Goudsche Courant, donderdag 12 april 1866

BIJVOEGSEL bij de Goudsche Courant van Donderdag 12 April 1866 BURGE MEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 2 April 11 door den na te noemen V eehouder alhier WDonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat elf runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vijf runderf n op heden daaraan ziju gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Govda waaruit blijkt dat van W T Blom één vijfjarige en één vierjarige zwart bonte koe alsmede twee zwart bonte en één vale pink ziju aangetast gevteest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der et van den 28 Augustus Iböl staatsblad U 123 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblnschie kalk ter behoorlijke diepte te tloen begraven en i Dit besluit onmiddellijk mede te deelen anii heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 7 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd I e Jf cilwuder V Secr Be Burgemeester i JOXKHEID Van DORT KROOX DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEX ïix RIJXLAXD brengen bij deze er keiiuiije leu de ingelanden 1 dat l ij de op 5 April 11 gehouden verkiezingen van 3 hoofd ingelanden en 3 hoofdingelanden plnatsvervangers met volstrekte meerderheid vaa steramen gekozen zijn de volgende heeren als hoof lingelanden in het 3 district D W P WISBOOM li L GRAAF VAX LIMBURG STIRÜM als hoofdingelanden plaatsvervangers in l t district H PEXNIXGS 7 J KITS XIEUffEXKAMP 14 G C VAX DER HOEF 2 dat ter verkiezing van een hoofdingeland in het 6 district eene herstemming noodig is nelke zal gehonien worden op Donderdag den 19den April a s tusschen de heeren H PENXIXGS C A A BARON VAX PALLAXDT en Mr G J DE MARTINI De her temming zal geschieden op de plaatsen en uren hier onder aangeduid j Op het R iadhuis Ie Zisse voor ingelanden in de gemeenten Lisse en Hille go n van des vcormiddags elf tot des namiddags drie ure l In het Logement M Ilof ran IloVand te yooritnjk voor ingelanden in die gemef e van des voormiddag tien tot des namiddags een ure c io raadkamer Ie X iordirijterhunt voor ingelanden in die gemeente van lies vooriniddags tien tot des namiddags een ure Leiien den 7 April iS JiJ Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijksr uf W G DE BfiUIJN KOPS Secretaris OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING dr r ie Xoi uif u A KLUIT Hz Ie ƒ hn hf en JAN van dek HOEVEN D V AN ING EX G A MULLER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van yoordlfaddiiirvem overiiegeiide dat op den 3 der 2 Dit besluit onmiddellijk mede te declen aan heeren Gedeputeerde S iieii der Provincie ZuidHolland af te kcii ii en binnen de Gemeente en te plaatsen i de Güudsche Courant Lange Luige It tide üta 11 April 1866 e R fdan op W pcns i ig deu IS de wonii g van MAARTE X SCHILT Bonn man cn er Moordrecht in den Zuidplas p ler o t omam itr LD vmh Een Boerenwagen Wenmolen Ploeg v k uu w M ± j j Egge Slede Korenzeeft n Snij Burgemeester aangifte is gedaan dat zes bank Ploegtuig een Mestfaalt twintig runderen afgezonderd staande berfci orgevfer 15000 pond best gewonnen HOOI en l etgeen verder te p 7d worden aanseboJen ▼ a J ze fl en regislratif btiiL t yaa den ödeo IrlR EN WETHOUDERS rïce o ern e erde d it 2g van den deskun i re E O erbof h vee ns te 6 fl 2 door de besmette Ne êe lekte z Jn aangetast en daarajit sf tonen van ri inus Verburg te Ia r Mu igè If tJe éell zwart ir de b j hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat bhjkeijs nadere aangiften drie runderen op heden daaraan zijn gestorven V de r iicei hrt K BI RGÊ II van c Cr B Toiiie s de ve Gelet op de schriftelijke verklaringenvan den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van C Oudijk twee zwart bonte pinken waarvan eenstier en van A van Bergen ct n driejarige vaal bonte koe zijn aangetastgeweest door de beerscbende besmettelijkeveetvphas en daaraan gestorven en datde onteigening van voormelde runderendringend noodzakelijk is ten einde die terbcnte koi an y j ren eVn ijem van 3 I voorkoming van verdere uitbreiding dierjarer