Goudsche Courant, zondag 22 april 1866

BIJVOEGSEL hij de Goudsche Courant van Zondag 22 April 1866 Eduard Meijer 1 fflANDFAGTUREN heeft et genoegen zijnen geëerden Begunstigers te berigten de ontvangst der nieuwste modellen van VoorjaarsMantels en Mantllles TAPIS CACHEMIKE MOUSSELINE Chales en Doeken KLEEDJESSTOFfEN LAKENS BÜKSKIXGS IJANTELSTOFFEN en vele andere nieuive Zomee Artikelen Tevens kan hij door vroegtijdigen aankoop daartoe in staat gesteld tot zeer Toordeeligen prij = aanbieden een CTlim assortiment EFFEN ZWARTE ZUDE Z i h beleefdelijk aanbevelende tot eentalrijk brzoek heeft hij de eer te zijn GouD UEci Dv Dienaar April IS6b E MEUER Commissarissen vanden Straatweg en de Vaart van Gouda naar Bodegraven geven door deze ken jis aan aandeelhouders dat bet dividend over 1805 bedraagt ƒ 1 20 per aand el welke gelden door Je Heerea KassIEKS LEZWIJX en EIGEMAN te Legden zullen worden uitbetaald De Secretaris De Voorzitter G C STRACKKE J van DAM BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa NoordWaidiiixteeH overwegedde dat 00 9 Ifi en 19 April 11 rioor de na te Doemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte js gedaan dat een en denig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters een driejarige zwarte grieroel en één vijfjarige zwart bonte koe alsmede één tweejarige rood bonte os en van A van Bergen één wit kalf zijn aangetast geweest dnor de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ea einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding die ziekte met de huid te kannen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelyk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlgke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heerea Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoVund af te kondigen binnen de gemesute en te plaatsen in de Goudsche Courai Noord Waddinxveen 19 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORi KEOOK Liefhebbers van zuiver volbloed Engelsche en gekruiste Eng SCHAPEN worden in de gelegenheid gesteld tot den aankoop van een ANZISNLIJK GETAL éénjarige Ooijen Hain els Rammen alsmede OOIJEN met Gebm en BamLamme en allen van de beste Kwaliteit Brieven franco onder de lett Z Z bijden boekhandelaar STENFERT KROESEte Aknhim BURGEMEE3TER en WETHOUDERS vaj Broek overwegende dat op den 29 Maart 2 9 en 16 April 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zes en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften zes runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van K van Es drie zwart bonte kalveren en van W T Blom twee zwart bonte en één blaanw bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschenc besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is t a f inde die ter voorkoming van verd ii uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot ïc met 72 der wet van den 28 Augustus ISól staatsblad n 125 Hebben beslote 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame boeveelheid ongpbluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen ia de Goudsche Courant Broek den 16 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Eeeitwijk overwegende dat volgens de verklaring vaa den deskundige E Overbosch rijk =vcearts te Gouda door de besmettelijke veeïiekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Maarten Janmaat te Beeuwijk een zwart rund oud twee jaren een iwart griemel rund oud drie jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kannen begraven Gezien de artt 69 tot 3n met 72 der wet van den 28n Augustus 1831 staatsblad n 125 j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame boeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit besluit onmiddellijk tnedc te deelen aan heeren Gsdoputeerde Staten der Provincie iidJloUaud af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatse in de Goi ri che Courant Beeuwijk den 18 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P BI WILDE Weth C BRACK Bij den Boekhandelaar A BRINKM i op den langen Tiendeweg is te bekomen Best groot Ewaar blank MISDRUK alsmede extra zwaar glad STROOPAPIER tegen civiele prijzen Vrij van Zegel en Kegiatratie regten ingevolge het K beslali vau 6 sept 1865 no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda overwegende dat volgens de Verklaring van den Rijks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte zijn aangetasten daaraan gestorven een zwart rund oud negen jaren en een wit bout rund oud zeven jaren toebehoorende aan Jan de Vries Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven rjrderen te onteigenen en na inkerving der buid met bg oeging vau eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant Gouda den 17 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Van BERGEN IJZENDOOEN De Sei retaris DBOOGLEEVER FORTÜIJN Vrij van Zegel en RegÏBtratie regtcn ingevolge het K btslnit van den 6 Sept 1865 no Jï BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda overwegende dat volgens de verklaring van den Kijks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte is aangetast en daaraan gestorven een zwart bont rund oud zeven jaren toebehooreude san J n de Vries Overwegende dat volgens die reritiaring de onteigening van genoemd mud noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven mud te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van ene genoegzame boeveelheid onge blusehte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doeu plaatsen in de Goudsche Courant GoüDA den 18 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Van BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris DROOGLEEVER ioaïUIJN Prijs van het gedestilleerd bij G JF van de VELDE te gouda met inbegrip van Eyks en Gemeente accijns by eene hoeveelheid van minstens tien an contant Zuiver overgehaalde JENEVEE 46 io per kan 64 cents Jenever 2 ïf soort Moutwiju a 467i per kan 62t centó inl BRANDEWIJN 46 io o per kaa 67 cents Meerdere of micdere sterkte naar evenredigheid Gouda 22 April 1866 Boekdrnkkerij vaa A BIHNKMAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa NoordWaddhuvee i overwegende dat op den 16 April 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat twee en twintig runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit bbjkt t van D Peters één vieijarige iwart bonte koe één rood bont ea één zvart bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetvphus ea daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormelde runderen dringend loodzakelijk is