Goudsche Courant, zondag 13 mei 1866

1§66 Zondag 13 ei n GOUDSCHE COUM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D a De ondergeteekende heeft de eer zijnen Stadgenooten te berigten dat hij op de Groentemarkt alhier een wiiikf 1 heeft geopend van alle soorten van PARAPLUIES EXTOÜTCAS PAS V30LS HEERENWAN DELSTOKKE V en verder alles wat tot dit GEXKE behoort voorts recommar deert hij zich tot het repareren en ovenrekken van Parapluies en Hij vleit zich door eene prompte en civiele bediening met een ruim bezoek van UEd vereerd te u orden M MOL Vrij van d i reetyn vau zcrei en registratie ngevulite het koninklijk be lult van den 6den yrotLinber l üó uo iJ BURGEMEESiER ex WETHOUDERS van Alkemade ovtn cgenile dat volgens de verklaring van den deskundige F Muis plaatselijk veearts door de besmettelijke veeziekte ziju anngetast en daaraan gestorven van Wiüem van Nieuwkerk te Alkeraade t ee znart witkupte koeijei oud 6 en 4 jaren tVn rood nitkopt pink oud 1 jaar en tïn zwart bont kalf oud 8 weken overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten eiiule ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte mei de huia te kunnen begraven Gezien de artt G9 tot en met 72 derwet van den Sn Augustus 1 51 staatsblad li Ii5 Hebben besloten 10 Boven orascnreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en i Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Z Jil HüllaiJ af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudscbe Courant AlktMdf den 7 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester E iOS J W S ROELOFFS BURGEMEESTER t n WETHOUDERS van Svjrdlf iHldlii iKei ii overwegende dat op den 2 Mei 11 dour den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeven runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behcjrend strfUing door ziekte is aangetast dat blijkens l idsr aangifte een rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters ce i vijfjarige zwart bonte koe is aangetast geweest door de heerscbende besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde hei ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 lot en met 72 derwet van den 28 Augus us 1S51 staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begiaven en 2 Dit besluit on niddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Pro incie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de fiondsche Courant Noord Waddinxreun den 4 Mei 1866 Burgemeester en yethouder3 voornoemd De Weth 1 Secr De Burgemeester W BLOK V iN DORT KKOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op 25 en 30 April 2 en 3 Mei 11 door de na te noe men Veehouders bijden Burgemeesteraan I gifteis gedaan dat zes en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorcnde stalling door ziekte ziin aaugetfist dal blijkens nadere aangiften negen runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijüt dat van A Janmaat Jr alhier één zesjarige blaauw bonte koe van V T Blom alhier twee wart bonte kal veren tn van G Spruijt Az te XoordWaddinxveen één anderhalfjarige blaauw bonte stier één rood bont één blaauw bont en één wit kalf één wart bonte kalfos en één zwart boot bles kalf stier zijn aangetast geweest door de heerschende be smettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten eindedie ter voorkoming van verdere uitbreidingdierziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28n Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte Ie d n begraven en 2 Dit besluit oumiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 7 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder P Secr De Burgemeester J JONKHEID Va dort KROON BURGEMEESTER es WETHOUDERS van Broek overwegende dat op 25 April en 3 Mei 11 door de na te noemen Veehouders bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zestien runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorcnde stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften acht runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op ue schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van A Voorend alhier één vierjarige zwart bonte koe van G Spruijt Az te Noord Waddinxveen één zwart bont kalf van W T Blom alhier één vijfjarige blaauw bonte koe drie zwart boute één rood bout en één vaal bont kalf zijn aangetast geweest door de heerschende besraetielijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den 23sten Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorljke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 5 Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgetneester J JONKHEID Van DORT KEOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordfFaddinxteen