Goudsche Courant, donderdag 26 april 1866

B en W stellen voor de drukwerken en leveraniieu van schrijfbehoeften enz te doea plaats hebben voor 5 jaren eu 8 maanden en wordt dat goedgekeurd Wordt overge an tot de benoeming van een lid der commissie van administratie van de bank van leening bij de derde stemming is met zeven tegen 7es stemmen op den heer Braggaar nitgebragt benoemd de heer A K Kemper Er was een blanco billet ingeleverd Tot librymeester is in plaats van den heer A K Kemper met negen stemmen benoemd de heer mr J Fortuijn Droogleever Op eene aanmerking van den heer Peeters betreffende de onkosten door de veehouders aan de veeartsen uit te betalen wordt door den B verklaard dat die rijksambtenaren betreft waarover de gemeente geeue beschikking beeft Hierna gaat d vergadering over iu eene zitting met gesloten deuren g ggj yjjjg Stand GOUDA Geboren 18 April Martina ouders A W C Cbatenier en J G Sprbijl 20 Fredtrica Wiikmina Maria ouders J Grooteaboer en V Vi Nicuw eld Johanna ouders J Anders en X de Mol Aak e ouders P Wurtz en C Wolslaa Jacoba tambcrta ouders W de Overleden 20 April J van de Kastceleo 57 j 21 J J Botterop 3 m 15 d J de Krnijf 12 j S m 23 H Vlak 1 j 5 m B A Menet 15 m ADVERTENTIEN ii het pruibisciie volk om iu spijt van liet binnenlandsche cor Ket dft beginsel in de eerste plaats te handhaven Frankfort l April in de zitting van de bondsvergadering van heden is met 14 stemmen besloten het pruisische voorstel tot hervorming van deii bond te verwijzen naar eene commissie van 9 leden Oostenrijk heeft vredelievende verklaringen gedaan 23 April De alhier verschijnende Postzeitnng deelt hedenochtend een telegram mede iii Weenen van den volgendeninhoud Er zijn gcwigtige tijdingen ontvangen uit Italië tengevolge waarvan eergisteren eene langdurige zitting is gehouden door den ministerraad De aartshertog Albrecht veldmaarschalk begeeft zich heJeu naar Verona De Xeue Frankf Zeituug bevat een telegram uit Weenenmeldende In de nabijheid van Bologna heeft eene concentratievan troepen op groote schaal plaats Garibaldi heeft Capreraverlaten De regering heeft het iombardisch venetiaansche legermobiel verklaard aan het hoofd waarvan de aartshertog Albrecht is geplaatst 6ninenland GOUDA 2Ö April Z i heeft toegekend pensioen aan W A van Toll kolonel komm het vierde regiment infanterie op verzoek Z li heeft o a benoemd bij het 4 = reg infanterietot kolonel comm v au het corps den iuit kolouel N MacLcod ua ir ouderdom van rang bij de infanterie tot kapiteinde 1 luiieiiiint J F Muller Door Z M is overg plaatst A W van Dionant 1 = = luit hij 1 JI P reg inf naar het 2 reg in garnizoen te Venlo l e tweede kamer der stateu generaal heeft gisteren harewerkzaamheden hervat De heer Jb Dam nieuw benoemd lidvoor het kiesdistrict Zutphen werd als zoodanig toegelaten De heer v Kerkwijk heeft den minister van buitenl zakengemteipcllecrd over maatiegelen genomen tot ophcffiug ofwijziging v iii htt verbod van invoer van vee uit Nederlandnaar Eu e aiid De minister verklaarde dat de regering pogingen iieeft u iiigewend om daarin verandering te brengen maar tot heden zouder vrucht Van nege het depiriemeut vau justitie is weder even alsvorige jaren herinnerd aan de bepalingen der wet van november 1 I5 iStnatsblad n 51j volgeus welke met den laatsien juuij e k z il ziju verstreken de termijn binnen welkede schuiuvorderlugen ten laste van het rijk uu over den jare1S65 op straffe van verjaring moeten zijn ingediend alsmedeom de betrokkfn ambtenaren uit te noodigen de inzendiughunner vorderingen te bespoedigen Voor de dienst in ed Indie zijn benoodigd zes onderwijzers die in het bezit zijn van eene der acten bedoeld bijart 1 van het kon besluit dd 22 febr lsB5 Zij die genegen zijn zich op den voet onder genot der voordeelen enonder de bestaande verpligtingen als onderwijzer aan s lands dienst in Xed Indie te verbinden kunnen zich tot en metden 24 mei 1SC6 bij een op zegel geschreven rekwest tothet departement van koloniën weuden Nadere bijzonderhedenmeldt de St Ct van maandag jl AVij vernemen dal op alle