behoorlijk gesloten uiterlijk des namiddags ten tier ure van den 18 April 1866 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn SIGAREN G Lantzendorffer bengt de ontvangst cener partij e quise SIGAREN van ƒ 16 6 a 10 cents extra geung en goed branden DIJKGBA F en HOOGHEEVIE VDENvan RIJ NL M berigten dat blijkens aangeplakte publicatie de rekening over 1865 ter Secretarie van Rijnlandte Leiden ter mzagc zal liggen en verkiijgbaar zijn van den i tot den 2jst dezer In kenni se van m De Secretaris van Rijnland G DE BEL IX kOPs Leiden Apnl 1866 BLRGEMEESTLR e FTHOUDEL van lieeuwijk oitrwegende dat volgen de verklaring van den deskundige E Ovei bo ch njks Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de irtt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus ISöl staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblusohte kilk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddelljk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stiten der Provincie Zuid II lund af te kondigen binnen de gemeen e en te phatsen in de Goudsche Cour int Reeninjk den 10 Apnl 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE ILDE eth C BEiCK