Goudsche Courant, donderdag 3 mei 1866

generaal en het grootkruis of commandeurskruis van den uederlandschen leeuw of van de militaire Willemsorde Uit het Westland is maandag de eerste vracht aspergies naar Amsterdam vervoerd met de verzendig der nieuwe aardappelen zal binnen kort worden begonnen De gewasseu staan allezins voldoende Uit Boskoop wordt ons gemeld dat de meeste appel en perenbooinen fraai bloeijen en vooral de eersie zoo er geene onheilen volgen vele vruchten beloven De aardbezicn planteu hebben dezen winier niets geleden beginnen te bloeijen en laten mede een goeden pluk verwachten Van de abrikozen en perziken die overal eene menigte bloemen droegen is het vooruitzigt op vele vruchten verminderd daar de meeste bloemen zijn verwelkt zoodat de vruchtzetting in plaats vau menigvuldig schaarsch is geworden van de perziken is dit vooral het geval departementen van Franl rljk Jiecrscht bederf in het geionten gerookt en itigeUgd varkcns leeseh De outwtH peu wereldtettoonstellii te Vt ilcn zul ïiaaischijnlijk uitgesteld worden la de oostiudische rfbcks te Loudeu heeft een hevige brand gcHoed die meo met tien groote stoomspuiten co eene drijvende bluschuiacbiae moeite had te beteogi len De oostennjkschc armee in Itahe is op 201 000 mau gtbragt Vau 15 21 april zijn iu Eugtlatid aaugetaat 8 3 runderen de opgavtu ontbrrkeu au 23 iuspecteurs Stdtrt het uitbrekeu der veeziekte zija aangetast 25 S0 gtstorven 122 U33 afgemaakt 59 401 hListelJ 30 664 ruiidcreu Men oiganiseert hier fe lande in navolging van Kugtland een vulkswapeuiugrumoer Men bcïveert dat de gedepat staten vaaZuidHolland honoris causa doctors in de geneeskunde Zullen nordeu Maandag waren in ruim 7U schepen omstreeks 50üü ruks op deveemarkt te Hoorn aangebragt Te Brihtol is ecu zeema uit Rotterdam gekomen overleden aan de cholera lu Karmthie is eenekftikzilvermijn ontdekt die gunstige resuUaten beloofd Te Parijszijn groote hoeveelheden garibaldihemden besteld Burgerlijke Stand GOIDA GiBüEEN 29 April icolaas ouders W Bruijuiks en M de Joog 3 Pietje ouder P Vtrzaal fi de Kedts Houtman 0 fcKi LiJi 7 April M Suaterse 15 d C Huivenaar 5 w 2S A C ötolwijK 10 m 29 A B van Kranenburg 5 m II Kaateleiu 5 m C = i iiur 17 w Gemengde Beristen Van 13 fot 21 april zijn aangetast in Zuid HoUand 770 in XoordHoUand 78 io Utrecht 254 totaal 1102 ruuiieren De kroonprins vau Ueneniarkeu Viordt tegen pinksteren te s Gruveuhage gewacut De kerjfiis is geschorst o a te Üaarssen Delftshaven Zutnhcn en Üriclle De timmerinanslvncchts te Rotterdam hebbfu zich vereeitigd oui verhooging van dagloüu te bedingen In fic luerirmd vertooncn zich de jiicikevers in groote menigte Te Aspinw is het engtlsch schip European in de lucht gesprongen waarbij JO personen omknaojen De fcnians bedreigen nog stceda de greiueii vau New liiuiiswick De keizer van Mexico koopt te Parijs eene bibliotheek voor 10U 100 fr om uit te lezen als hij op retraite is gestenl Men begiut aau de uitvoering vau het plan oin de Zwarte met de Kaspische zee te verbinden door een spourwtg Het plan tot droogmaking vau de Zuiderzee is uedcr enistig eu krachtig opgevat Oiidur de schaj en te Assen is de pokziektc uitgc rokcu Te Valparaiso docht men nog altijd eeu bombardement Koning Leopold heeft ruim 1 751 00 fr uu bigraven gekost De tuikbche regering heert opgeroeptu de ligtiugen