Goudsche Courant, zondag 20 mei 1866

bet is grodtflijks Ie vreezen dat de hangende kwestien niet züuiTer bloedig conflict afgedaan zullen worden Het schijnt ook werkelijk te laat voor een congres nu de rerbittering zoo groot is geworden en de uiib r ting zoo nabij gekomen dat men dagelijks geru hten vefseemt die gewagen van bloedige baUicp Gelukkig Tonden die tot beden geene be vestiging m T zij getuigen oodabbelzinnig wat men vreest Meu maakt ïicb gereed meu zoekt bondgeuoolej cu n ec e e vouk is genoeg om den brand te onltteken Oostenrijl kan toch in vollen vreiie niet bankroet gaan en Italië uiet om een gril zijne rente belas en en v Bismarck ziet in n oorlog welligt het eeuige middel om in het binnenland zijne positie teliandhaven en de oppositie te fnuiken Spanje speelde een preludium het heeft moedwillig een paradijs verroest Kan die schandelijke barbaarschhcid in onze dagen geduld worden Valparaiso fparadijsvallei is vernield dooreen bombardement de amerikaansche gezant wilde het met geweld beleiten maar de engelsche vlootvoogd was zonder instructien Men achtte zulk een feit onmogelijk Het is een voorproef wat Europa te wachten staat Wanneer zullen de volken ontwaken tot het bes f dat zedelijk verzet al dat boos geweld kan doen eitidigen nat beteekeut alle beschaviug zoolang geen beter gevoel de menschen bezielt wier woorden zoo fraai klinken wie innigs e gevoelens zoo onzinnig nier daden 200 afschuwelijk ijn T e besmetting der dwaasheid erger dan de cholera nadert ook ons Meu wil wapening en krijgszin die nooit in ons land bestond en wat zouden wij van de geweldigste inspanning ooit verwachten kunnen dan zeker en onherstelbaar verderf De discussie over de cultuurnet hield de aandacht gespannen Hl debat maakte een onaangenamen indruk Het was neiiiigen gegeven de voordragt in zijne bijzonderheden juist te bcoorjctlen Maar wij neten nat christelijke kolonisatie is wij iwen n Tt Nederland voor Java deed hoe wij den Javaan exploiteerden om ons te benaren voor staatsbaukroet om onze spoorwegen aan te leggen en hoe edelmoedig wij onze slaven in Westindie vrijmaakten ten kosie ran het zneet en bioed der oosterlingen Wij biceijen iü voorspoed door ver Inikking van het rijke Insulinde waar de inboorl ng van hoiiger sterft En hoe wordt nu de man bejegend die dea slavenarbeid vetligien wilde en den Javaan enkele inenschenregteu loeKenaen Is men h t eens dat hij te weinig tloet en te laugzaaB den gruwel der onderdrukking wil wegnemen kunneu de vertegenwoordigers van het nederlandsche olk deL smaad niet langer dulden der schandelijkste iohaligheid ons door de geheele beschaafde wereld te regt toegeworpen r Thorbecke de groote liberaal trachtte op he spoor van van Xierop hoewel aanvankelijk slechts door enkelen gevolgd het ontwerp krachteloos te makeu de ellende der Javanen en de smaad van Nederland te doen vooi duren en vereeuigde zich vervolgens met vriend en vijand tot de aanneming eener wijziging die de intrekking van het ontwerp ten gevolge had Het is een hoogst smartelijk schouwspel en het zal uitloopen op de zegepraal der hah c krachtelooze conservatieve partij Fransen van de l utie is een edel man bezweek hij in den strijd voor de goede zaak der menschheid zijne poging zal niet vruchteloos wezen Als de behouders in enkele jaren onder hunne magtelooze pogingen bezwijken zaï het beginsel der ware vrijziiiUigheid krachtig ontloken zijn en geen halve maatregel maar naarachtige en geheele bevrijding van gedwongeu arbeid zal ons van huichelachtige slavenhouders tot weldoeners maken van Java öuitenlanïï Londen 16 Mei Uit de fabriekdistricten melden de berigten vrij a gemeen dat de bedrijvigheid daar nagenoeg tot stilstand was gekomen ten gevolge van de financiële moeijelijkhcdea en bet vcoraitzigt van oorlog o het vaste land van Xuropa In de zitting van het lagerhuis werd gisteren beslotenhet ontwerp van wet tot herziening van de verdeeling des lands in kiesdistricten voor de tweede maal te lezen De kanselierder schatkist had vooraf