Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1866

1866 nj an de regton an zegel eo registratie ingevolge het koiimklijk b sliiit van den 6den beptembtr Iböo no 52 Donderdag 17 Mei nU4AU BUEGEMEE3TER EN WEIHOÜDERS van Boskooji overnegeude dat volgens de verkhnng van den deskundige J E Keich dat alle door middelen iïcschiclt Immers i rijk veearts door de besmettelijke GOUDSCHE COURAIT Uitgave van A BRINKMAN Lange Ti€nde ceg B n 60 F F LkE BlRG te sGravenhage hefft vcrkr ïbTir gesteld COCOSZEEP uie door hare uitnemende e geu chi ppen zich gunstig vin alle andere zeep oorten onder cheid Zij houdt de huid lenig en geeft haar eene fris che en gezonde tmt L gte huidamdoeningen doet deze eep in den kortst mogelijiien tijd verlwi nen Bij de zoogenaamde fijne wa cii vvorlt deze zeepsoort met schier ouiïe oofelijk goed gevolg aangevieiid Vrjper liik ƒ 01 GUTTA PERCHA SCHOEN SMEER weten hippeiijk ciiderzocht einde die ter voorkoming van verdere m tand houdt maar dat ook bijna geen i nen de Gemeente eu te plaatsen m de reuk van zich geeft Glaci hand choenen Goudsche Courant Men heeft door lUe tijden heen de erviring kunnen opdoen dat de middelen tot het doel geleiden Iera nd nerkt zonder middelen noch de men ch noch eenig ander chep=el ij verte eunoordigerder verlichte eeun hebben de overtui£ ing het 1 = de tesjenwoorJigheid viidcn doctor niet die den leke ge oud mukt mnar n l ri re middelen die hij voor chrijft tn die men muwkeuru moet in acht nemen en volgen werd d t beter begrepen en de middelen om aezoiii te blijven beter in acht senonun beir kkelijk zouden eer l it ook i h t eev d met ons hoofdh nr vul men daarmede lins en sierlijk prijken men voede ea d moude het even als lik ander voorunp even iU de kleinste phrt of bloem die ha ir onderhoud hare verzorging noodi heeft Niets evenaart tot hiertoe in seoruik A OLD C RTHV GEWs B1R PL NTLN OLIE Die zijne haren het heeft en eviij aard wil bijv en voor ui villen of voor vroegtijdigu grijsheid vin het hnr gebriike de even geno mk Oiie nelke m het gebruik niet duurder idm gewone Hiaroue of Porn de De pnj per fle chje i gesteld op 60 c Hoofd depot te Deltt bij BllELf EIT Mirkt die deze olie veikrijgbiir he f ïe teld b j Mej dl W 1 1 0 = AUV Gouda J H kllLlR 7fo rrf a e tew ige triat Oo itpoort te oti den tienhitfen 1 Gormcltii t Doi lie h ttttüd Rl IJN RD t V Pkl A B R1 D LI LU I 1 D BERKHOF tn mee oekende dipots ui ons Rijk Raderstoomboot tl MJsS l in Gouda Vaanilag eu Dinpday s morsen b uren de overige d igen morgens 7 uren Zondags s morgei s 61 uur Tin Rotterdam op gehjke dagen s na middu 2 urtii Zondigs s avonds 5 uren Diïe lur u n aai fetf en door de ervaring aanbevolen Het gUr t zwart houdt het leder zicht eu voor water ondoordringbair Prijs per doo ƒ O Oo per 2 doozen ƒ 1 LA BRILLANTINE een poetspoeder dat v oor a ie me ilen kan gebruikt worden De metaalglans worüt er volkomen door beu aard Bij de zimenstelhug heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poet poeders zoo nadeelig maken Per pakje ƒ O 10 per 25 pakjes 2 worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon met gebruiksaanwijzing ƒ O 35 DépÓt te Gouda bij den beer ZELDEMIIJK Droogist NAPHTA dat met alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt eu de kleuren veeziekte zijn aauget ist en diaraau ge stoiven van de wed Vrie van Hoö te Boskoop een eenjarig zwart boi t rundj van de Wed Uitbeijersche te Boskoop zes runderen ils 6j ing zw irt bont OJ ing va il bont 2jarig zw irt bont 5j ing zwait witkop tjang zvkait bont fajirig zwart bont van de W ed Joh Nieuwersteeg te Boskoop zLven rundereu als hjarig zwart bont yjariir idem Sjarig idem tjarig mem