van iSfJ8 1805 De grieksche regeriug weet geen raad om aan geld te konieu Italië koopt te Parijs 10U 0üO kcpi s In verschillende SCHOON HO £N Ingeschreven van 13 tot 27 april 1866 Glbouln Pil ter ouders P Hoogendoorn en A Karremau C tKl FDES B t nit bS j Weduwe va A de Paier J ters 6 w J J Moes 21 d C Goedhard S lu V £ ntjts 4 m M Corbiju SO j v cduwc van A au Uilleus aard GltkoIWD C van der Ka Littel met M van Geelea OUDEWATER van 25 april tot 1 mei 1S6C BevAU kn M Kerkhof geh Vcrsluis d OvhichtDtN J vau di r Hoest iO j 3 m GbiiLiM C vai Aciithoven jin 23 j met A E Kïllesteiju jd 24 j 30 April Volgens een beursgerucht hcefi Oostenrijk eenberoep Iredaan op een europecseh cungres Er liepen tevens geruchten omtrent cene wy iging van hetministerie De nissische troepen hebben eene voonvaartsclie beweging fiomaakt in de rigtiD £ der ren7cn van Oo3tei rijk Een keizerlijk besluit magti t den minister van financiënin riirejfelen te nemen om te voorzien in tie behoeften derschitkist door bet sluiten ener leening an 6Ü milhoen irietde I xpüthnk k IV Uiiik ontv n ït tot u i irborg een hypotheek op ouroerei d sl iatsdomein en betaalt met pandbneven Pie pi iiirievc nzu ei op de best mc elijke w j e Ie gehle urde ïep Mik M jl I dit onmogelijk of ondoelmatig blijkentp u il ii ullen schi ki ibilletien orden uitgegeten v ur Ie l e f ilrr i omiiule w i ir le van de uinerkocht gebleven V ï pau tirit ile p iii U ev iior i ou ohiiiLeh dr e belas ingeu e zullen a lU too u i irboi aier schalkistbilletteu strekken dan cn ri ehaikiitfailieiten zullen elk lU COO ü pL t intrest diage in zilver betaalbaar til remliunrsabel zijn en vrij wezen van alle lere kortiuL en Bedoelde schatkistbilletten i ijeii Z j kunnen van drie tot drie maanden geprolonïeerd wor Uu Berlijn AprU l e Xorddeutsche Zeitung wijzende op de jonste d n iii tieke uiulerhandelingen is van gevoelen d it de vuoraeuende w peijing van Iiaiie aan de oos cnrijksche regeriuï slc tol voorwendsel strekt om hare krijgstuerustin cn t eaeii 1 raiseu h e prtsiiient i iutrp oiigeuijZigü eh fteinii rii ï I iltn het r ïii ko ei li j£eü sioidt geiudd dat het Landsiliing zonder disei s i l ct uciMJLtnerp betreffende de gewy igde grondnee e le u g htelt goedgekeurd met is tegen 16 herh ude de verkl iruig dat de reged weuchte te zien aannemen ugemeru u erlliigd dat de tweede lezing inen lejt stand zal ontmoeten MunChen Apnl De uostenrijksche regering heeft aande tar e Q geiiiihedeii ceue verklaring laten toekomen dut hare ir e i 3lingeu tegen Italië gerigt zijn hetwelk zichtut eei L p enetie voorbereidt Florence April Ue d ïbladeu kondigen de nitvaarliigiiii V n delicten aan aarldj de contingenten en de sold iti U C met verlof ijii worden opgeroepen Men kondigt Q k een vl leet aan naarbij het leger op voet van oorlog wür t Z ra ii p lU mi itaire konimandant heeft een bevel uitgevaardigd to i prcepin r der m mïchappen die onbepaald verlof hadden 11 1 0 t eep iynele oinsianuiglieden des rijks hadden de niinisteis l ct r a ir geuurdeekl hunue porteieuiUes ter beschik ki V 1 ti m i t r presidcut te stellen ten einde eenem ic ie vormen die de koning doelmatiger 2 L l et r L marmura heeft toen den heer Kteasoli ffe Ut i met de vorming van een kabinet zou vi i ierop had Ie he r Lamarmora ten ant w iel geschikte tijd tip voor eene nieuwe niin stt r i aai lei 1 t c