Goudsche Courant, zondag 22 april 1866

Voor de menigvuldige uewijzenvan deelneming mij betoond bij het overlijden van mijnen dierbaren echtgenoot betuig ik langs dezen weg mijnen hartelijken dank aan alle vrienden en bekenden GocjA A WOUT 21 April 1666 Ved S TKEE Gymnastlscli Onderwijs De ondergeteekende heeft de eer belangstellenden te berigten dat hij op den 1 Mai a s een B VOND CURSUS zal openen voor jongens van 12 tot 16 jaren en wel DINGSDAG en VEIJDAG AVOND van 8 tot 9 ure H J STEENBEEGEN Gouda April 1866 Er i IC KousUinliaopel ec c commissie roor hrt sjiulieiat benoemd ii uiraan is opgidr igen om ie vtilen voor lietjuiste gebruik dtr gelden bestemd voor v letaling van denintrest en voor de amortisatie der algemeene schuld en derTTeemde kening Sj is amengesteld uit bankiers namelijk drietarksche eu 7es earopesche De euquLt over liet budget wordtT00rtgt et de uitsl ig zal operjbuar gemaaki worden 19 April Volgens de Dibatte is het iveeuer kabinetToornaneus te Berlfln b t voorstel te doen om een kortentermijn voor c pr dM he en gelijktijdige demj iliseering vast4e steüeu Volgens een telegram in het Xeue i reuideiiblatt zijnllannuver en Hessen toegetreden tot ue combinatie luSschenBcijerei V urtemberg en Saksen betrekkelijk de kwestie derbor dsIier vorming 20 April De ochtendbladen doelen het gerucht mede dat er eene overeenkomst zou zijn gesloten volgens welkeOostenrijk den 25 en Pruisen den 26 dezer zonden overgaanlot ontwapening Oostenr jki antwoord op Pruisens d pêche van 15 dezeris gisteren verzonden I it antwoord moet ibrmee vredelievendJuiJen en eerc spoedige ederkeerige ontwapening voorstellen Berlijn is April l e National Zeitung zegt dat Pruisens déiiiche van 15 dt er in antwoord op de nota van Oostenrijk van 7 dezer doet uitkomen dat er bewegi ig au oosteurijksche troepen hccft plaaii gehad naar de pruisische grenzen tei gevolge w i irvaii Pruisen defensive maatregelen heeft moeten nemen AN ai mer de minister Mensdorff na s keizers verzekering dat Oostenrijk niet ge ind is een aanvallenden oorlog tegen Pruisen te voeren de militaire maatregelen voortzet dan kan Pruisen ni t ic gemott oorden gevoerd dat na dezelfde duidelijke verzekering van ien koning van Pruisen het zijne milit iirï trerustiiigeu behoort te staken die alleen bevolen zija ten gevolge van Oostenrijks maatregelen Het is dus de kei zerhjke regering welke het i iiiatief behoort te nemen tot het herstel v m ien Mtus quo ante wanneer zij de v ederkeerige verklaringen in toep issing nenseht gebragt te zien J J Anrii In onze financiële kringen schiet het vertrouwen op i et ehoud van den vrede meer en meer wortel ordende men da iriu gesteund door e berigten uit Weenen die geiuii en van den wen=ch van Oostenrijk om toegevendhe 1 te relrii i pii Frankfort is April De op heden bepaalde zitting van diu uj iïdag is lutsesteid tot zaturdag a s len vermoedt da alsdan de conmi sie zal orden benoemd tot onderzoek van l f sens voorstel betreffende de bijeenrocping van een duitseh p irletneiit 19 April Men verzekert dat Beijeren VVurtemberg Saksen Uaden en He en roothcrtogdomj het besluit hebbengeDomiii om zich in eval van oorlog te scharen aan de zijdevan v os i ri i Petersburg 17 April De boer Ossip Ivanoff die den keizci gered bttli door de li i J des moordenaars weg te stooten is UI Ca u i iel iul