ren idem van 2 j iren et n zwart j kiekte met de huid te kunnen beïraveu boete oles v m 6 jaren t éu idem van 4 Gezien de artt 69 tot en met 72 derjarett tVn wil bonte bles vjn 3 jaren een i i Sn Augustus liól Cstaatsidem van 2 jaren en een zwart bont kol j n 1 5 Hebben besloten kalf van 5 weken j 1 Boven omschreven runderen dadelijk Overwegende dat volgens die verklaring onteigenen eu na inkerving der huid deonieigening van genoemderunderen nood b jvoeging van een genoegzame hoezakelijk is ten einde ze ter voorkoming veelheid ongebluschie kalk ter behoorlijke van verdere uiibrfiding dier ziekte met de bnid te kennen begraven diepte te doen begraven en Dit besluit onmiddellijk mede te Gezien de artt 69 tot en met 72 der deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der wet van den 35n Augustus 1 51 tSt aatsProvincie Zuid Holland af te kondigen blad n 125 Hebben besloten binnen de Gcmeeute eu te plaatsen in de 1 Boven omschreven runderen dadelijk Goudsche Courant te onteigenen en na inkerving der huid Soord Ti aidir TTien den 8 April 1S66 met bijvoeging van een genoegzame hoeBurgemeester en Wethouders voornoemdveelheid ongeblnschie kalk ter behoor e Wethouder 1 Secr De Burgemeester Igke diepte te doen begraven en w BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van lieemcijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts Ie Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwen te iieeutcijk één zwart bont bles ruud on 1 een jaar één zwart bont rund oud vier weken één zwart blaar rund oud vier jaren van de Weduwe Basttaan Stigler te Beeuaijk één zwart witkop rnnd oud negen jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkomin van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsbl d n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Reeiiicijk den 7 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretari De Burgemeester F BE WILDE weth C BRACK G F met ins an Prijs van het gedestilleerd bij C van de VELDE te gouda inbegrip van Rijks en Gemeente accijt bij eene hoeveelheid van minstens tien k a contant Zuiver overgehaalde JEXEVER 462 per kan 62 cents Jenever 2 soort Moutwijnj a 46 o per kan 61 cents inl BRAXDEWIJX 462 o per kan 65 cents Meerdere of mindere sterkte I naar evenredigheid Gocd a 11 April 1S66 CORRESPONDENTÏK Aan de redactie der Goudsche Courant is bezorgd eene adtertentie bestemd voor het sedert lang ontslapen Goudsch Kronikske houdende eene TER£GT IJZING van zes notabele personen uit Wassenaar aan het adres van de bh H J van Gennep c s betreffende eene circulaire IJ vernemen daaruit nset genoegen dat die heeren de bewijzen in handen hebben dat de beer Groen v P den naardigen candidaat O Baron van Wassenaer Camijck zeer geschikt ei enscbelijk kenrt maar zich alleen uit kieschheid terug hield omdat bij den heer baron te na ia den bloede bestaat Gaarne hadden wij de advertentie vóór dingsdac eplaatst maar zij j Sedert eenige weken beiindt zich op de Gouwe een puiuhoop aa afbraak afkomstig van een pakhuis op de Count en een huis in de Keizirstraat de daar m groot getal passerende schooljeugd anmseen zich dagelijks om het verst rmar den overkant met steenen te werpen tot groot ongerief der bewoners van de lage Gonwe die elk oogenhhk gevaar loopen hunne rniten verbrijzeld te zien de erklieden die aan het pakhuis erkzaam zijn staan met genoegen er naar te kijken ia plaats van het te verbieden A vraagt aan de bevoegde autoriteit of er niets aan te doen is om de eigendommen van de bewoners der Gouwe voor schade te beveiligen hij geeft in bedenking of in eene plaats als Gouda waar de politie te zwak is om voor dergelijke ongeregeldheden te innnen waken het piet raadzaam zoude zijn dat bij het verleenen van verlof om puin op de publieke straat te mogen nedenverpen de bt nghebbendea werden ve antwoordehjk gesteld voor de schade die daaruit zonde kunnen Voorttloeijen misschien dat dan door de werkbazen meer order aan hunne werklieden zou worden gegeven om dergelijke ongeregeldheden tegen Xt gaan Boekdrukterij van A BRKKMAX Vrij van de regteü van