Goudsche Courant, zondag 6 mei 1866

A SS Zondag O Mei 1 1§00 ilOUDSCHECOURAUTr I De prijs der Advertentien van ten tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarbü eu 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte neze Courant verschijnt des Donderdags en Zordags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per maanden is ƒ 2 franco p post ƒ 2 25 Be inzending der Advertentien kan geschieden ot des morgens ten 11 ure Uitgave van A BRINKIVIAN Lange Tieiidetceg D n 60 Bij deze Courant bellOOrt een afzonderlijk financleu in eenen geheel reddeloozen toestand die zij niet jr r tTn n ni r rr dan door bovenmatige inspanning korten tijd kunnen volhou dan door bovenmatige inspanning korten tijd kunnen volhouden In elk geval brengt dit wapenrumoer gevoelig nadeel toe aan de welvaart en dwingt de altijd leenende besturen tot nieuwe tours de force om de hebzuchtige menigte te bewegen hunne spaaispeuiiingen te vertrouwen aan dolzinnige verkwisting In ons vreedzaam land is de oorlogslust een uitheemsch verschijusel toch heeft men de neutraliteit besproken die van zelve spreekt en nu bepr oft men het volk diets te maken dat eene vrijwillige wapening burgerpligt zou zijn Wjj beschouwen zulke planueu niet slechts als ongerijmd en belagchelijk maar ook als verderfelijk W j moeten vergeten blijven als oorlogspartij om in de geheele W reld bekend te zijn als kooplieden niet alleen maar tevens als vrije onbekrompen voorstanders van vrede verü atiug eu veredehu 26ü Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAAXDAG den 7 MEI e k BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Xüurdif addiHXceen ovei egeii Jat op lii 5 en ia April II door de iia te Doeuien Veeiiuuders alhier noouachtig bij deu BuriTeraeester aangifte is gedaan dat zes en tuiiitig rundereu afgezonderd staaude in de bij hunne ouing behooreude stalling door ziekte zijn aangetast Iit bl jkciH nadere aangiften drie runderen op beden d i iraau zijn gestorven üeiet op de suiintiehjke verklaringen van den veearts J B Sneller te ilourdrecht Ba ruit blijkt dat van D Peters t én zwart bonte pink en et j zwart bom kalf en van A Groeneweg tui driejarige zwart witkop koe zijn aangetast geneest door de heerschenJe besmettelijke veetyphus en daarsum gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreidiiig dier ziekte met de huid te ku inen begraven Gezien de artt 59 tot eu met 72 derwet v in d ii 25 Augustus 1 51 Cstaatsbiad n li Hebben besloten i Buven omschreven rundenn dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblusohte kalk ter beliooriijke diepte te doen begraven en 2 Dit bes uii onmiddellijk mede te deelen aan heert u Gedeputeerde Staten der Provincie Zu il Ho taiul af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Gondsche Courant Xo ri irad Jinxrceii 30 April 1S66 Burfreinee ter en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK V tN DORT KHOOX BURGEMELSTER en WETHOUDERS van SvjrHWaihHniretn overwegende dat op den 1 en 2 5 April 11 door den na ïe noemen Veehouder alhier woonachtig bij oen Burgemrester a n ifte is geiLian dat zes en intig undercn afgezonderd staande in de b j z jne i oning behooreude stalling door ziek e zijn aangeiast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen t Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters éen zwart bonte pink stier en één zwart bont kalf zijn aangetast geweest door de heerscbende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming Tan verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 25 Augustus 1S5 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Kovrdicaddinxxeen den 28 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethcnder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van PORT KROON Schroefstooiuboot Hoorn vertrekt van GOUDA lederen W oensdag morgen ougeveer 7 uur naar HOORN EXKHUIZEN en MEDEMBLIK Adres Commissaris der Stoombooten BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 25steu April 11 door de na te noemen Veehouders bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat tien runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van de veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van