verhe en li moordenaar is een Kus Gisteren openbr irde zich in de straten en in de schouwburgen wegens de rfkliiig des keizers eene vreugde waaraan geen einde scheen te zuilen komen De keizer verscheen op het balkon van het p ilcis be oeht de straten en het Sraolna klooster 1 April Het Journal de St Pétersbourg deelt eenedépêche uit Jassy van 16 dez r mede waarin gemeld wordt dat de voUimemite Jen vorigen dag den metropolitaan begeleidde en de separatie der vorstendommen verlangde De kavallerie sabelde echter het volk neer en de metropolitaan werdhierbij zwaar gewond De gevolmagtigde der regering verkl iardedaarna het op oer geeiin gd De regering stelt Kuslan 1 als deoorzatk van t en opstand voor en allen die sympat ie hebbenvoor Rusland zijii door huar gevangen genomen Öinnenlanö üoutlvTTi a jhT Toen de delftsehe gemeenteraad onlangs besloot de kermis aldaar omstreeks denzelfden tijd als de gondsohe te doen plaats hebben zijn burgemeester en wethouders dezer gemeente daartegen bij gileputeerde staten in verzet gekomen opgrond dat door het gelijktijdig of bijna gelijktijdig houden van kermis in eene nubaiige en meer volkrijke plaats als Delft de onze ongetwijfeld zeer zou achteruitgaan Gedeputeerde staten vonden echter geene termen om aan het besluit van den gemeentcaad van Dell junne goedkenring te onthouden Thans hebben naar wij vernemen burgemeester en wethouders zich tot den koning gewend met het verzoek dat deze besliaaing van gedeputeerde staten worde vernietigd Z M heeft benoemd tot hoogheemraad van den Krimpenerwaard den heer C K Puts De Staatï Courant bevat een o etzigt vau de opbrengstvan s lauds middelen over de drie eerste nraaüden van ISGC waaruit blijkt dat die bedragen heeft 15 197 146 4 zjudg 937 J4 45 meerder dan in dat tijdv k van 18 5 I Een vroegsr vermeW geiruoht dat bij de regering be voornemen zou bestaan om eorieng de vertainng voor alle klassen de staatsloter te doen ophouden schijn zich te zuUeo bevestigen Door het proviaeiaaf geregtshof in Zuid IIoHand fburger lijke kamerj werd wcciisdag iü iooger beroep behandeld de zaak an de algemeene crniinissie van liquidatie der laken vaa de öorroalige weesen momboirkamers appellante proc de Bas tegen den burgemeester van Gouda geïntimerrcle procureur Kraijenhotl De vordering va de appellante strekt daartoe dat de stad Gouda aan haar rekening en verantwoording zal doen van het beheer sedert 1527 van 30 stuks obligatiën groot ƒ 1000 ieder Joor die stad in genoemd jaar aan het beheer der weeskamer te Gouda onttrokken en n eigen beheer genomen onder toekenning van S j q aan ieder regthebbende op die fon lsen Gepleit voor de appellante mr G Delprat en vor de geïnlinieerde mr P L F Blussé Het O M zal in deze zaak ii uler conclusie nemen Men leest in de Staats Courant Te Rotterdam hebbenzich zeven gevallen van cholera voorgedaan Vier personenzijn aan die ziekte overleden Het gemeentebestuur heeft maatregoiaii genomen en bereidt verdere maatregelen voor qm deverbreiding zooveel mogelijk tegen te gaan Ook te Delfshaveu zijn 3 personen door die ziekte aangetast De Staats Courant bevat een verslag der commissie vanveeartsen aan den minister van binnenl zaken waarin eenoverzigt gegeven wordt vau den toestand en de uitbreidingvan den veetyphu gedurende de laatste weken en waarbijeenige maatregelen bij de tegenwoordige