Goudsche Courant, donderdag 12 april 1866

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van KoordJFaddinxree n overwegende dai op 2i en 29 Maarten 2 April 11 door dena tf noemen Veehouders bij den Burgeraeestei aangifte ia gedaan dat vijftig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften zes runderen op heden daaraan ijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts i B Snellen te iloordrecU waaruit blijkt dat van A van Bergen alhier een vijfjarige wit bonte en één vierjarige zwarte koe van C Oudijk alhier ée n zesjarige rood bonte en één tweejarige witbonte koe alsmede één zwart witkop pink en van K van der Torren Kz te Zuid Waddinxveen één zwart bont kalf zijn aangetast geweest door de heers hende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreioiug dier ziekte met de huid te kunnen h graven Gezien de artt J9 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus ISöl staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidEolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Xoord Waddin rreen 6 April ISGö Burgemee ter en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Yan dokt KROON I860 Zondag 15 April 1 42 GOUDSCHECOURAJSrT Uitgave van A Lange Tiendeweg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van KoordWaadiyixuen overwegende dat op den 2den April 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zes en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hnnne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moor drecht waaruit blijkt dat van A van Berj gen één driejarige zwart bonte en één driej jarige zwarte koe en van C Oudijk één I zwart witkop pink zijn aangetast geweest door de heerschcnde besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot ea met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxveen den 7 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weth 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DOET KBOON Boekdrukkerij van A BRINKMAN Vnj vaD de remeu vau zegel ea registratie iQgt ülgt het Xoninklijk besluit ran dea uden ptemfaer l5o5 Nt y2 r URGEMEESTER ex WETIIOUDEHS v in y o overnemende dat vü i ens de verfclariijg van den deskuiulige J E Keichman rijksveearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en diiara in ge i storven vjn Hendrik Huisbos te Bosioop een zwart witkop rund oud 1 jyir overwegende ilat volgens die verklaring Ie onteigeiiing van genoemd mud noodziikelyk is ten einde het er voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Geiet op de nrtt 50 tot en met 12 der wet van den n Aui ustus 1851 staatsblad n li ij Hebben besloten lö Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en nii inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid oiigebi ischte kalk ter behoorlijke diepte te doen be ntven en i Dit besluit onmiddellijk mede tedeelen aan heeren Gedeputeerde Staten derProvincie ZuiilUollanJ af te kondigenbinnen de jemeente en te plaatsen iu de jGoudsche jur mt j Bu W p ei 1 = April ISÖC i Burgemee ter eh Wethouders voornoemd Jie ecretaris l e Bursemeester J HOOrr MAX Weth THOl EN I BL EGEMEESTEK en WETHOUDERSvan Reeincijk overwegende dat volgensde verklaring van den deslnndige E Overbosch rijksveearis te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aangt ast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwente Reemrijl een zwart blaar rund oudvier weken j Overwegende dat volgens die verkla i ring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 63 tot en met 72 der wet v in den 2Su Augustus 1851 staatsblad n i o Hebbeu besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk I te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame Hoeveelheid ougebluseble kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en j 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZiiidIIoUaiid af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Rteiacijk den 9 De 1 Secretaris De Burgemeester P DE V lEUE ffeth C BPiACK Goedkoopeen nuttige boeken voor Burgers en öoeren 1 IJ f r ic itf yhi omu H t of het leeaeu ea koopeu volgens de NedL rlaaJsche Wtt d r il i r iij iiisptvt ur der Kegl tratle Prijs JU cents II br J nii j r ty U r i tn küuptuan bevattende voüisciirit tea an bijua alle ieten en 0 FTeeiit yuiïU B r trl jKe en Handela aken djlI opht idert ude aninerl ingcu op iviij auvTchuldicde Zejt lj Re i ratKiCgttü enz Etne l ractische Handleiding om iu het burgiilijii Itven alle voordo oi d ihaiidïche stukken zonder behulp van deskmidlgca zelf te knuuenopawlcen door et i l rys ƒ 1 III be Tafn e ater of volledige verzameling van Toasten of Tafdconditics in Prr alle VI l gelegeDheden door J de breet Eeuc onmisbare Handleiding voor gen tot LU eu Maaltijden Pnjs 75 cents I r i ï dich r alle r 1 kt et ten Tafeizaugen op de nit cst bekende üaiigw ijzen Taftlcondities of Tt voor f ee tmaaltijden Albumversjes enz Ki ue onaii=ba e Handleiding voor feestvierende denzeil J H Prijs 1 i fLu ih i V f ciht Briereiiloel bevattende voorschriften van Brieven Verzoek vbrif ti dii r kir en toepa lijk op alle omstandigheden uit het dagelijkseh leven Een Hand e L ii iitieiuMT voorzien van vtle Upaierkiugtn oratreut ïtijl en Taal den uit en inwei rm v i liriiv n de Titulatuur enz Prij ƒ 1 U Maun icU Ritrïfïi Volledige verzameling van Brieven die bij verliefdca in a r Lii tti letri ii 1 kunueii voorkoniin Prijs ÖU cents 1I lirf rtrixchn ea ut kkelijl f e nuvkf of Handleiding tot het leerea stellen van lïrievtn èij alitrki tU l i J iit jr j Olnitr P is 55 cents I11 ham rr j ir7 ie iï lümer üf Handigl eid is f eeni Ilekstnj bevattende Goochelstukjes de kun=t van ur jk prtkeij tii rij = 4U cents IX iJe r ia ly n i T u r 7jtlet en Gezonden of aanwijziag ter bewaring der gezondheid ea ter aanneudiu van hulp ia d metst voorkomende ziekten en ongevallea Volgeas de beste gentesk sehril tta l eu rkt door Dr 11 bivkr te uiliugsbeek Pnjs 1 25 X y e nr Ujjid f k Ier M Ur endhetd of Handleiding om iu Gezelschappen ea verschillende betrekkingen de lev ns zich vvelkveud en btscbaafd te gedragen Een nattig Haad en Hulpboek vooioud en jonz van beiderlei kunne Pnja 90 cents Xï he Xieiife Htn jehiar of de Kunst om op eene eenvoudige ea min kostbare wijze veel XÏI L efhr Jj r ran het llen jelen Volledig Handboek ten dienste der Hengelaars BeTatteode eene reek = van voorschriften hoe men zich bij het Hengelen te gedingen bebbe om van eea goeden uitslag te kunnen verzckird zijn de visschen uit de verte herwaarts te lokken V met ge cbikl aa aan den Heugel of oo in 1 uiken te vangen alsmede opgave van de kenteckeiiea der verachillende M chaourten üeucvens eene beschrijving der visseherij in vijvers een A i ch Kalender of Ovcrzigt waarmede inea zich in iedere maand moet bezig hondea vervolgens over den Hijtijd bewaring en verzending der visschen de outhulling der geheime middelen om veel viseh te vanscti en eenige medcdeelingen over de kunstmatige vischteelt zoo ook eene beschrijving der allezins vermakelijke kreeft vangst Naar de zevende Hoogduitsche uitgave van Baron von Ehrenkreutz Jlet een uitslaand steendrnkplaatje Pnjs 1 Ca u vijiie s Atlas der rjelieele Aarde Voor de Xederlandsche scholen bewerkt doorF H Wirkarnji Met 23 kaart2n Piij ƒ 1 50 Iu prachtbaud ƒ 2 Betn jt Kuaximordenbuel of verklaring v u de meest voorkomende vreemde woordenen spreekwijzen waarvan de kennis voor ieder Burger en Koopman onmisbaar is Ontleend aanhet nieuw woordenboek der nedcri taal van J M Calisch en N S Calisch Circa 300 compresgedrukte blz Pnjz ƒ 1 geb ƒ 1 20 dor V XVI XV Be rmifdij vuhjem de yederlandsche Wel Handleidiag voor voogden toezicade voogden bewindvoerders bloedverwanten