r s 1 1 luatjii i g vir i i to jll L e greli cl te bciii ei r 1 in er g nog niet gekomen was Kit nu heeft iiei gerucht eeiier ministeriele crisis mf 7 5 stemmen tegen i de regering htl voorloopig iuneii der belastingen v n Venetië wordt gemeld dal aldaar 1 ilagclijks acht treinen met militairen Ve i kun ei k o uens t ij vereei i l M ic k mer van afgevaardigden heeft met eeiip i rise sieniiLcii t ii vc r d aangenomen v in den heer llordini streki cui e om ue rcgtnnir aau te sporen om in het tegenwoordige sev igtige op fci 001 ijt gerucht is te Vicenza een geheel legercorps het werk te stellen om ügcnijiik alles vüurbereid ie zijn Pe bcnjteu lilt al e pruvincien des lands maken gewag van de geestdrift onder de bevolking en de soldaten die ouder de vv peLs geroepen z jii Er heeft eene groote ucmonsiratie te Napeis ter gni sie der krijgstoerustiugen plaats gehad De dagbladen doen de eendragt uitkomen van de verscluilende partijen in de kamer en het land in de tegenwoordige gebeurtenissen De studenten te Tnrijn hebben eene commissie gecunstilueerd tot het vormen van een legioen uit alle universdeiteu in net koningrijk De nationale garde te Catacia heeft zich verbonden cm de 0 eubare rust te handhaven in geval het gouvernement geregelde troepen oproepen mogt De minister van oorlog heeft deswege zijne gelukvvenschen aan de internationale Karde gezonden ömnenlanD Gouda ilei In de zitting van de tweede kamer van gis eren zijnde beraadslagingen over de cultuurwet aangevangen De heer Godefroi heeft aau de conservatieven gevraagd welk hun stelsel 13 wat zij willen handhaven Of hun stelsel niet is reactie leen art 50 van het regerings reglement Voorts heeft hij a in den minister van koloniën inlichting gevraagd nopens zijne voornemens omtrent de koEBjonltnur De heer Wintgeus heeft het ont verp bestreden wegens de organisatie van grondeigendom en van den arbeid Verpligte arbeid en heeredieus en was naar zijn inzien het beste belastingstelsel voor de javaansche maatschappij lu zijn rang is overgeplaatst bij het regiment grenadiers en jagers de pts luilen ant ntlj J A Jochems van bet 4 = alhier in garnizoen Zatnrdag jl is den heer A A G van Iterson directeur van de steariiiekaarsen fabriek alhier door de aandeelhouders als hulde voor zijne uitstekende verdiensten aangeboden een pracluig en smaakvol zilveren theeservies vervaardigd in de zoo lolfelijk bekende fabriek van den heer AI van Kempen te Voorseiioten L iigsdag jl waren juist vijf en twintig jaren voorbijgegaan sedert de alhier gevestigde zeepfabriek het eigendomv erd van den heer T P Viruly Dankbaar herdachten allen die ain deze belangrijke en bloeijende fibriek geplaatst zijn op feestelijke wijze aan dat tijdstip en vereenigden in den avondvan dien dag de werklieden zich in blijde vrolijkheid aan eengul onthaal van hunnen geachlen patroon Het Staatsblad rfi 7ü bevat een koninklijk besluit van 20 april l5 ji houdende verbod van hot verhuren van heeleof gPileelien van loten in de staatsloterij Ingeval van overtreding uordt ile benoeming of toelating van den coUecteur of splitter die 1e overtreding heeft begaan ingetrokken Ditbesluit treedt in werking met de 2B ste loterij Aan het overzigt van het N Batav Handelsbl van 15 m iart jl üiitleeiieij ij volgende De geeseling is in Xederlandsch lndie ofgcschaft Met dezen vreugdeicreet openen