bjirig idem lOjarig zwart witkop b irig zwart bles van Cornells Ie Rijk te Bos koop twee runderen la Tjarig zwart bont 4j ing vaal bont van Iiederik de Jong te Bodoop een lund 7jing rood bont Overwegende dat volgen die verkUriug de onteigening van genoemde rundereu noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van veidere ui breiding dier ziekte met de liuid te kunnen begraven Gelet op de irtt b9 tot en met 7 2 derwet van den ib Augu tus Ibol staatsblid n 12o Hebben besloten 10 Boven omschreven ruudeieu dadelijk te ont igeuen en ii i inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk tei behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit be luit onmiddellijk m de te deelen aan heereu Gedeputeerde Staten der Vrovincie Zmd Mo laitd af te kondigen bmuen de gemeente en te plaatsen m de Goudsche Courant Boskoop den 8 Mei 1856 Buigcmeeater en De 10 becrelaris De Burgemeester get J HOOI 1 I V get THOLEN ethouder BURGEMEESTER en El HOUDERS vin Broek oveiwegende dat op den i en b Alei 11 door de na te noemen A eehouder bij uen Burgemeester iingifte is gedaan dat zeven ruudeien afgezonderd staande in de bij zijne nonmg behoorendfc stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke uitbreiding dier ziekte met de buid te kunnen begraven Gelet op artt 69 tot en met 72 der wetvan den S s en Augustus 1851 Staatsblad n 12a Hebben be loten 1 Boven omschreven lunderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe veelheid ongebiuchte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en Broek den S Mei 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be ff et ioudtn l Secr Be Burgemeester J JO LHEID Van DOET KROON 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland af te kondigen bin BÜEGEMEESIEK ev W EïHOUDEUS van Noord ffaddmxveen overwegende dat op den n Mei U door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat acht runderen afgezonderd staande lu dp bij zijne woning behoorende stalling door ziekte ijn aangetast dit blijkens nadere aangifte twee runderen oo heden daaraan zijn gestorven Gele op de schriftelijke verklaring van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van D Peters twee driejarige koeijen zijnde een roodbont en de tweede zwarte witkop zijn aangetast geneest door de heerschende besmettelijke veetjphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen diingend noodzakelijk s ten einde die tei voorkoming van verdere uitbreiding dier ekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 dernet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben be lotea 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na innerving der huid met bijvoeging van eene genoegzam hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begriven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen m de Goudsche Courant jSoord Jl addiiixveei den S i Iei l faB Burgemeester en A ethouders voornoemd D eth 1 Secr De Burgemeester W BLOK Tan DORT kROON Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOüD met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgeh alde JE E ER a 46 io iQ ppi kin 65 cents idem i T io o per kan 67 Cs Jenever 2 = soort Moutwijn i 4h O Q per kan 64 cents inl BR NDE IJN i 46Vio V i a 68 cents Meerdeie of mindere steikte naar evenredigheid GoLDi 12 Mei 1S66 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 11 Mei 1 I aaeste Hoogste 1 Gebleven pCt 1 koers Js OTS 1 kers Ned w sch Ï J 54 541 4 dito 3 623 631 3 dito 4 84 841 2 84V8 Handelm op resc 1343 135 I35V4 België Roths 2 2 Spanje obl 2I 2 28 2SV4 8i j Portugal obl 0 S Vs 3S 8 Rusl obl il 5 89 901 8 d 1828 29 5 d 6 serie 5 70 d Lond 1862 5 78 d Am t 1864 5 83V4 84 