spoorwegen in Nederland dezomerdienst eerst den vijftienden mei zal aanvangen en dat dedaaruit voortvloeijende verandering der uren van ver rek spoedig openbaar gemaakt zal worden Naar men verneemt is in de afgeloopen week een derparijsche architecten bezig geweest opnemingen te doen omtrentde woningen der arbeidende klasse eu heeft hij tot dat eindede voornaamste plaatsen van ons land waar in den laatstentijd arbeiderswcniijgen gebouwd zijn bezocht Gemengde Berigteo In Ierland worden vele guaiigeii feni ms weder losgelaten Te Berlijn zijn 10 liuö photographische portretten besteld van prins Karel van HohtnzoUern voor de Rumenicrs In Italië vooral in het To kaansche worden vele petroleum bronnen ontdekt die Etigelschen gaan exploiteren De onderkoning van Eg vpte vil door aankoop der aandeden in het Suez kanaal zich daarvan meester maken Prins Napoleon gaat op reis naar het oosten De schah van Pcrzie komt te Astrakan de russiiche vloot in oogenscboun nemen Prim wil nog eens een oproer beproeven in het ahijd onrustige Spanje Om het uitbreken der cholera te Rotterdam zrl de haagsthe kermis in den steek blij n Van 8 14 april zijn aangetast in ZuidboUani 1365 in Xoordholland 48 in Utrecht 234 totaal 1647 mederen De porte protesteert tegen den prins van Hohenzollern an 7 14 april zijn aangetast in Engeland en Schotland 25S2 runderen ie rapporten ontbraken van 43 inspectears Bij het eng parlement waren binnen 12 dagen ingekomen 610 petitien met 440 941 onderteekeuingen ter ondersteuning van de reformhiU De brood en meelfabriek te sGravenhagd heef in 1865 afgeleverd uagenoee 6 inillioen onde ponden De oorlog op Xienw Zeeland is geheel geëindigd De liberalen en clericslen zijn te Gent op eene vlaamsche meeting handgemeen geworden Het amfrikaansche Lger dat in het begin van jannarij nog meer dan 120 000 man bedroeg zal op 1 mei no geen 50 000 man tellen Oostenrijk zal 112 milhoen muutbillet ten uitgeven Te Panama is eene revolutie uitgebarsten doch terstond neder ingedrukt Jlen vernacht dat Jefferson Davis deelen zal in de amnestie Te lopik en te Soest is de veepest andermaal uitgebroken Te Deventer beginnen de jonge lieden ijverig soldaatje te spelen Voor den redder van s keizers leven is te Petersburg binnen weinige uren reeds voor 3 H1 000 zilv roebels ingeschreven De goudmijnen op Meuvv Zeeland hebben in febrnarq jl meer dan 100 000 oneen op geleverd Op het stoomschip Engeland dat van Liverpool te Halifas is oauiekomcu areu GO personen overleden en nog 160 lijdende aan de cholera De kermis te Groningen is geschorst Ingezonden Wacht u voor mishandeling van dieren Gepasseerden maandag werden eenige runderen door de gemeente E gedreven waaronder eene door vermoeijenis uitgeput onmogelijk verder gaan konUt echter werd zij eerst door stokslagen later door messteken tot voortgaan gedwongen Landbouwers en veehouders ziet toch toe aan wien e uw vee toevertrouivt gij zoudt immers niet zoo handelen F B Vergadering van den Gemeenteraad Zaïurdag 21 Aprd Tegeunoordig de hh mr A A vso Hergea IJzeodoorn voorzittfr en al de overigi leden behalve de heer Reutinger De notulen worden gelezen en goedgekeurd Ingekomen eene dispo sitie van gedeputeerde staten houdende goedkeuring eener wijziging der begrootuig au het loupeDdp jaar kennisgeving id van dezelve boudeüde goidkeunug au het besluit ter verhoring van het socicteits gebouw en afstand vau grond aau de stearine kaarsenfabriek beide voor kennisgeving voorts eene missive van B en W ten geleide van het verslag over den toestand der gemeente iu 1865 zal gedrukt ivorden en rondgedeeld Eene missive van de ontslagen geneeskundige commissie houdende rekening eu vfcruntwoo diging die door B eu W is nagezieu en in orde bevonden en uu dadelijk in behandeling gebragt wordt goedgekeurd me dankzegging aau de reudauteu zijn ingekomen eenige rekeningen van weldadige insteilingen die gesteld orden iu handen van de hh Prince Braggaar en Luyteo Eiudehjk de rekeuing vau de kosteu der dienstdoende schutterij gesteld in haudcn vau de hh Keinv van Straaten en Pceters Ziju iugekuiueii