Goudsche Courant, donderdag 19 april 1866

1800 Donderdag 19 April GOUDSCHE COURAÏÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 burglmeester en wethouders Tan Beenmjk overn egende dat volgens de verklaring van den deaknndige E Overbosch rijkaveearts te G udn door de be mctteli ke veeiiekte is aangetast en daaraan geiorven van de eduw e Pieter Moana te Rttvirjk een zuart witkop rund oud drie ren Oreruesende ddt volgens die verklaring de onteigening an genoemd rund neodzakeliik ia ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de hnid te kurnen besraien Gezien de artt b9 tot en met 72 der wet van den 2an uïU3tu li ol staatsblad n 12o Hebben heloten IJ Boven om chreven rund dadelijk te onte genen en na ink rving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid onseoluchte k ilk ter behoor ijke diepte te doen begraven en 2 Il t Rtcutr K den 11 Apnl l B Bunremee er en Wethouders voornoerd Ite j sei re an De Burgemeester P deWII iE Heth C hR Ck j r j el en Regis Tlt c reyten nsevolee U K bt van Jen 6 N pt 1 Oj nu o2 BIE M LESTER en 1 ETIïOLDtES van Om overnesende dat voleen de verk ar vm den RjLs Overvregende dal volgens die verklar ng de onfigening van genoemd rund iiooJja ei k ite eiade bei ter voorkoming vin verdere uitbr iJmg dier ziekte E3et de huid te kurn n uesraven Be luuen Boven omsLhreven rund te onteigenen en na inkerving der hnid met bijvoeging van ecne gencegiame hoeveelheid ongebln M hte ka k ter behoor jke diepte te doen be rravcn en du be u t te doen platten u de Goud che Courant Gr IDA den b V be retaris DROOGLEEAER FORllIJ N nj van Zeetl en Re nratie regten msevolge het k be u van üen t Vp la6 ao a2 BIRGEMEESTER en WETHOIDERS van Gouda overwegende dat volgens de vertlanDg van den Iii k eeirt E Overbosch alhier door de be mettelijke eeziekte IS aangeia t en daanan gestorven een zwart bont kalf oud drie weken toebehoorende aan Jan de ries Overwegende dat volgens die verLlar ns de onteigening van genoemd kalf noodzakelijk 1 = ten e nde net ter voorkoming van verJere uitbreiding dier ziekte met ie huid te kunnen begraven Besluiten Boven om chreven kalf te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongeblnschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant GoiDA Jen 7 A pril 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester A BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris DEOOGLEEVER FORTüUN Vnj van Zegel en Eegi tn ic regten ingevolge het k besluit van 6 cpt 18Go no i2 BLRGEMFESTERen M rHOEDERS van Gouda overwegende dtt volgens de verklaring van den Bijl s Veearts E Overbo th alhier door de besmettelijke Veeziekte IS aangetast en daaraan gestorven een zwa t bont kalf oud dne vveken toebehoorende aan Jan de nes Overwegende dat volgens die verklaring de oüteigemng van genoemd kalf noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uit breidmg dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven kalf te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte Kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de GouJsche Courant GoiDA den 9 prd Ibbb Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Ta bergen IJZENDOOEN De Secretaris DROOGLEE ER FORTDIJN nj van egtl en Resistra ie regten ingevolge he k be=lu t van b atpt l Oj uo o2 BLKGEMEEöTERen HETHODDERb van Gouda overwegende dat volgens de verklaring van deu liijks eearts E Overbosch alhier doo de besmettelijke eeziekte Is aangetast en diaraan gestorven een zviart bont kalf oud vijf weken toebeboorende aan Jan de nes Oveniegeude dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd kalf noodzakelijk IS ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven kalf te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant uoiDA den 10 April 5b6 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester AN BERGEN IJZENDOOR f De Secretaris DROOGLEE ER FORTE UN nj van Zegel en Regi tralie re jten ingevolge htt k besloit van 6 sept 186 no o BIRGEMEESTER en V ETHODDLRS van Gouda overwegende dat volgens de verklanng van den Rijks V eearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte zi n aangetast en daaraan gestorven een zwart bont kalf oud veertien dagen toebehoorende aan Jan de Vries en drie zuart bonte runderen oud acht jaren een zwart bont rund oud zeven jaren en een zvv art bont rund oud zes jaren toebehoorende aan Gernt Verdouiv Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is teu einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven runderen te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid oDgebluscbte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant GorcA den 11 April 