Goudsche Courant, zondag 15 april 1866

BIJVOEGSEL 6 de Goudsche Courant van Zondag 13 April I860 Fabriek van Kuiistllinerale Wateren Limonade Gazeuze en Limonade Siropen J LELYVELT Rotterdam Zuidblaak 2 N 16 Openbare Verkoopingeii OM COXTAXT GELD te Zevenhuheti op llaandag den 23sten April 186 des voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer G GEISXIGT van PAARDEN BOUW en MELK iEREEDSCHAl PEN een MESTSTAAL HOOI en eenig JIEÜBILAIR En op Woensdag den 2js April 1S66 des voormiddags ten 10 me aan de Bouwmanswoniug bewoond door den Heer ARIE VAN DEH KXIJFP aan den Kruis e ou I der Bleincijk van PAARDEN en SCHAPEN BOUU en MELKGLREED CllAFl LX TAKKEXr OSSEX en MEUBILAIRE GOEDEKEX Alsmede op Vrijdag den 27 April IsGli des voormiddags teii 10 ure aan de Bouwmanswoning Hoop vleit den Lwdman bewoond door de gebroeders LU VAART te Bhuidjk vanEENIGE MEUBILAIRE en vele andere GOEDEREN X adere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Xotaris A X MOLEXAAR te Ziuil JFaJdhixreen borrtentien Il 153 1 11 tj ja Ondertrouv d G VERMIJ van SliiiptnjI W ir van W KoKVLK en M E NIEKERK van E Kok Kz G H Di 12 April Ibd m £ 5 lp F Ondertrouwd D HOOGENBOOM IM r en A N COLLEWIJN GocDA 13 April lsö6 € 2 Smi t r u a JAX ï DES HEUVEL EN ArcrsTA VOGT l orTF i ni M 11 April l flS iï t ab Bevallen van eene dochter A C BIEZEXAAE AN Cm GoiDA 12 April lïSG Heden overleed mijn geliefile echtgenoot de Heer SIMOX TIKER iu den ouderdom van bijna vier en zeventig jaren A orT W K 5 riKER GoiDA 10 April li Ji F FALREIVBURG te sGravenhage heeft verkrijgbaar gesteld I COCOSZEEP die door hare uitneI mende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoorten onderscheidt Zij houdt de huid lenig eu geeft haar eene frissche en gezonde tint Ligte huidaandoeningen iloet deze zeep in den kortst moge i j lijken tijd verdwijnen Bij de zoogenaamde I fijne VBSch wordt deze zeepsoort met schier ongeloofelijk goed gevolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 15 GÜTTA PERCHA SCHOEN I SMEER wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aanbevolen Het I glanst zwart houdt het leder zacht en voor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ 0 05 per 25 doozen ƒ 1 LA BRILLANTINE eea poetsI poeder dat voor alle metalen kan gebruikt worden De melaalglans wordt er volkomen door bewaard Bij de zamenstelling heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje ƒ 0 10 per 25 pakjes ƒ 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt maar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glacé handschoenen worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon met gebruiksaauwij ing ƒ 0 35 Dépót te Gouda bij deu heer ZELDEXRIJK Droogist BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ietrutc jh overuegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch fijksveearts te Goutla door de besmettelijice veeziekte zijn aangetast en daaraan Ee torveu van Leendert van Leeuwen te Eeeuicijk ée n rood bont rund oud acht jaren ée u zwart witkop rund oud zes jaren t én zwart bont rund oud 4 weken van de Weduwe PieterMouris te Seeutrijl ti n zwart witkop rund oud vijf jaren ten zwart witkop rund oud drie jaren overuegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt üO tot en met 72 derwet van den 23 Augustus IS 51 staatsblad n 12ÓJ Hebben besloten Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebinsehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 I it besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Proimcie Zuid Eollan l af te kondigen binrn n de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Bftivrul ieu 1 3 April 1SÖ6 Burgemeester en Wethouders voornoemd Le rttari i De Burfjeineeder P UE WILDE eth C BRACK In de Landman T e van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn fe bekomen bij den Oudergefeekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn var EAVEX3WAAIJ ZONEN te Gontichm Deze Theeën vorden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een hall en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gouda jMaart ISGG Cmifitiirier B0TEHM RKT A N 56 rij van de rep teii vau zegel eu registratie ingevolge het Koninklijk besluit aji deu Gden September 1 03 Xo 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Boskoop overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Reichman rijksveearts door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van de Wed A van Hoff te Budcuop een zwart witkop rund oud G jaar overuegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt ö9 tot en met 72 der wet van den 2S Augustus 1S51 staatsblad xfi 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigeuen en nii inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebinsehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidIlollanj af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Boslüoj den 9 April 1861 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester J HOOFTMAX Weth THOLEN BURGE MEESTER e x WETHOUDERS van Laiir e Riiuje Jf eule overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Gouda door de besmettelyke veeziekte z JB aangetast en daaraan gestorven van Adrianus Verburg te Zangt Ruige Weide één zwart bonte bles van 8 jaren en één zwart bont kol kalf oud 5 weken Overwegende dat volgens die verklaring deonteigeningvan genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot co met 72 der wet vau den 28n Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben beslot 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ODgebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidBolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Latir