Goudsche Courant, zondag 13 mei 1866

ADVERTEMTIEN SCKISDAM TE KOOP De SPOELING uit verschillende gunstig gelegen Branderijen Gegadigden vervoegen zich aan de Commissie uit Heeren Branders zitting houdende ten Huize van den Heer H M BAZEXDIJK in het Amsterdamsclie Veer hUiS aan de Sluk te SCHIEDAM te beginnen Maandag 7 Mei e k des voormiddags van half 9 tot half 10 ure Namens de Commissie THEOD JOH SIEMES President AV C WALEAVEN Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Stol TC ijk maken bekend dat in de Raadsvergadering van heden besloten is de gewone Pinksterkermis van dit jaar niet te doen plaats hebben Stolwiik De Burgemeester 9 Mei 1866 J A SNEL mtui ordt liet gerucht in omloop gebragt dat de hh Karolvi eu N Werther Berlijn en Weenen zullen verlaten TJit eene bron welke gezegd wordt geloofwaardig te zijn vemeenrt men dat tusschen Oostenrijk en Frankrijk onderhandelingen zijn aangeknoopt waarvan de uitslag zet kiiuneu strekken om den staatkundigen toestand geheel te veranderen Het betreft namelijk eene schikking ten gevolge waarvan Oostenrijk ontheven zou worden van den dubbelen last om oorlog in het noorden en zuiden te voeren Komt de transactie tot stand dan zou rruiseu geheel geïsoleerd tegen Oostenrijk moeten strijden U Mei De toestand wordt heden algemeen beschouwdnU te ziju van zeer dreigenden aard De hoop op vrede enbemiddeling wordt geacht verijdeld te zijn lurauldels blijvende lovauteitsmanifestatien lanhouden Overal worden corpsenvrijwilligers opscrigt Keeds i = het bevel tot proviaudermgder boheemsche vestiugplaatsen afgezonden terwijl ook last iscreoeven tot de opstelling van het vijfde bataillon bij iederregiment infanterie en de depot divisie bij ieder regiment jage rs Daarbij wordt eene nieuwe Ugting tegen de volgendemaand verwacht De aartshertog Keinier is naar Veroua opreis gegaan Berlijn 9 Mei De Nordd Allg Zeitung zegt vernomen te hebbeu dat Oostenrijks depêche van i dezer gisteren door Pruisen is beantwoord Op Oostenrijks depêche betreffende de regeling der slfeswijk holsteiusche kwestie moet de pruisische gezant te Weenen mondeling verklaard hebben dat zijne regering te dier zake bereid is onderhandelingen aan te knopen als een andere grondslag zou worden aangeboden Het tegenwoordig voorstel toch is niet van dien aard dat daarover onderhandelinixcn kunnen plaals hebben De Provincial Correspoudenz de mobielmaking der gezamentlijl e pruisische armee aaukoudigenile zegt het volgende Wij zijn overtuigd ilat de pruisische regering ook thans nog bereid is den vrede te handhaven wanneer dit met eere en met inachtneming van Pruisens belangen kan geschieden Zij ma echter daarover geen twijfel luien bestaan dal zij als het zijn moet voor die belangen ook met de wapens in de hand en met den meest mogelijken nadruk besloten is op te komen Het ministerie heeft heden den koning voorgesteld dekamer van afgevaardigden te ontbinden en onniiddellijk nieuweverkiezingen uit te schrijve opdat het pruisische volk zijnetegenwoordige stemming zal kunnen uitdrukken Dientengevolgebevat heden de Staatsanzeiger een koninklijk besluit waarbij dekamer op grond van art 51 der constitutie ontbonden wordt 11 Mei De Nordd Allgenieine Zeitung zegt dat Hannover s krijgstoerustingeu het karakter eeuer provocatie dragen en deze zijn het die aanleiding gaven tot de mobielmakingvan de eerste tweede en zevende legercorpsen De oostenrijksch geziude militaire partij aan het hof te Hannover zegtde Zeitung verder moet weten wat zij te winnen en te veiliezen heeft wanneer zij de betrekkingen met Pruisen op depunt van het zwaard zet De Kreuzzeitung zegt in een leading artikel onder anderenhet volgende Wij hopen nog op den vrede hoewel wij onsten oorlog moeien loerustcu Het is bekend dat het ver buiten s konings bedoeling ligt om in Duitsehland het oorlogsvuurte doen ontbranden Integendeel de koning heeft met allekrachten gestreefd naar de handhaving des vredes en streeftdaarnaar nog Wij kunnen dit zeggen omdat Z M zelf