Goudsche Courant, zondag 29 april 1866

1S66 GOUDSCHECOUE Donderdag 3 Mel Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De pry 8 per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Uitgave van A BBTNKMAN Lange Tiendetoeg D u 60 i De prijs der Advertentien van één tot zes I regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor j eiken regel daarboven xO Cent Buitengewone letters trorden berekend naar j plaatsruimte AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOÜDBES van Gouda doen te weten dat bij Kouinklyk besluit van den 25n April 1866 n 87 is goedgekeurd dat met een 1 Mei 1866 tot den 30 April 1867 ten behoeve der Gemeente Gouda worde geheven eene Belasting op het Gemaal voo zooveel de tarwe en spelt betreft tot het bedrag in het Kaadsbesluit van den Sll kaart uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van dezelfde dagteekening zijnde de inhoud van beide stukken als volgt De Baad der Gemeente GOUDA besluit Na aanwijzing bij de Wet krachtens de Wet van den 7den Julij 1865 Staatsblad n 79 wordt te beginnen met den Isten Mei 1866 ten behoeve der Gemeente geheven eene belasting op het Gemaal voor zoo veel betreft a de Tarwe of Tarn e met Spelt of ander Graan vermengd van twee gulden b Spelt of Spelt met ander Graan dan tarwe vermengd vaneene gulden tien cents Een en ander gerekend over honderd ponden Meerdere of mindere hoeveelheid wordt naar evenredigheid iu de belasting berekend Van deze Belasting zijn vrijgesteld a Tarwe of Spelt geheel gemouten zijnde ten dienste der branderijen brouwerijen en azijnmakerijen b Tarwe of Spelt ten dienste van gezegde fabrieken mits de Tarwe ten miuste voor een derde en de Spelt ten minste voor een tiende gedeelte met mout zij vermengd ten ware de aard der fabricatie eene andere alsdan door Burgemeester en Wethouders voor te schrijven vermenging noodwendig mogt vereischen c Het ten dienste van evengenoemde fabrieken van elders in Ie voeren Meel mits het met de hierboven aangegevene hoeveelheid mout onder toezigt van de Ambtenaren bij den invoer worde vermengd Alsmede zal op het van elders ingevoerd Meel en Gebak eene belasting geheven worden ten bedrage als volgt Van ongebuild Tarwemeel twee gulden g ongebuild Speltemeel eene gulden tien cents gebuild Tarwemeel twee gulden acht en vijftig cents gebuild Speltemeel eene gulden twee en veertig cents ongebuild Tarwebrood eene gulden drie en veertig cents ongebuild Speltebrood acht en zeventig cents gebuild Tarwebrood eene gulden vier en tachtig cents gebuild Speltebrood eene gulden twee cents Beschuit twee gulden acht en vijftig cents Koek van Tarwe en Kleingoed eene gulden vier cents Een en ander gerekend over honderd Ponden meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid Meel van Tarwe vermengd met meel van ander graan en het daarvan afkomstig brood wordt wat de belasting betreft met Tarwemeel of Tarwebrood gelijk gesteld Van meel van Spelt vermengd met ander dm Tarwemeel en het brood daarvan afkomstig is dezelfde belasting als van Speltemeel en van Speltebrood verschuldigd De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invordering van heden Gedaan te Gouda ter openbare Eaadsvergadering van den2dea Febraarij Sisten Maart S fifcretaris Be Burgemeester DEOOGLEEVEtó iwHTUUW v BEEGEN IJZENDOOKN öuttenlanïï Londen 8 April Na redevoeringen van de hh Cranbourne Disrïëü en Gladstone heeft het hnis der gemeenten gisteren de tweede lezing van het wetsontwerp op de parlemen taire hervorming goedgekeurd met 318 tegen S 13 stemmen dus met eene meerderheid voor de regering van 5 stemmen Er heerschte groote geestdrift In ht hoogerhuis is tot den ministervan