twee adressen van Venies pachter van het veer aan de Goudïche sluis en van P de JonEr houdeude verzoek om vermindering vau pacht uithoofde der schade door hen geledea bij bet geringer vertier veroorzaakt door de beerscheude veetypbus in handen gesteld van lï eu V ter fiue enz Een adrts vau de hulpouderwijzira aan de openbare school verzoekende eene gratiticatie voor huime betrekkelijk meerdere werkzaamheden pan de talrijk bezochte avondschool zal gesteld worden in handen van de plaatselijke schoolcommissie Eeu adres vau A Korevaav verzoekende veertig vierkante ellen grond achter zijne vvotiing tegen billijken pnjs te mogen overnemen gesteld in handen der commissie van fabricage Een adres van P Rost houdende verzoek tot wijziging van het politiereglement betreffende het houden van bijen in handen gesteld van de commissie tot d verordeningen Nu is aan de orde Etn adres van Mej A V VijtbolF hordende verzoek om ontslag als hulpouderwijzeres aan de openbare school voor jonge jufvrouHen dit ontslag wordt eervol verleeud Een voorstel tot regeling vau het toezigt op de invordering der plaatselijke belastingen B eu W stellen voor aan den ommies J M van Aalst te verleenen eervol ontslag en hem te benoemen tot commissaris der Stoombooten tegen ƒ 365 lu het jaar en zal he c q ontbrekende aangevuld worden uit stads kas aan E I ageruey tt verïeenen eervol ont lag als in rijks dienst overgaande aan Kruisheer vau Gent v d Zwalm en Hooiraeijer elk een wachtgeld van ZO per maand gedurende dit jaar en de vijf overigen in dienst ts houden De beer Reuiy vraagt mlichtiug belrefieode de opbreugst van het stoombootenveer De B verklaart dat die ongeveer 300 bedraagt doch voor verhooging vatbaar is De heer Buchner acht het bdiijk dat Kruisheer die hooger bezoldiging geniet ook hooger wachtgeld outvauge De heer Droogleever vraagt of vijf commiezen niet te veel zijn en of die vijf bij kenze of bij oitloting aanblijven De B verklaart dat gekozen zijn om te blijven wegens geschiktheid en ijver de commiezen Sluiter Zuidveld en Welter en dat bij het lot aanblijven van der Want en Knaap De hh Kist en Peeters achten een wachtgeld van twee derde billijk overeenkomstig deze voorstellen wordt eenparig besloten alleen aan Kruisheer zal ƒ 23 s maands toegekend worden Een voorstel tot af en overschrijviog van ƒ 154 voor een in 1665 onteigend ziek rund en door het rijk vergoed ingevolge aanschrijving van gedeputeerde staten wordt goedgekeurd Naar aauleiding hiervan stellen B en W voor om aan de begrooting voor dit jaar toe te voegen eene som van ƒ 1000 in ontvang en uitgaaf voc bet7elfde doel eenparig goedgekeurd Daarna geven B en W kennis dat zij hebben nagezien en in orde bevonden de kas van den gemetnte ontvauger en daarin voorhanden was ƒ 29 628 225 Vervolgens deelt de B mede de demarches bij het gouvernement betreffende het veranderen van den tijd der kermis te Delft Tevens wordt medegedeeld dat de verbouwing der brug op de Gouwe is aangenomen door A Oudijk alhier voor ƒ 11S9 en dat de keisteenen en waalmoppen ïiiet ziju gegund en daarvan berbesteding zal plaats hebben G VEEMIJ van Sluipwijk W van W KoBVEE S en fjg M E NIEKERK W= i van F Kok Kz Gouda 25 April 1866 S @ SEOiifSGiSEssaSJsS a SBSsË ® V Getrouwd IS D HOOGENBOOM ea A N COLLEWIJN GocDA 25 April 1866 D STEARINE KAARSEN PABRIEK te Schiedam vriagt MEISJES die met de werkzaamheden bekend zijn Adres in persoon aan de fabriek C Ö KË S7 De DIRECTIE der GASFVBBIEK alhier geeft kennis dat van af heden de prijs der COKES gesteld is op 42 cent per mud Vrij van Zegel en Eegistratie regten inge o gc liet K besluit van 6 sept IStjS no 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gmda overwegende dat volgens de verklaring van den Rijks Veearts E Oier bosch alhier door de besmettelijke V eeziekte is aangetast eu daaraan gestorven een zwart bont kalf oud vijf weken en een zwart bont nuchter kalf loebehoorende aan Jan de Vries Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening vo n genoemd runderen noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven runderen te