G Spruijt Az te Noord Waddinxveen één vierjarige blaauw bonte koe en van VV T Blom één vaal bout kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening an voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ler voorkoming van verilere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt ü9 tot en met 72 derwet van den 2Sn Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene ge ioeg ame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 29 April 1866 Burgeneester eu Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BeeuwiJ c overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overboach rijksv earts te Gouda door de besmettelijke veeiiekte z jn aangetast en daaraan gestorven van Dirk Tersteeg te ReeukIJ c één zwart bont rund oud vier jaren vau de Wed Pieter Mouris te Keeuwijk één zwart bont rund oud vijf weken één zwart bont rund oud vier weken één rood bont rund oud zeven jaren overwegende dat volgens die verklaring deonteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot eu met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 123 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na iuKerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen iu de Goudsche Courant Reeuwijk den 29 April 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De P Secretaris De Burgemeeatc P DE WILDE weth C BRACK BURGEMEESTER en WETHOÜDïus van Lange Ruige Weide overwegende ijjt volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Gouda doot de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Pieter Kastelein te Lange Enige W eide negen zwart bonte runderen als twee van vier jaren ééu van vijf jaren één van zeven jaren twee van acht jaren en drie van negen jaren Overwegende dat volgens die verklaring deonteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeleu aan heeren Ged puteerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Lange Ruige Weide den 1 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester D V 1N INGEN G A MULLER BUEGEVIEESTER en WETHOUDERS van Tfeeuwyi overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van Willem Stolwijk te Reeuwijk een zwart bont rund oud tien jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2S Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen iu de Goudsche Courant Reeuwijk den 1 Mei 1866 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE weth C BRACK Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip v n accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io 7o per kan 65 = cents idem a 47Vio per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 oO o per kan 64ceui s inl BRANDEWIJN a 46Vi per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 2 Mei 1866 Boekdrnkkerij van A BRINKMAN blad houdende eene Gemeente Verordening K E N N I S G F I N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Gouda Gezieu rt 228 der Wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad n 85 regelende de zamenstelling inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen öuitenUnö Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de Dienst van 1865 vóór of uiterlijk op den 30 Junij aanstaande behooren te worden ingediend Parijs 2 Mei Onder de oorlog uchtige berigten die ir omloop zijn behoort ook dat maarschalk ac Mahon uit Aigerie zal worden teruggeroepen om hem in geval van oorlog het commando over een legercorps op te dragen Aau den generaal de Montaubaii r iaf van Palikao zal mede eeu commando worden gegeven In diplomatieke krii gen is het gerucht in omloop datBelgië met het oog op het oostenrijksch pruisische geschil eendefensief verbond met Nederland tracht te sluiten Van eeneandsre zijde beweert men dat van bier zekere aanbiedingennaar s Hage zijn gezonden en dat op grond van nadere besprekingen de prins van Oranje eerlang hiT verwacht wordt Weenen 2 Mei De berigten omtrent Italie s krijgstoer jstingen houden aan De Presse bevat een telegram uit Dresden wiarin hetvolgende gemeld wordt Pruisens depêche aan Saksen heeft het karakter eener sommatie zij eischt opheldering omtrent Saksens toerustingen en dreigt met conira maatregelen ingeval die ophelderingen niet bevredigend zijn en