Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1866

r f 66 Zondag 20 Mei ü 3f ADVERTENTIEN GOUDSCHE COUROfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeieegt D u 60 Heden werd ons ouderhart bedroefd door het overlijden van ons jongste kindje GIEKTJE CORNELIA W VAN ELDEX J B W VAN ELDEX TAN Eedex Gouda 15 Mei 1866 Eenige kentmgering Uit de Sociëteit Oiis Genoegen alhier is 1 1 Zaturdag aroud een ZIJDEN PAKAPLÜIE medegenomen en daarvoor een Alpaca ÜtO achtergelaten beleefd wordt men verzocht deze vergissing te her iellen bij deu Boekhandelaar P C MAAS Jr te Gocda Openbare Verkooping VA ttN Huis en verdere betimmering VOOR AFBRAAK staande aan de turfmarkt te Gouda ijk H X 162 op maandag den 28 Mei 1366 des voormiddags ten elf ure in hetzelve Huis Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den X otaris W J FORÏUIJX DROOGLEEVER te Gouda tJ y M van MIXDEN TAXDMEESTER dubbelde buun 1 Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder piles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Vrij 7aQ Zegel en Registratie regten inge ge het K besluit van den 6 btpt 1S65 uo 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda overwegende dat volgens de verklaring van den Rijks Veearts E Overbosch alhier door de besmettelijke Veeziekte is aangetast en daaraan gestorven een zwart bont rund oud acht jaren toebehooreude aan Cornells Breedijk Overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Besluiten i oven omschreven rund te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en dit besluit te doen plaatsen in de Goudsche Courant Gouda den 12 Mei 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Van BERGEX IJZEXDOOEN De Secretaris DROOGLEEVER FORTUIJN De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geëerde Stadgenooten te berigten dat hij heden op nieuw ontvangen heeft een groot en fraai assortiment HEEREN RENen KINDER WANDELSTOKKEN Mede is hij ook ruimschoots voorzien van IIEEEEX en DAME3PARAPLUIE3 Ook recommandeert hij zich voortdurend a n tot het repareren en overtrekken van PARAPLTJIES PARASOLS enz Hij vleit zich door een ruim bezoek vereerd te zullen zien J C Benfer Die iets schuldig zijn aan of te vorderen hebben van de Nalatenschap van den WelEerwaarden Heer HEXRICUS WOLKEMELIER in leven R C Pastoor te Maastrecht en aldaar op 7 Mei 1 1 overleden worden verzocht daarvan vóór d n 1 = Junij e k betaling of opgaaf te dosu ten kantore van den Notaris J G BROUWER XIJHOFE te Haastrecht T £ HUUR in de maand Junij EEN Of TWEE fraaije gemeubileerde beneden VOORKAMERS op het beste gedeelte van deze stad goed geschikt voor twee Dames of een Heer en eene Dame zonder kinderen met vo bediening en het diner Hierop leflecterenden adresseren zich met franko brieven onder lett M N bij den Uitgever dezer Courant Men verlangt voor eene voorname gevestigde Bierbrouwerij en Azijnmakerij IEMAND die zich voor zijne rekening hier ter stede met den verkoop van die artikelen wil belasten tegen ruime provisie Adres letter O bij den Boekhandelaar A BbinkmaN alhier SCHIEDAM TE KOOP De SPOELING uit verschillende gunstig gelegen Branderijen Gegadigden vervoegen zich aan de Commissie uit Heeren Branders zitting houdende ten Huize Van den Heer H M BAZENDIJK in het Amsterdamsche Veer huiS aan de Sluis te SCHIEDAM te beginnen Maandag 7 Mei e k des ïoormidjags van half 9 tot half 10 ure Namens de Commissie THEOD JOH SIEMES President W C WALRAVEN Secretaria Urbanus Pillen I bereid volgens hot aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen dt GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van ST a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Apothekers Aarlanderveen J F Allart Amstcidam Ruijs en Weissenbri ch Voorburgwal bij de Stilsteeg Arnhem F Komeijn Beijerland oud W M Kok Belft H W de Kruijff Deventer Berghuijs en s d Moer Dirksland D de Vries Gouda J G Boekenoogen firma wed V d Heijden s Gravenhage J M Renesse Boekhorststr Legden J T Terburgh Ilaarlemmerstr hoek Bakkersteeg Eotierdem A v d Toorn VVeste Wagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Vlaardiiujen X idelstein Walter WAARSCHUWING Het depot dezer eChte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P VAN DER HEIJDEN op de Blaauwstraat Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus PiUen bereid volgens het oude en achte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierlioven opgegeven Steden en plaalnen daa bij de hier iioveiigenoemde DJpóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KrE vi Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaakseU 4 Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o per kan 65 cents idem a 47 10 per kan 67 ets Jenever i soort Moutwijn a i lio la P r kan 64 cents ini BEAXDFWIJN a 462 io o o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid vjOCD A 16 Mei 1866 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Do prya per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure SCHUTTER IJ B E K END M AK I N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de Wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 Staatsblad n 17 alsmede de reglementaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van den 21 Maart 1828 n 6 In aaamerking nemende dat het tijdstip genaderd is waarop behoort te worden overgegaan tot het inschrijven voor de SCHUTTEELIJKE DIENST Hebben goedgevonden aan de Ingezetenen kennis te geven dat een ieder in de termen der Wet vallende verpligt ia zich voor de dienstdoende Schutterij te doen inschrijven Dat tot de