Goudsche Courant, donderdag 10 mei 1866

ADVBRTENTIEN SCHIEDAM TE KOOP De SPOELING uit verpchillende gunstig gelegen Branderijen Gegadigden vervoegen zich aan de Commissie uit Heeren Branders zitting houdende ten Huize van den Heer H M B ZENDIJK in het Amstsrdamsche Veer huiS aa i de Sluis t SCHIEDAM te beginnen Maandag 7 Mei e k des voormiddags van half 9 tot half 10 ure NaiMtis de Coi üiüssie THEOD JOH SIEMES President W C WALRAVEN Secretaris Versoh PACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAALWA TER vulling 1S66 heele en halve kruiken bij partij en enkele kruik alsook dubbel gezu verde Petroleum tot civiele prijzen te bekomen bij HESS C alhier eo G J de MOOIJ te Bodejrmeii I bestredeo De hb Rochussen Fokker van Swieten en Mijer hebben replieken geleverd op wederzijdsche argumeclen of redeToeringen Zondag heeft ook de schutterij alhier den nienw benoemden kolonel verwelkomd door eene serenade met fakkellicht In zake de algemeene commissie lot liquidatie der voormalige weesen momboirkamers appellante tegen de stad xouüa geintimeerde waarvan wij kort geleden me dii g maakten heeftmaand ig de proc generaal bij het provinciaal geregtshof inZuidHolland mr van Galen geconcludeerd tot toewijzing dervordering van de geintimeerde om de appellante te ontzeggenhare vordering strekkende dat de stad Gouda aan bedoeldecommissie rekenirg en verantwoording zal doen van het beheersedert 1 27 van BO stuks obligatien groot ƒ 1000 ieder doorhaar in genoemd jaar aan het beheer der weeskamer te Goudaonttrokken en in eigen beheer genomen iHet hof beeft op 11 junij de uitspraak in de e bepaald Men schrijft uit de Betuwe De veid en boomvruchten verkeeren over het algemeen in gUDstigen toestand cl staat de tarwe niet gunstig is dun van gehalte en heeft veel van hare kleur verloren doch na den gevadeu regen is het te verwachten dat zij n erbeteren zal iDe rogge staat vrij goed maar is op sommige plaatsen tamelijk dun De haver boonen en erwten beloven veel zij doen eeu goeden oogst verwachten Het koolzaad hoewel weinig uitgezaaid staat buitengewoon goed men herinnert zich niet dit gewas ooit beter gekend te hebbeu De weilanden ziju over het algemeen zeer goed Er is overvloed van gras De pacht der weilanden was dit jaar gemiddeld ƒ 20 per bunder muider dan het vorige jaar welk verschijnsel aan de omstandigheid toegeschreven moet worden dat de landbouwers wegens de elders heei icheude veeziekte waarvan d Betuwe tot nu toe echter gelukkig verschoond blijfi minder vee hebbeu aangekocht De kersenüoomen bloeijen schoon en beloven veel Zoo ook de peren en eien Van perziken en abrikozen daarentegen is dit jaar Wc te verwachten Het planten van tabak zal weldra een aanvang nemen lic heer mr Amersfoordt schrijft in de Kunderpest Toen ik onlangs te Amsterdam b j den koning ten gehoore Tverd ontvangen heb ik gemeend dat het mijn pügt was voor Z iM niet erbo gen te houden dat de maatregelen tot hiertoe tegen de ruiiücrpest genomen onvoldoende zijn en het land ten val kunnen brengen ie zoo iets tegen een koning zegt behoort redenen van zijn beweren te kunnen geven Ik heb die redenen biootgelegd in een opstel hetwelk iK aan de Amsterd Courant ter opname heb al gesiaan De maatrtgfl nn onlangs genomen om vee uit Groningen en Friesland vrij te mogen invoeren naar s reken waar nog steeds df runderpesi heer=cht werkt aller üodlotligst Hel vee komi in Zuid HoUand bij honderden it jelijk en wordt ziek den dag na de aankomst om spoedig daarna te sterven Hieibij komt dat bewoners v n besmette dorpen in de besme c li n thans vrijheid