overwegende dat op 1 3 en 5 Mei 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aaogifte is gedaan dat vier runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften die runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te MoordrecM waaruit blijkt dat van A Groeneweg één vierjarige z vart bonte en één dito zwart witkop koe alsmede één licht bont bles kalf en van A van Bergen één wit bonte pink stier zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus ea daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tol en met 72 derwet van den 28 Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2f Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHollmtd af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Xoord lFaddinxveen 7 Mei 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder P Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van lUeuwijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zij i aangetast en daaraan gestorven van Leendert van Leeuwen te Reeuirijk één wit bont rund oud zes jaren van Cornells Streng te Reeuwijk één zwart blaar rund oud een jaar van de Wed Arie van der Pouw te Seeutcijk één zwart blaar rund oud vijf jaren Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van gemelde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame boeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Reeuwijk den 5 Mei 1866 Burgemeesler en Wethouders voornoemcl De 1 Secretaris De Burgemeester H STOFBERG weth C BRACK Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o 7o per kan 63 cents idem a 47 10 a per kan 67 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 ij0 per kan 64 cents inl BRANDEWIJN a 462 io per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Boekdrukkcrij van A BRINKMAX Deie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA eten 12 Mei Geheel Duitschland is in beweging gebragt door de houding die Pruisen en Oostenrijk hebben aangenomen tegenover elkander Al de overige staten maken toebereidselen tot den oorlog en weldra zal geheel Duitschland in een groot legerkamp herschapen zijn en dit alles met de vredelievendste bedoeling allen ontkennen ten stelligste eenig voornemen van vijandigheid Het zijn slechts maatregelen van voorzorg Oostenrijk was bereid over te gaan t ontwapening toen Italië ook zonder bedoeling van aanva odanige houtling aannam dat Oostenrijk wel bedacht moioi zijn op dt veiligheid van Venetië Eu nu ontvlamt geheel Italië in krijgslust het leger is met genoeg Garibaldi moet een legercorps bijeen brengen ei het onmogelijke wordt beproefd om geld te bekomen tot het voeren van oorlog De hoop op eene vredelievende schikking is uiterst gering W el spreekt men van een congres maar het oogenblik daartoe schijnt voorbij en zal men ook uu weder eerst dau onderhandelen als het bloed gestroomd heeft en tienduizende slagtoifers gevallen zijn en de welvaart van bloeijende streken voor lange jaren vernietigd is En deze oorlog zal niet gevoerd worden ter bevordering van groote belangen der menschheid maar ter wille der onverzadelijke heerschzucht De fransche keizer die zich tot nu toe zorgvuldig onthield heeft een woord van groote betcekeuis gesproken Hij verfoeit de tractaten van 1S15 Wij gelooven hem op zijn woord en hij zegt niets nieuws De opvolger vaa den groeten geweldenaar moet wel de regeling van het weenercongres verfoeijen waar Napoleon werd geoordeeld door vorsten die slechts zijne ondeugden zijn wülekeur en heerschzucht maar geenszins zijne groote hoedanigheden hadden overgenomen Die tractaten zijn steeds verfoeid door al wat edel denkt maar de uiting van dit gevoel bij gezochte aanleiding onuer de tegenwoordige omstandigheden vervult Europa met geweldigen schrik De staatkundige toestand van Europa rust in zoo vele opzigten nog altijd op die verdragen dat het woord van Napoleon III het ergste doet vreezen en het treurig vooruitzigt opent op een algemeenen oorlog Deze algemeene bekommering oefent reeds nu een verderfelijken invloed uit op handel en nijverheid en veroorzaakt belangrijke verliezen stilstand vau bedrijven als voorbode van achteruitgang eu verarming Onberekenbaar zijn de sommeu die verspild worden zonder erkende bedoeling eu men ziet met weemoed het onder zijne schulden bezwijkende Oostenrijk eu het geldeloos Italië den laatsten schemer van hun crediet ten offer brengen aan ongerijmde ontwerpen Turkije wantrouwt de bedoelingen van Rusland dat eene goede kans ziet om zich in het zuideu te doen gelden bij de revolutie in de Donau vorstendommen Spanje verkeert in gevaarlijke onrust en zelfs België gaat denken aan wapening Kan bet dan verwondering