verklaard dat de regering bereid wasdit ontwerp en dat betrekkelijk de verlaging van den censusin comitegeneraal te gelijker tijd aan de orde te stellen en wel over veertien dagen Parijs 16 Mei De landdag der donau vorstendommen heeft met 111 van de 117 stemmen een voorstel aangenomen om de kroon aan den prins van Hohenzollern aan te bieden La France zegt dat prins Napoleon eeue bijeenkomst metden keizer heeft gehad Men verzekert dat de prias opentlijkheeft verklaard dat Italië thans tot oorlog verpligt is zelfswanneer het daartoe alleen lou staan 17 Mei De Constitutionnel bevat een artike waarin alhet gew igt wordt aangetoond van de geseli len tusschen Oostei rijk Pruisen en Italië en betoogd dat de onzijdigt mogendheden eveunnn eeue jr partijen oden kiiünen doen besluitniom zich aan Ir eischeo der andere te onderwerpen als meteenige vrucht uc handhaving van het status qua anbevelen zij zouden evemfel sei middenweg kunnen vinden om de verscMUeade aanspraken te berreciUfea Het is door tmnsactiedat het best de geschillen tusschen staten vereffend wordenzoader wraak en nadeeieu te laten bestaan welke weldra nieuwen sirijd zouden uitlokken Weenen 16 Mei De toestand is nog altijd ges jnnen ilen betwijfelt algeraern dat het congres tot stand zal komen Er loopen geruchten van bemiddeling De tijdi ig vaneen schrijven van den koning vau Pruisen aan df i i erwordt niet bevestigd Generaal Beuedek gaat naar nf tc zaturdag naar Bohemen Er loopec rueliteo dat Weenen zou versterkt woideu zij verdienen echter nadere bevestiging 17 Mei Volg ns een telegram uit Berlijn heeft de koningreeds een besluit geteekend waarbij dt kroonprins tot regentdes rijks wordt benoemd Dit besluit zal in werking tredenwanneer de oorlog uitbarst en zoodra de koning de hoofdstadverlaat Volgens een gerucht ter beurze dat echter onder allereserve wordt medegedeeld zijn de vijandelijkheden uitgebroken Een particulier telegram uit Bucharest meldt dat gisterente Giurgewo een bloedig conflict pUats gehad tusschen turkschc soldaten en gewapende Kumanen ten gevolge waarvanverscheidene i unner gedood en gewond werden Berlijn 16 Mei in plaats van prins Frederik Karel die het opperbevel over het pruisische leger heeft bekomen is de generaal Griesheim tot kommandant vaa het derde legercorps benoemd Men meldt uit Eatibor Van de grenzen bij Klingebeutel wordt gemeld dat oosten rijksche patrouilles de grenzenzijn overgetrokkeu eu geweld gebruikt hebben tegen pruisischetolbeambtea Men spreekt van het tot stand komen van een congres maar de goed ingelichte personen alhier zijn het allen daaromtrent eens dat de regering geene pogingen onbeproelU zallaten om de zaak schipbreuk te doen lijden 17 Mei Hanover heeft eene bevredigende verklaringlaten afgeven en biedt eene gewapende neutraliteit aan De meerdere naarseliijiilijkheid op het tot stand komenvan een congres oefent op de bevolking een gunstigen invloeduit De krijgstoerustingen gaan evenwel voort en het cuncertreren van troepen heeft in de be te orde plaats In de militaire kringen wordt niet veel geloof gehecht aan de berigteuomtrent het congres Florence 17 Mei De kamer heeft met 145 stemmen tegen 111 de belastiug op de rente aangenomen doch de wet zal alleen gedurende het tweede semester van 18öö van toepassing zijn ötnitenlanö GOUDA 19 Mei Xaar wij vernemen zal het corps muziekanten der dd schutterij te dezer stede zich aanstaanden dingsdag avond 22 mei te half acht ure op de groote markt doen hooren In de zitting der tweede kamer van woensdag zijn dediscussien over art 1 en de amendementen voortgezet Debeer van Nierop heeft zijn amendement nogmaals breedvoerigverdedigd De heer Poortman heeft een nieuw amendementvoorgesteld dat de strekking heeft de uiteenloopende meeningente conciliëren door den bestaauden feitelijken en regtstoestandte handhaven en inbreuken op het gebruiksregt der grondenvan de Javanen tegen te gaan In de zitting van de tweede kamer van donderdag is na langdurig discussier pp nadat de minister van koloniën