Goudsche Courant, zondag 6 mei 1866

VJ noekdrukk rij vnn A HHINKMAN 110 ponden ttcekbrood lan tarwe of gepelde spoil 1 it pimddi Wk of eeltbrood vun iniJBp lde spdtj 77 ponden bcacliuit Art 21 Dl biIjcUcn wclkoby de peiling bij broodbakkers k ikbikkeri nitil en broodverkoopers ann de ambten iren tot likkiiig vin h t voorhanden ijikIp brood meel bloem koek ol hfsohuu worden ter huil geili ld worlen door hm ingetrokken n larvüor aj aan ilc Iji I uijsSihbtnd n uigcven ecu bewij dat de gevondene hocvulheid ial dikkm Art 25 Niemand nug in de e gemientf veriopreu of nederleggen ene hoeveelheid van meer d m vijf ponden raeel vm bdiste gnnen onder vooriicn te zijn vim een accijns of consent biljet Art 2B Cieen meel of gebik v m hcliste jrinen mag in dc e eemecnle worden iiigourd dm nidit daarvin de ver schuldigde belistmg is voldam de k viuiilic diiivour al te geven moet di partij begeleiden Art 27 Düoivoer van meel ot gibnk vm behiste granen mag niet pi uils hebben dm onder geleide vm eenen ambtenaar der belasting Art 28 Hij die yeraelcn kort of afval van bchbte grincn invoert moet dairvm aiugitte dout ten kantore v m de uiterste wicht ten emdc te ducu blgken dut zij uiivtiraengd ijn met meel vin bdist gnan Art 2Ü liriiggiuil vm bdiilde bdistmg wordt verleend a an Stijfbdmukers lu evenredegbeid vm het btijlsel dool hen vervairdigd oor het meel in kcltingsterkerijen en OuHelfubrieken tot het fabncaa gebezigd 0 Aan Veehoudeis voor het meel bestemd tot raeatmg of voiding van hun vee in evenredigheid van het get il hunner bepbttn mits het meel door of oud r op i t van tivee ambten iien der beli tmgen aan den molen of ten kintore van den ontvangei bchooilijk met imd duuiuieiigd worde en wel met 21 3 pond op elki lUt ponden lued d Voor meel of gebik van beluste giin ii dat m eene hoeveelheid van vijf ponden en dan boven op een consent biljet afgegeven door den ontvingei ui een door Uurgemeester en Art Jü De tciuggiat v m bel ibimg geichiedt wa den uitvoer van meel of gebak bcticit op lerioou vin het uitvoer biljet winneer daaruit door cene diirop geMelde veiklaring van eenen ambtenaar der belaalui en blijkt dat de uitvoer werkelijk heeft plaats gehid üe terufgaaf geschiedt niet tenzij het biljet in de maand volgende op die waai 111 de uitvoer beeli pliats gehad bij den ontvanger worde ingeleverd Art 31 De terugga il wordt verleend tot het volle bedrag der betaalde belasting berekend op de iij e als 13 bepaald bij het raadsbesluit tot helhng eeiur Belislmg op h t gemaal voor zooveel de taiwe en spdt betielt met dit voorbehoud dit van meel of gebik uit velschillende soorten van meel zamengesteld de belisting der minste soort nor 11 teruggeven en bij vermenging met onbelast meel geeue teruggait ge ehiedt Als overtreilmg wordt aingemerkt 1 Wanneer bij de verihcitie van ten uitvoer aau egevene goederen een verschil in minder boven de vier ten honderd op de hoeveelheid wordt bevonden 2 Wanneer ter venficitie bij uitvoer als belast meel of gebak wordt aangeboden wat uiai oe met liehoort Art 32 Zij de verlang meel ol gebik van belaste Granen te vervoeien moeten daartoe de noodigc iiugilte en opgaaf doen aan den ontvanger Vijf ponden Meel en tien ponden Gebak van b laste Granen tot huisnoudelijk gebruik als mede het brood dat door de Bikkers aan de huizen der Ingezetenen wordt btzoigd is hier van uitgeyonderd Art 38 De ontvanger geelt het vervoeibiljet niet af dan op vertoon van een bewijs nu ouder dan twee maanden dat de belasting van het te v ei voeren