Goudsche Courant, zondag 29 april 1866

jjglft 26 April Van al het aangevoerde ter graanmarkt konden alleen puike tarwsoorten vorige prijzen opbrengen het overige ging tot iets mindere prijzen traag van de band Tarwe ƒ 7 80 8 9 Goede Zeeuwsche ƒ 10 Eogge ƒ 5 80 a ƒ 6 40 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte haver ƒ 4 a ƒ 5 50 Lange do ƒ 2 80 a ƒ 3 60 Duiveb ƒ 8 a ƒ 9 Paardeboonen ƒ 7 a ƒ 8 Br boonen 12 a ƒ 14 Gr erwten ƒ 10 a ƒ 13 Aan stads waag gewogen van 19 26 april 452 8 en 209 16 boter te zamen 111 0 ned S Boter ƒ 47 a ƒ 5S het vierde ƒ 1 17 a ƒ 1 45 per u B Ter markt 360 mnd aardappelen ƒ 2 40 a ƒ 3 IiOnden 23 April Granen Eng en vr tarwe vast op vorige prijzen gerst goed gevraagd haver stil Aanvoer van 16 21 april 2211 qr inl en 9845 qr vr tarwe 856 qr inl en 17056 qr vr gerst en 310 qr ial en 86457 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 4280 runderen 85 kalveren 20450 schapen en 540 varkens Voorbeste runderen werd 5 voor do kalveren 6 2 voor do schapen 5 6 en voor do varkens 4 10 per steen betaald 24 April Boter Friesohe 114 Kampen en Zwolle 102 a 10 Bosch 86 a 96 Groningen 84 a 92 Emden en Leer 94 a lOP Holstein en Kiel 112 a 122 Tersev 98 a 112 Moriaix 84 a 86 Kaas Edam 64 a 68 Gouda 62 a 68 Derby 68 a 72 Kanter 29 a 30 Amerik 70 a 80 25 April Granen Inl en vr tarwe grif verkocht totvorige prijzen gerst flaauw en haver lusteloos Aanvoer van 21 24 april 1610 qr inl en 5750 qr vr tarwe 520 qr inl en 4380 qr vr gerst en 910 qr inl en 31570 qr vr haver 26 Middelburg 26 April Tarwe gerst en pnudeb bq matigen aanvoer prijshoudend witte boonen minder aangebodea en 25 c booger Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 28 April Nicolaas ooders C Doagelmasa en J C da Kruijtf 25 Adriana ouders C Wierer en A Halst Maria CatharÏDB ouders J Sas en C vaa der Klein Hoibertje ouders H Baaschoteu ea J Zorg 26 fiartha ouders H Straver en J Viok OVEELEnEN 23 April J Zeverboom 4 ra 24 j Voordonw 3 j A van der Riog 7 w 25 T van Eek faui vr vaa G Breedijk 66 j J van der Wolf 5 m C M Hildebrand wed 6 vaa Staveren 86 j 27 1 Boot 20 d GEHUwn 25 April H M van Gemert en J Spraijt G Boshof eu J Kozelaar G Vermij en M £ iekerk D Hoogealioom en A N Collewiju WOERDEN van 19 tot en met 27 april 1S66 Geboben Geertje ouders C Roseboom eu J A Booseboom Gerrit ouders C de Graaf en G Spek Otebleoen M G de Winters 59 j ecbtgeuoote van A van den Tempel J J Arnold byna 2 m ONDEBTKou n A de Lange ruim 30 j met M M Sthal ruim 80 j OUDEWATER van 18 tot 24 april 1866 Bevalien G de Vast geb van Buurt d A Witte geb Baars d H van Vreumiugen geb Vermeulen d OvEELEDEN E Nijeuhuis 3 w J Verdouw ruim 3 m M de Groot 12 j 11 m In liplomstieke kringen acht men het wanraeliijnlijt dat Italic bezwaren zal maken over Oostenrijks krijgstoerustingen BerlilH 20 April Dt Provincial Correspontlenz melilt dat Pruisen met alle kracht de bondshervormiug zal trachten te doen psJukken Volgens de ïoorloopige kei teekeneu mag men opmaken dat de pruisische regeriug eene zoodanige inrigtiiig van den bond poogt te verkrijgen dat daardoor eene krachtige nationale ontwikkeling van Duitschland zal Ontstaan 1 de soede betrekkingen onderling worden verzekerd Die hervorming zal o a betrekking hebben op de weerbaarheid de vloot de gemeenscliappelijke behandeling der bondsaangelegenheden vertegenwoordiging van bondswege duitsehen handel onderling verkeer het tol spoorweg telegraaf en post e en gemeenschappelijke consulaire veitegeuwoordiging bescherming van duitsche onderdanen in den vreemde 26 April Eeuige der aanzienlijkste inwoners van BresInu hebben aan den minister van oorlog eene som van ÖOOOth gezonden met verzoek deze