onteigenen en na inkerving der huid iret bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorhjke diepte te doen begraven en dit b ïsluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant GoüDA den 20 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Van BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris DBOOGLEEVER FORTUIJN Binnen kon zal eene Verloting plaats hebben van drie Schilderij en dezelve zijn ter bezigtigiug gesteld bij den Boekhandelaar A BKINKMAM te Gouda alwaar de Loten a 50 Centen I mede verkrijgbaar zijn heeft ook voorhanden Best groot zwaar blank MISDRUK alsmede extra zwaar glad STROOPAPIER tegen civiele prijzen IEMAND gedurende vele jaren werkzn i geweest als Bediende in een Hotel bekwaam in voorsnijden en tafeldieuen beveelt zich beleefdelijk aan tot het alhier verrigten van dergelijke werkzaamheden ook is hij genegen bij verschillende Personen als HuiskneCht Oppasser of Tafeldiener te fungeren Adres franco bij den uitgever dezer Courant BURGE MEESTER en WETHOUDERS van Beeuf ijh overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbobch rijksveearts te Gouda door de l esmettelijke veeziekte zijn aangetast en d iaraan crestorven v n Leendert van Le uwen te Recvwijk een zwart bont rund oud drie jaren van de Wed Bastiaau Stigler te Meeui ijlt éc n zwart bont rund o ul zes weken van laarten Janmaat te Heetnrijh eén zwart blaar rund oud negen j iren zwart bont rund oud twee jaren ei n blaauw griemel rund oud een jaar overivegende dat volgens die verklaring deo ifeigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming v n verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en raet 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven orasclireven runderen dadelijk te onteigenen en ra inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te dee en aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZtddMoUand af te kondigen l innen de Gemeente en te plaatsen ia de Goudsche Courant Reeuwijk den 23 April 866 Burgemeester en Wethondfo oornoemd De 1 Secretaris De Burgciiieeder P DE WILDE weth C BRACK Commissarissen van den Straaticeg en de Vaarl van Gouda naar Budegrwcen geven door deze kennis aan aandeelhouders dat het dividend over 1S6Ö bedraagt ƒ 1 20 per aandeel welke gelden door de Heeren Kassiess LEZWIJX en EIGEMAN te Leijden znllen worden uitbetaald De Secretaris De A oorzitier G C STRACKKE J v x DAil MAATSCHAPPIJ vas VERZEKERING De Phoenix gevestigd te Aui terdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1S15 n i enz MAAiscn VPPELTJK Kapitaal ƒ 1 300 000 geheel gcpla it t Ver ckert op billijke raife preiaie ii tegen brandschaden Aïent voor Gouda en omstreken W K R O M H O U T kassier der Beleenbank van Gouda OUD CARTAGENA S Berffplanten Olie Zij die giarne m het be it van hun hoofdhaar dat voorname sieraad v tn tien mensch willen komen of blijven worden daartoe het mitldel aan de hand gegeven Een opmerkzaam natuur on ler oe ker ontilekte dit in zekere plant die op de bergen van OudCarthagena w ist Nadat hij iloor toevallige omstandigheden er toe gebr igt was zijne aandacht op dit voortbrenï el der natuur te vpstigt n leerdr hij er Ue ware strt kkinz van keaneii en bereidde uit tlit u ire ge lipiik des Hemels fw tnt zoo mag men het met regt noemen i at hij met eenige andere preparaten volnia ik e het genoemde heilz am middel De ondervinding bewees er de kracht van Het gebruik er van is eenvoudig men wrijft het b j v ij e van poin tde in het haar waardoor weidra het ha iraitvailen ophoudt het ha r versterkt wordt en men zich bij blijvend gi bruik raas verheugen in een schoonen Iniarbol terwijl het bijna ile e fde kosten ei chi als pomade of andere haarolie Hetzelve is a CO Cis per Hechje verkrijgbaar aan het Hoofd Dcpot te Delft bij A BREETVEI f Az Delft Markt nevens de Waag Eu verder uitsluitend en alleen inonderstaande Depots Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNARP Oostpoort C WILHELMUS te Jrotrden A PRINS Zexenhvizen W BARES Gorinckem A D LIVEU Dordrecht A J V D BERKHOF h trecU Eu mee bekende depots in ons Rijk