Goudsche Courant, donderdag 19 april 1866

trfftnc het ftroudcrediei ingediend alsmede een ontwerp tot Toorloopige uitvoering der begrootiug voor 1866 in afwachting van de goedkeuring van die begrootiug De kamer heeft onderscheidene ontwerpen van ondergeschiktbelang aangenumeo 6tnnenlanö GOUDA IS April De tweede kamer der staten gcnenal is tot hervattingder erkzaaniheden bijeengeroepen op ii april e k De begrooting van Neerlaudseh Indie voor het di ïnstjaar l fi7 krachtens de nieiiwe eomptabilileilsivet is bij detweede kamer ingediend Het ontwerp is gesplitst zoowel innitsaven als in middelen in afzonderlijke ontwerpen voorNcilerb nd en Indie en beloopt in ontvang en uitgaaf circa12Ó miilioen De verkoop van producten in Xederland wordtgeraamd op 5 50 000 pic koffij 760 000 pic suiker 80 000 pic tin en eenige specerijeii Onder de uitgaven komt voorcirca 13 miilioen als bijdrage tot de middelen voor Nederland waaronder begrepen is den voormaligen reutepost De uitgaven in Nederland worden geraamd op circa 33 in Indieruim S2 miilioen De middelen in Nederland zoowel als inIndie ieder op ruim iJi sillioen In verband met de dit jaar te houden troepeavereenigingte Müligen heeft de minister van oorlog bevolen dat ook detroepen welke 2ich niet naar genoemd kamp begeven gedurende het a s zomersaizoen in de garnizoenen waar zij zijngesiatioMi erd bijzondere praktische oefeningen zullen houden Nnr wij met zekerheid vernemen zal eerstdaags de grootepromotie jij bet leger plaats hebben en wel bij de wapens derinf interie cavalerie en artillerie benevens bij de provincialeen plaa el jke staren Vt v elooven te kunnen verzekeren dat de opening dervjlgende lijnen van den i aa sspoorweg kan te gemoet wordengezien voor de lijn van Hengelo naar Enschedé op 1 mei 1866 de Ira van Leeuwarden naar Groningen op 1 junij 1866 de lijfi van Breda naar den Moerdijk op 1 jnlij 1S66 de lijU van Venlo naar de pruisische grens omstreeks denie f len tijd lie Iru van Deventer naar Zwolle op I augustus 1866 lie liJ van Boxtel naar Venlo op 1 september 1866 Vöor s dat pereed zullen komen tie l u van Alkmaar naar Uitgeest i staatsspoorweg in mei I 867 de r u Uitgcesi Kaarlem geconcedeerde lijn in mei 1867 Sioomp Uit het Westland wordt het volgerde gemeld Alet denveldarbeid wordt tlruk voortgegaan de gewassen staan over hei alpemern zeer goe en de aardappelen komen reeds bovendt grond r p rfi ei te voorschijn Alles laat zich gunstig K i n het weder is grocizaam de vruchtboomen staan voordcelig en ïijn met veel bloemknoppen bezet Ook het grasbegiiit cp de neiiandeu aanmerkelijk toe te nemen Wat evenwel voor de ve dgewasseu eenige bezorgdheid zou kunnen barenis veelruidipe regen daar in den laatsten tijd reeds overvloe p i gevailen Men lee t in de Goessche Courant Nu c c eerste kamer weder uiteeugegaan is en ook haar de gtlegenheid gegeven werd om van hare gezindheid voor hei nieuwe kabinet te doen blijken meenen wij te mogen constateren dat het rael wehiillendheid door de kamer werd ontvangen De heer van Twist was de eenige die de kabinetsveraiidering uitvoerig besprak maar die daarbij verzekerde èn dat naar zijn oordeel de mededeelingen in de StaatsGou rant de zaak genoeg hadden toegelicht èn dat hij ook dit kabinet steunen zou waar hei deu weg bewandelde dien hij meent dat bewandeld moet v ordeu Wij kunnen wel zeggen dat hij die toch wel onder de bijzondere vrienden en voorstanders vau den heer Thorbecke mag gerekend worden de eerste was die rondweg verklaarde wat wij met anderen buiten de kamer steeds volhielden dat men in die gegevens berusten kan zouder te blijven volhouden dat er iets meer achter steekt en dat de crisis nog niet is geëindigd Voorts verdient het opmerking dat niet een der leden nadat de minisier de ge raagde inlichtingen gegeven hadden op de zaak is terug rekomen en dat de meesten huune onverdeelde goedkeuring hebben uitgesproken over de beginselen en inzigten door den minister van financiën blootgelegd Het geheele debat gedurende de korte zitting de wijze der aanneming van al de wetsoutwer pen de toon tegen het ministerie gevoerd alles getuigde dat de kamer zich op een ander standpunt had geplaatst dan die enkelen in den lande die omdat éan persoon hun ontviel nu teen enkel persoon meer vertrouwen willen schenken Daardoor zijn zij deerlijk bedrogen die gedacht liever geweuscht hadden dat de eerste kamer ook stemmen van verbolgcnheid vau teleurstelling van wantrouwen en tvat niet al meer zou doen hooren Voor hen lie dit staatsligchaam beschouwen als het plechtanker zoowel van den troon als van de natie moet dit verschijnsel regt bemoedigend zijn anderen die ook daar de slaafsche navolgers van den meester meenden te zien kunueu zich nu volkomen geruststellen dat zij zich bedrogen hadden En juist dat de kamer het ministerie alzoo ontving dat geeft hoop dat zij ook in de toekomst van hare onpartijdigheid zal doen blijken Vreeu 1 mag het daarbij heeleii dat het orgaan der eeuwige oppositie wel de minister over den hekel haalt maar de kamer met rust laat Zou het ook ditmaal zich ia de grijze