dezer dagen dit openlijk heeft te kennen gegeven Dresden 9 Mei Uit Frankfort wordt gemeld dat Saksens voorstel in den bondsdag met 10 stemmen is aangenomen Tegen hebben gestemd Pruisen Mecklenburg ea de vijftiende en zeventiende curie Luxemburg anthield zich van stemming Frankfort 9 Mei De bondsdag heeft het voorstel van Saksen aangenomen Bij de behandeling van Saksens voorstel in den bondsdag heeft de pruisische gevolmagtigde verklaard dat zijne regering bereid is hare verdedingsmaatregelen te doen ophouden wanneer de bond zijne krijgstoerustingeu intrekt zoo niet danis Pruisen genoodzaakt om tot zijne eigene veiligheid en tothandhaving zijner positie in Europa zijne maatregelen volte houden De bondsdag heeft in zijne zitting van beden akte genomen van de verklaring van Pruisens militair gevolmagtigde dat zijne regering maatregelen heeft genomen om door de mobielmaking harer troepen het wettelijke cijfer van Pruissensbezetting in de bondsvestingen niet te overschrijden De bondsdag heeft besloten zijne militaire commissie het toezigt hieroverte laten uitoefenen 0tnnenlanit Gouda 12 Mei Woensdag ziju in de zitting van de tweede kamer der staten generaal de algemeene discussien over de cultuurnet geëindigd Zij waren eenigzins meer geanimeerd drie nieuwe sprekers zijn opgetreden de hh van oorfhuijzen KiiiU en van Zuyien van s Hage die niet gunstig gestemd zijn voor het ontwerp Overigens hebben een aanta sprekers hun gevoelen nader toegelicht en bedenkingen beantwoord In de zitting van vrijdag ziju de discussien over de cultuurwet voortgezet en wel over titel I afd I handelende over den grond en grondeigendom Naar men verneemt zullen voor den aanstaanden cursus bij s rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen teUtrecht 61 kweekeliugen kunnen worden geplaatst waarvan 8 voor de landmagt 8 voor de marine 43 voor Oost Indie en 2 voor W est lndie Uit Almelo schrijft men De gevolgen der ernstige verwikkelingen in Duitsehland doen zich alhier reeds sterk gevoelen doordien een zeer groot aantal dienstpligtige jongelieden van daar meest allen steenhouwers en metselaars alhier werkzaam bevel hebben ontvangen zich onverwijld naar hunne respective corpsen te begeven Hoewel hier reeds door den sterken aanbouw van woningen en fabrieken gebrek was aan arbeidslieden zoo doet zich zulks nu nog te meer gevoelen tioordien ook binnen kort met de werkzaamheden van het op te rigten beursgebouw een aanvang zal worden gemaakt alsmede met de tweede brood meel fabriek waarvan de door Z M de koning goedgekeurde statuten dezer dagen ziju ontvangen Even als te In de Arnh Courant leest men Men verneemt dal van wege den minister van oorlog eene order is uitgevaardigd om te zorgen dat ieder manschap volkomen van zijne uitrusting is voorzien en dat aan de regiments kleedermakers bevel is gegeven om te zorgen dat de magazijnen van kleeding welke door de indiensttreding der mililiens nagenoeg ledig zijn weder binnen drie maanden van een grooten voorraad goederen zijn voorzien ilen wil weten dat een en ander in verband staat met eene eventuele bezetting onzer grenzen door troepen en dat de orders in gereedheid liggen om voor dat geval 4 ligtingen op te roepen Aan de Heldersche Cour schrijft men uit s Hage Hoe t ook zijn moge al wordt de cultuurwet door de tweede kamer aangenomen en dit zal dan wel met eene geringe meerderheid zijn is haar lot in de eerste kamer zeer twijfelachtig Ei zijn dan ook hier verscheidenen die de verwerping en de aftreding van het kabinet als zeker beschouwen zóó zeker dat reeds de nieuwe ministers bekend zouden wezen Tot dezen zouden behooren de hh Duyraaer van Twist voor koloniën Godefroi voor justitie van Bosse voor financiën en Geertsema voor binnenlandsche zaken Deventer ll Mei Ten einde de landbouwers in onze gemeente de gelegenheid te blijven geven hun vee te latea weiden is een gedeelte der stadsweiden ter hunner beschikking gesteld Er wordt met veel kracht gewerkt aan de lijn Deventer Zwolle nn de