en toekomstige omstandigheden Ier beperking en uitroeijing van de kwtuil aanbevolen worden Omtrent den stand der ziekte wordt gezegd dat de ziekte langzaam doch met vasten tred zich uitbreidten men verwachten kan dat zij al verder om zich zal heengrijpen tot dat alle provinciën in Nederland in de ramp begrepen zijn wanneer de genomen en te nemen maatregelen nietmet meer ijver en waakzaamheid worden uitgevoerd Belangrijke bijzonderheden worden medegedeeld omtrent de inentingof het blootstellen van gezonde dieren aan besmetting op eeneuproefstal welwillend door het gemeentebestuur van Schiedamop een afgezonderd stuk grond ten dienste en gebruike voor i de commissie gebouwd De 3 runderen a j deze proeven onder vorpen zijn op een na allen gestorven Slen leest in de Winsch Cour Bij de dagelijks gehoord wordende klagten over de ongelijkmatige drukking der belastingeti dat vooral meest gegoeden naar evenredigheid te weinig betalen is het althans een verblijdend verschijnsel dat niet alle gegoeden zich vau de betaling der belastingen zelfs als zij daartoe in hun volle regt zijnj onttrekken Een zeer prijzens en navolgei swaardig voorbeeld wordt daarvan gezien in de gemeente Opsterland fFriesland De heer baron van Lijuden toch voldoet jaarlijks getrouwzijn aandeel in den hoofdehjken omslag tot het aaiTzienlyk bedrag van 1400 a ƒ 1500 niettegenstaande hij als geene 3 maanden m de gemeente verblijf houdende tot zoodanige voldoening onverpligt is Voorwaar eene handelwijze wel eeue openbare vermelding waardig Wen schrijft uit Leeuwarden aan de N E Cour Door een 13tal rijks veeartsen in de drie noordelijke provinciën die de jongste vergadering over de veepest te Groningen hebbeu bijgewoond is een schrijven gerigt aan de ged staten dier provinciën waarin mededeeling wordt getJaan dat in die vergadering met algemeene sJemmen als den meest wenschelijken maatregel ter wering van de veepest is aangenomen geheel verbod van invoer zoc als reeds door de staten van Friesland is vastgesteld omdat het onvolkomene der verbodsbepalingen omtrent den invoer zoo als deze in de provinciën Groningen en Drenthe zijn geproclameerd aanleiding zou geven tot het inslepen der ziekte Deze strenge verbodsbepalingen zouden echter kunnen worden gewijzigd indien de respectieve gewestelijke besturen konden besluiten ze alleen te doen werken en met de uiterste gestrengheid toe te passen aan de gr azen die de drie provinciën gezamentlijk omsluiten zoodat dit noordelijk deel van Nederland in dezen als ée n afzonderlijk afgesloten geheel kon worden beschouwd De eenheid der maatregelen ter wering der veepest die hiervan het gevolg wordt zal volgens de onderteekenaren voor genoemde provinciën onderling mindere moeijelijkheid infndere kosten en ireer vrijheid opleveren en tevens meer waarborgen ter afwering der gevreesde ziekte Mogt zij niettemin in eene dezer provinciën doordringen dan kon de streek of wel de geheele provincie onmiddellijk worden geïsoleerd Gemengde Berigten De bill op deo pirlomcntseed is in lii t hooserhuis bij twecile lezing awfcaamcn ft uisen zul Italië met geld bijstaatt om Oostenrijk te beoorlogen Het laexicaaasche gouvernemeut tracbt kolonisten te loktOT In Hongtrf e io t mee img altyd op bet herstel Jer constilotit 1 cigclscbe BiuiisUu gekoven iBtt in een verbond tusscien Prnieen en