meeneu te hebbeu hun vee straifelüos te vervoeren ook door die gemeenten waar de pest nog heers hte en die aldus ook woroeu aangestoken Ik had tot hiertoe gemeend dat strenge bewaking van verpeste hoeven allLcn missc iien op den duur d pest zoude kunnen tegeng ian Xu ik echter de vele ergeiiijke misbruiken zie die piaats hebben met het vleesch der aangetaste dieren geloof ik dat gebeele slagtmg van al het verdachte vee het eenige middel is dat redden kan Ik heb onlangs drie vaten verrot vleesch gehaalu van ouder een bed waarop de bewoners sliepen zulk een bed behoorde met de woning de kleederen enz onmiddellijk te worden verbrand Het is hoog tijd dat er worde omgezien naar mannen bereid om tegen de veepest meer ernstige en gestrenge maatregeien te nimen dan tot hiertoe geschied is Zoo zij vrees hebben voor dweepers die den maatregel tegengaan onder godsdienstige voorwendsels zoo zij bang zijn voor eigenaren die meenen dat het regt van eigendom hun zou toestaan om met hunne krengen anderen te verpesten dezu ken zijn op i it oogenblik voor den regeringszetel ongeschikt Gorinchem 6 Mei Onder zeer gunstige omstandi hedec IS men in de vorige week allerwege beginnen met het u tzaaijen van het hennipzaad Door e nen overvloedigeu en iraxochen regen was de grond daartoe uitnemend ges zijn evenwel veel slakken die aan den jongen henn schade kunnen toebrengen waarom de bouwlieden in de weer zijn deze zooveel mogeliik te vernietiger De booi en weilanden staan schoon Het melk veel Algemeen rekent men daarenboven dat de zuivl op dezelfde hoeveelheid melk 2 pet meer is dan in zoen van het vorige jaar Van longziekte en veetyphus verneemt men in verrew o meeste gemeenten niets en waar de veeziekte heerscl u n i weinig beteekeuis De voorhanden cude hennip is gen lagen prijs meestal van de hand gedaan De prijzen van boter SU kaas ziju hoog maar voor t oogenbjik stationair Zwolle 7 Mei Ofschoon we hier tot nu toe verschoond zijn gebleven van de runderpest waaraan trc twens dan ook niemand meer denkt hoe hevig andere deelen van ons vaderland ook geteisterd worden zoo is de vrees voor de cholera nog al tamelijk algemeen eene vrees die uit zeker oogpunt beschouwd hare goede zijde heeft en kan hebben Van daar dan ook al een tul van politie verordeningen in den vorm van choleravoorzorgen Die vrees werd gisteren voor eeu oogenblik nog algemeeuer door een reiziger die regelrecht van Ilotterdam komende en alhier in een logement zijn intrek nemende plotseling ongesteld werd en een geneesheer verlangde Men schreef dit dadelijk op rekening der cholera ofschoon de waarheid niet bewezen is daar de reiziger door den logementhouder gedwongen op staanden voet te vertrekken met den trein van vieren weer naar Rotterdam is vertrokken Of het gedrag van den logementhouder in deze netelige zaak aanpriJT ing of afkeuring verdient willen we hier niet nagaanmaar liefderijk kan men het slecht noemen Gelukkig heeft men tot nu van geene gevolgen gehoord Onze bakkers en slachters houden zich nog maar doof ofschoon er reeds zeven dagen sedert 1 Mei verloopen zijn De oude voorraad zal denkelijk eerst geheel verhandeld moeten zijn eer die heeren zich met al die nieuwigheden ontstaan door het tweede ministerie Thorbecke kunnen inlaten Doch slechts moed gehouden de tijd is gekomen dat graanwetlen en traditierechten holle klanken zijn en niets meer Gciueu idc Berkten De italiaansche prins Amadtus is benoemd tot generaal majoor In Trrol worden 30 UU man geconctBtreerd Italië zil eene vrijwillige nationale leening nilschrijven van 730 m lliocn