Goudsche Courant, zondag 22 april 1866

1866 Zondag IZ April GOUDSCHECOmiAIïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Timdeioeff D n 60 BL UütMEESTER t n WETHOÜl KKS van Xuord tf addiurr eit overnemende dat op den i en 9 April 11 door de na te noemen Veehouders alhier woon ichtig bij den Burgen ee5ler aangifte ia geJ ian dat achttien ninJerpn afge onderd staande in de tjij hunne woning bp ioorende dit bhJ en ii iderp i ngiften uree runderen op heden daanaii zijn gestorven Gilet op de achrifielijke veri larip geu vau den veearts J B Snellen te Moordrecht uaaruit blijkt dat van C Oodijk t éu twecjiirige Ti al bonte koe en van D Peters rai z art witkop kalf zijn aangetast geweest door de heerscheude besmettelijke veeivphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdei uitbreiding dier ziekte met de huid te kunneu begraven üezien de artt 09 tot en met 72 derwet van den 2b Augustus 1 51 staatsblad n 12 I Hebbeu besloten l Boven omschreven runderen dadelijk ie ODteig en en na inserviijg der huid met üijvotL iiï van eene senoegzame hoeveeli t n f ijiii hie kaik ter behoorlijke diepte te orn begraven en 2 l it besluit onmiddellijk mede te deelen a m heeren ledeputeerde Stateu der l rovincie Ziud Holland af te kondigen binnen de tie neenie en te plaatsen n de tiudïche Courant Sf j l lf a hli irreen deu 1 3 April l tiO Bu ci m I r Hii Wethouders voornoemd l e V rth 1 ecr I e Bunreracster W BLOK V ix DOKT KUOOX BLilliEMEESTER en WETHOUDERS v iu ll virïjh overvvezende dat volgens dt vtr s irins van ilcu deskundige E Overbosch rijksveeiris te Q inila dooi de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan se iorveu va i I eeudert vaa Leeuwen te Ji iticïji iVii wu bout bles rund oud aeht j iien t eu n irt buut rund oud vijf weken éen 7 art bont rund oud zes jaren vin de Weduwe Pieter Monris te Jierr r i u zuart witkop rund oud zeven j iren vui de Wt d B tstiaaii Stigter te lUtturij een wart hjut bles rund oud es jarei van Maarten Janmaat te Htcuirijt iVn ziiart bont witkop rund oud zes jaren eeu zwart bont rund oud vier jaren overnegende dat volgens die verklaring deonieigeniug van genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming Tan veriere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt i 9 tot eu met 72 derwet vau deu 25 Augustus Isól fstaatsblad n 25 Hebben besloten 1 Boveu omschreven rundereu dadelijk e onteigenen en r a inkerving der huid met bijvoeging van een genueg ame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te d elen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zi idUuUand af te kondigen birnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsohe Courant Reeuwijk den 14 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 SecretarU Be Burgeineester P DE WILUE weth C BK ICK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Koordff cddi ixreen overwegende dat op den 2 en 11 April 11 door de na te noemen Veehout rs bij den Buigemeester aangifte is gedaan dat een en t vintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters écu zevenjarige en één driejarige zwart bonte koe en van A van Bergen één zesjarige blaauw bonie koe zijn aangetast geweest door lie heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 1 Boveu omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen j binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsohe Courant Nuord Waddih reeit 15 HUKGEMEESTEK ea WETHOUDERS van littf ii ijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overboscli rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast eu daaraan gestorven van Leeudert van Leeuwen te Meemcijk één zwartbont rund oud vijf weken één zwart bont rund oud drie jaren vau Maarten Janmaat te Beeuwijk één zwart witkop rund oud zes jaren één vaal witkop rund oud twee jaren van de eduwe Pieter Mouris te Heetacljk één rood bont bles rund oud zeven jaren Overnegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming vau verdere uitbreiding dier ziekte luet de huid te kunnen begraven Gelet op de artt t 9 tot en met 72 derwet van den 2b Augustus Isól staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoe nng van eene genoegzi me hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af ie kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsohe Courant Reeutcijk den 15 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 per kan 64 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 467 oj r kan 62S cents inl BR XDEWIJN 46Vjo per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOUD V 19 April 1866 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordWaddinxteen overwegende dut op den 2 