1866 Burgemeester en W elhouders voornoemd De Burgemeester VA BERGEx f IJZENDOOEN De Secretaris DEOOGLEE EE FOBTüIJN nj van Zegel ea Registratie regtet ingevolge het 11 besluit van 6 sept 186a no 52 BURGEMEESTER en WETHOliDERS van Gouda overwegende dat volgens de verklanng van den Eijks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte 13 aangetast en daaraan gestorven een zwart bont kalf oud een dag toebehoorende aan Gernt Verdouw Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd kalf noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Beslui en Boven omschreven kalf te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant GoiDA 12 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Vav BEEGLN IJZENDOOEN De Secretaris DEOOGLEE LR FORTLlJN BLEGEUEESTEE en WETHOLDEES van Broth overwegende dat op den 2 en 6 April 11 door den na te noemen dat blijkens nadere aangiften acht runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de sehnfte ijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van K van Es dne zesjarige wit bonte een vijfjarige en een driejarige zwart bonte een vierjange blaauw bonte koe en twee zwart bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heerscbende besmettelijke veetvpbus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der net van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijkv diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Proviucie Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen m de Goudsche Courant Broei den 11 Apnl 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Jf ethouder 1 Secr De Bnrgemee ter J JONKHEID Vav DOET KEOON Pnjs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeeute aecijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio per kan 62 ceats Jenever 2 soort Moutwijn a 462 3 o per kan 61 cents ml BRANDEVVIJN 46Vjo o per 65 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 14 Apnl 1866 Eoekdrukkenj van il BRI MAN Ueze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren Dcprijsperdnemaandtnisy 2 francop post 2o De mzeudmg der Adverteiitien kan geschieden tut des morgens ten 11 ure öuttenlanö Parijs 13 Vpnl Het dagblad van Coburg zegt dat de door Oostenrijk op 7 dezer aan Pruisen gezonden nota nadrukkelijk herhialt de ontkenning welke het reeds had langevoerd tegen de aantijging van Pruisen nopens wapeningen van Oostenrijk en aandringt op demobilisatie ter bekrachtigiog van Pruisens vredelievende betuigingen 16 April Uit Jtssy vvordt bengt dat gisteren avonddoor Monro en Rosnovano aan het hoofd staande van ruim 200 volgelingen eene poging is beproefd om in loed uit teoefenen op de verkiezing van een vorst van Rumenie door zichte verzetten tegen de keuze van den prins van HohenzoUernDe politie heeft de rustverstoorders uiteengejaagd en Monro uit de staa gedreven Ten gevolge hiervan hebben 200 russische onderdanen zich verschanst in de woning van Rosnovano Zij hebben op de troepen geschoten die insgelijks vuur hebbengegeven waardoor de rust is hersteld De bevolking heeftaau de e ongeregeldheden geen deel genomen Na ir luid Vin mededeelingen uit Bucharest tot gisterenavond zijn de verkieziLgen n bijna alle steden des luids afgetoopen voor zoover thaas bekend is heelt men zich allerwege voor den prins van HohenzoUern verkliard Volgens berigteu uit Jassy van heden ladden de insurgenten het voornemen om deu melropolitaan aan hun hooidte plaatsen Naar men v ern emt is de laatstgemelde geu ondBij de rustverstoringeu welke gisteren avond hebben plaatsgehad zijn 14 personen gedood 16 gekwetst De heer Fould heeft zijn ontslag gevriagd als ministervan financiën z iedair het eenige politieke nieuws van eeuigbelang da van hier kan gemeld noiutii en dat eenige atieiding geeft aan de gesprekken over von Bismarck eu de duitschekwestie die vervelend beginnen te worden Wat dra hr iouldtot dien stap heeft benogen is nog niet uitgel kt Welligt ide oppositie die zich in den boezem der commissie voor debegrooting legen zijne plannen heeft geopcnbiard eene der oorzaken van s ministers be luit om icii teiii te trekken Misschien ook moet dat besluit alleen worden toegeschreven aande tegenwerking die de heer Fould van de zijde zijner ambtgenooten ondervindt Hoe dit zij men gelooft met dat de keizerhet ontslag zal aannemen 17 April De Const bengt dat Bussitre te Straatsburgherkozen is met 19000 stemmen tegen Laboulaje die slechts 9900 bekwam Brussel 16 AprU De Nord bevat de navolgende depêche uit Petersburg Een onbekende heeft op keizer Alexander terwijl deze van eene wandeling terugkeerendein zijnc cikche stipte een pistool schot gelost Het leven des