gelden als premie te schenkenaan militairen die stukken geschut of vaandels aan dea vyand zullen ontnomen hebben De militaire adminis ratie maakt ingevolge een lang voorde geruchten van oorlog uitgevaardigd bevel des konings gedagieekend 15 febr toebereidselen voor de oefeningen der landweer welke dit jaar moeten plaats hebbeu Binnen 4 a 6 wekenzullen omstreeks 40 000 man landweer bijeengetrokken wordentot het houden van oefeningen in den wapenhandel De Borsen Zeitung zegt dat in de heden overhandigdeoostenrijksche nota wordt uiteengezet dat Oostenrijk niet onmiddellijk begonnen is mei het intrekken der militaire maatregelen met bet oog op de jongste italiaansche vernikkelingen De In de heden gehouden zitting van den bondsdag zijn totieden der commissie voor de bondshervorming benoemd deafgevaardigden van Oostenrijk Pruisen Beijereu Saksen Hannover Wurtemberg Baden Hessen en de Saksische huizen enals plaatsvervangers die vau Iveurhessen en Mecklenburg Florence 5 April De Opinione deelt mede dat de oo lell lJksche regering bevel heeft gegeven om hare land en zeetroepen in enefie tegen 1 mei op voet van oorlog te brengen De ontslagen militairen worden weder onder de wapens geroepen ter ijl de uoodige maatregelen zijn genomen tot het verblijf eener buitengewone massa troepen in Kovigo Diezelfde beriglen Mndt men ook in de Xaziune waarbij dat blad doet opmerken dat Oostenrijk thrris toch geen belang heeft bij een aanval op Italië als ook dat de venetiaansche contingenten met bestemd ijn om op het italiaansche grondgebied te vechten zoodat de genoemde maatregel vermoedelijk ten doel heeft eene inbreuk te maken op tie overeenkomst met Pruisen tot ontwapening i iarom meent de Xazione dan ook dat Pruisen veeleer dan Italië spoedig deze wapening van Oostenrijk in overweging behoort te nemen Petersburg 5 pril De naam van den persoon die den aanslag op het leven des keizers heeft gepleegd is ontdekt Hij heet Dimitri Karakasow is van het gouvernement Saratow en de zoon van een kleinen grondbezitter Hij bezocht de hoogeschool van Moscou hy is melancholisch heeft vroeger zich zei ven om het leven willen brengen en zegt dat hij socialistische raeeningen koestert ötnnenlanö ÜOUDA 2S April Met 1 mei a s vermindert de gemeente belasting op het ongebuiid taiwebrood met nagenoeg één cent per ned pond Op het gebuilde tarwebrood bedraagt de vermindering ƒ 1 29 per lUU ned ponden Het roggebrood wordt geheel vrij van oelasiiug Die belasting drukt thans den prijs van dat brood genoegzaam met één halve cent Wij bopen dat een en ander door heeren bakkers in aanmerking zal genomen worden en zij de prijzen van hnn brood in evenredigheid van de vermindering of vrijstelling der belasting zullen brengen Donderdag namiddag viel al spelende in het water der turfmarkt alhier een kind omstreeks zes jaren oud en dreef naar bet midden der gracht alwaar het vermoedelijk zonde zijn verdronken zoo niet de heer J v d Linden Gz oliefabrie kant wonende aldaar zich geheel gekleed te water begeven en het geluk had andermaal een menschenleven te redden gelijk hij reeds in 1847 voor dergelijk feit met zilver werd bekroond Bg de tweede kamer is woensda f de ojtenèare discassieover de cultuurwet bepaald op a iust diugsdag feu 11 ure De minister van binnenlandsche zaken heeft b j missive van den 16deu dezer n 244 aan geilep staten der versekillende provinciën te kennen gegeven dal door de algemeeue rekenkamer op grond van art 1502 van het bttrg wdtboét de verevening ten laste van het rijk is geweigerd der kosten van zegel en registratie der acten ran verkoop van vleesch en hulden afkomstig van onteigende runderen waaromtrent niet bedongen was dat