Goudsche Courant, zondag 15 april 1866

Ie generaal Douay zou er zelfs niet iu kunnen zijn geslaagd de üvcrblijvenden bijeen te brengen Xaar men verzekert heeft aan het departement van buitenlandsehe zaken een vrij hevig tooneel plaats gehad tusschen den minister Dronin de Lhuys en den prins von Metternich De laatste beeft den minister verweten dat hij te gelijker tijd met Berlijn en met Weenen onderhaudeiiugen heeft gevoerd Weenen n April De Presse bevat een telegram uit Berlijn meldende dat de pruisisciie regering in antwoord op de Goslenrijksche nota ten stelligste weigert om het bevel betreffende het mobiliseren van een gedeelte der armee in te trekken dewijl die maatregel siechts van defeusiven aard is Pruisen ziet juist iu de bevvering van Oostenrijk dat het zich niet heeft toegerust het bewijs dat de toerustingen vau Oostenrijk van aggressieven aard zijn Volgens den Morgenpost zijn de duitsche regeringen heteeus om iu de eerstvolgende zitting der bondsvergadering hetvoorstel van Pruisen lOt hervorming van den bond zoo alshet thans is te verwerpen en tevens om bij den bond aan tedringen dat het besluit worde genomen om Pruisen van bondswege uit te noodigen zijne krijgstoerustiugen te staken 12 April Volgens een telegram van den Morgenpost heeft de fransche gezant te Berlijn van zijne regering de instruetie ontvangen om Pruisen te kennen te geven dat zij deradieaie hervorming van den bond niet ais eene binnenlandschea iugelegenheid vau Duitsehland beschouwt maar als eene zoodanige elke de onderteekenaren van de weener congresactehet regt lot inuieiigiug geeft Verscheidene ochtendbladen trekken het berigt in twijfel dat Beijeren het met Pruisen eens is betreffende de kwestieder bomUlierzieniug Xog voortdurend bevatten de dagbladen alhier berigtenomtrent de krijgstoenisiiugen in Pruisen Het Xeue i renidcnbialt il weten dat gewigtige besluitengenomen zijn in een door den keizer gepresideerden kabinetsraad 13 April De heden ochtend verschenen dagbladen berigten dat gisieren avond een antw oord van het pruisischekabinet is oüiv mgen waarin op even koele als korte bewoor jiliugen weigereud wordt geantwoord op den eisch der rege ring tot ontwapening l e heer von Beust verklaart in antwoord op de pruisischecirculaire van ii maart dat Pruisen geene reden heeft tot bezw tr omtrent tie houding van den bond maar dat de bondwel reden heeft lot bezwaar wegens de houding van Pruisen De beurs was heden ten gevolge van onrustbareude geruchten aatihoudead gedrukt Ken telegram uit Praag meldt dat het voornemen bestaat om voer het geva van oorlog een boheemsch corps vrijwilligers up te rigtin uit inboorlingen van Bohemen zamengesteld Berlijn H April Uit Kopenhagen worilt berigt dat veic leden vau den landdag het voorstel hebben gedaan om bij het uitbarsten van de veeziekte met kracht de besmetting te keer te gaan door afmaking van alle runderen en schapen welke zijn aangetast of eenig teeken vertoonen dat zij voorbebeschiktheid bezitten om door de ziekte te worden aangetast De landdag heeft zich met dit voorstel vereenigd en tevens bepaald dat de volle waarde als schadeloosstelling zal worden verleend voor het afgemaakte vee De Provincial Correspondenz meldt dat Pruisen bij de hervorming van Duilschland rrkent op de geestdrift van het pruisische volk voor de roeping der natie op de vaderlandsliefde van Duitschland en op de bereid vaardigheid der duitsche regeringen waartoe bij verscheiden der aanzienlijkste het meest gegronde uitzigt bestaat en ook op de bereidwilligheid der duitsche patriotten om zich bij Pruisen aan te sluiten tot het tot stand brengen va i de vereeiüging van Duitschland zonder tianzien van partij i3tnnenlttnö GOUDA 14 April Z M beeft de herbenocmi van mr P P P Kisttot plaatsvervangend kantonregter ainier op zijn verzoek ingetrokken en hem voorts een eervol ontslag uil die betrekkingverleend Bij beschikking van den minister van binnenl zaken van 6 dezer i aan C G van der Garden en C ie te Gouda tot wederopzegging vergunning verleend voor eene stoomsleepdienstop