en aangehuwdea van onder voogdij staande minderjarigen enz de Gelder oud insp der registratie Prijs ƒ 1 10 Vzijn reed daizende Ec rerloclt Il t eentoudij boethmden voor den winkelier kleinhandelaar ea ambachtsman gemakkelijk gemaakt Eene handleiding tot zelfonderrigt voor allen die tot eenigen tak van handel of nijverheid in betrekkiae staan door 4 Kr nitpr Prilo on + Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitgave des avonds te ifcren De prijs per drie maanden i8 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgen £ ten 11 ure Bij deze Courant behoort een Bi jvoegsel Overzigt GOUDA den 14 AprU De politieke toestand is in de laatste dagen niet verbeterd Het onmiddellijk dreigend gevaar van oorlog was door de oostenrijksche verklaring weggenouien maar tot ontwapening zal het vooreerst nog niet komen Oostenrijk en Pruisen blijven elkander vijandig de een verwijt den ander vijandige oogmerken te koesteren en wat het ergste is aan schikking schijnt niet te denken Pruisen wil de hertogdommen opslokken en Oostetrijk is geheel ongezind de aangebodene vergoeding voor zijn aandeel in den buit aan te nemen De poolsche kwestie is geëindigd zonder oorlog daar werd slechts een volk uitgemoord vorsten en diplomaten bleven rustig toezien het handhaven der miskende regten van een rampzalig volk was geen oorlog waardig Dat zou een oorlog geweest zijn voor een beginsel voor een hersohenschim van volksregt nationaliteit of meuschelijkheid Maar nu betreft het wezentlijker belangen de vergrooting van Pruisen eu het aandeel van Oostenrijk in den schandelijken buit Een duitsche volkstam door de groote mogendheden van Duitsehlaud ontrukt aan de deensche onderdrukking wordt voor goeden prijs verklaard door het heerschzuchtige Pruisen dat aan het volk zijne bezworen regten onthoudt Oostenrijk 2 waarlyk niet beter dan Pruisen maar kan na den schijn aannemen als of het edeler bedoelingen heeft met de hertogdommen Het heeft ook grooter haast dan Pruisen om de zaak ten einde te brengen want het is uitgeput en kan zijne legers niet lang mobiel laten zonder in den uitersten geldnood te vervallen En toch verneemt men dagelijks van zijne krijgstoerustiugen ook in Venetië want komt het in conflict met Pruisen dan moet het wachten overvallen te worden door Italië De Italianen zouden ondanks hunne regering te wapen snellen en zoo welligt geheel Europa in den strijd medesiepen De fransche keizer ziet met welgevallen hoe Duitschland door onderlingen twist zich zelf magteloos maakt hij schijnt naauwelijks eenige opmerkzaamheid te wijden aan hetgeen geschiedt maar de rustende leeuw wacht siechts op het gunstige oogenblik om zijne prooi des te zekerder te bespringen Beijeren en Saksen dringen ernstig aan op schikking en in de gegevene omstandigheden kunnen de overige duitsche staten eenig gewigt iu de schaal leggen Zij zijn meerendeels gunstig gestemd voor Oostenrijk omdat dit misschien nog de zaak van Augustenburg zou kunnen bevorderen Husland zoekt nieuwe betrekkingen aan te knoopen met Turkije en is geïnteresseerd bij de regeling der Donau vorstendommen het zendt troepen naar de grenzen van Posen en Gallicie en zal op zijn tijd een ernstig woord medespreken Te midden dezer beroeringen komt von Bismarck nit de lucht vallen met het voorstel tot bijeenroeping van een duitsch parlement te benoemen door algemeen stemregt Dit kan immers niet ernstig gemeend zijn dat Pruisen beginne met het eerbiedigen der regten van zijn eigen parlement Het schijnt dan ook niets anders dan een onhandige poging om zich populair te maken bij het onnoozele volk voor zich meenende dat daarvan niets wezentlijks komen zal maar slechts aanleiding geven tot veel gepraat en hevig gekijf Toch is het gevaarlijk voor von Bismarck en zijne jonkers aanleiding te geven tot het spreken over