Te Moscou hebben vele arrestatieu plaats geliad i n studenten Polen en ambtenaren Van j a 28 april zijn aangetast m Znid Hülland 71 3 Utrecht 160 KoordHolland IG runderen totaal S79 stuks Sedert het beg u der chokraep demie waren te Rotterdam tot zaturdag jl oieileden l O personen Ue prms ou Hohenzolleru heeft wtl lust de rumenische kroon te aanvaarden In Engeland is in beginsel aangenomen dat de doodstraf met meerminhet openbaar zal loltrolikeu worden Het trappistenklooster Val s inlem het kanton Freiburg zal hirsebapen worden in eene landbouwschool In alle d part mentale mil taire divisien van Frauknik worden deverlofgangers n stille opg ioepen Te eenen nemen de zelhpeordcntoe op ourustbarcLde wijze Menotti de zoon van Garibaldi is naarmea zegt te Parijs om vrijwUligers aan te werven De fransihertgenng heeft plan schadevcrgotding toe te kennen loor afgemuakthoornvee en wel loor ziek twee deid en oor gezond drie vierden derwaarde De stad Parijs zr l 110 miHioen besteden a i p Mieke werken zonder nieuwe leenmg te sluiten Men begint hoewel laat genoeg ae noüdzakehjih id lu te zie van een europeesch congres Te I iverpool wd men uit vrees voor de cholera lecne duitsche of ncderlandsctie landverhuueis overbrengen naar Amerika Te Liverpool moetende schepen waarop zich cholcralijders bevinden quarentaine hoadca Ue heer Gladstone is zaturdag te PanjS aangekomen Een wurtemberger heeft zondag middag te Berlijn vijf schoten uit een revolver ee ost op von Bismarck die ongedeerd zelfden dader heeft gegrepen welke laatste overleden is uan de wonden die hii zich in de cevange s toebragt Te Elburg wordt eene gasfabriek gebouwd Op het tooneel te Kotterdam vecht men zoo natnnrhjk dat de geneesheer er aan te pas komt Ie Ncnrenhnrg heeft een hevig biertamult plaats gegrepen de soldatenwaren niet in staat de beschadiging te beletten der brouwerijen waarophet volk zijne woede over lutfele pnjsverhooaing koelde InWurtembcrg wordt eeu gedeelte van het leger gemobiliseerd Mazzini 1 te Ji ssina weder tot afgevaa digde gekozen De bank vin Engelandheeft dingsdag het discuntj verhoogd van 7 op fpCt Ino ezonden 3ENIGE WOORDEN omtrent het plan tot oprigting van een nieuw muziekgezelschap te Gouda Onder de vele vereenigingen welke in deze stad bestaan is er eene die reeds een aantal jaren veel heeft bijgedragen om het verblijf alhier te veraangenamen en in vroegeren Tijd ten minste zeer bevorderlijk was tot de ontwikkeling van den mnziekaleu geest in Gouda Wij bedoelen hier het muziekgezelschap Enphonia dat zooals wij zeiden veel lee i bijgedragen tot aankweeking van muziekale talenten en tot bevordering van iieschaafd kunstgenot maar dat thans helaas zeer ve 1 van zijnen vroegeren roem verloren heeft Wat daarvan de oorzaak njn moge kunnen en durven wij niet verklaren genoeg zij et dat het helaas algemeen erkend moet worden dat het gezegde gezelschap in vele opzigten thans niet meer aan zijn doel beantwoord en zijne ten genoege van het publiek gegeven worelcude uitvoeringen geenzins aan de eischen van den tegenwoordigen tijd voldoen Eeeds zijn er onder de hand pogingen aangewend om dat gezelschap zijnen voormaligen luister te doen herkrijgen dan zooals ook hier later zal 1 lijken zonder eenig gewenstiht gevolg Het muziekgezelschap Enphonia vroeger zoo verdienstelijk en zoo nuttig en aangenaam werkende is thans krank en schijnt zijnen ziekelijken toes and niet te bespeuren zoodat alle goede wenken en raadgevingen tot zijn herstel tot geen resultaat hebben kunnen leiden Het was alzoo op grond van deze omstandigheid dat nadat de