inzijne rede zich meer geneigd had betoond voor het amendement van den Keer Poortman dan voor dat van den heer vanNierop het laatstgenoemde verworpen met 62 tegen 9 stemmen en dat van den heer Poortman aangenomen met 43 tegen 28 stemmen bij zeei gemengde stemming wat betreft de staatkundige rigting der ledei Even voor de zitting van tje tweede kamer der statengeneraal van gisteren is een buitengewone ministerraad gehouden Bij de opening der zitting heeft de minister vankoloniën verklaard dat hij na het gebeurde van donderdag zich verpligt acht en door den koning gemagtigd is de cultuurwet IN TE TKEKKEN Men verneemt dat na afloop van den heden gehoudcflministerraad en als gevolg van het in de zitting der tweedekamer van gisteren kenbaar gemaakt besluit der regering om de cultuurwet in te trekken de heer Fransen van de Putte zijn ontslag aan den koning heeft ingedieud en de overige ministers hunne portefeuilles ter beschikking des konings hebben gesteld Door Jhr W H Lijdclaraa a Nijeholt is bij advertentiein de Leeuwarder Courant van 15 dezer aan de kiezers in hetdistrict Siieek te kennen gegeven dat hij bij de aanstaandeverkiezing van een lid voor de tweede kamer der statenge neraal niet meer iu aanmerking nenscht te komen Iu eene buitengewone zitting der provinciale staten vanDrenthe is tot lid van ds eerste kamer der statengeneraalHerkozen de heer mr VV J Tonckens met 32 vau de 33 stemmen Men leest in het Handelsblad De krijgstoerustingen die in het buitenland plaats hebben schijnen ons gouvernement er ook toe te leiden maatregelen van voorzorg te nemen Eeeds is gemeld dat de chefs der kleedingmagazijnen bevel hebben ontvangen om voor het completeren van al de kleedingstukken zorg te dragen Thans wordt oiis van eene goed ingelichte zijde medegedeeld dat vav het departement van oorlog aanschrijviugen zijn uitgegaan om de militaire bakkerijen van een aanzienlijken voorraad graan te voorzien terwijl de verschillende leveranciers van het leger order hebben beklemen met den meesten spoed een groot aantal nollen dekens bedlakens enz au magazijnen te leveren Wij vernemen tevens dat reeds alles wordt voorbereid om indien dit mogt blijken noodig te zijn eenige ligtingen men spreekt van drie op te roepen ten einde het leger met 33 a 34 000 man aan te vullen Uit het Westland wordt gemeld dat woensdag de eerstenieuwe aardappelen naar Amsterdam zi n verzonden met eene vrachtaspergies werden donderdag 4 mandjes aardappelen vervoerd Met de verzending van aspergies ging het gedurende de laalsteveertien dagen zeer traag omdat het weder voor deze vruchtongunstig was doch jk voor andere gewassen bbek de koudeallezins naJeelig te zijn In de laatste nachten heeft het strenggevroren zooiiat het loof der aardappelen en de bloesemder vruchtboomen hebben geleden Omtrent bet ooft iuMuderheid zal het later blijken dat het weder groo en invloed heeftgehad alhoewel appelboomen o a bedekt zijn met bloesem De weilanden zijn gezond doch het gras begint door dekoude te venninderen Gemengde Berigten Bij Tocco n het Pescaradal is eene petroleurabron ontdekt die ia 8 dagen öOO vaatjes oplevert Ia Ruslaud zija 0 000 med doctorcu en verdere geneesbeeren d i één op 7UU0 zieleu Üe groote parijsc he ter toonstelliag zal naar men vermoedt eenjaar morden uitgesttld De veeziekte is uitgebrokea in het iersche graafschap Down De italiaansche regering zal een aanval van rui en op übstcurijk beschouwen als gcrigt tegeu Italië De Fcniaus hebben een engelschen sehof ner prijs gemaakt Hongarije zal SÜ UÖO vrijwilligers leveren De tien legimeüteu italiaausche vrij MÜigers zuUeu geëquipeerd worden met roode mtfts ea roode kiel Men beweert dat de oostcnrijksefie vrijwilligers veor het mexicaansche leger ovcrgebragt zullen wordun onder iVansthe vlag In verschillende steden vau België zijn cholera gcvallen voorgekomen Op de muren van Weenen leest men Sire doe afstand van Ingezonden Sedert de instelling der general board of health gezondfaeids commissie in Engeland is de sterfte