wij ous overzigt van de afgeloopen helft der maand en brengen wij dank aan den gouverneur generaal en den minister wier zamenv erking deze voorlretlijke hervorming heeft tot stand gebragi Een laatste weergalm des behouds doet zich 1111 en dan hooren en de kamers van koophandel te Soer ibaija eii te Batavia hebben hare roeping verloochend door onlangs de a ik te verdedigen van voortdurende gouvernenientstusschenkomst bij de suiker industrie en van dwangarbeid der bevolking De aftreding van de ministers Thorbecke en Olivier was in Iiidie geeiie geheel onverwachte tijding en de zamenstelling v n het nieuwe ministerie biedt den besten waarborg aan voor de toekomst der vrijzinnige rigiiug ook op koloniaal terrein Indien gelijk de groote meerderheid van Indie s ingezetenen weiiseht de voorgedragen cidtnurwet wordt aangenomen zal de heer Fransen van c e Putte ongetwijfeld de met t geschikte man zijn om haar als gouverneur generaal in werking te brengen Zatnrdag is voor den notaris Schmolck de acte gepasseerdvan de nederl indsche iiiteriiaiionale spoorweg en h ivenmaatschappij ter uitvoering van de werken waai voor aan de bh Svvaan en van Heyningen concessie is verleend Men leest in de N Utr Cour Merkwaardig is de toenemende zucht van den heer Groen van Prinsterer om zicli als ki cman voor te doen en zieh van krijgskundige tennen te bedienen Hij heeft daaromtrent wel eenige overeenkomst met Mazariii die dat altijd ook deed en wiens geest even strijdlustig was Ook daaromtrent bestaat veel overeenkomst dat hij zich altijd voordoet als of zijne zwakke ge oudheid hem spoedig zal wegnemen Of de heer iroen echter in die oogeublikkeii even als Alazarin het gezoncisie is en het meest op zijn krachten vertrouwt durven wij niet beslissen Met uitnemende taktiek heeft de opperbevelhebber verklaard dat hij verhinderd was de revuj te houden van het confessioneele corps d elite dat dezer dagen hier ter stede zou geïnspfcteerd worden Er zoude i plannen ber iamd worden om de modernen de kerk uit te jagen Dat schijnt echter niet gebeurd te zijii De opkomst is zeer onbeduidend geweest Behalve de opperbevelhebber was de kolonel ook verhinderd Een prachtige gelegenheid om verder over de weinige ondersteuning te zuchten die het hoofd der anti revolutiouairen mogt genieten Maar hij had dat toch wel kunnen begrijpen dat hij bij die predikanten al minder en minder bijval zou moeten vinden eerstens omdat hij hen beschuldigde van niet recht te weten wat ze willen en anderszins door te zeggen dat ze hun tijd verspild en hun les niet genoeg geleerd hadden die hij hun ter bestudering gegeven had Ons dunkt het zou misschien het beste en de heer Groen zou eigenlijk thans het meest tevreden zijn wanneer hij gepensioneerd werd onder dankbetuiging voor de vele en groote het vaderland bewezen diensten met den titel vau luitenant 3löt ertentren VETJ VAN ZEGEL De op 8 Vpril aancekoudigde TENTOONSTELl ING DER Weldadigheids Loterij voor de Israëlitische gemeente van Delft zal evvijl de za il in die maand bezet is daats hebben lHNG Sl i S MEI e k en volgende hiopu en daariia onmiddellijk Ie TREKKING der DUIZEXD PRIJZEN Groot was het getal van Gouda s inwoners dat blijken gaf van vpidr Kijzamen goiUdien=tzin en edele vvcld idiglicid duor het bestemmen van keurige prijzen Daarvoor wordt den hartelijksten dank betidgd en