vaders bedrogen hebben Hoe dit zij de natie ma er zicb van overtuigd houdeu dat het gelegenheids en verlegenheids ministerie volgens den heer Groen zich bij deze gelegenheid uitmuntend uit de verlegeuhcid heeft gered en dat de kamer het romp kabinet alles behalve voor het hoofd heeft gestooten Uit Brussel wordt aan de Midd Cour geschreven Nederland loopt gevaar in een eventueelen oorlog nog spoediger medegesleept te worden al ware het alleen uithoofdelier betrekking van Limburg tot den duilschet bond Voorde kleine en zwakke staten van het vasteland nadert werkelijkeen tijil van beproeving Ik weet niet of thans een meerderetoenadering tusseheu Nederland en België een of en defensiefverbond tussclieu beide rijken om gemeenschappelijk hunneonzijdigheid en onschendbaarheid te handhaven niet een zeergewenschie zaak zou zijn Professor G V Vreede zegt over de handhaving onzerneutraliteit o a Het komt er derhalve voor Nederland in de eerste plaats op aan door eene rondborstige verklaring van den minister van buitenlandsche zaken dien argwaan welken de misslagen onzer diplomatie in de laatste jaren gewekt hebben zoo mogelijk uit te delgen en over en weder te Brussel en te s Hage onze nationaliteit broederlijk met vertrou ven te versterken als één en hetzelfde onafscheidelijk belang En hel zal vervolgens in dezen hachelijken tijd ook hier te lande zoowel als in België een dure pligt zijn eendragt te prediken en de twisten hetzij dan over het liberalisme of conservatisme over de orthodoxe of moderne rigting over het onderwijs ja zeifs over de koloniale politiek tot rustiger dagen te verschuiven als wij inmiddels zorg zullen hebben gedragen onze overzeesche bezittingen tegen een of anderen vijandelijken aanval te beschermen en te behouden Het zal eindelijk dunkt mij voor ons gebiedend noodzakelijk zijn noch voor Pruisen noch voor Oostenrijk noch voor Frankrijk voor welken roofgierigen adelaar dan ook partij te trekken maar van ieder geweld en onregt affceerig onder de edele zinspreuk Je Maiutiendrai en na zooals een vrij volk betaamt voor de verdediging van den geboortegrond geen offer te zwaar te hebben geacht onze eerlijke onthouding van geschillen die ons niet raken door het buite nland te doen eerbiedigen Gemengde Berigten De veeziekte is bij vemieiiiving te Vieuwenhoorn uitgebroken Katoen s te Liverpool sterk gcdasld Tc Itumpt is de geheele kopppel rundvee van 39 stuks waaronder de ziekte nas nitïebroken onteigend en afgemaakt In Canada is de ocgurusflieid uva de plannen der femans weder opgewekt Generaal Ortega heel ziih in Jkiico opgeworpen als presidint De koning van Pruisen zoekt den feudalen demükraat von liismarck te vervangen l resi i ut Johnson heeft bij proclamatie verklaard dat Je opstand in de zuidelijke staten geiïindied is Oostenrijk zal voorloopig nog wat papicreneeU uitgeven Den dierentemmer Hermanu is het hoofd door een leeuw afgebeten In de petrolenmstreken van Pensjlvauie heeft weder een hevige brand gewoedde schade wordt begroot op 375 duizend gulden De goochelaar Bo có is te Dresden overleden Bij de wedrennen te Cheltenham is vrijdae il eene tribune met 3U0 tocsehonwers ingestort waardoor een aantal persone n en daaronder negen ernstig zijn gekwetst In de week van 1 7 aprd zijn in Engeland 3361 runderen aangetast doch ontbraken de cpgr vcu Tan 62 spectc ir rr f rr m 5iici ipn inHn A tit c tipoft slechts 30 man per eocpagnie kunnen bijeen brengen Tot 11 april waren te Diekirch met eene bevolking van 3000 zielen 180 cholerahjders bezweken Keizerin Engëiiie gaat met den kroonprins een gedeelte van den zomer op het kasteel Arenenberg doorbrengen Enim IbOO paarden in het Mecklemburgsche aangekocht zijn naar Sleeswiik verr n ri = n diplomaat gezegd AU ik minisU u Jf J O Van 1 7 april zijn aangetast in ZuidHolland iiB9 in Noord Holland 71 in Itrtcht 273 te zameu 1473 runderen an 1 ats kapitaal van ICO m voor de grmite haagsebe vleeschbonwen jeed 5ö 700 ingesehrev en Burge rlijke Standi GOUDA t m h l ï i s J VermeukB en M van Rijsdam Hendrik ouders M Schorel wed H Kranendonk 15 Wi helmina Johanna onders J G Boekenoogen en 1 lleijs 16 Elizabeth Mana Anthonia onders T A Tbier en C D Vriens Dvmledek 12 April G W Bertels 8 j 6 m 13 J Soet weo D Kleijpoel 78 S Suiker 74 j 15 T H Boot 7 w H Slangen 2 j 6 m J M van Gent I j 8 té J Döertentten Bevallen van eene Dochter C D THIER Vriens GoüD v 16 April 1866 j Het dochtertje over welks geboorte wij ons 5 April 11 verheugden werd ons heden door den dood ontrukt D VAN DER LAAR Dz C W SCHENK Gouda 17 April 1866 Mede ui naam der wederzijdscfae familiën betuigen de ondergeleekenden hunnen opregten en hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling die zij ter gelegenheid hunner echtvereeniging zoo ruimschoots mogten ondervinden M J GOUDKADE A H E BRAND van STRAATEN Gouda 16 April 1866 TwTD SCHENlT presenteert de nieuwste MODELLEN van Mantels en Mantilles JAPON NENSTOFFEN Doeken Broderies GordijnNeteldoeken en Parasols Voorts BÜCKSKINGS LAKENS mantelstoffen vesten HANDSCHOENEN GocDA 18 April 1866 Op een HANDELSKANTOOR