84 d Amst 1860 41 2 76V2 Aand spoorw ƒ 565 169 I68V3 Oost Metall 5 pCt SSVs 40V 40 dito dito 21 2 201 8 21 21 d rentcAmst 5 58 60 60 d nat 1854 5 4OV4 43 42V4 do mzilv 18Ö4 5 45 4S 47 4 Italië Amst 5 Turk binn 6 24V8 26V2 Griekenland 5 Ver Staten l 74 5 6OV4 eiVs 6lVs d 1881 6 66S 4 1 68 d 1882 6 66V8 677 1 er i Mexico 1851 3 1 13 1 U s 1 14 Boekdrukkenj van A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondag In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien tan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEES ER en WETHOUDERS van Gmd gezien de Missive van den Heer Commissaris des Kon ngs in de Provincie Zutd Rolland van den 7den Met 186b a d 4689 2de Afd houdende mededeehng van eenige door eene Commissie van deskundigen aan den Heer Minister van Bmnenlandsche Zaken verstrekte raadgevingen omtrent datgene waarop leder te letten heeft om zich zooveel mogelijk tegen de Cholera te beveiligen Hebben goedgevonden naar aanleiding van bovenbedoelde Missive het navolgende ter kenmsse van de ingezetenen te brengen De Cholera verbreidt zich zoo niet alleen dan toch zonder twijfel ook door eene eigenaardige smetstof die zich omwikkelt in de uitwerpselen der lijders Men kan veel doen om zich tegen den nadeehgen mvned daarvan te beveiligen Vooral lette men op de drie volgend punten Het onschadelijk maken van de stoffen die door Cloleralijders of door hen die aan buikloop dtarrhee lijden waarmedede Cholera meestal begint worden ontlast Het volgen van een goeden leefregel III Het spoedig inroepen van geneeskundige hulp bij het oatjtaan van buikloop 1 Door de uitwerp elen van de lijders vooral wanneer zij een korten tijd gestun hebben moet men aannemen dat de kiemen der ziekte zich verspreiden Men moet dus geene moeite ontzien om die uitwerpselen zoodra mogelijk onschadelijk te maken en te verwijderen Zij mogen dus volstrekt met in ziekenkamers blijven staan maar moeten onschadelijk worden gemaakt door bijvoeging van middelen waarvan men mag adnnemen dat zij de smeutot ve nietigen of de ontwikkeling daarvan tegengaan Eene oplossing van ijzervitriool in heet water 1 Ned pond op 4 kannen water of anders van chloorkalk kan daartoe het best en gemakkelijkst worden gebezigd Nachtpotten secreten enz in elke woning aar een geval van Cholera of diarrhée voorkrmt moeten door die stofien gezuiverd worden Het uitwerpen van die ontlastingen op mestvaalten of in gooten m de nabijheid van noningeu moet worden nagelaten De grond wordt er spoedig mede doortrokken en het water uit bronnen wellen of putten wordt er door bedorven soms tot op een grooten afstand Het drinken van zulk water is zeer gevaarlijk Men drinke geen welwater en evenmin vloedwater van welks zuiverheid men met overtuigd is lu gevai van twijfel 61trere men dit door houtskool misschien is het nog veiliger het eerst te koken en dan in den vorm van koffij of thee te gebruiken Waar secreten m gemeenschappelijk gebruik zijn zoo als in herbergen logementen scholen hofjes aimhuizeu enz behoort de zuivering door de genoemde middelen die zeer goedkoop zijn onverschillig of er zieken ziju of met meermalen daags te geschieden De door den zieke bezoedelde stoffen als kleedmgstukken linnen en beddegoed moeten spoedig worden verwijderd eu if verbrand of in een emmer met water waarin 21 3 oneen chloorkalk zijn opgelost geplaatst worden om spoedig daarna te orden gewasschen Den door uitwerpselen bevuilden vloer reinige men met chloorkalk Waar zieken va een gezm zijn is het zoowel n hun belang als om verdere verspreiding te voorkomen noodig dat geene andere personen dan die voor de verpleging vereiocht worden m de ziekenkamer verkeeren en