de rivieren goudsche IJssel oude Maas Merwede BovenSiaas en Dieze tot s Hertogenbosch Donderdag avond is rondgedeeld de memorie van beantwoording op de cultuurwet Wijzigingen van groot belang zijnniet aangebtagt alleen zal de beschikking over de grondenvoor suiicercultuur zich slechts bepalen tot de nog loopende contracten en gedurende slechts 20 jaren na afkondiging der wet Alle andere bepalingen nopens den grondeigendom en de vrije beschikking der bevolking over haar arbeid worden onveranderd gelaten evenzoo als de handhaving der koffijcultuur De strekking van het ontwerp wordt verdedigd uit het oogpunt van te zijn een middelweg tusschen te snellen vooruitgang en behoud De miuister van binnenl ndsche zaken heeft bekend gemaakt dat het vervoer van vee buiten de lijn van afsluitingnaar binnen is toegestaan van den 16den tot den SOsten aprile k ingesloten onder de volgende bepaling binnen de lijngekomen zal het vee vrij mogen vervoerd worden naar debestemming behalve naar weiden hoeven of stallen niet hunneaanhoorigheden waar de veetyphus heerscht of in de laatstemaand geheerscht heeft De minister van justitie heeft in de zitting van de eerstekamer van dingsdag beantwoordende de door den hr Fransen van de Putte gedane vragen aangaande het kon besluit van 9 febr jl betreifeude het beheer der kerkelijke goederen van hethervormd kerkgenootschap te keuuen gegeven dat het in debedoeling der regering lag dat besluit hetwelk een overgangsmaatregel was te hanuSaven dat hij niet durfde veronderstellendal daarvan eene ongelijkmatige werking te wachten was endat bij toepassing daar waar regtmatige aanspraken bestonden subsidie zou verleend worden Bij het depart van binnenl zaken wordt thans de vraagoverïvogen of de gemeente besturen bevoegd zijn eigenmagtigte besluiten tot het geven van gelden uit de stedelijke kas iabeleening dan wel of daartoe de goedkeuring vau gedeputeerdestaten wordt gevorderd Uit Londeu wordt van 10 dezer aan de CorrespondpneeHavas geschreven dat de engelsche regering met het oog opde schaarschte van vleesch die zich in Engeland reeds begintte doen gevoelen de verbodsbepalingen tegen den invoer vanvee uit Holland weldra zcódanig zal wijzigen dat die invoerweder zal worden toegelaten maar onder voorbehoud dat hetvee in de haven van aankomst geslagt worde Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de uitmuntendecocoszeep door den heer F ï alkenburg van s Gravenhage vervaardigd niet alleen dat deze zeepsoort met die van het buitenlanil kan wedijveren maar zij overtreft deze njg daar zijbijna in het geheel geen soda zelfstandigheden bevat Zoowelals reinheidsals genees middel is deze zeep uitmuntend aan tebevelen daar zij alle huidvlekjes wegneemt Door aankoop bijonzen stadgenoot den heer Zeldenrijk kan men zich van dedeugdzaamheid dier zeep overtuigen Hljmegen si Apnl Naar aanleiding van eene missive van den minister van oorlog aangaande wijziging in de vestingwerken en daardoor uitbreiding en uitlegging der stad heeft de raad in hare laatste vergadering eene commissie benoemd om met zijne EKcellentie dienaangaande te spreken en vaL hun onderhoud verslag aan den raad Ie doen De goede atloop van deze zaak zal voorzeker eene groote verandering in Nijmegen te weeg brengen Laatstleden zondag is van hier vertrokken een officier met een aantal manschappen ten einde de grenzen van Gelderland aan de zijde van Utrecht en Zuid Holland te bewaken In deze streken hoort men gelukkig nog niets van de zoo gevreesde en vernielende vcetyphus en hoewel zich in de afgeloopen week een voorval van ziekte te Rumpt in deze provincie heeft voorgedaan is het te hopen dat het daarbij moge blijven en onze provincie verder verschoond moge worden Ammerstol is April De zalmvangst is hier zoo als elders in de laatste dagen minder dan matig geweest De elftvangst is niet ongunstig zoo wel wegens het aantal als den prijs Van vrijdag 6 april tot heden werden gevangen 29 zalmen wegende van 14 tot 25 halve n ponden De prijs varieerde tusschen ƒ 1 50 en 1 70 Elften werden er