meel of gebak is beliald De te vei voeren hoeveelheid zal hij dairop atteekenen Art 34 Indien het belaste jraan Meel ot Gebak hetrelk op het grondgebied dezer Gemeenle wordi vervoerd niet overeenkomt met don mhojd van het biljet wordt het be schouwd ongedekt te zijn Art 35 Geen in door of uitvoer van lan deze belas ting onderworpen meel of gibak mag plaats hebben tussclien zons onderen opgang teu ij met schutlelijke vergunning van den Gemeente ontvanger Art 86 Ieder die Molens of Inngtingen naar uitsluitend Tarwe tot Meel voor den hiimlel wordt bereid wil opngten moet hiervin vooraf eiue n liriltelijke en door hera onderteekende opgaaf doen aan den Gemeenle ontvanger Daarni mag hij nitslui end Tarwe tot Meel door mveuug maling bulling en schifting voor dm handel bereiden onder de navolgende bepalingen Art 37 Inslag van Tarwe in de boven bedoelde Molens of Bergplaatsen moet geschieden in tegenwoordigheid van Ambtenaren der Belastingen die de kwitantie van betaalde Belasting volgens hunne bevinding alieekeuen Kwitantien in voege vooimeld met algeteekend zijn niet geldig om den voorraad op de Moiens of d 1 irtoe behooren de gebouwen te dekken Art 38 Geene kwitantien van betaalde Belasting zijn geldig om den voorraad op de Molens of daarbij behoorende Gebouwen of Erven te dekken dan die ten name van den Molenaar staan Art 89 Db uitslag van Gemalen Tarwe van den Molen of daartoe behoorende Gebouwen of E ven mag niet geschieden dan in tegenwoordigheid van Ambtenaren der Belastingen die op de kwitantie van betaalde Belastiug na gedane verificatie van hunne bevinding tu van het tydstip dier vcrifi catie melding maken En is hiervan Afkondiging geschied DE SECllETAKIS DROOGLEEVER FORTIIJN Kvvitnatien i t vöogo vporipeld dooi do nmüleunreii niet afgttotkend hcbbin gecnc kracht om het raeel en de zemelen by dm afvoer of het moei in do nioflkooptr jen te dekken De tijd door dun ontvinger op de kwitantie tol afvoer bepaald vangt aim vim hi t oo euiilik der uftickeuiug üoor de ambtenarni b j den uUsl ig tc önwoordlg Ari 40 Geen uitslag vuii gi in ilen lirue van den molen en dairtoe behoorende gebouwen ol ervan mug geschieden zoo nici dijklij lig mit het meel woidiii itgivoerd di eraelun eu de ilviil del p irtij leder 111 alzoiiddlijke ukken volgens de vcihoiiiliiia in aii 41 en 4i uil udrukt Door atval woidt versliian hetgeen dooi de zuivering vau het gnun woiilt virkregeii I Alt 41 oowel bij pnlmg ils bij nivoervan gemalen tarwe van den molnii ot diitriue bdioor iide gebouwen of erven moet elke hunditl pon li i tirwe vei 11 twuorti worden met minstens zes III eveiiiig en ten hall pond meel een eu twintigen een lult pond emelcii en een pond afval Bij bevinding van e n versohil an meer dan drie ten honderd op de verhouding tussohen het meel eu de zemelen in dii of in het volgend artikel bepa ild liet ij 111 overwigt op het meel en in ondernigt op de zemelen ol omgekeerd wordt de puitij beschüUttd niet door biljetten gedikt te ijn Het meel eu de zemelen moeten door bulling behoorlyk vau ilkinder zijn nfgeBcheideu Als geene behoorlijke afscheiding is geschied zijn de ambteniren der belasting bevoegd om die aliclieiduig door des molen lars weiktuigen te doeu biiverkbtdli ren Art ii Burgemeester en Wethouders zijo bevoegd om op verlangen van den molenaar eene andere doorlogpende verhou ding tusschcn het meel en de tmclen voor te schrijven doch alleen in dier voege dat de hoeveelheid meel worde verhoogd en de hoeveelheid zemelen m evenrcdifheid verminderd De