muziekale uitvoering alhier op den 16 maart 11 van de rotterdamsche kapel zulk een algemeenen bijval verworven had bij een paar ingezetenen van deze plaats het denkbeeld opkwam zich met eenige personen in betrekking te stellen ten einde met elkander te beraadslagen over de oprigting van een nieuw muziekgezelschap voornamelijk bestaande uit de beste elementen van die kapel want zeide men zoude de muziekale geest in Gouda niet geheel en al uitgedoofd worden dan moesten er noodwendig stappen gedaan worden om hier ter stede iets goeds tec minste iets beters dan het muziekgezelschap Enphonia zooals het thans bestaat in het leven te roepen Een tiental personen daartoe door hen uttgenoodigd vereenigden zich alzoo om te onderhandelen over de voorwaarden op welke dat nieuw gezelschap zoude kunnen worden opgerigt Ofschoon daartoe bijeengekomen werd evenwel bij de beraadslaging over het bedoelde plan in overweging gegeven vooraf nog eene poging aan te wenden om Enphonia in eenen betereu toestand te brengen Dit voorstel aangenomen zijnde werd aan eene uit dat tiental gekozene commissie opgedragen om als het ware op eene meer officiële wijze aan Enphonia voor te stellen het beheer tusschen de werkende en honoraire leden van dat gezelschap te verdeelen en de honoraire leden alzoo niet alleen financieel te doen bijdragen in het gezelschap doch ook hen in de gelegenheid te stellen mede te werken tot den bloei en de verdere ontwikkeling van het gezelschap ten einde het in dien gunstigen toestand terug te brengen als waarin het vóór lang verkeerde Mogt dit denkbeeld bij de werkende leden Vun Enphonia ingang vinden dan bestond bij die tien personen het voornemen de honoraire leden uit te noodigen te zamen te willen komen ten einde over het aanhangige plan en het daarmede in verband staande nadere voorstel te onderhandelen want als daartoe niet door de honoraire leden gecommiteerd kouden die tien personen niets uit bunnen naam aan Enphonia voorstellen doch ais commissie die zich geconstitueerd had tot de oprigting van een nieuw muziekgezelschap oordeelden zij wel is waar bevoegd te zijn zich met Eupbonia in betrekking te stellen of wel zoodanige plannen te maken als hun geschikt voorkwamen onder voorbehoud evenwel die later aan het beter oordeel der honoraire leden te onderwerpen Overeenkomstig liet besluit van die voorloopige commissie werd dan aan de directie en de werkende ledeu van Euphonia de vraag gedaan of zij in de assumtie van drie commissarissen uit de honoraire leden genoegen zouden kunnen nemen in welk geval bijaldien hierop de goedkeuring der honoraire ledeu ver De ondergeteekende gevoelt zich gedrongen opentlijk zijnen hartelijken dank te betuigen aan J GROEXENDAAL die in den avond van Maandag jl terwijl zijn zoontje dat op de Gouwe in het water gevallen zich in dreigend levensgevaar bevond moedig nagesprongen is en het zinkende kind behouden aan de angstvolle onders terug gaf C B A B N E V E L D GouD 4 9 Mei 1866 De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen geëerden Stadgenooten te berigten dat hij als dépothouder van de Heeren WOLTEBS en JONKER te Amsterdam heeft ontvangen zeer geurige en wa terhoudende THEEËN tot aiie prijzen van af ƒ 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van 1 i j en 5 ons terwijl hij zich beleefdelijk in UEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar H W M Steevens Banket Bakier Hoogatruai Gouda worven werd die drie commissarissen met de bestaande directie van Enphonia zouden kunnen raadplegen over al de middelen die hun tot de wcderophefEng