procedure over een stuk land midden iu die lijn geëindigd is In de raadsvergadering morgen te honden ïal het voorstel tot schorsing der kermis worden behandeld Velen twijfelen aan haar behoud In t naburige Zutfen moet men erg verlegen zitten met een directeur van een dierenspel en wel Biet zoo zeer met den directeur als wel met zijne ondergeschikten beren tijgers wolven enz die allen aan de diaconie van welke gezinte weet ik niet komen Ons carillon zwijgt nog steeds als een mof De reparatie moet we van belang zijn dat ze zoolang duurt Onze jongens exerceeren nog alle zondagen met den meesten ijver Tot opheldering zij hierbij gevoegd dat ze geen soldaatje spelen Gemengde Berigten Amerika verbiedt aan Oostenrijk zich veidfir te bemoeijen met Mexico Men geeft Napoleon reeds den bijnaam TAuserrois De vermeerdering van afgevaardigden en senatoren in verhouding tot de toegeuoraefl bevolking is in lielgie door de kamers aangeooroen De utrecbtsche studenten zijn verbaasd oorlogzuchtig Te Purmerend is de wegruimiug van alle mestvaalten bevolen In Algerie rigten de sprinkhanen groote verwoestingen aan Te Praag wordt een studenten legioen opgerigt In Oostenrijk worden zelfs de manschappen opgeroepen die meer dan elf jaar geleden gediend hebben De te Marseille aanwezige verlofgangers zijn opgeroepen om zich naar hnnne regimenten te begeren Op last des konings zal Garibaldi een corps van 20 bataiUons bijeenbrengen Honderd jonge lieden zijn uit Rome vertrokken om dieust te nemen bij de italiaansehe vrijwilligers Uit Petersburg dringt men aan op het bonden van een congre Te Weenen zal meu nog 30 millioen pasmunt uitgeven De saksiscLe arbeiders vereenigingen verklaren zich voor den oorlo met Pruisen Üe brusselsche kamer zal een millioen bijdragen voor het monnment van Leopold I Te Lissabon is een nieuw ministerie opgetreden De universiteit van Padua ia gesloten Te Doetiochem zijn twee huizen en eene schuur verbrand De schilderijverzameling van den heer de Kat van Barendrecht van Dordrecht heeft te Parijs opgebragt 533 975 fr Te Napels is eene reactionaire Samenzwering ontdekt Ook uit Rusland verneemt men van krijgstoeiistingeo Te Sneek ijn twee woningen ouder een dak verbrand wL rbij een mensch is omgekomen Pruisen kan te velde brengen 045 100 man 100 000 paarden en 3714 stukken geschut De pruisische bank heeft bet disconto en de beleeniug op goederen tot OpCt op eflecten tot gl gpCt verhoogd De verlofgangers ziju opgeroepen in Beijeren Italië zal 16 mei het veuetiaansehe aanvallen Turkije beeft 12000 man reserve opgeroepen Sedert bet begin der cholera epidemie tot 5 mei zijn in Zuid Holland aangetast 426 overleden 24u personen Het disconto te Ix udeu is gister vrijdag verhoogd tot llpCt met algeheelen stilstand in zaken De manschappen van het meiicaausche vrijcorps te Weenen zijn met onbepaald verlof weggezonden Den 9 10 en II mei zijn te Rotterdam aan de cholera overleden 6 9 22 personen Ingezonden Dezer dagen ontvingen vele ingezetenen van een aanzienlijk dorp in deze provincie de volgende circulaire Daar de oprichting dier scholen aan de orde is en vele liefhebbers niet weten hoe de zaak te bcjliunen daar zij gewoonlijk beter met naald of els dan met de pen weten om te gaan is het niet ongepast dat zij hiervoor een model hebben en daartoe is het onderstaande wat duidelijkheid van stijl en zuiverheid van taal betreft ruimschoots aan te bevelen Waarde en Zeergeachte Imjezdenen der Gemeente Door menigvuldige aanzoeken ran vele ingezetenen dezer Gemeente wagen wij het in de kracht des Ileeren tot het oprigten van een Gereformeerd School waar den Bijbel dat eeuwig Godswoord voor de jeugd wordt geopend en bekend gem iakt naar de reine waarheid lot hun eeuwig welzijn en hetgeen tot onderwijs verder in hun Maatschappelijk leven noodig is te doen leeren Door een geëxamineerd Gereformeerd onderwijzer die als dan door de ondergeteekende Corainissie zal beroepen worden Omdat gewigtig doel tot stand te brengen zijn de handen nog