binnenlandschezaken de vraag geiigt of de regering berigt had ontvangen dat de nederKndsche provinciën Friesland en Groningen geheelwaren bevrijd gebleven van de runderpest en zoo ja of het danin het plan van den minister lag de noodige stappen te doentot wijziging van het bestaande verbod op den vee invoer uitNederland bepaaldelijk voor zoo ver die provinciën betreft Hierop heeft de minister geantwoord dat bij de privy council zoodauige berigten waren ingekomen doch dat er eerst nogeenige verdere inlichtingen moesten worden ingewonnen eerde regering tot eenige opheffing van de tegenwoordige bepalingen kon overgaan Van regeringswege zijn maatregelen voorgeschreven tegenhet inslepen der cholera in onze zeeplaatsen en het verleenenvan geneeskundigen bijstand aan hen die evenwel door dieziekte mogten worden aangetas 30 April De Times me jt dat het ministerie beslotenheeft zijn ontslag niet iu te dienen De heer Gladstone zalheden avond aankondigen dat de regering maandag het wetsontwerp betreffende de indeeling der kiesdistricten zal indienen De kanselier der schatkist heeft in het lagerhuis verklaard dat de regering iu het votum betreffende de reformbill geene reden ziet om hare pogingen tot het doen aannemender bill te staken Aanstaanden maandag zal de regering eene bill indienen tot wijziging der kiesdistricten Parijs 29 April De Constitutionnel zegt dat het gevaar voor een oorlog tusschen Pruisen en Oostenrijk afgeweerd zijnde Oostenrijk zijne wapeningen in het venetiaansche niet moest voortzetten daar het niet waarschijnlijk is dat Italië alleen Oostenrijk zal aanvallen Ons publiek is nog altijd onderden indruk der verrassing opgewekt door het bekend worden van feiten die niet langerdoen twijfelen aan den gespannen staat van zaken tusschen Oostenrijk en Italië Het tooneel is wel zeer plotseling veranderd Vóór weinige dagen sprak men van den oorlog tusschen debeide duitsche groote mogendheden terwijl er nu geen sprakemeer is van Pruisen maar tusschen Oostenrijk en Italië slagschijnt te zullen worden geleverd Deze wending van den staatvan zaken is zóó snel in haar werk gegaan en zóó weinig gemotiveerd dat het publiek niet meer weet at het er van denken moet Er zijn hier niet weinig lieden die gelooven datmen aan niets anders te denken hebbe dan aan eene politiekekomedie door Oostenrijk gespeeld om zich uit de verlegenheidte helpen tegenover Pruisen en de ontwapening te ontduiken waaraan zij zonder het nu opgeworpen voorwendsel zich metlanger zou kunnen onttrekken Brussel 3 o April Ter beurze werd het berigt verspreid dat de generaal Lamarmora met Garibaldi is vertrokken naar Viadana gelegen in de nabijheid van Cremona AVeenen 29 April De staat van zaken is ten gevolge van berigten uit Italië en Berlijn bepaald oorlogszuchtig Het italiaansche leger is op den voet van oorlog gebragt De Presse zegt vernomen te hebben dat eene overeenstemming tot stand is gekomen tusschen de italiaansche regering en de partij van handelen in Italië volgens welke tot een oorlogszuchtig optreden tegen Oostenrijk is besloten Hetzelfde blad bevat een telegram waarin gemeld wordt dat de franscbe regering eene gelijkluidende depêche naar Berlijn W eenen en Florence heeft gezonden waarin zij verklaart eene strikte onzijdigheid te zullen in acht nemen Den 26 dezer zijn twee depêches van de regering naar Berlijn gezonden In de eerste verkla ut het neener kibinet Ji jtpH de krijgstoerustingen in Bohemen in te trekken mits de pruisisctie regc g krügstoerustingen van Oostenrijk tegen Italië niet beschouwt als legen haar d c g igt te zijn In de tweede verlangt het dringend ee e vereffening der sleeewijk holsteinsche kwestie