e Rvige Weide den 14 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester C V VN INGEX G A MULLEK Boekdrakkenj an A BETXKM4N Vrij van de regten van zegel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6den September 1865 no 53 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkemade overwegende dat volgens de verklaring vau den deskundige W F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Willem Eoeloffs te Alkemade één zwart bonte twee vaal witkopte en twee zwart witkopte koeijen alsmede één zwart griemel vaars oud 6 4 7 5 8 en 2 jaren van Comelis Hozee te Alkemade één zwart witkopte koe oud 7 jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de hnid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28n Augustus 1851 staatsblad fi 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijkte onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebinsehte kalk ter behoorlijkediepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen ile Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Alkemade den lO April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester E LOS J W S EOELOFFS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordWadditixneeti overwegende dat op den 2 en 9 April 11 door de na te noemen Veehouders bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat achttien runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vijf runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordreclit waaruit blijkt dat van A van Bergen één vijfjarige zwarte één driejarige zwart bonte en één driejarige wit bonte koe en van D Peters één zesjarige rood bonte koe en één zwsrt witkop kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijkis ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met dehuid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staats blad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblus hte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddeUijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant IS oord Waddinxveen 10 April 1866 Burgemeester en W ethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordWaddinxveen overwegende dat op den 2 en 9 April 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat negentien runderen afgezonderd staande in de by hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkeus nadere aangiften drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de sehrifttiijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit biijk dat van C Oudijk één zwart bonte pink os von A van Bergen één zwart bont kalf stier en van D Peters één zwart boute pink zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad uO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven eu 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant NoordWaddinxveen den II April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weth 1 Secr De Burgemeester W BLOK V 4N DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Beeuicijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwen te Beeumjk één zwart blaar rund oud vijf jaren één zwart witkop rund oud acht jaren één zwart bont rund oud zes veken van de Weduwe Pieter Mouris te Bteuicijk één z art rund oud driejaren van Maarten Janmaat te Beeutcijk tnee blaauw bonte runderen oud elk drie weken één blaauw bont rund oud vier weken één zwart bles rund oud vijf weken één zwart rund oud een jaar Overwegende dat volgeus die verklaring de onteigening van gemelde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 60 tot eu met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rundereu dadelijk te onteigeuen en na inkerving Ier huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Statea der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Beeuwijk den 12 April 186 j Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK Vrij van de regten van 7egel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6dcii September 1865 no f 2 BURGEMEESTEE e v WETHOüDEKS van Boskoop overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige J E Eeichman rijksveearts door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van de Wed E Pannebakker te Boskoop één vaal bont rund oud 9 jaar en een zwart bont rund oud 8 jaar Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus ISïl Cstaatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen an heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidEollaHd af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Boskoop den 9 April 1S66 Buraemeester en Wethouders voornoemd De 10 Secretaris De Burgemeester J HOOFTMAN THOLEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op 2 en 6 April II door den na te noemen Veehorder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat veertig runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften tien runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriflelijke verklaringen vau den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van K van Es één vijfjarige zwarte blaar twee zesjarige tuee vijfjarige één vierjarige zwart bonte en ééu zevenjarige en één vierjarige wit bonte koe alsmede twee zwart bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde ruudereu dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den 2Ssten Augustus 1S51 Staatsblad n 125 Hebben besloten 10 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzaTie hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede Ie deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 10 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Va s DOKT KROO