die kosten ten laste van de koopers zonden komen Op de voord ragt van curatoren van het gymnasium teUtrecht om ter vervanging van D Schroder een derdenprseceptor aan te stellen op een tractement van ƒ 1400 zijngeplaatst de hh G A Hulsebos te Utrecht en C Dijkshoornte Gouda In no XVII zijner parlementaire Stndieën en schetsengeeft de heer Groen van Prinsterer antwoord en wel een bevestigend antnoord op de vraag of hij zich tegen junij a s voor het lidmaatschap der tn eede kamer verkiesbaar stelt Metzijn laatste aftreden als lid der kamer zegt hij heeft hij nooitbedoeld rust te zoeken Hij sloeg integendeel destijds den wegin van meer doeltreffenden strijd en hetgeen sommigen toenvoor eene aanstaande retraite gehouden hebben is het sein toteen aanstaanden veldtogt geweest Naar aanlei üng vaa eene uitnoodiging van den ministervan binnenl zp ken zullen binnen weinige dagen al de geneeskundige raden des lands buitengewoor bijeenkomen ten eindeover de maatregelen te beraadslagen en overeen te komen diethans met het oog op het uitbreken der cholera in ons landbehooren genomen te worden hetzij geheel ter voorkoming hetzij ter bestrijding der reeds binnengedrongene ziekte Men scb ijft uit het Westland Van den stand van onderscheidene gewassen kan niet anders gezegd worden dan datdie voortreffelijk is Vooral het wintergraan en de aardappelen staan buitengewoon schoon Moordrecht 27 April Heden heeft alhier plaats gehad de verkiezing van twee leden van het bestuur van den Zuidplas Polder Tot dijkgraaf is herkozen de weled geb heer W K van Gennep te s Graveul age en tot heemraad de heer P Keijzer Pz te Zevenhuizen eerstgenoemde met 2597 en laatstgenoemde met 2925 van de 3210 uitgebragle stemmen De overige stemmen waren verdeeld op verschillende personen AlXimerstOl 27 April Van vrijdag 20 april tot en met heden werden ter afslag verkocht 209 zalmen waarvan de gemiddelde prijs is geweest ƒ 1 00 per s 19S0 elften waarvan de prijs in het begin der week was ƒ 0 50 thans ƒ 0 60 per stuk bij partij Gemengde Beiigteii De opstand in loldavïe tegen de vereeaigiog met Vallach je is slechts door bloed g gencld onderdrukt Bij den deensehen rijksdag is de gewijzigde grondwet weder ingediend De engelsehe oppositie deelt de httid voor dat de beer geschoten is De hoogeschool te fisa is heropend op verzoek der studenten De croatische knddag 13 too onbepaalden tijd verdaagd Aan de oost en rij ksch italiaansche grenzen worden weder passen gevraagd Het new yorksche dagblad de Tribane wordt door eene machine gezet waarbij een persoon bet werk doet van acht zetters In de stad Mexico heeft een feiltu brand gewoed waarvan de schade wordt begroot op 750 duizend galden De russische financiën staan tegenwoordig zeer ongnnstig De turksche regering die in zes maanden noch ambtenaren noch militairen betaalde heeft te Luik 30 00u eufield gewereii bt steld Te Hobenkirchen nabij Georgenthal zijn meer dan 100 woningen en schuren verbrand De veefyphus is uitgebroken onder de gemeente Utrecht In Italië wil men SpCt heffen van elk inkomen boven de 350 fr In China hebben de keizerlijken 50 000 opstandeliugen totaal verslagen De kermis te Dordrecht is voorloopig geschorst Sedert 8 dagen bespeurt men te Rumpt niets meer van de veeziekte Het plan ter opngting eener meel en broodfabriek te Middelbnrg zal v aarsthijnlijk tot uitvoering komen De kassier van de bijbank te Poitiers heeft bij zgn vertrek naar NewYork 400 000 fr abnsivelijk medegenomen en is aldaar gearresteerd De vuurtorens te Hèvre nabij Havre de Grace worden door electriciteit verlicht De groote schouwburg te Boston wordt verlicht door magnesiumdraad die in eene ruime lamp verbrandt en