Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1866

seruchi is tus chcn Pruisen eu Italië een tractait gesloten voor het geval dat Oostenrijk Pruisen ran valt De beide coutr ctanten verbinden zich daarbij om geeu afzonderlijk trictaat te luiten Weenen is Mei Ven ziet neldra de uitbarsting van den oorlog te geai c De milit re toerustingen en patriottische manifestatien heb ben voortdurend plaats de laa ate ouder goedkeuring des keizers De aanzeggiuE bekomen om ich bij hunne kjrpsen te vervoegen Het lertrtk an het girnizoen te Weenen ui Bohemen zal reeda morgen een aanhang nemen De commissie benoenrd tot controler ug der staatsschuiden il bij den keizer spoedig een financieel rappor mdieneuHierin zü zy haar jevoeien te kennen geven a ingaande eemgefinanciële opcruien v m het tegennoordig gouvernement nelkoordeel onguii tig mopt luiden 14 Mei De krijg ioerustingen en vaderlands levende demonstratien houden a in Het Staatabhd behelpt eene verordening regelende de bescherming die aan koop lardijachepen zal norden verleend indien de oorlog mogt uitbreken Bij den bondsd ig ia etn voor tel ingediend naarbij Prui sen en Oostenrijk gesommeerd norden om Mainz en R atut te ontruimen w elke be de plaatsen daarna door bondstroepen zullen n orden bezet Berlijn 13 Alei De Nat Zeitung meldt dat volgens geruchten die m militaire kringen in omloop zijn van de regering be el is uitgegaan om voor alle manschappen die sedert l u geboren zijn maar Big geene militaire dienst heb btn ged an onmiddellijk de redenen v n irijstelhng aan een ie iie e onder verpen De znakke uitzigten op het behoud vin den vreJe naarvan men ecrgi tercn zoowel te Parijs als i ler er stede sprak zijn na eene korte poos neder verdnenen Reeds vrijdag avondni t men dat de meun e poffirgen om een congres te aoudenBilukt mren De geruchten om rent Oostenrijks afstand an enetie be eektnen ook niets De benering dit Oostenrijk inhet hitste oc cnblik besloten heeft van eneiie aLtand tedoei MuLu uu dezelfde bron waaruit het berigt voortknam dat Fruieu en Italië reeds een traktaat gesloten hebben Miarhet eene Lengt vernietig het andere Indien zulk een traetaatbi ood dan zou Italië zonder Prui ens innilliging m hetgeheel 2ei ne onderhandelingen met Oostenrijk kunnen aaukuoopen U daarentegen lechts eene eventuele overeenkomst getroffen dan zouden de beide eeratgenoemden slechts zoo langte zamen gaan ala beider belangen du vorderen 14 Alei De heden m omloop gebragte geruchten vanvredeiievenden aard hebben geen posituen grond In goedondemgte kringen neet men niets v in de aanwezigheid vnden aiit heriog Reinier en evenmin iets van de opschortingvan eenigen militairen maatregel Aan eene zending uit WeenenIs hier geen berigt ontvangen lo Mei olgens officieel berigt is het verdrag tusschenPruisen en Italië amgegam zaturdag avond 12 dezer onderteekend De sommatie aan Hanover om zich te verklaren aangaande zijne houding met betrekking tot de regering isin 2eli ks zaturd ig jl verzonden Eopenhagen 13 Mei Dp konmg heeft een besljit uitgevaardigd betretiende de verkiezingen voor den meunen rijksdag De verkiezingen voor den volk thing zullen in het geheele koningrijk den 4 jumj en voor den la idsthmg den 23 junij plaats hebben ötnnenlanïr GOLDV IG Mei Zaturdag zijn in de tweede kamer de algemeene discu sien afgeloopen over den grondeigendom De heer v Nierop heeft een amendement aangekondigd om met v j iaking der gronden van den Javaan van de beschikking van het gouvernement en met bepaling van t staats eigendom de eigeudomstoekennins vau gronden m indiviuaeel of communaal bezit ie regelen biunen 5 jaren Het amendement bedoelt hetzelfde als het ontw erp maar opent de gelegenheid de ingen