inschrijving zitting zal worden gehouden in het Raadhuis dezer Gemeente op Woensdag den 23 Mei aanstaande van des voormiddags tien tot des namiddags één ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschreveue verpligting de navolgende bepalingen en voorschriften behelst Art 1 Ieder Ingezeten van het Rijk die op den 1 Januarij van elk jaar zijn 25 jaar zal zijn ingetreden en zijn 34 niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe opgeroepen zijnde verpligt wezen de schutterlijke dienst uit te oefenen Als Ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing deier Wet beschouwd a Alle Nederlanders bianea het Bijk hun gewoon verblijfhoudende b Alle Vreemdelingen binnen het rijk woonachtig welke hunvoornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan dendag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring hetzijdoor het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januarij van het jaar hun 25 = jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeenen mogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zijn zich bij het Bestuur der Gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen insehrijven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoen chutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillen o gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen onderdom geen voldoend bewijs geven znllen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven caar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ou derdom nader te doen blijken Wordende dientengevolge alle ingezetenen welke in de termen van gemelde artikeleu vallen dat zijn zij welke ta 1 January 11 hun 25 jaar zijn ingetreden of geboren werden in den jare 1841 mitsgaders de zoodanigen tusschen de 1 en 35 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping lu dato 5 Mei 1865 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden dag op de uren en op de plaat ter inschrijving bepaald aan te melden zullende zq welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig zijn niettemin van wege het gemeente bestuur ambtshalve worden De prijs der Advertentién van één tot zes regels met iubegnp van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewoüe letters worden berekend aaar plaatsruimte ingeschreven en bovendien door deu Schutters Raad worden verwezen tot eene geldboete terwijl dezulken ZONDER loting by de Schutterij zullen worden ingelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling te hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de inschrijving moeten voldoen verwittigd dat zij bg gemelde inschrijving moeten overleggen hun bewijs van Geboorte zullende zij voor zoo verre zq alhier geboren zijn zich te dien einde moeten vervoegen op de Secretarie dezer gemeente op Zaturdag den 19 Mei aanstBi ade van des vocrmiddags tien tot des namiddags één ure En zullen zij tevens verpligt zijn bij de inschrijving op te veu hun naam en voornaam de straat de wijk en het nummer van het huis hun beroep benevene dat hunner ouders r lsmede sedert wanneer zij Ingezetenen dezer gemeente geweest zijn GOUDA den ló = Mei 1S66 BCKGEMEESTEE en Wethoudebs voornoemd De Secretaris De Burgemtesler DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZEXDOOEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten Dat de beschrijvings biljetten voor de plaatselijke directe belasting op de INKOMSTEN bij een ieder die vermoed wordt belastingschuldig te zijn dat zijn zij tcier rer jaarlijksek inkomen f 400 of meer bedraagt zullen worden bezorgd tusschen den 22 Mei en den 2 Junij aanstaande Dat de belastiDgsctiutdigen die of laatstgenoemden dag geen zoodanig biljet ontvangen hebben verpligt zijn zich binnen de twee eerstvolgende dagen tot het verkrijgen daarvan bij den Gemeente Ontvanger aan te melden Dat de beschrijvings biljetten Koarin a £ daarbij gedane vragen behoorlijk en naar icaa heid moeten beanticocrd zijn acht dagen na de bezorging of afgifte zullen worden terug gehaald En dat mogt die terughaling verzuimd worden de vermoedelijke belastingschuldige verpligt is het beschrijvings biljet voor of op den 13 Junij aanstaande ten kantore van deu Ge meenteOntvanger te bezorgen GOUDA den 17 Mei 1866 BvKGEMEESTEK en Wethovdebs voornoemd D Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOKN Overzigt GOUDA den 19 Mei Er is tot heden weinig verandering gekomen in den gevaarvoUen toestand de wapening wordt ijverig voortgezet de gemoederen blijven in onrust allen verzekeren geep oogmerk te hebben iemand aan te vallen Hierop wordt teregt aangemerkt dat een van beiden zeker is of schandelijke misleiding of onzinnige dwaasheid ligt in dat beweren De heerschzucht die oorlog wil verlaagt zich tot bedriegelijk ontveinzen wil men den oorlog niet waartoe dan die kostbare wapening dat nutteloos geldverspillen die verderfelijke onrust waardoor aan handelen nijverheid de gevoeligste slagen worden toegebtagt Engeland dat geheel buiten den twist staat ondervond den terugstool der beweging op het vasteland en moest buitengewone maatregelen nemen om eene geduchte geld crisis te omgaan Frankrijk verbergt zijne maatregelen en plannen maar elk weet waaraan zich te houden vooral na het woord dat opwelde uit de diepten van het hart des vredeke iers Italië gloeit van edele oorlogsdrift spant zijne uiterste krachten in en is weliigt de eerste aanvaller Altijd ipreekt men veel van een congres maar het is nog zeer twijfelachtig of het ernstig is gemeend Is het verschU groot tusschen den ooriog vóór of dien na het congres want