Goudsche Courant, donderdag 26 april 1866

1J$60 Donderdag 26 April s GOUDSCHECOURAWT Hete Courant Terschijnt des Donderdags en Zondag In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p p t Ü 25 De inzending der Advertentien kan gesehieden tot des storgens ten 11 ore Uitgave van A BRINKMAN Zan0 € Tiendev eg B n 60 De pnjs der AdvertentiËn van éeu tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nur plaatsruimte BEKENDMAKING BÜRGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda brengen naar aanleiding van eeoe ontvangen missive van den Heer Commissaris des Konings in de Frovincie Zuid Holland ter kennis van de belangbebbenden dat uit hoofde van te doene herstellingen van Maandag dsa ii tot en met Zaturdag den 28 Apiïl eerstkomende de vaart door de brug opening bij het BABAX alhier bij tnssehenpoozen zal zijn gestremd en dat de passage vaa rijtuigen en voetgangers zal zijn afgesloten terwijl de gemeenschap met de stad langs dca TUEFSINGEL zal kunnen plaats hebben GOUDA den Zl April 1866 BcKOEMEESTEB en Wethocoebs voornoemd De Burgemeester V BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris DEOOGLEEVEE FORTÜIJN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepaling van art 30 der verordening van Politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieawd of h rsteld op woensdag en zaturdag den 25steu en ZSsten april 1866 tot des voormiddags elf ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikera van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen en goten vóór acTïter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks Ie doen reinigen en verder SChOOUllOUdeuï op de nakoming waarvan door de Politie streng zal worden toegezien GOUDA den 24 April 1866 BuEGEMEESTEE en Wethoüdees Voornoemd Le Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FORTrUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN 6uttenianlr Londen 24 April Naar luid van berigten uit Ne York dd 14 dezer heeft de president Johnson zijne goedkeuring gehecht aan het plan eener leening ten behoeve van de schatkist Er z l onverwijld eene vloot naar de noordelijke wateren worden gezonden tot bescherming der visscherij op de kust van Canada Er bestaat geen vrees voor een conflict Het gerucht betreffende eene verwachte amnestie wordt tegengesproken Parijs 23 Maart Brieven uit Duitschland deelen mede dat de publieke geest te Weenen zeer opgewonden is tegen den pniisiseben eersten minister De schouwburgen dragen er veel toe bij om die stemming aan te wakkeren men vertoont er eene menigte stukjes die min of meer geestige eu min of meer bijlende jitvallen op Pruisen bevatten De coupletzangers ja zelfs i straatzangers kiezen doorgaans den heer von Bismarck tot voorwerp hunner satire Het zijn ten naasten bij dezelfde aardigheden die men in der tijd tegen Italië rigtte toen Oostenrgk met dat land overhoop lag Het feit bewijst dat ïoo het tot een oorlog tusschen de beide duitsche mogendheden mogt komen het oostenrijksehe volk met geestdrift zich aan de zgde van zijn gouvernement zou seharen Brassel 23 April De Indépendance deelt liet antwoord mede dat Pruisen gisteren avond aan Oostenrijk heeft verzoni Daarin verklaart bet dat zijne krijgstoemstingen die door de concentratie van Oostenrijks troepen geprovoceerd zijn zullen ophouden nadat Oostenrijks troepen zich verwijderd zullen hebben Pruisen zal in dezelfde mate als Oostenrijk zich ontwapenen trek voor trek 23 Aprü De Indépendanee bevat een telegram uit Ber ÜD waarin gezegd wordt dat generaal Gavone morgen naar Hamburg zal vertrekken Hij zal vervolgens via Berlijn en BruMel naar Florence terugkeeren Uit Frankfort wordt gemeld dat de koning van Pruisen laturdag het oostenrijksehe voorstel heeft aangenomen om de genomen militaire maatregelen in te trekken op 25 april Weenen 22 April in weerwil der vredelievende berigten oil rriiikfort beweren de ochtendbladen dat de staat van zaken ernsiig is Oostenrijk verlangt in zijne laatste antwoordnota aan Pruisen wederzijdsehe gelijktijdige ontwapening Graaf Bloooe onze gezant ie Muuchen is hier aangekomen Volgens een hier ontvangen telegram is Pruisen voomemeiu aan den Bond ctu voorstel te doen tot wijziging van dedait che consulaten en om die onder leiding van Pruisen testellen 23 Apri De heden ochtend in het licht verschenenda laden verzekeren ten stelligste dat door de regering militaire maatregelen zijn verordend waaromtrent de wet op dedrukpers hun niet veroorlooft nadere mededeelingen le doen Er zijn hier verontrustende berigten uit Italië ontvangen betreffende de militaire maatregelen door de regering genomen Al de heden ochtend in het licht verschenen dagbladen deelenmede dat de aartshertog Albrecht heden of morgen naar Verona vertrekt Volgens een gerucht heeft de generaal vou Benedekzich naar Bohemen begeven Men is beducht dat van de zijdevan Italië een inval in het lombardisch venetiaansche koningrijkzal worden beproefd De komst te dezer stede van graaf Blome dien de regering herwaarts heeft geroepen wordt door velenin verband gebragt met zeer belangrijke wijzigingen in het personeel der hoogste diplomatieke betrekkingen De heden ochtend in het licht verschenen Ostdeutsche Post bevat een telegram meldende dat de heer vou Bismarck een ontwijkendantwoord heeft gegeven op de jongste nota door de regeringaan het pruisisohe kabinet gezonden waarbij nordt aangedrongen op de ontwapening der beide mogendheden De alarmerende geruchten worden bevestigd De ministerieele Oesterreichische Ztg meldt als een feit dat de italiaansche troepen worden geconcentreerd Dit heeft de regeringgenooj om voor de zekerheid van den staat maatregelen tenemen zoodat men alle eventualiteiten het hoofd zal kunnenbieden In Venetië liep een gerucht dat Garibaldianen aldaarwaren binnen gedrongen Deze tijding verdient echter naderebevestiging 24 April Er heerscht hier eene bepaald oorlogzuchtigestemming De pruisische nota ven antwoord luidt werkelijk ontwijkend De oostenrijksehe armee in Italië is op voet van oorloggebragt Italiaansche vrijscharen hebben de oostenrijksehe grenzenbij Eovigo overschreden zij zijn teruggeslagen Aan beidekanten zouden 40 dooden en gewonden gevallen zijn Festh 22 April De regering is voornemens over te gaan tot de benoeming van ier secretarissen van staat voor Hongarije en wel voor de afdeelingen financiën biniienlaudsche zaken openbare middelen van communicatie en volkshuishouJkunde Berlijn 23 De kiezers uit het derde district hebben eene talrijk bezochte meeting gehouden waarop gelijke besluiten zijn genomen 3 in andere districten De ri tusule aangaande hetparlement luidde echter De bijeenroeping van het parlementdoor direcli volksverkiezingeu zamengesteld en geregtigd totuitoefening van al zyne bevoegdheden is de eerste schrede tothandhaving der onkwetsbare regten der natie Het is de pligt