ikkelde eigendoms kweatie nader te onderzoeken De geheele zitting der tweede kamer is maandag beateed aan de toelichting van en de discussie over het amendement van den heer van ïsierop en een ander van den heer Issel de Schepper dat het beginsel van dadelijke toekenning vau bet eigendomaregt inhoudt De hh Thorbecke en v d Linden verklaarden zich voor het amendement van den hr v Ivierop de hh V bnieten Dumbar en i appe ne tegen als een totale inbreuk makende op het ontnerp en de onzekerheid van het eigendomsregt doende voortduren De oppositie der vrienden van de regering tegen het ametdement van v Nierop was vrij levendi en geeft het bewij = hoezeer het ontwerp er door in zijne grondslagen wordi aangetast Opmerkelijk mogt de verKlarint van den heer Thorbecke heeten dat hij zich met de hoofdstrekking der wet wel vereenigt maar dat het middel h t doel voorbij stree t en de voordeden van t ontwerp hem nog met duidelijk voorkomen In de zitting van de tweede kamer van gisteren is dediscussie over de cultuurnet art I en de daarop voorgesteldeamendementen vooitgezet De minister van kolomen heeft debeide amendementen bestreden Morgen voortzetting en waarschijnlijk de beslissing De N Rott Courant zegt ten slotte van het kort verslag Jpr zitting W IJ moe en omtrent de onderdeden van het debat en de merknaardige rede des ministers naar het zitting verslag verwijzen maj rucjje i tien liberalen nogmaals toe Gj hebt de koloniale hervorming en het leven en de toekomst der libera e partij m banden Steunt een deel uwer hetZij diri ct of inducct de zoo vijandelijke tegenpartij die zelfs niet terugdeinsde om den heer Thoibecke onder het snoode en quête voorstel te vernielen en die ook met terugdeinsde om bij de afschaffing der plaatselijke accijnsen de kwaadaardigste hirtstogten tegen hpm persoonlijk in t leven te roepen welnu dat dan de conservatieve partij het benind lanvaarde niet door eigen kracht of regt maar door de feiLn de verdeeldheid en de rani unes der liberalen Dat zij die zoó handelen er de volle verantwoordelijkheid van dragen Z M heeft benoemd tot notaria binnen het arrondissement Rotterdam standplaats Gouda deu heer A P oorduin candid lat notaris te W irmond ervoer van schapen en lammeren van buiten de lijnenvan afsluiting naar binnen ia tot den 15den junij e k vrijgesteld ondel voorwaarde dat zij voor het vervoer door eenerkenden veearts worden gekeurd gezond en onverdacht verklaard dat het bewijs daaivan worde ter hard gesteld aan dengeleider die gehouden is daarvan telkens op de eerste aanvrageaan dt bevoegde autorUeit mzige te geven en dat het vervoerplaats hebbe langs den kurtsten weg en binnen den door denburgemeeier der plaats van bestemming te stellen tijd De St latscourant behelat de vorrwaarden op welke aanden heer F J van der Maaden te Amsterdam concessie isverleend voor een spoorweg van Amsterdam langs Alphen naarRotterdam De kiezersver eniging christelijk en vrij onderwijs te s Hage heeft tot haren kardidaat voor het lidmaatschap dertweede kamer gesteld mr Groen van Prinsterer Men chrijft uit s Hage Het ontbreekt hier met aan geruchten betreffende militaire maatregelen met het oog op dentoestand van Europa door de regerinj beraamd Ons gouverneisent zou onder anderen besloten hebben alle zood inige maatregelen als m overeenstemming kunnen geacht norden met hethandhaven eener gewapende neutraliteit Gemengde Berigteo De Inesvereemging Burgerpl gt te Sneek heefi gekozen tot kandidaat voor de tweede kamer dtn hervormden preüikant Aloens aldsar De stervende ortbodoiie laakt in haar ouden zetel Dordrecht nog een z akken noodkreet Het oostenrijkscte leger op voet van oorlog t It 631 601 het pruisische S j o32 het