ledig toi dien einde komen wij met beleefdheid bij UEd om deze inteekenings lijst aan te bieden dat ieder naar zijn vermogen voor een jaarlijksche Contributie inteekend die alsdan per drie maanden door de Commissie aan huis zal afgehaald worden Mogt de Heere dat werk zegenen dan zal oiigeti ijfeld de Contributie spoedig ophouden en dan zullen wij de mildiidige gevers onzen opregten dank toebrengen voor het welzijn ten koste gedaan van het opkomend geslagt Ieder weldenkend Christen vertrouwen wij dat er groot belang in zal stellen voor hunne kinderen ook die geene die ze niet De ondergeteekende heeft de eer zijnen Stadgenooten te berigten dat hij op de Groentemarkt alhier een winkel heeft geopend van alle soorten van P KAPLUIES ENTOÜTC S PARASOLS HEERENWANDELSTOKEEN en verder alles wat tot dit GUNKE behoort voorts recommandeert hij zich tot het repareren eu overtrekken van Pafapluies enz Hij vleit zich door eene prompte en civiele bediening met een ruim bezoek van UEd vereerd te worden M MOL OPENBARE VEIJWILLIGE Verknoping van eene groote partij AFBRAAK onder Nooed Wabdinxveen op Vrijdag den 18 Mei 1866 des voormiddags ten 9 ore Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Molenaar te Züid waddikxvee n hebben voor dat van hun mede Christenen die in de heden daagsche scholen van dat heil verstoken blijven De Heeie bekroouen uw werk met zijne zegen opd t de vruchten van uwen arbeid door Hem rijkelijk vergoed moge worden lie Commüsie voormetiid 1866 PS Het eerste kwartad wordt verlangd als de school in werking is Marktberigten Gouda S Mei Tarwe Poolsche p last ƒ 290 Zeeuws per mud ƒ 9 a ƒ lO OÖ Eogge Inl 6 a ƒ 6 50 builenL ƒ 6 50 a f 7 00 Gerst ƒ 4 50 ii ƒ 6 00 Haver 3 f r f 4 00 Erwten ƒ 8 50 a ƒ 10 Bruine boonen f Ui f 14 P aardeb ƒ 7 50 i 7 75 Duiveboonen ƒ 8 50 a ƒ 9 Hennipz ƒ 8 Boekw Fr per 2100 ned ffi ƒ 165 Noordb ƒ 186 a ƒ 190 Er waren weinig schapen aangevoerd die traag erkochtwerden De aanvoer van magere varkens en biggen was aanzienlijk doch de prijzen waren lager en niet alles werd verkocht Goeboter ƒ 1 14 a ƒ 1 20 Weiboter 0 96 a 1 06 perned pond Kaas aangevoerd 22 partijen ƒ 27 a ƒ 28 50 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 7 Mei Rudulph lohaones ouders J de Ruiter en R Roest 9 Johanna Maria ouders H Bosmau eu J Bruikman Cornells ouders C de Gruil eu J van Waas I i ia ouders W vau Eijk fu G deu TJil 10 Daniel ouders D U iltenburg en E van Houten 11 Mietje ouders E S Cats en S David sou OvEKLKDE v 9 Mei J de liruiu 9 j Gkiiu D 9 Met J boot eo G van Hoorn F Xieuwenhuizen ea F Tiepen P W de Beu en C W van Maren P van Hensbergen en W Rond L Leefiang en de Moor SCHOONHOVE V Ingeschreven van 27 april tot 4 mei 1S66 Geboken Mergje ouders J van Breening u en J Koustaai Cornelia ouders ï Laugerak tii J Reuver Clara Liedewijua ouders D de Gilde Koppcnol en Z itam Overleden i M Deumers 11 w A Burger aik 68 j C van Geelen bijna 3 j Getrouwd C Littel met M van Geelen F H Hehewerth met C G Klokke OUDEWATER van 1 tot 8 mei 1SC6 Bevallen D van deu Bogaard geb van den Berg z A van den Berg geb Boei e d Overleden L de Groot 60 j gehuwd met M van Vliet Gehuwd R Hoefs weduweuaar van J E Driesseu met J C Leimond jd 29 j Vrij van Zegel en R stratic regten ingevolge het K besluit van aen 6 Sept 18G5 no 52 BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda overwegende dat volgens de verklaring van de Rijks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte is aangetast en daaraan gestorven eene zwart bonte koe oud zes j iren toebehooreude aan Johannes Nederhof Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde bet ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kfnien begraven Besluiten Boven omschreven rand te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid onge bluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen iu de Goudsche Courant GouD i den 9 Mei 1866 Burgemeester en V etiuuders voornoemd Ue Burgemeester Van BERGEN IJZEXDOORN De Secretaris DEOOGLEEVEE FORTÜIJN