ten einde die ter voorkoming aa verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt Ö9 tot en niet 72 der wet vau den 28n Augusti s 1851 staatsblad n 125 j Hebben besloten 1 Bovea omschreven ruaderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging vau x en genoegzame hoeveelheid ongebluschte ku k ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede td deelen aan hee n Gedeputeerde Staten der Proiiiioic ZtddUoHahd af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord jyaddinxreen den 18 April IS 66 Burgemeester en Wetttouders voornoemd De Wethouder l Secr De Burgemeester V BLOK V IN DORT KROON BURGEMELSTÈRTNVVETliOUDERS van Beeuw jk overwegende da volgens de verklaring van den deskundige L Overbosch rijksveearts te iuiaJa door de besmettelijke veeziekte is aaugCiast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwen te Beeuwijk een zwart bont bles rund oud één jaar overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten eiude het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier zieLte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 73 der wet van den 2S Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omsch eveu rur l dadelijk te onteigenen en n inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte ie doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Iieeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZniöoUiind af te kondigen binnen de Gemeeiite eu te plaatsen iu de Goudsche Courant Beenw ijk dea 20 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BR VC K Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s na üiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Eetoitrkaarten BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van Reemoijk overwegenrL lat vo ens de verklariag van den desku lige H Overbosch rijks veearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zija aangetast en daaraan gestoiveu van Leendert van Leeuwen te Reeuieijk twee zwart bonte rundereu oud elk vijf weken vau de Wed Pieter Mouris te Beeuwijk één rood bont bles rund oud vier j ireu van Maarten Janmaat te Bteuivijk één rood griemel rund oud zes jareu ééu zwart blaar rund oud vijf jareu twee zwart bont bles runderen oud elk vier jareii eeu zv arte kol rund oud ze jctren ééu vaal witkop rund oud acht jaren één zwart griemel rund oud drie jaren overwegende dat volgens die verklaring deoiiteigeuiug van geiioeoide rundere noodzakelijk is ten emde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunueii begraven Gezien de artt j J tot eu met 72 derwet van den 28 Augustus iSöl sta itsblad n l 5j Hebben besloteu 1 Büvt U omsclireveu runderen dadelijk te onteigeMcn eu nti inkerving der huid laet bijvoeging v i een genoegzame hoeveelheid ongebiustiite kalk ter behoorlijke diepte te uoeu begraven en i Dit besluit onmiddellijk mede te deelea aau heeren jedeputeerde Staten der Provincie ZuidIIuUcnd af te kondigen buinca de Gemeeiue eu te plaatsen in de Goudsche Courant Recuicijk deu 17 April 1S66 Burgemeester en W ethouders voornoemd J e 1 Secretarie De Bvrgeitieester V DE WILDE eth C BRACK BUPttiEMEESTEi en WETHOUDERS van Broi h overwegende dat op deu lüdeu April il door de na te noemen A eehouders bij den Burgemeester aangifte is gpflaau dat dne runderen afgezuml rd staande m de bij iiuune woning behooreiii staiiiug door ziekte zijn aangetast d it blijkens u idtre aangiften twee runderen op bedeu daaraan zijn gestorven Gelet np de schriftelijke verklaringenvan dea veearts E Overbosch te Goudf waaruit blijkt dat van W T Blom alhier één zwart bout kalf en van G SpruijtAz te Noci d addinxv eii één driejarigevaal bonte koe zijn aangetast geweest doorde heerschende Ijesmetteiijke veet phu3 endaaraan gestorven en dat de onteigeningvaa voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten emde die ter voorkoming vanverdere uitbreiding dier ziekte met de ihuid te kunuca begraven Gezien de ailt 69 tot en met 72 derwet vuu den 2 a Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Beer OFTjchreven lundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid roet bijvoeging van eene ouoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedep ateerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Bkoek den 18 April 1866 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Wethouder l Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DOET KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordWaddlnxvceii overwegende dat op den 1 1 en 16 April jl door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat negen en twintig runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften acht rc deren op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters één driejarige zwart bonte één zevenjarige zwarte witkop en één tweejarige vaal bonte koe ééa tweejarige zwarte witkop os ea vier wart bonte kalveren zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veei pnu3 en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend nood akelijk is teu einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 dei wet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten V Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu uü inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblurch kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputf erde Staten der Provincie Zn d lIoHand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant NoordK iddi7txveen den 17 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weihouder Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BÜRGEJïEESTEB en WETHOUDERS van Beeuwijk overwegende dat volgens de vrklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast eu daaraan gestorven va Leendert van Leeuwen te Beeuwijk ééa zwart boat bles rund oud zes jareu ééu zwart bout rund oud acht jaren van Maarten Janmaat te Beeuwijk één zwart griemel rund oud negen jaren Overwegende dat voIgeiH die verklaring de onieigening van gemelde underen noodzakelijk is ten eiude ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunuLU begraven Gelet op de artt G9 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125i Hebben besloten 1 Boven oiischreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoevcc lheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Sta en der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Beeuwijk den 19 April 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secreta is De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK Boekdrukkerij van A ERIXKMO