volksregten en hervorming Engeland houdt zich bezig met de parlementaire hervorming de zaak staat gunstig het volk is voor den maatregel en het ministerie verklaart zich bereid ook nog in deze zitting de herziening der kiesdistricten in te dienen waardoor een groot bezwaar tegen den nu aanhangigen onvoUedigen maatregel zal weggenomen zijn Johnson heef in Amerika een harden strijd te verduren BRINKMAN D n 60 De prijs der Advertentién van één tot zes regels met iabegrip van het zegel is SO Cent voor elkea regel daarboven 1 1 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte tegen de radicalen Hij wil langzaam voortgaan en het zuiden verzoenen de overwonnen staten handhaven bij hunne regten zijne tegenpartij wil alles op eens zij is meester in de vertegenwoordiging doch de president houdt krachtig vol en schroomde niet ten tweeden male eene wet door zijn veto krachteloos te maken die te overijld de volkomen gelijkstelling der negers met de blanken eischte Het i een ernstig conflict maar wij hopen dat de stem der matiging invloed zal verkrijgen op het groote volk dat eene zoo schoone toekomst voor zich heeft Öuttenlonïr Londen 12 In de week geëindigd 29 maart zijn 59 170 b katoenuit Amerika aangevoerd in de daarop volgende week 53 575 balen derhalve in H dagen voor een bedrag van ongeveer £ 4 250 000 In verband hiermede beschouwt men het alseene gunstige omstandigheid dat de obligatien der unie inEuropa 2 tot 5pCt beneden New York staan Stonden zij teLonden hooger zoodat bij den aanzienlijken aanvoer van katoen nog obligatien konden worden aangevoerd hetgeen thansonmogelijk is dar zou men weldra belangrijke hoeveelhedengoud naar Amerika moeten zenden Blijkens de berigten uit de Ver Staten is de wetsvoordragt tot gelijkstelling van zwarten en blanken voor den burgerlijken en den strafregter na langdurige discussie en velewijzigingen ondergaan te hebben definitief aangenomen doorden senaat der unie met 30 tegen 7 en door het huis derafgevaardigden met 109 tegen 39 steramen Ook mannen dieniet tot het radicale gedeelte der republiekeinscbe partij behooren hebben hunne stem aan die wet gegeven in de overtuiging dat anders de slaven emancipatie ligtelijk een ijdeleklank zou worden en dal de negers zich niet zouden kunnenverdedigen en uit hunne achterlijkheid opbeuren ten ware zij zoo niet in de politieke regten dan toch in de burgerregtendeelden De president Johnson nv ft echter zijne bekrachtiging aan die wet geweigerd en alzoo ten tweeden male gebruik gemaakt van het regt van veto hetwelk door de constitutie der vereenigde staten aan het door volkskeuze benoemde hoofd der uitvoerende magt is toegekend maar welkb titoefening tot de zeldzaamheden in de geschiedenis der unie behoort Blijkens een verslag in den Morning Star heeft graafGrosvenor gisteren In eene meeting van conservatieven hetvoornemen te kennen gegeven om zijn amendement in hetlagerhuis betreffende de reform bill terug te houden doch werdhij hierin verhinderd door de tories jegens welke hij zich verbonden heeft het te zullen voorstellen Parijs 13 April Verscheidene leden van het wetgevend ligehaam waaronder de heeren Clarv Jubinal en Haeiitjens hebben een amendement voorgesteld op het ontwerp van wet op het lager onderwijs Zij vragen dat het cijfer der subsidiën voor den bouw en het herstel van schoollocalen bepaald op 80 000 frs verhoogd worde tot 1 millioei 2 dat eene som van 250 000 frs worde beschikbaar gesteld ten behoeve van de lessen voor volwassenen en 30 dat het krediet van 30 000 frs voor de volks en school bibliotheken worde verhoogd tot 100 000 frs Heden avond liep ter beurze het gerucht dat dezou uitbreken en dat Oostenrijk beginnen zou met litjte vallsnü Een brief uit Mexico meldt dat ïpu bataillonfwa l l5tvreemde legioen ver van alle hulp zijnde totail vepa ea xt