keizers is gespaard gebleven De schuldige IS in hechtenis genomen Weenen 15 Apnl Een telegrom door de Presse medegedeeld bevat het volgende In de volksvergadering te Jassy gehouden is beslotenom afgevaardigden naar Bucharest te zenden die in last hebben zich te verklaren voor de unie onder een vorst van latijnsche afkomst of zoo dit niet mogelijk is voor de afscheidingvan Wallachye 16 4pnl De Debatte deelt heden het bengt mede datBeijerenandermaal een voorstel tot behandeling naar Berlijn heeft gezonden Er loopen hier nog altijd tegenstrijdige geruchten betreffende den stand van zaken tusschen P uiseu en Oostenrijk De pnjs der A ver en ieD vs i eeii rot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarb en 10 Cent Bniteugew o ie letters worden berek ena naar plaatsruimte Ook bep hier heden bet gerucht dat de minister graaf Ester ha v zijn ontslag zou hebben gekomen 17 Apul Een telegram iit Silezie aan den Wanderer gerigt meldt dat Pruisen aid lar met de krijgstoerustingenvoortgaat Berlijn is Apnl Heden had eene zeer talrijk be7C hte volksvergadenng plaats waarir het navolgende besluit werJ genomen Een oorlog tusschen de duitsche groote mogendheden 13 een nation lal ongeluk slechts een vrijzinnig pruisisch stelsel zou algemeen vertrouwen ondervinden ten opzigte der kwestie van de bondshei vorming aai de inwoners van SleeswijkHol stein moet het regt van autcmomie worden toegekend aangezien dit alleen den morelen en wettigen grondslag uitmukt van elk siaatsbewmd Ook ie Bocholt Grevenbraich en Trier werden diuk bezochte volksverga leringen gehouden waarop een stemmig werd verklaard dat de oorlog tusscaen beide duitsche rysen als ecu ernstig u ition ai onheil moest worden beschouwd Sedert gisteren is de hoop op eene ministeriele wij igingverleveudigd leii zegt i at de hertog von Ejest pnns Hoheulohe Oehringen met het zamenstelleu van een leuw ministerie zou zijn bel 1st De hertog is zoo al ue k Z terloops aanmerkt een conservatief met eene kleine zeer kleinedosis liberdisme veimengd Uil Stockholm me It men dat de njkslag zich thansbezig houdt met de kwestit tot verdere uitbreiding der bevoegdheid Van de vrouwelijke sekse vooruimeiijk in verband metde vervulling van staatsbeirekkingen 16 Apni De ord Deutsche Zeitung weder prcekt hetbengt betreffende een eigeuhandig schrijven van den keizervan Oostenrijk aan der koning van Pruisen even a s ook degeruchten aangaande de afiieding van graaf von Bismar iwlveus verkltart het hl id Ut de kandidatuur van den pniisvan HohenzoUern voor den roumaniSLheu troon in geen ileene handlmg is die met de prui ische suits politiek iet f meens heeft maar alleen de aangelegenheden vau het vorsen buis betrelt 17 April ï aar men van goeder hand verneeaat lai tPruiseus antwoord op de oostenrijksche depêche van 7 dezerafwijzend Hoezeer voor het oogenblik het onmiddellijk gevaar vooroorlog weer wit op den achtergrond geraakt is moet mentoch niet vergeten da net op deu achtergrond mg ainwezuIS en elk oogenblik op ni uw te voor ehijn kin komen zoolangalthins voor de brandende sleeswijksch hols emsehe kwestie geenoplossing gevonden is Zelfs lodieu die kwestie zonder i nri king der boudshervormmg door beide bezitters dehnitief wierlafgedian zou nog in de zoogena mde du tsche kwestie een bron van conflicten overblijven waaruit latei en niemand weet hoespoedig nieuwe gevaren voor den bondsoorlog kouden rijze iDeze gevareu zouJen iutus chen als de strijd over SeeswijkHolstein m lar eerst gelukkig ge ndigj w ire niet zoo nabijzijn dit voor de beide duitsehe grootmagtea de onvoorwaardelijke verpligting bestond ook hun deönitive bezwering didelijk ter hind te nemen Het ware denkbaar dat veeleer dooreen dadelijke poging daartoe slechts eene vergrooting van hetgevaar te duchten ware Miar het is lu Uieu gevalle ju st dat eerst een gelukkige oplossing der bondshervormmgs kwe ieden broederkrijg definitief uit Duitschl ind kau verb innen ditde noodwendigheid der oplossing steeds grooter wordt eu dithet jongste voorstel van Pruisen die heeft doen toenemen Pruisens antwoord op OosteurijLs nota van 7 ne er i heden te Weeueu overhandigd De toon van dit antwoorlis met sch rp maar he geeft te kennen dat Pruisen met gezind 13 zijne militaire maatregelen te staken daar juist Oostenrijk dat het eerst krijgstoerustingen htett gemaakt een beginmoet maken met het herstellen zijns legers op den voet v lu vreue Florence 17 AprU In de kamer heeft Kaeli hel rapport ingediend betrelfende de ophefiing der geestelijke co poraticu Eerstdaags zal het rapport betreftcn Ie de financiële outverpci inkomen De munster van koophandel heeft het ontwerp bc