April jl door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat veertien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van A van Bergen één zesjarige zwart bonte eu één achtjarige zwarte witkop koe zijn aangetast I gewees door de hecrsehende besmette I lijke veetyphus en d laraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is 1 ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven I Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2b Augustus 1S51 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en iiii inkerviug der huid met bijvoeging vau een genoegzame boeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Pit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeeate en te plaatsen in de Goudsche Couiant Xoorditaddinn etii den 14 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON burgeme ester en wethouders van Noord lFaJdinxveen overwegende dat op 14 en 16 April 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat negen eu twintig runderen afgezonderd staande n de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vier rjuileren op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D peters één tweejarige zwart bonte koe één zwart bonte pinkos een rood bont en één zwart bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere ui breiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eeu genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte Ie doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af t3 kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxveen den 16 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder V Secr De Burgemeester W BLOK V 1N DORT KKOON Door plaatsgelrek zijn wij verpligt eenige Adcertentien tot een volgend N vit te stellen Boekdrnkkerij van A BEIKKM4N peze Coaraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden i8 2 franco p p09t 3 25 Pe inzending der Advertentien kan geschieden tot des Bwrgens ten 11 ure Bü dezd Courant behoort een Bijvoegsel Overzigt GOUDA den 21 April Terwijl het eogeUche parlement zich bezig houdt met de behandeling der reform bill schijnt men zich daar bijna niet te bekommeren over de verschillen in Dnitschland want de door Bussell aan Oostenrijlc gezonden nota en het daarop gegeven antwoord worden stellig vaisch verklaard Eigentlijk is het ook bij de verschillende geruciiten die elkander dp gelijks afwisselen en die veelal geheel tegenstrijdig ijn onmogelijk den waren toestand te doorzien De heevsobzucht van Pruisen heeft gevaar van oorlog doen ontstaaa En nu klaagt Pruisen dat Oostenrijk het eerst begonnen is zich te wapenen en ieder van beiden eisoht nu dat de andere voorga met ontwapening Het algemeen gevoelen is tegen Pruisen en het is een verblijdend verschijnsel dat h volk mllerwege onverholen zijn a chuw uitspreekt tegen den oorlog zelfs in Pruisen is de algemeen heerschende stemming tegen den schandelijken burgeroorlog Ook de regeringen der andere duitsche staten vereenigen hunne pogingen om het kwaad te verhoeden en werkelijk schijnt men overeengekomen te zijn tot gelijktijdige ontwapening Toch duurt de ongerustheid voort want met de ontwapening is niet veel gewonnen zoolang geene beriissing geoomen is ten aanzien der elve hertogdommen De tegenwoordige verwmrring is de vracht van het onregt tegen de bertogdoBiHen gepleegd es de harde behandeling Denemarken sangedaan heeft treurige gevolgen voor geheel Duitschland In Engeland weet men niets van de italiaansche overeenkomst met Pruisen waaromtrent men elders vele bijzonderheden weet mede te deelen H laitsehe parlement door Pruisen voorgeslagen zou onder aodeie ooutaadigbeden veel grooter bijval ondervonden hebben DUiar nu huiveren velen terug van een voorstel in vrijzinnigen geest van den wilkkenrigen v Bismarck die naar men meent geene andere bedoeling heeft dan om de overbeersching van Noordduitschland onder de pruisische monarchie te voltooijen In de Donauvorstendommen kiest men een pruisischen luitenant een prins van HohenzoUern tot vorst met weinig uitagt dat er iets uit die keuze volgen zal In Moldavië was verzet dat men aan russischen invloed toeschrijft het kwam te Jassy tot bloedige botsing het voorloopig bewind bleef meester en het volk beweert men zonderling genoeg trok zich de zaak niet aan Uit Petersburg verneemt men dat een moorddadige aanslag op het leven van den keizer plaats greep die voorkomen werd door een boer nu in een edelman herschapen De aanrander behoort tot den minderen adel en vas verarmd en verbitterd door de boereo emancipatie Ben fraoichman uit Mexico teruggekeerd beweerde dezer dagen dat Max de eenige imperialist is in het geheele land Het geschil