italia usche 396 bSS Men hevreert dat Engeland Rusland en irauknjk onderhandelen ov r een congres on Bismartk denkt aan het vo men van een liberaal conservatief coalitie kabinet Het oostennjkache gouvernement wil de njke bezittingen der geestelijke gestich n gebruiken tot het oeri n van oorlog In Engeland zijn van 28 april i nei aangetast 2007 stuks vee vauhet begm der ziekte 231624 In Oostenrijk ia de uitvoer van graieuverbMen naar de tolvereeuiging en Zwitserland In Pruisen is dewoekerwet opg hevn Deu o junij e k v ordt te Stockholm voortwee of drie maanden eene tentoonstelling geopend van voortbrengselen van kunst en nij rheid van Zvseden De aksische landdag is buitengewoon opgeroepen tegen woensdage k Ah de oorlog uitbreekt zal Kusknd Rumcnie bezetten met 150 000 man Erankrijk zal ob ïervatieeorpsen opngten aan de Alpenen aan deu Rijn an 29 april tot o mei zijn aangetast in ZüidHoUand 649 in oord Holland 44 m Ltrecht 135 runderen totaal 828 stuks Te Hamburg is een st indbeeld ter eere van Schiller onthuld Hessen Darmstadt heeft zija leger op voet van oorlog gebragt De engelsche staatscommissie ach dat afmaking van elk rund waarbijzich de voorboden der ziekte vertoonen he eenig afdoend en veiligmiddel is Te S ew York zijn omvangrijke maatregelen genomen tegenhet gevuar der cholera Sommige pruisische eymnasien zijn zonderdocenten door het mobiliseren der armee In Pruisen is het zoo zeerernst met de wapening dat allerweee de paarden zelfs di van het cirque Renz m requisitie worden gesttld De Iranscben worden ongeduldig dat de oorlog nog met uitgebroken is Te Swansea zjn bijeen brand acht men Lheu omget nipn De te Keulen hijeensekomeumanschappen weigerden zich te aten vervoeren m b estenwagens Loenschonk men aan een regiment Polen het genot de ongewapende weerbar itigen i et geweld te dwmgea daar linietroepen en genda men totdat werk ongenegen waren JeÖèrson Davia zal nu eindelijk wegensverraad teregt taan e Barcelona heerscht eene geldcnsis en vaUen aanzienlijke faillissementen voor De bank te F aukfort heeft het disconto van 6 op 7pCt gebragt Te Londen bedaart de cnsis Ook Keurhessen brengt ziju leger op voet van oorlog Te TVeenen worden voortdurend faillissementen aangekondigd De republiekeinen m Mexico hebben zico meester gemaakt van Chihuahua Ingezonden De Verkiezingen Spoedig worden de kiezer weder ter stembus geroepen De helft der volksvertegenwoordigers treedt af j en de kiezers moeten door hun keuzen de ledige plaatsen weder vullen Zal men i ederom de treurige opmerking moeten raaKen dat het volk geen prijs stelt op de verkregen regten of wel dat het nog met genoeg staatkundig ontwikkeld is om van het kiesregt etn zelfstandig gebruik te mikeu Zullen wedT een tal van advertentien en strooibilletten den kiezers den eeiagen goeden candidadt moeten ainwijzen dien de een of ande onbekende voor hen heeft opgezocht omdit zij niet in staat zijn uit eigen oogen te zien Zullen de mindere verdiensten van den gestelden candidaat moeten vergoed worden door de gebreken van zijn tegenstander breed uit te meten waarbij men zich dikwijls met ontziet in deu cindidait den mensch te belasteren en daardoor vele geschikte en bekwame minneu afschrikt om zichzelven candidaat te stellen zoo den weg openende voor minnen die minder bekwaam maar eerzuchtig geen middelen ontzien om het mandait van volksvertegenwoordiger te verkrijgen Zullen weder een tal van stemmen worden uitgebragt om den een te believen of een ander met te ergeren zonder belangstelling of eigen overtuiging Veel hoop op verbetering bestaat er nog met zoolang de verkiezingsstrijd een kwestie van personen niet van beginselen IS zoolang het groote verschil der staatkundige