of wel de meerdere muziekale ontwikkeling van Euphonia geschikt toeschenen De hoop op een gunstig slagen werd ook thans weder te leur gesteld in antwoord op de aan Euphonia gedane raag werd blijkens missive van de directie iu dd 26 april jl medegedeeld dat het namens de tien personen honoraire leden van het gezelschap gedane voorstel onaannemelijk voorkwam ook al was het dat het de uitgedrukte wensch bleek te zijn van de gezamentlijke honoraire leden en mitsdien zoo door de directie als door de werkende leden verworpen werd Zoo als wij in den aanvang zeiden wordt diis ook hier weder het overtuigend bewijs geleverd dat het muziekgezelschap Euphonia niet erkent dat het eene krachtdadige verbetering en belangrijke wijzigingen ooet ondergaan zal het staands blijven en met vrucht werken en dierhalve op welke wijze ook voor geene verdere mudekale ontwikkeling vatbaar schijnt Wij hebben het niiit ondienstig geacht langs dezen weg aan alle belanghebbenden mede te deelen wat er thans gedaan et hoe er gehandeld is om de muziekale kunstzin die sints eenigeu tijd in Gouda als het ware wegstierf met kracht te doen herleven Zijn de gezegde pogingen tot verbetering van Eupbonia verijdeld men is evenwel niet teruggedeinsd De tien mannen die zich hadden vereenigd tot de oprigting van eeu nieuw muziekgezelschap alhier blijven werkzaam tot de voltooijing van het eenmaal opgevatte plan zij vertrouwen dat men hunne pogingen om een goed doel te bereiken zal willen schragen vooral door de bijeenbrenging van de daartoe noodige gelden overtuigd van de waarheid van Rtickerts woonlen Wie schön ist wankend nach dem Ziele streben Erreicht es haben is noch schoner eben Eerlang zullen alzoo naar wij vernemen uitnoodigingen worden gedaan tot eene bijeenkomst ter beraadslaging en onderhandeling over het hier besproken ontworpen plan Eene talrijke opkomst zal hopen wij het bewijs levereu dat men met die tien personen die alles hebben aangewend wat het muziekaal kunstgenot in Gouda verhoogea kan eenstemmig handelen en zoo mogelijk uitvoeren wil Burgerlijke Stand GO CDA Geboren 3 Mei Jacoba Miria ouders B Beszelzen en S Bokhoven i Sophia Maria ouders H van der Maas en j vaa der Pool 5 Neeltje ouders P G den liroeder en M Alphenaar Adelaide lunocentia ouders P L II M D hraal en J M Kutten 6 Theodorus Xicolaas ouders C Verbij en E Bergman Elizabeth ouders P Tak en T Ouwel 7 Pitter ouders Gijzenij en P au den Berg Johan Gerard ouders A H Kulik en X Kromme Arend Pieter ouders P den Hertog en P vaa Waas Franijoi ouders C Lcbelie en il Kuhnelle OVEKLEDiiy 4 Mei J den Edel 14 d F J H kers 4 m 5 C Boon 9 w J Nieuwveld 11 w 6 J L Bruikman 1 i 6 m G Kelder 2 m K van Vliet 15 m Louwerenburg huisvr van A Grendel 40 j BUKüEmEEsTEU en WETHOUDERS van ifeeawj A overwegende dat volcens de verklaring van den deskundige E Overb sch rijks veearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aangetast en daaraan gestorven van Maarten Janmaat te Ree wijk een zwart bont bles rund oad eenjaar overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gciet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2S Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 10 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorl j re diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen acn heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZiuJ JI lnnd af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen iu de Goudsche Courant Jteeuirijk den 6 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaris De Burgemeester H STOFBERG weth C BRACK