Saksen weigert zijne toerustingen te staken Naar luid van bohccmsche bladen heeft de bevolking inde boheemsche vestingen en steden reeds aanzegging ontvangenom zich wegeus het oorlogsgevaar voor een langen tijd vaulevensmiddelen te voorzien 3 Mei Naar men verneemt is een voorstel der middelstaten te vernachten strekkende om alle bondsccntingenienop voet van oorlog te brengen Men beweert dat de generaalvon Gablenz met bet commando over bet vijfde armeecorpsin Italië zal worden belast Naar luid van de dagbladen heeftOostenrijk in zijne tweede nota van 26 April verklaard datindien Pruisen de daarin gedane voorstellen betreffende dekwestie der elve hertogdommeu van de hai d wijst hst de zaakvoor den bond zal brengen Een pruisisch kabinets koerier ianaar Berlijn vertrokken Berlijn 2 Mei in de dfpêche van Pruisen van 28 april in antwoord op die van Oostenrijk wordt de bevreemding te 1 aVr hts GOUDA den 4 Mei 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bvrgeineester D ROOG L EEVER EORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 5 Mei De uitslag der stemming in het engelsche lagerhuis over de reformbill is niet zeer bemoedigend voor het ministerie Met eene meerderheid van slechts vijf stemmen is de tweede lezing doorgegaan en alzoo de wet in beginsel aangenomen doch de ver lere beliandcling in comité der bijzonderheden biedt geen gnn tig vooruitzigt aan Toch wil het ministerie den strijd volhouden en zijne positie verbeteren door de indiening van het ontwerp ter nieuwe districtsverdeeliug Misschien dat hierdoor nog eenige stemmen worden gewonnen De voorstanders van den maatregel houden volksveigaderingen die bij het gouvernement aandringen op ontbinding van het parlement ingeval de tegenstand niet te verbreken is Maar deze onbloedige strijd wekt geringe bcLuigstelling op het oogenblik dat Europa bedreigd wordt door een vernieleuden oorlog die te heviger kon worden naarmate de overwegende oorzaken minder blijken Italië rust zich met overhaaste inspanning ten strijde en hoe het zijn voornemen ontveinst en beweert slechts voorzorg te nemen tegen de dreigende wapening van Oostenrijk zullen er weinigen gevonden norden die geloof hechten aan dit voorwendsel Oostenrijk moge onvoorzigtig en raadselachtig handelen toch heeft Italië niets te vreezen als het geene aanleiding geeft want Frankrijk zou het vreedzame Italië niet ongestraft laten aanranden Maar Italië wil onrust en al of iiiet in verbond met Pruisen handelt het zeker met het oog op Pruisen eu belet Oosienrijk over te gaan tot de beloofde ontwapening De oorzaak van de onmetelijke ramp d e Enrop T bedreigt ligt in de pruisische heerschzucht en von Bismarck wil den grondslag van een duurzaam despotismiis zoeken in de uit V r ffi php mnnarcbie De Franschen in antwoord op üie van uosieurijii vui t = bretd ng en verheffing Je P sische f Oostenrijk zijne troepen versterk n slechts Sri nine tn d lattcirwL oem onder Set uit Bohemen ugtrekt en overigens voor me et mak roI lA Dp Er inschen UU Donemeu lenijiLiLüi en u lii v i j p eersten Napoleon en is de tegenwoordige onderwerping welveel van ander gehalte Saksen en Beijeren wapenen zich insgelijks zij beweren da dit eschiedt om in tijds aan hunne bondsverpligtingen tekunnen voldoen Pruisen wantrouwt hunne bedoelingen eusommeert tot ontwapening u Bij dit alles is het moeijelijk te gelooven dat het komei zal tot oorlog daar die op geen enkel belangrijk beginsel F 1 I t n ïfftir ranorhedreiffl van krijgstoerustingen en van de bonds gouverneroenten niet eischt om de buitengewone militaire maatreïelen in te trekken Pruisen zegt nog bereid te zijn tot ontwapening mits Oostenrijk zijne belofte tot ontwapening geheel naïeve Den iO april is een bevel uitgevaardigil waarbij voorzooveel betreft lie grensdistricten het geven van verlof aan hendie tien dienstjaren tellen wordt insretrokken In Troppau zijn sedert donderdag we regimenten eu een zal tot oorbg daar die op geen enüei uciaug y r rCtSn1f = oX t f Sf ÏS Z B hfrMoravieen Oostenr ksoh Silezie worden Iroe opinie in geh eel Europa verfoeid doch en veroordeelt even P i Pf f J iiitr betreffende de bondsherzie Zt r Étt t Z TZ 2 i 27Ïn Z a g nds g der Her