verhouding tussohen het meel en de zemelen wordt door den ontvanger op de biljetten gesteld Art 43 Lilslag uit den rooien en daartoe behoorende gebouw eu ol erven van tarwe meel emeleii oiuifmeel of opveegsel gelijk mede van alval ui welke hoeveelheid ook zonder gedekt te zijn met een iloor de ami enaren bij den uitslag afgeteekeud biljet is ve bodcn Art 44 Dein ai ih bedne de molenaarc mogen in of op hunne molens en de daartoe behoorende gebouwen ol erven geen tarwe entvangen ol het daarvan gekomen meel afleveren dan volgens de rege ing van lijd bij dit reglement aan de koreuD olenaars voorgeichrevcn yin 46 De ambtenaren zijn bevoegd om in het tydvik tujschen eene aangevangen en volbragte peiling in den molen en de meelverkooperij en de tot een en inder behoorende gebouwen ook des nachts en ouversehillig ol daarin al dan uiit gewerkt wordt te blijven waken Art 4b Het zoogenaamde stuifn eel nf opveegsel wordt na als zoodaniï door de ambtenaren t iji erkend en vermengei in verhouding v in twee en een half nii droog zand op elke honderd ponden op consent lu hoeveelheden van minstens drie honderd poi uen van den raolen en daartoe behoorende ebuuweu ot erven algevoerd Geen conscntbiljet wordt laartoe afgegeven tot een grooter bedrug dan m ve i nuliii an hoogstens een ten honderd van de iiigeslagene en l eids gemalen hoevoelheid tarwe Het voorhanden h ben van meer stuitmeel dan in de vermelde verhouding is erboden Van het stuitmeel mag geene grootere hoeveelheid dan zes honderd ponden op den molen of de daartoe behoorende gebouwen ol erven aanwezig zijn Het stuifmeel wordt lu geen geval bij de peiling m aanmerking genomen Art 47 Van elke ontduiking of overireding lu zake dezer belasting worut Piooes veibaal opgemaakt en daurby gelet op de voorschritieu van art 275 der Wet van den ÏU Juny 1851 ötiatsblad n 85 Overigens worden op do invordering der riaateehjke belasting op het gemaal van toepassing verklaard de artt 27 S tot 011 met 280 der Gemeente wei Art 48 Zy die by het in werking treden dezer Verordening eene hove Iheid van meer dan honderd pondon Tarwe Spetten tenof Koggemeel voorhanden hebben kunnen indien zy het bewys leverei d iirvan de plaatselyke belasting tot het tegel woordig bedrig te hebben voldaan voor die meerdere hoeveelheid restitutie bekomen van het verschil tussohen het bedrag der tegenwoordige beiasling en dit van die welke met den 1 Mei 1866 zal worden geheven Als die terugbetaling verlangd wordt zyn de belanghebbenden verpligt op den 1 Mei lb66 tuiscben des voormiddags negen en des namiddags een ure ten kantore van den Gemeenteontvanger schriftelijk op te geven de juiste hoeveelheid van ledere dier meelsoorten alaook de borgplaatscu waar die voorhanden zyn opdat de ambtenaren oer belas mgen tot de verificatie zouden kunnen overgaan Mogt het doen van die verihcatie welke voor den 5 Mei 1866 geschiedt geweigerd of belemmerd worden luM vvordt diirdoor hel regt op teiugbekomii g der belisling verloren Winneei by ie opneming eene mindere dan de aangegeven hoeveelheid mogl worden be oudsu moet de ii ugever om daarvoor restitutie te bekomen ten genoege vin Burgemeester en Wethouders de deugdelykheid zyner aangilte bewyzen De teiugbetuling heeft pliats binnen drie maaodeu na het inwerking treden van deze Gedaan te Gouda ter Openbare Eaadsvergadering vaa den 2diu Kbiuary Shttu Maurt 1886 De Secretuns De Burgemeester ÜROOGLl bVhR FORTUIJN v BEUGtN IJZENDOORN daar het behoort den 30 April 1866 DE BUilGFMEESrER Van BERGEiN UZE OOORN