alhier wordt gevraagd Een Jong Mensch Adres onder letter V bij den Uitgever dezer met eigenhandig geschreven eu gefrankeerde letteren Vrij van de regten van zegel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6dcn September 1865 no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Altemade overwegende dat olgens de verklaring van den deskundige W F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte zijn at ngetast en daaraan gestorven van Jacob Berckenkamp te Alketnade één zwart witkopte koe oud 6 jaren vau Jan W illero Roeloffs te Alheniade écn rood witkopt kalf oud 7 weken overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte ïiicï uü iiüid te iiUuCCu cgT ven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28n Augustus 1S51 staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZvidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Alkemade den 14 April 1866 Burgemeester en W ethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester E LOS J W S ROELOFFS MAGAZIJN Vlaamsch Liniieiiliuis GOUWE C 241 De ondergeteekenden berigteu aau hunne geachte Begunstigers de ontvangst der Zomermantels en Mantilles 9 EMDEKEN en verdere Artikelen voor dit Saizoen tot het vak behoorende Zich vleijende met een talrijk bezoek vereerd te worden blijven zij hoogachtend UEd Viw Dienaren KA ULING BENTLAGE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Reeiiwijk overwegeiide dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte ziju aangelasi en daaraan gestorven van de Weduwe Pieter Mouris te Reetmijk een zwart witkop rund oud twee jaren van Maarten Janmaat te Reeaw jk een rood tijger rund oud vier jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 7 2 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten l Boven omschreven rundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der Luid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoHmd af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Couraut Eeeimijk den 16 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE W ILÜE Weth C BRACK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Lange Euit e llVide overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Adrianus Verburg te Lange Ruige f eide één zwart bont rund oud 4 jaren en drie zwart bonte kalveren één van 7 en twee van 8 weken Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen uoodzakelyk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met Ao lujid if t iinnpn hewr iven Gezien de artt 69 tot en met 73 der wet van den 2Sn Augustus 1851 St iatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rundereu tladelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Lange Ruige Weide den 17 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De P Secretaris De Burgemeester D VAN INGEN G A MULLER IEMAND genegen zijnde aan een ander den Zolder van zijn PAKHUIS of eene mime Kamer van zijn Huis in huur af te staan alsmede een HUISJE a 1 of ƒ 1 25 per week adressere zich onder letter X bij den uitgever dezer courant BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek ovei vegende d il op i en 2den April 11 door den na te ooemeu Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat veertien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften een rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overlwsch te Gouda waaruit blijkt dat van K van Es één zwart bont kalf is aangeUist geweest door de heerschende besmettelijke veeiyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den ïSn Augustus 1851 staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en ua inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoe i veelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke j diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te j deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der i provincie Zuii Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 1 3 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID V tN DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS i van Broek overwegende dat op 2deu April 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dal veertien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woniug behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften drie runderen op heden daaraan ijii gestorven Gelet op de sclirifieujke verklaringen vlh den veearts E Overbosch te Gouda naaruit olijkt dat van K van Es drie zwart I bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetvphus en daaraan gestor en en dat de onteigening van voormelde rurtdereu dringend noodzakelijk is tei einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziAte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan Hen 2Ssten Augustus 1851 Staatsblad n 1 5 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkervino ier huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der provincie ZiiidHollaiid af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courai t Broek den ló April 1S66 Burgemeester en Wethouders Voomoerad De Wethouder 1 Secr De Bvrgemeester J JONKHEID Van DORT KROON