de commissie twijfelt dan ook niet dat men het werk Vóii liefde zal willen voltooijen door Loten te nemen die nog verkrijgbaar zijn bij de Heeren A WINKEL groote iMarkt en N vax EÜUREX Turfmarkt te GotuA De Israëlitische Kerk Commissie L WINKEL President J L COHEN Secretaris Delït 28 April 1866 Iaojussehent Openbare Verkooping op Woensdag den 9 Mei 1S66 des morgens ten 10 ure ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH op de Bovenzaal van het KofSjhuis de Unie van Mejufvrouw de Wed FEANKEX aan den Coolsingel naast den Schouwburg te otterdam van eene aanzienlijke partij fraaije MAEMEEEN en V EEG U LD E Pendules met en zonder Coupes Eonde en Vierkante KLOKKEN STAI ÜETTEN GEOEPEN etc Daags vóór den Verkoop te bcïigtigen iij vau Zl jï 1 en llfgiatnttit icgten lugevolge lilt k bi sluit vau 3 SL it ISCÖ uü 5i ürRGEMEESTEU en WETHOUDERS van Goifda overwegende dat volgens de verkl iring van den Eijks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte zijn aaugetast en daaraan gestorven een zwart bout rund oud vier jaren en een rood bout kalf oud zeven weken toebehooreude aan Jan de Vries Overvv F ende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten Boven omschreven runderen te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid oijgebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudscbe Courant GoLD i den il De Secretaris DEOOGLEEVEE EORTUIJN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Rtbu c jli overwegende dat volgeus de verklaring van de deskundige E Overbosch rijksveearts e Gouda door de besmettelijke vee iekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwen te xtticiac ijk éu zwart bont bles rund oud éën j ia van de wed Pieter Mouris te Remmijk één zwart bont bl ar rund oud vijf weken en van Jan Hooftman Janz te Reetacijk één wit bont rund oud vier jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eeu genoegzame hoeveelheid ongebluschle kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeli ii aan heeren Gedeputeerde Staten der Pruviiicie Znid S jUaiid af te kondigen biuneu de Gemeente en te plaatsen in de Gouds he Courant Reeuwijk den 27 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Bureemeester P DE WILDE Weth C BRACK rij vau de rfj teu vau zei eu n ir iiatie injjevul e het kouiukiijk besluit vau d u L en bepteuiber lsr 5 uo 1 BÜRGK MEESIEK en WETHOUDERS van Atkt r ndf overwegende dat vo ijeus de verklaring vaii den deskundige W F Muis pl iat e ijk veearts door de besTiC telijke veeziekte zijn a i etast eu d uiri in gestorven van Petrus J icobu Rejnders te Alktmade één zwart vvitkopte eu é n zwart bonte koe oud 7 eu 8 jaren v iu Jan Stiaathof te vwfl c tien zuart bonte koe oud t jaren vui Vv illrm v üi Nieiin kerk te Alkemade één zwart witkopt pink oud 1 jiar van Klaas van der Zijde te Alkemade één zwart witkopt kalf oud 1 maand overv cgende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de arit 69 tot en met 72 derwet van den 2Sn Augustus 15 31 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschle kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk metie te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidlLjla id af te kondigen binnen de iemeeute en te plaatsen in de Goudsche Tourant Alkemadt den 28 April 1866 Burgemeester en Wethonders vooruoeiqd De Secretaris De Burgemeester B LOS J W S ROELOFFS