Italië Donderdag is het disconto der bank te Frankfort verfioogd op öpCt lil Griekeulaiid zijn de gemeente verkiezingen rustig afgeloopen De Spaujaardcr hebben reeds meer dan 100 koopyaarders v u Chili of Peru veraitli De reeds sedert l Dg geheel te onder geblagte joarisien worden üog dsgclijks geslagen en beroofd vm geschnz en materieel De deling der fondsen is te Londen oorzaak van velti faillisfemeniett D jnlErikaansrhe fenians beginnen te begrijpen dat zij opgeligt worden door hunne aanvoerders Men verwacht eene scheuring tnsschen üe parijscbe protestantea Te Dubbeldan ia de veeziekte uitgebroken Te Deventer telt i i op eene bevolking van 17000 zielen 2722 schoolgaande kinderen Tosscheu dingsdag en woensdag beeft te Viaaen eea zware brand gewoed waarb j ook vee is omgekomen Oostenrijk zal 100 miilioen il muntbilletteu uitgeven Jenny Lindt komt in mei op het rijnsche muziekfeest te Dusseldorf zingen lu Lapmarken het oiivruchtfiaars e gedeelte van Zweden heerscht hongersnood De speelbank in de kenrbessische badplaats Nenndorif is opgeheven Mexico ondervindt dat het keizerrijk duurder is dan de republiek bet budget is vau e en II miilioen doU in 1S61 geklommen tot nagenoeg 50 miilioen Te Bona en omstreken in Algerie zijn de te veld staande vruchten on r eene uitgest ektheid van zes kilometers door onweder en hagelslag vern eld Men is begonnen met het inladen an den nieuwea atlantisjhen telegraafkabel aan boord van den Great il astern aa de kaap de Goede Hoop zijn jeugdige emigranten terug gekeerd wegens de mishandelingen die zij te verduren hadden Xe Jedo in Japan zijn door een brand nagenoeg 10 000 huizen vernield en daarbij 150 personen omgekorsn en 170 gekwetst De oproeren te Jassy worden toegeschreven aan russische agenten In de drie eerste maanden van dit jaar zijn te Tsew York aangekomen uit Europa 31673 landïcrhainers De sterkte der oostenrijksche troepen in het LombardischVenetiaansche koningrijk bediaagt ruim 79000 man Koningin Vii toria wordt te Berlijn gewacht op het doopmaal van haar kleinkind Von Bismarck wii het duitseh pariement doorzetten en in Jnnij geopend zien lu het district Wilna ib een R G priester met 1300 leden zijner gemeente overgegaan tot de grieksche kerk Victor Emanuel heeft bevolen dat Cremona binnen zes maanden mo t gewapend zijn Marktberigten Gouda 19 April Tarwe Poolsche p last 290 Zeeuws per mud ƒ 9 ƒ 10 10 Rogge lul i a ƒ Ö 50 buitenl ƒ 6 50 a ƒ 7 00 Gerst f 4 50 af 6 00 Haver f3 a ƒ 4 00 Erwten 8 50 h f 10 Bruine boenen f 12 a ƒ 14 Paardeb ƒ 7 50 ü ƒ 7 75 Duiveboonen ƒ 8 50 a ƒ 9 Heniiipz ƒ 8 Boekw Tt per 2100 ned S ƒ 165 Noordb ƒ 186 i ƒ 190 Magere varkens en biggen met goeden aanvoer verden tot hooge prijzen verkocht doch niet allen opgeruimd Vette schapen gezocht doch magere lusteloos Kaas aangevoerd 20 partijen ƒ 27 a ƒ 28 Boter ƒ la 1 10 per ned pond Delft 19 April Bij beperkten aanvoer vooral van goede granen was de handel ruim en vlug zaaikoren gezocht zeer puike eenjarige witte tarwe tot ƒ 10 50 Tarwe 8 20 a ƒ 9 50 Bogge ƒ 6 a ƒ 6 60 Zomergerst ƒ 5 10 a ƒ 5 70 Korte haver ƒ 4 a ƒ 5 Lange do ƒ 3 a ƒ 3 60 Duiveb 9 Paardeboonea ƒ 8 Groene erwten ƒ 9 ii ƒ 13 Aan stads waag gewogen van 12 19 april 367 8 en 201 16 boter te zamen 9i50 ned S Boter ƒ 44 a 55 het vierde ƒ 1 0 a 1 37 per n S Ter markt 340 mud aardappelen ƒ 2 50 a ƒ 3 