zeker is in zeer vele gevallen wel het meest aan te bevelen dat de zieke naar een daartoe bestemd lokaal ter verpleging worde gebngt De pnjs der Buitengen oue letters worden berekend naar plaatsruimte EelD eld in de ziekenkamer en gestad ge luchtververschmg moeten zeer worden aanbevolen Reinheid in en om de woningen is met minder een voornaam beveihgingsmiddel voor de gezonden Verwijdering van al wat stank veroorzaakt m en om de huizen goede luchtververschmg het vermijden van opeenhooping van personen vooral m slaapkamers moet door ieder worden betracht II De beste leefregel is geene ver 3dering in den leefregelte maken waarian m u gewoon is ei waarbij men zich welbevmdL Alleen dat vermijde men nat bij ondervinding schade ij gebleken is zoo als alle buitensporigheid in eten endnnken nachtbraken en overmatige vermoei onis het dradenvan doornatte k eederen het gebruik van spjzen of dranken die men m gen one tijden niet of lecht verdraagt Wat in gewone tijden de gezondheid in gevaar brengt ve meerdert de kansen om ook door C holera aangetast te worden III Zij die aan buikloop Ciairhce liji n gedurende hetheerschen der Choleia moeten voora niet verzuimen poedigdaartegeu de noodige middelen aan te wenden Meestal wordteen aanval van Cholera dooreen soms onbcL lidenden buikloopvooi a gegaan Van eene onverwijlde behiudelin van de euheeft men altijd de gunstigste gevolgen gez en Geneeskundigehulp daartegen in te roepen moet ten ster ste norden aanbevolen Men zal tevens verstandig handelen narneer men ztchbij voorbaat van zijn geneesheer laat aann ijzen hoe te handelen indien zich verschijnselen van buikloop of Cholera ai 13 bet in ligtt i graad vertoonen Wie met hiertoe ir de gelegenheid is of bij het voorkomen van dergelijke verschijnselen met onmiddellijk geneeskundige hulp kan verkrijgen neme al vast rust in bed zorge voor matige verwarming van het geheele ligchaam en neme een verwarmenden urank Kamillen hee of pepermuntnater en dergelijke middelen kunnen daartoe veilig worden gebruikt Andere geneesmiddelen kunnen beznaarlijk in het algemeen norden aanbevolen men zoeke daarvoor liefst vooraf den raad van een geneesheer GOUDA den 14 Mei 1866 BüKGEMEESTEB en WETHOiLEKb voomoemd Be Secretaris De Bvrpemeester DEOOGLELVER EORTÜIJN v BERGEN UZEN DOORN öuitenlttitïr IiOnd6n 15 Mei De btar meldt dat de britoche regering aan bet behoud van den vrede met wanhoopt en m die verwachting vvordt aangemoedigd door de houding van Napoleon die den vrede wenscht Tusschen Frankrijk en Engeland heerscht eene hartelijke verstandhouding Parijs 13 Mei De France zegt dat men den gewonnen tijd met ongebruikt 1 eeft laten voorbij gaan Er heeft een druk verkeer vrn mededeehngen plaats gehad tusschen de kabinetten Het gevoeïen om een congres te beleggen waarop slechts de hangende kwestien zouden oraen besproken is met eene zekere activiteit op nieuw opgevat len verzekert dat Frankrijk om de vernezen lijking daarvan gemakkelijker te ma en verkl lard heeft er zich geheel oelangloos te doen vertegen oordigen zonder eenige knestie ter sprake te brengen dn de scheidsiegterlijke uitspraak van Europa zoude kunnen bemoeijelijken 14 Mei De gespannen staat van zaken heef ook hier op handel en nijverheid een allernoodlottigsten invloed De za en staan stil en men gaat eene vrecaeliTke crisis e gemoet Velen uit den handels Jtand zouden den cui og verkiezen boven de onzekerheid en spanning waarin men nu verkeert Brussel 14 Mei De IndcpeiiJance behelst eue depêche uit Berlijn meldenue da Pru sen zaturdas eene omrn i ie naar Hanover heeft gezonden ten einde opheUeringen te verwerven ten aanzien van de wapeningen van dien staat Volgens een