rigtingeii met opweegt tegen persoonlijke consideratien zoolang de wet van Solon aan Athene gegeven dat men tot een partij moest behooren geen inging vindt bij de nederla dsehe kiezers zoolang zal de verkiezingsstrijd met zuiver zijn en voorbeelden te o cr van inconsequentie onverschilligheid en eigenbehngzuoht voor den wiarneraer aanbieden Maar ook onkunde is diivwijls de oorzaak dat kiezers am di n leiband van anderen moeten loopen en met uit eigen oogen kunnen zien Zij hoore i of zien de namen der verschillende rigtiugen maar die woorden zijn voor vele kiezers ijdele klanken De meestal droo ïe ledevoeringen w irden getrouw m de couranten overgeslagen en de eenvoudigste regeringsbeginselen zijn velen onbekend zoodat ieder door eigenbelang of heerjch zucht gedreven de vreemdste en lasterlijksle ziken kan uitstrooijen en bij al te veel menschen geloof vindt Vnag wit men b v tegen Thorbecke heeft en curieus zullen deantnoorzijn die gij op deze vraig zult ontvangen en dan voorzeker behoeft men zich niet meer te verwonderen hoe gemikke ijk andere minder bekende personen kunnen veroordeeld worden Die onkunde kan eerst na verloop van jaren verdwijnen on dcrwijs in onze staatsregeling op de hgere scholen grondig onderwijs daarin op de middelbare scholen moet de toekomstige burgers voo bereiden om in het vervolg uit eigen oogen te kunnen zien eu hun kiesregt naar eigen overti iging mt te oefenen Langzamerhand zal de strijd over personen plaats maken voor den strijd over beginselen dan eerst zal politieke immoraliteit terstond door de kiezers gestraft worden en de volksvertegenwoordiging de zuivere afdruk zijn van ue beginselen door het volk gehuldigd Maar dm ook zal het volk en van de regering en van de oppositie waarheid zuivere waarheid vragen Geen groote woorden of hoogdravende verklaringen uilen meer voldoende zijn De kunst om door veel woorden zijn gedachten te verbergen zal met helpen om een phnts in iet parlement te verkrijgen Alleen aan die partijen die met op twee gedachten hinken maar wpitn wat zij willen behoort de toekomst Hilf heid zal dan geen genade meer vinden en de woorden liberaal en conservatief zullen een zuivere beteekenis krijgen Nu toch zou het nog hoogst moeijelijk zijn in weerwil vanalle gegeven bepalingen om juist te zeggen wie tot de liberalepartij oehoort en wat die partij eigentlijk wil T lOrbecke Fransen van de Putte Blanken van Nierop zijn a len erkendeliberalen en toch hoe veel verschil nog onder dezelfde vlag Wintgens Mijer Hochussen zijn tegenwoordig conservatief en toch ook tusschen hen bestaat aanmerkelijk verschil Doorhalfheid m de toepassing der beginselen is de kracht der verschillende partijen gebroken Word f venolgd Vergadermg van den Je neenteraad DiDgsdag l5 Mei Tegenwoordig de hh A A van Bergen IJzendooru voorzitter de Grave Viruly Lavten Prince Braggaar Westerbaao Reutinger Remy Bu mer Kist van Straaten Pe rs De notulen dar vorige vergadering worden gelexen en gearresteerd Zijn ingekomen eene mededeelmg van Prins kennis gevende dat hij zijn ontslag neemt als overvaarder aan het IJESelveer voor notifiratie £ eQe missive van den heer commissaris des komngs in deze provincie ten gelelde van koninklijke besluiten hoade de goedkeuring der raadsbesluiten betreifLnde den hoofdelijken omsxag de gemaal belasting en de opccdten op het personeel iiotif eene missive van rar J Fortuija Droogleever kennis gevende dat hy de betrekking van Iibrymeeeter aanneemt notif eene missive van librymeesters inz ndende de rekening ovf 1865 op gunstig advies van B en U terstond ia bebandelmg genomen en met dankzegging aan de rendanten goedgekeurd bedragende h t voordeeiig saldo 5 92 eene missive van bet