wekken dat zich ook i ons land waarschuwende stemmen verheffen en geruchten uitgaan van genomen voorzorgen Toch pasi het onzes inziens niet de opmerkzaan heid te wekken op ons land wij kunnen gerustelijk vertijuwen op de voorzigtigheid van ons gouvernement Ons bedreigt geen bijzonder gevaar en de opwekking tot jongelings wapenoefening ia strijd met ons doorgaand karakter kon wel nooit ongepaster zijn dan nu Waar is ooit een gevestigd gouvernement behouden door vrijcorpsen zij strekken slechts tot omverwerping of om als Garibaldi op avontuur uit te gaan Wij verwachten geen heil a die ijdele vertooniug ttaar vreezen daaruit gevaar en nadeel j3uttrnlanlr Londen 8 Mei Volgens het door Gladstone bij het lagerhuis ingediend ontwerp zullen 49 dubbel vertegenwoordigde vlekken elk een vertegenwoordiger verl ezen van de 49 jpen 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inhegrip aD het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte vallende zetels zullen 26 aan graafschappen eu 23 aan vlekken geschonken worden De eerste lezing is doorgegaan even als die der schotsche en der iersche reformbilh Gladstone heeft verklaard dat tot afhandeling van de bill des noods een najaarszitting zal gehouden worden De Morning Post bespreekt den maatregel door den Board of Trade genomen om eene statistiek op te maken van het aantal runderen in Groot Brittannie en Ierland aanwezig waaruit zoo als reeds gemeld was bleek dat het aantal stuks hoornvee op 5 maart 8 316 963 bedroeg Het blad zegt dat er welligt nooit een completer en naauwkeuriger en zeer zeker nooit eene nuttiger statistiek bij het lagerhuis is ingediend wanneer men haar raadpleegt dan zal o a de veeziekte veel van haar schrikwekkend karakter verl ezen Het geheele aantal van de runderen in Engeland en Schotland aanwezig bedraagt blijkens deze statistiek 4 823 549 stuks Nu blijkt uit den jongsten staat der veeziekte dat sedert zij uitbrak 185 024 stuks werden gedood of stierven zoodat de veestapel slechts met S jo percent verminderde Neemt men Engeland alleen dan blijkt dat het verlies daar 4 ioo percent bedroeg en in Cheshire waar de ziekte het hevigst woedde i l oa percent Deze feiten zijn van een zeer hoog gewigt zij geven reeds dadelijk het middel aan de hand om door het uitschrijven van een hcofdelijken omslag ruïueerende verliezen ten eenemale te voorkomen De verslagenheid hier ter beurze is niet weinig toegenomen door het bekend worden van de rede die door Napoleon IXI te Auxerre is uitgesproken en waarin bij zeide dathij met het fransche volk de traktaten van 1815 verfoeide Voorts waren er geruchten in omloop a ngaande eene nieuwefransche leening die ofschoon zij niet bevestigd werden eenongunstigen invloed uitoefenden Uit Ncw York wordt gemeld dat Spanje volgens halfofficiele berigten de hemiddeling van het gouvernement dervereenigde staten had ingeroepen in het conflict met Chili Voorts verneemt men van daar dat in den senaat een voorstelis gedaan tot een amendement op de constitniie strekkendete verbod der betaling van de schuld der gewezen zuidelijkeconfederatie 11 Mei De Star deelt het gerucht mede dat ten gevolgevan onderhandelingen tusschen Frankrijk Engeland en Oostenrijk deze laatste cogendheid zich bereid heeft verklaard metItalië te onderhaudelen over den alstand van Venetië De paniek neemt toe Uit hoofde de bank van Overeud Guernsey and C J hare betalingen heeft gestaakt worden deandere particuliere banken overstelpt door personen die de gestorte gelden komen opvragen De minister van financiën heeft de directie der bankvan Engeland getnagtigd om een grooter bedrag in bankbilletten in circulatie te brengen dan de statuten der bank verooi looven mits een waarborg in consols daarvoor worde gedeponeerd Men meldt uit New York van 2 dezer De spaanschevloot heeft Valparaiso den Sisten maart gebombardeerd enaldaar eene schade van 19 a 20 milUoen dollars te weeg gebragt Er zijn bij het bombardement weinig dooden gevallen Weenen 9 Mei Met het toenemen van het oorlogsgevaar vermeerdert ook eiken dag op ontzettende wijze zelfs de stilstand in zaken Men koestert het plan om zich eerstdaags tot de regering te wenden opdat aan de duizende werklieden nien de gelegenheid tot arbeiden ontnomen is werk worde verschaft In de eens zoo welvarende industrieele districten van Weenen staan bijna alle fabrieken stil De zijden en bandfabrieken zijn geheel geruïneerd Alle berigten strekken tot bevestiging dat het uitbrekenvan den oorlog spoedig kan verwacht worden De aanspraakvan keizer Napoleon tot den maire te Auxerre heeft veel agitatiete weeg gebragt 10 Mei De staat van zaken blijft onveranderd Ander