25 Jjonden 16 April Granen Eng tarwe puike kwal sehaarsh en 3 hooger vr mede 1 hooger gehouden gersi 6 d lager 3 ÏHiertentten Getrouwd U A KLUIT Hz Notaris te Moordrecht en C M LOTSIJ DoEDascHT 19 April 1866 Toor de vele bewyzen van belangstelling bij de viering banner 25jarigeBchtvereeniging ondervonden betuigt deondergeteekenden hunnen hartelijken dank Gouda C van AKEN 18 April 1866 W TBEUE en puike iaver vast Aanvoer van 9 14 april 1075 qr inl en 13182 qr vr tarwe 631 qr iol en 32317 qr vr gerst en 306 qr inl en 2S246 qr vr haver Op de veemar6 t van heden waren aangevoerd 2390 runderen 56 kalveren 27210 schapen en 651 varkens Voorbeste runderca werd 5 2 voo do kalveren 6 S Toor do schapen 5 S per steen betaald 17 April Bottr Frieschc 114 Kampen en Zwolle 102 a 106 Bosch 90 a 98 Groningen 55 a 94 Emden en Leer 96 a 100 Holstein en Kiel 112 a 126 Yersey 98 a li2 Morlaix 84 a 8a Kaas Edam 64 a 68 Gouda 62 a 68 Derby 68 a 72 Kaater 29 a 30 Amerjk 70 a 82 18 April Granen Eng en vr tarwe vast g3rst in eendoen en haver flaauw Aanvoer van 14 17 april 1110 qr inl en 4360 qr vr tarwe 190 qr inl en 9470 qr vr gersten 200 qr inl en J öO qr vr haver 19 April Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 750 runderen 50 kalveren 6700 schapen en 450 varkens Voorbeste runderen werd 6 voor do kalveren n 2 voor do schapen 5 4 en voor do varkeus 5 per steen betaald Middolburg 19 Burgerlijke Stand GOUDA Gfboees 17 April Klaas ouders 3 A Lakkien er A C Dik Johanna ludcrs J J K van Asten en 3 van Klaveren 18 Cornelia Adriaautje ouders J Ouweneel er A de Boom 1 Nicolaas ouders J Mes en I Captijn Hendrik ouders A Vlak en E de Heus Jannigje ouders G van den Edel en J M Verd nw Leender ouders L IJroekbuijzen en J Heetmac OvEHLSDES 17 April P Ggudkade huisn van J L Putters 63 j H van der Laar 13 d B Stikker 14 w 18 tan den Oever 58 j S de Graaf 20 j D Landzaad 57 j 19 G de Beun 7 j 6 m GEHt WD 18 April A M J Janssens en A T M Voniken Jaspers en A E Baars J S Via en P C van Willigen 20 I T Berlijn en M de MoL WOERDEN van 12 tot en met 19 aprü lh i6 Geboeeu Cornelis ouders H Pels en M Wilheln is Comeiis ouders H den Buurman en Stuivenberg A na Maria ouders H Sengers en J van Spanje Aaltje oudera A van Ilolf en Vi de Ridder Dirk Johannes ouders D lïietveld en E van den Berg OvEKLEDEN M de Hcan roim 4 m W J Koteres 5 m OxDEBTEüuwD C isscf 29 j CU D kip ruim 21 j D J Busscher ruim 24 j en C de Groot 24 j Glikol wd M Kuijper 32 j en A Flendrie 32 j SCHOO fHOVEN Ingeschreven van 6 tot 13 april 1866 Gkboben Hendrik ouders G Kuijlenburg en J rieling Sara Maria ouders C Donker en D Uittenbogerd Pietemelia Maria onders T Lensen en P flink Johanna oudere A de Groot en J Bronswijk OvLBLEDE N E vau Geelen 3 w P D Ye sluis 7 w E Entjes 2 j H Duel 21 j OÜDEWATEK van 11 tot 17 april 1566 OvERLEDEX M G van üam lm T van Dijk 4 m ONDEHTBomrnR Hoefs wedr 32 j en J C Lejimond jd 29 j C van Achtho en jra 23 j en A E Killestein jd 24 j Lokaal ITenVERMAAiI op de Oostbaven te Gouda C O 1 C E R T TE GSYEX iHinn HFT ECHTE Tiroler Zillerthaler ZANG GEZELSCHAP IN NATIONAAL COSTUÜM onder Directie van den Heer VEIT KAHM op DINGSDAG 24 April I860 Aanvang 7 ure Op een HANDELSKAlïTOOB alhier wordt gevransd Een Jong Mensch Adres onder letter V bij den Uitgever dezer met eigenhandig geschreven en gefrankeerde letteren