israel armbestuur enz inzendende rekening en verautnoording gesteld m banden derzelfde commissie aan wie de overige rekeningen der lus Hingen van vfeldadigheid zijn opgedragen eenige verslagen van schoolcommissien nz die voor eene maanc ter vi e wordtii gelegd een adres van A van de isser verzoekende ontslag als schipper op Goes en wordt dit verzuek toegestaan Aan de orde is eea voorsttl tot het weder instellen van eene gezondheids Lomraissie waarbij woidt ingediend een concept verordening Er ontstaat eene vnj langdurige discussie betreifende het al of niet terstond in behandeling ntmen d zer zaak en wordt een voorstel van dit alt te stellen met 7 tegen 6 ïtemmen vervvo pen tervoieens wordt met een gelijk getal stemmen tot het weder instellen aer gcondheids commi= ie besloten 1 bans verlaat de beer Buchner de vergadering e olgens wordt bij d behandeling der artikelen van bet ontwerp op oorstel VuC den heer Luvter art l in dien zin gewijzigd dat niPt een maar twee geneeakundigen zitting zullen hebben m de gezondheids commissie tervsijl de bepaling dat er een lid van den gemeenteraad in zitten zal vervalt De meeste overige artikelen worden achtereenvolgens na eenige woordenwisa ling goedgekeurd doch art 9 houdende benoeming van een bezoldigden secretaris met 7 tegen d stemmen verwenen Daarna is de verordening in baar geheel in slemming gebragt en aangenomen Eene voorgestelde wijziging m de instrnctie van den gemeente ontvangen wordt aangenomen eu bepaald dat bet kactoor geopend zal zijn van des voormidddgs 9 tot des namiddags 4 ure 13 nog ingekomen het advies van de con nissie tot de ver rdeniti en b reffende art 4 van de politie verordening over bet bonden van bijen binnen de kom van de g meente waaromtreni verzoek was ingediend door de erv n Rost en is overeenkomstig bet advies het verzoek afgeslagen Eindelijk is ingekomen eu ter visie gelegd een ontwerp verordemnp aanH Ijzende de veiordenmgeo die nog vn kracht zijn De heer Iu ten stelt voor bet inngten van overloopen van debavea naar de stadsgracht doch wordt na eenige inlicht gen v voorzitter betreffende het bestaan van twee overloopen eeea verde hieraan gegeven gelijk mede bet geval is met eene vraag v n eer llentiuger over de mogelijkneid om allerwege m de stad verseh water te kunnen aanbrengen Hierna gaat de vergadering over tot eene gesloten zitting Burgerlijke Stand GOLDA Geboren 11 Aïei Curnuh ouders J Luijneuburg en Kun t 13 lilera ouders W Boaw man en C van hijk 1 Jobanoa Cornelia ouders L van der Draaij en C van ot Pool Tennis Pieter Jacobus ouders P W Karaphuisen en M nor 0VEELEDE 10 Mei P J Wagenaar 2 j 11 J Bruisten 3 w J V van Dobbelen 47 j 12 G J van Willigen 9 ra G van der Kleij 6 m GA van uuren Sm E Sm ent wed E lans 63 j F J Kouweuberg 2 m 13 P isteenbergen 3 j A J Scboonderwoerd 9 w W Lafeber 66 j J van Leeuwen 6 j 6 m 14 J Post 9 m A Roodenbnrg 39 j E Menet 10 w Gouda 15 Mei Tot heden is bij den Burgemeester aangifte gedaaa van 5 cboleralijders waarT n 3 zijn overleden VOERDEN van 3 tot en met 10 mei 1865 Geboee Geraraus Jacobus ouders ï Middelweerd en J Bannik Jan ouders J de Ja er en C de Jong Cornell ouders A Blonk en S bertus Albertus ouders J de Bru jn en J de Jona Overleden G Koseboom 7 d J van der Heiden 27 gehuwd met J Timmermans D van Kooijen 31 j gehuwd met L H Groeneveld J de Jager 2 d SCHOONHO E Ingeschreven van 4 tot 11 mei 1866 Geboren Willem ouders B irujt en M Giillard OvEElEiEN W de oB 13 H J koetsier bijna 3 j G Smitskamp U w H van der Hek ruim 3 j Getsolw J Murk en M C van den Hn a 01 DE WATERvan 9 tot 15 mei 1866 OvERLEDtN tavesteija 5 m G M Vossekuijl j om J van Ameijde 53 j Onderikoiwd L van Miet jm 36 met A littenoogaarj jd 20