in dien tijd 368 gevangen waarvan de prijs op dit oogenblik gemiddeld 90 cents por stuk is Gemengde Berigteo Men vermeldt reeds bijzonderheden van het tegen Oostenrijk tusschen Pruisen eu Italië gtr oten tractaat Vijf duizend oostenrijksche vrywilligers zullen weldra Tertrekkeu naar Mexico In het begin v a jnnij verwacht men de opening van den spoorweg Leenwarden Groningen Dingsdag jl is de hoogere burgerschool te Zaandam geopend Te Meerkerk is de veetvphus uitgebroken De vrijwilligers van Canada zijn weder afgedankt Te Weenen wil men 30 a 40 millioen leeneu om het leger een maand lang op voet van oorlog te houden Rusland wil roet Turkije eene nieuwe alliantie sluiten In Saksen wordt de reserve opgeroepen en geoefend De fransche Monitenr voor spelt dit jaar een gunstigeu gezondheidstoestand op grond van het hevig onweder van zondag jl Het amerikaansche leger is reeds verminderd tot 100 000 man waarvan zestig duizend in ds zuidelijke staten gebezigd worden De italiaausche vloot telt 71 oorlogsbodems met 25 820 paardenkracht 1197 stukkon geschat en 20 627 man daarenboven 24 transportschepen met 4390 paardeukracht eu 3320 man Maandag jl is te Tilburg geopend de rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus Het amerikaausche congres heeft het voorgestelde uitvoerregt op het katoen verworpen Te Konstantinopel wordt eene geheime politie georgauiseerd met 500 agenten Men wil het romeinsche legioen uitsluiteud doen bestaan uit Franschen In Maart hadden te Parijs 102 fallietverklaringen plaats Men klaagt te Jx nden zeer over het wegraken van brieven met gcidswaarde De heer Fleury is verkozen tot lid der akademie met 20 stemmen tegen 11 op den heer Martin De veeziekte neemi merkelijk af iu Engeland dat men toeschrijft aan de strengere maatregelen Een vreeselijke brand te Port a Prince beeft 800 huiden vermeld De keizer van Marokko is ernstig ziek Men is te Rotterdaai bezig met de voorbereiding eener vleeschhouwerij op groote schaal In de laatste helft van mei zuilen de inspecteurs van het lager onderwijs bijeenkomen en o a de kwestie van bet kosteloos onderwijs overwegen De afschaffing van de doodstraf zal weldra in de tweede kamer voorgesteld worden De japausche regering heeft te Berlijn eene machine besteld waarmede men dagelijks 20 000 geweerliogels kan gieten Manchester heeft eene petitie met 73 000 handteekeningen voor de reformbill ingediend In het laatst van maart ïijn te Konstantinopel door een feilen brand omstreeks duizend huizen iü eene der christen wij ken vernield Ingezonden Huishouden Om velen duidelijk te doen begrijpen dat dag of weekloonen van handwerkslieden voor het huishoudeu niet zoo toereikend zijn als somtijds wel gedacht wordt zoo diene onderstaande opsomming van de behoeften van een huisgezin niet tot de bedeelde klasse behoorende bestaande uit man vrouw en drie kinderen VOOE VIJF PERSONEN per week ƒ 1 25 ƒ Voor huishuur 0 50 0 05 0 28 0 20 0 50 0 15 1 05 0 38Vo 0 49 1 75 0 451 2 o ioVo 0 21 0 14 0 42 0 07 0 10 0 15 0 051 2 0 07 0 25 O Ü6V2 O OIV2 0 03 0 02 0 06 0 01 ouder en bovenkleeding beddegoed schoenen kousen klompen en hoofddekking gemiddeld personele belasting het ziekenfonds schoolgeld voor 2 leren de wasch de vrouw het zelve doende garen band knopen verstelling enz f tarwe brood een ned pond rogge brood een half ned pond boter een half ous t het middagmaal aardappelen rijst of grutteu kofSj melk brandhout turf olie zout n scheerloon en tabak onontbeerlijke kleinigheden in het huishouden die men niet noemen kan en ook niet opsommen ƒ 8 IOV2 Is het te verwouderen indien men het bovenstaande met aandacht gadeslaat dat het voor den werkman behoefte is dat zijne inkomsten verbeterd worden ten einde hem voor armoede ondeugd of wauhoop te behoeden Wie betwist nu nog of moet niet bekennen dat onderstaande uitgaven voorkomen of kunnen voorkomen Voor verwarming inden winter vleesch spek of visch groenten of versterking bij ziekte eenig huisraad of reparatie aan hetzelve materialen tot reinhouden der woning gereedschappen voor den weikman