tusschcn de amerikaansche vertegenwoordiging en den president is tot eene bedenkelijke hoogte gestegen De door beide kamers aangenomen bill tot toekenning der burgerregten aan de negers krachteloos gemaakt door het veto van den president is door den senaat op nieuw in behandeling ponten en nu door ruim twee derde der stemmen goedgeMurd Daar nu ditzelfde naar men berigt bij de kamer der volksvertegenwoordigers is geschied zoo is de bill volgens de constitutie wet geworden en moet de president bokken voor de doordr vende partij der abolitionisten Sommige bladen vergasten on nog altijd op eene nakluiverij der ffiin teriele crisis het is een nutteloos werk maar weinig beter ia het bespreken onzer verpligting tot neutraliteit in de europesche geschillen Als of daaromtrent redelijke twijfel kou bestaan I Ons belang wordt door het geheele volk genoeg begrepen wij wiliei vrede en onzijdigheid en tegenovergestelde De prijs der Advertentien van écn t t zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte paradoxen kunnen geen gehoor vinden Onze veiligheid gelijk die van zoo vele kleine staten ligt in den naijver der groote mogendheden in onze eensgezindheid in onze onthouding van alle politieke bemoeijingen Het komt ons even dwaas als ongerijmd voor mogelijke plannen en verdeelingen te bespreken want het moet vaststaan dat wij geen deel nemen in eenigea oorlog en geen deel verlangen in eenigen buit door de groote roofvogels bijeen gebragt Öuitenlttnïr Londen is April Naar uien zegt heeft de oostenrijksche regering op de vertoogen van bet engelsche gouvernement geantwoord dat zij genoodzaakt is de regten van de bevolking der Elvehertogdommen te handhaven dat de bezettiugstroepen terug getrokkn moeten worden dat de bevolking daarna door middpl van het algemeene stemregt haar gouvernement moet kiezen en dat Oostenrijk in den uitslag dier stemming zal berusten Volgens b rigten uit New York van 7 dezer heeft depresident bevïl gegeven om kapitein Semmes in vrijheid testellen De generaal Burnside is benoemd tot gouverneur vanKhode Island Volgens geruchten die weinig geloof vonden zal een eskader van fenians Bermuda en hei in de baai Fundygelegen eiland Campo Bello aanvallen Berigten uit New York van 12 dezer melden Desenaatheeft bet ontwerp der leening goedgekeurd Het huis vanvolksvertegenwoordigers boft de Civil Bigtb biJi aaBgaoman Naar men verneemt zou eerstdaags de proclamatie b reSendede amnestie uitgevaardigd worden Parijs 18 April De onderhandelingen tusschen het hof van Florence en Eome ter zake van de overneming van een deel der pauselijke schuld zijn nog niet ten einde geloopen maar men acht de schikking daarvan aanstaande Om echter in de loopende dienst te voorzien wil de h stoel eene leen lag aangaan van 60 millioen frs tegen den koers van 66 pCt en rentende 7 s pCt De italiaansche minister van oorlog heeft een officieelrapport omtrent de sterkte en de organisatie van het leger openbaar gemaakt en dit heeft een gunstigen indruk Ie weeggebragt Men heeft daaraan te iiioer eene beteekenis gehecht omdat een soortgelijk rapport vóór den oorlog in 1S 9 openHaar werd gemaakt Uit de opgaven nu blijkt dat het legerzamcugesteld is ait ruim 20i 000 man en dat buitendien ruim 150 000 man met verlof wezig zijn zoodat de regering elkoogenblik over circa 355 000 mau kan beschikken In de tegenwoordige militaire gesteldheid der europesche mogendhedenkan geen daarvan zegt de minister in een kort tijdsbestek zoovele troepen op het oorlogstooneel in Ilalie brengen Heden is aan het wetgevend ligchaam mededeeling gedaanvan een decreet waarbij de zitting wordt geprorogeerd tot denZlsten junij Bij de voortzetting der behandeling van het ontwerp vaa wet betrekkelijk de handels marine zijn de art 2 3 en 4 aangenomen Laats geaoemd artikel gaf vooral aanleiding tot een breedvoerig en geanimeerd debat tusschen de vcoren tegenstanders van het vrijhandelstelsel aan Jat debat uameno 3 deel de heeren Thiers Buffet Picard Jules Favre enEonher De voorstanders van bescherming hebben bij de beslissing der kamer eene geduchte nederlaag geleden Weenen is April Men meldt uit Jassy van gisteren De stad heeft weder haar gewoon aanzien verkregen De metropolitaan had zich in zijn geestelijk gewaad gekleed aan het hoofd van het oproer geplaatst Hij heeft I ichts een eenvoudigen schram bekomen Gedurende al deu t jd dat het oproer duurde werd op de oathedraal de alarmklok gelnid Geen enkel bewoner der stad heeft aan de beweging deel genomsn De gear estee de individuen zijn allen Bulgaren Grieken Armeniërs ea dier stboden Mourouzi had verzekerd dat 60 000 Russen de enzen moesten overtrekken