vooruitgeschoven Wordt door een eenvoudig uurwerk Marktberigten Gouda 26 April Tarwe Poolsche p last ƒ 290 Zeeuws per mud ƒ 9 a ƒ 10 00 Kogge lul 6 a ƒ 6 50 buitenl ƒ 6 50 a 7 00 Gerst 4 50 a 6 00 Haver ƒ 3 a ƒ 4 00 Erwten 8 50 a ƒ 10 Bruine booneo f U k 14 Paardeb ƒ 7 50 a 7 75 DuiveboLUeu 8 50 a ƒ 9 Hennipz ƒ 8 Boekw Fr per 2100 ned ƒ 165 Nopfdb ƒ 186 a ƒ 190 De handel in schapen lusteloos Magere varkens en biggen waren veel aangevoerd en werden tot hooge prijzen vtag verkot t Kaas aangevoerd 12 partijen ƒ 26 a ƒ 28 Boter 1 a ƒ 2ö per ned pond 2lboertentien Heden overleed te Hellevoetsluis onze waarde Broeder en BehuwdbroederCATH 4EIXUS LAMBEETUS van DOXGEN BOLDING TelegraBst aldaar in den ouderdom van ruim 37 jaar Uit aller naam J E vAv DONGEN BOLDING GoDDA 27 April 1S66 De ondergeteekenden hebben de eer hiermede hunnen hartelijken dank te betuigen aan allen van wien zij ter gelegenheid hunner echtvereeniging bewijzen mogten ontvangen van belangstelling en vriendschap GoüDA 6 VEEMIJ 28 April 1866 M E VERMIJ XiEKEBK VEIJ VAN ZEGEL De op 18 April aangekondigde TENTOONSTELLING DEB Weldadigheids Loterij voor de Israëlitische gemeente van Delft zal dewijl de zaal in die maand bezet is plaats hebben DINGSDAG 8 MEI e k en volgende dagen en daarna onmiddellijk de TREKKING der DUIZEND PRIJZEN Groot was het getal van Gouda s inwoners dat blijken gaf van verdraagzamen godsdienstzin en edele weldadigheid door het bestemmen an keurïge prijZOn Daarvoor wordt den hartelijksten dank betuigd en de commissie twijfelt dan ook niet dat men het werk van liefde zal willen voltooijen door Loten te nemen die nog verkrijgbaar zijn bij de Heeren A WINKEL groote Markt en N van BüUREN Turfmarkt te Gouda De Israëlitische Kerk Commissie L WINKEL President J L COHEN Secretaris Delft 28 April 1866 Sociëteit Ons Genoegen hatinëTsoirée TE GEVEJf DOOK HET LCBTE Tyroler Zülerthaler ZANG GEZELSCHAP IN NATIONAAL COSTUUM onder Directie van den Heer VEIT RAHM Op Zondag 29 April 1866 Aanvang der Matinee ten Half Een ure der Soiree ten Acht ure BURGEMEESTEK en WETHOUDERS van Beeuwijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daar lan gestorven van Leendert van Leeuwen te Meeuwijk één zwart bont rund oud drie jaren één zwart bont bles rund oud een jaar van de Wed Pieter Mouris te Reeuioijk één rood bont rund oud vier weken van Johannes Vergeer te Seeuwijk één zwart bont rund oud vier jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad no 125 Hebben besloten l Boven omschreven runderea dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede Ie deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente ei te plaatsen in de Goudsche Courant Beeuwijk den 26 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK LAG JONKER hebben heden voor de wal een groote partij FACHINGER SELZER en SCHWALBACHER WATER heeie en halve kruiken directe aanvoer mede verkrijgbaar bij Mej de Wed A C SCHOUTEN op tie markt alhier Gouda 27 April 1866 260 Staats Lotery De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG den 7 MEI e k BURGEMEESTER es WETHOUDERS van Laiige Buige Jf eide overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosoh rijks veearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Overwegende dat volgens die verklaring deonteigeningvan genoemde rnnderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus 5l Staatsblad n 125 Hebben besloten I Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der hnid roet bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen iu de Goudsche Courant Latige Baige Weide den 27 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoensd De 1 Secretaris De Burgemeester D VAN INGEN G A MULLER