enz terwijl niet zelden het huisgezin nog met jonge spruiten vermeerderd wordt doch wij zullen stilzwijgen van wat alsdan noodig is enz V VV Marktberigten GrOUda 12 April Tarwe Poolsche p last ƒ 290 Zeeuws per mud 9 a ƒ 10 00 Eogge Inl 6a b 50 buitenl ƒ 6 50 a 7 00 Gerst 4 50 a 6 00 Haver ƒ 3 a ƒ 4 00 Erwten 8 50 a 10 Bruine booneu 12 a 14 Paardeb ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duivebooneu 8 50 a 9 Hennipz 8 Boekw Fr per 2100 ned S 166 Noordb 186 a ƒ 190 Er waren heden weinig schapen aangevoerd die echter niet ving verkocht werden De aanvoer van magere varkens en biggen was aanzienlijk doch de prijzen waren lager Boter 1 10 a 1 18 per ned pond Delft 12 April De graanmarkt met goeden aanvoer veel goed zaaigtaan tegen lage prijzen langzaam opgeinimd Tarwe ƒ 8 20 a 9 J ike zeeuws do ƒ 10 Kogge 6 20 a 6 80 Zomergerst 5 20 a ƒ 5 60 Korte haver 4 a 5 Lange do 3 a ƒ 4 Duiveb 9a P 50 Paardeboonen 7 50 a 8 Groene erwten 9a 11 Aan stads waag gewogen van 5 12 april 268 8 en 148 16 boter te zamen 6840 ned S Boter 50 a 60 het vierde 1 25 a 1 50 per n Londen 9 April Granen Eng en vr tarwe stil gerst 1 6 lager en haver vast Aanvoer van 3 7 april 2539 qr inl en 17948 qr vr tarwe 466 qr iul en 9800 qr vr gerst en 410 qr inl en 32327 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1230 runderen 5 kalveren 24760 schapen en 290 varkens Voorbeste runderen werd 5 10 voor do kalveren 6 6 ivoor do schapen 6 en voor do varkens 4 10 per steen betaald 10 April Boter Friesche 114 a 116 Kampen enZwolle 106 a 110 Bosch 90 a 102 Groningen 88 a94 Holstein en Kiel 112 a 130 ïersev 98 a 112 Morlaix 84 a 88 Kaas Edam 64 a 68 Gouda 62 a 68 Derby 68 a 70 Kanter 29 a 30 Amerik 74 a 82 11 April Granen Tarwe tot vorigen prijs verkocht gerst onveranderd en haver vast Aanvoer van 7 10 april 330 qr inl en 2120 qr vr tarwe 90 qr inl en 3890 qr vr gerst en 190 qr inl en 2050 qr vr haver 12 April Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 410 runderen 7 kalveren 9780 schapen en 290 varkens Voorbeste runderen werd 6 voor do kalveren 6 8 voor do schapen 6 en voor do varkens 4 10 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 11 April Coruclis ouders G van Hofwegen en M Hogendoorn Wilhelmus l redericns ouders ¥ F Coret en A H Pwtoors 12 Maarten ouders G Snaterse en L Hoosbeek Comelis ouders C Furrer en A de Ruiter Johanna Elizabeth ondera J A Biezenaar en A C van Catz Louisa Josephina ooders P W Onsteak en J F Henrici Overleden 10 April K Visser huis r van A Ooms 59 j II T Wildschut 4 m L de Hoop 1 j D Slaman 3 w H Voordouw 5 j 6 m A den Ouden 15 j J Broekbuijzen 47 j Gehuwd 11 April H de Jlooij en S Bot WOERDEN van 30 maart tot eo met 12 april 1866 Geboren Margaretba Wilhelmina ouders A van Briemen en I P Brandenburg Arnolda ouders A de Jong en A G Ultee Maria Theresia ouders W G A Vitijaauuwer en X de Quartel Maagje ouders G van der Kolm en L Steehouwer Gerrit ouders P van Eijk en G van Schaïk Arie ouders W Domburg en B Klijn Johannes ouders N de Kruif en A Vermeulen Overleden J A M Hofman bijna 3 m B Ternenze bijna 1 j L Zuijderduijn 23 d R Geersma weduwe van B Thjeman 59 j H P Oïerbeek 62 j G Streng 46 j echtgenoot van S Moeriugs Gethoüwd C van Dien 21 j en J de Jong 20 j SCHOONHOVE M Ingeschreven van 30 maart tot 6 april 1886 GtaoEEN Janna onders J Pluut en A de Bruin irie onimF den Tieter en A Bijl Jacobus Amoldus ouder J A vin Em menk en C Schalk Johanna Elisabeth Maria en Geeriruida Clemen t a ouders J J Driesen en M C van Helden Jacobns oudersH J A Boere en G Labeij uo OvEEtEDEN M M Cohen 83 j weduwe van J van Khi eren OÜDEWATER van 3 tot 10 april 1866 Bevallen G Verweij geb Vosmeer i I Vis eeb van inReijden z Overleden J F van Wijk 2 m J Pluut geh met C Ho ndoorn 35 j J de Vast geh met P Brouwer 63 j Raderstoomboot d IJSSEL Van Gouda Maandag en Singsday s morgens 6 urende overige dagen s morgens 7 uren Zondags s mor n96V3 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s na middags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks JUtowkaartai