zegel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6den September 1865 no 52 BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van Alkemade overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige W F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Willem Eoeloffs te Altemade één vaal bont en ééa zwart bonte koe oud 6 en 4 jaren twee zwart witkopte vaarzen oud 2 jaren en één rooil witkopt pink oud 1 jaar van Martinus Hoogenboom te Alkemade twee zwart witkople koeijen oud 4 en 6 jaren van Albert Bisschop te Alkemode één zwart bonte koe oud 5 jaren van Jacob Berckenkamp te Alkeuiade één zwart witkopt kalf oud 7 weken overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming Tan verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2Sn Augustus 1851 staatsblad 11 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid mcl bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZnidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Alkemade den 7 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester E LOS J W S EOELOFFS BUEGEMEESTER E i WETHOUDERS van Beeuwijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwen te Beewcijk ééa zwart bont rund oud negen jaren en een zwart bont rnnd oua vier weken en van Maarten Janmaat te Beeuwijk een zwart witkop rnnd oud vijf jaren Overivegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 73 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidBdland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Beeuwijk den 8 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De I Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 2 April 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften zeven mnderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van W T Blom twee vijfjarige en één zesjarige zwart bonte en één vijfjarige blaauw bonte koe alsmede één zwarte pink en van K van Es twee zwart bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphns en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreidiug dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den 2Ssten Augustus 1851 Staatsblad n 1Ï5 Hebben besloten l Boven omschreven runderen dadelijki te onteigenen en na inkerving der huid I met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijkediepte te doen begraven en I 2 Dit besluit onmiddellijk mede te dee en aan heeren Gedeputeerde Staten der 1 provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in deGoudsche Courant j Broek den 8 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Wethouder Y Secr Be Burgemeester I J JOXKHEID Van DORT KROOX Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE Sclimidtsclie T aidwol Artikelen M H Verzoeke UEd mij heden eenige fleschjes Dennen Olie te zenden verscheidene flesclijes heb ik verkocht voor de kiespijn hetwelk oogenblikkeiijk bedaart zooals de lijders en lijderessen inij beluiden Naar Gouda heb ik een paar kniek iMsen en flesclijes Dennen Olie gezonden voor iemand die sedert een jaar aan eene buiten ewone dikke knie vergezeld met hevige pijneu gelaboreerd heeft en al dien tijd geneeskundige hulp heeft gebruikt en nu veertien dagen na bovengemeld gebruik heb ik van hem berigt ontvangen dat zijn knie bijna hersteld is en hij geen pijn meer gevoelt en mij verzocht nog een fl esclije olie te zenden meerdere Rheumatieklijders alhier hebben ook de heilzame gevoleen van de Waldwol Artikelen ondervonden Harriielen 3 Dec 1862 Xa inii iine groete VEd dien W G KURVERS Jicht en Rheumathletlijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht eu Rheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schraidtsche Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche Naalden der Pijn en Dennenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depöt M J C MAM Vtrecht Verder te GOUBA Wed BOSMAN Schoonhoven Wel WOLFF en ZOON Woerden Gebr PFENNING IXiiehtein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT Woubrugge A de WILDE Boikoop J GOUDKADE HazersKoude Mej J GAARKEUKEN HtrmeUn W G KURVERS Oudewater A BULIS BoeUjfarendsveen H NADERMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM Utrecht