in de volgende steden aldaar Getal der sterfgevallen op 1000 inw Getal der Steden Vóór de i Ktellijig Na de instelling geredde levens de RezonJheid der gozoüdhfiHs op 1090 ilH comui ssien comraissien Alnwick 35 2 28 3 6 9 Barnard Castle 33 5 25 9 7 4 Berwick 28 5 21 2 7 3 Durham 26 82 7 3 3 Ely 26 17 9 Salisbury 32 2 27 5 2 Macclesfield 33 25 8 Te New Castle en Tynemouth twee onmiddellijk bij elksDder liggende steden woedde in 1848 49 de cholera op hevige wijze en duizenden vielen in beide steden als slagtoffers dezer ziekte Te Tynemouth ging men onmiddellijk over tot de instelling eener board of health welke zich onledig hield gesteund door bei bestuur dier plaats met de verbetering van afvoerkanalen geheime gemakken woningen voor armen zindelijkheid enz in het jaar 1853 verscheen ia beide stedeu wederom de cholera en eischte te New Castle waar geen board of health ingesteld was en ook geen verbetering in velerlei zaken gebragt was ongeveer 2000 slrgtoffers te Tynemouth waarheen alstoen veel inwoners uit New Castle vlugtten stierven slechts 10 menschen aan die ziekie Verder is in Londen na de instelling der gezondheidscom missien de sterfte in gewone tijden di S buiten epidemiên gedaald van 30 a 50 op de 1000 inwoners tot 13 a 14 in enkele wijken zelfs tot 7 1 In Gouda verklaren zich van de 13 aanw ige leden des raads in de zitting van 15 mei 1S66 zes l iden tegen de wedeioprigting eener gezondheids commissie 1 Een en ander is ontleend aan het Zeitachrift fur HygiEÈne v n professor F Oesterlen In de Goudschfc Courant van 10 mei jl komt een ingezcndeu artikel voor dat de oneenigheden openbaar maakt ontstaan tusschen een tiental honoraire en de werkende icieu van h t muziekgezelschap E phonia i at artikel eindigde met het berigt dat de honoraire leden weldra zouden worden opgeroepen om te beslissen wie gelijk hadden Geene oproepinü had echter plaats Hoe komt dit Is er geen haast bij Op die bijeenkomst zouden de grieven breedvoerig kunnen worden besproken Breedvoeriger dan in couranten Toch is dit nu noodig want zit het tieu al stil de werkende ledeu doen dit niet er is althans een gerucht iu omloop dat velen hunner gezind zijn hunne medewerking aan t gezelschap te ontzeggen en op die wijze Eupbonia te ontbinden Niet zoo zeer om dat artikel in de Courant dan wel om dat geen der honoraire leden tegen den inhoud van aat artikel is opgetreden Daarom nu een enkel jord Euphonia heeft gebreken de werkende leden erkennen het hun is t toevertrouwd ze te herstellen Zij weigeren teregt daartoe medewerkiug der honoraire leden Vat is Eupbonia Een gezelschap van muziekliefhebbers dat ter bestrijding van kosten en om van tijd tot tijd een beroemd musicus ie kunn n hooren ai t anderen vergunning geeft voor geld hunne uiivoeringen bij te wonen Die anderen die toegelatenen ziju de honoraire le en Behagen de uitvoeringen niet elk hunner kan bedanken maar zij hebben niet het regt aan het gezelschap verander gen op te dringen En dan welke verandering beoogt het tiental Aiimiiiiie ns drie com nissaris seu uit de Imnoraire leden dat moet volgens t tiental den waarborg zijn der verhtteriug Het is te hopen dat de plannen van het tiental niet opgaan De ontbinding van Eupbonia zuti te bejammeren zijn zoowel voor de honoraire leden die aan het gezelschap menigen genotvoUen avond te danken hebben als voor den muziekalen geest in Gouda die het tiental wil opwekken eu die het door t vervullen zijner plannen geheel zou vernietigen Eeo honorair lid van Eophocia CüiTUUB MUMERINGEJï Men is druk in de weer om allerlei voorbehoedeuue maatregelen te nemen tegen het hedendaagsche monsterdier men schen cultuur oorlogs en runderpest Om volbloed conservatief te zijn wordt tegenwoordig vr i wat gevergd Met deu cultuurheld gaat het als met eene groote rivier haar oorsprong is klein al voortsiroomeude verïroot zij Wegens de kamcleouachtige natunr van den Javaan geinige de j 1 kamerdebatten is het zeer moeilijk telregels daar ts stellen tot heil van zijn tegenwoordig lot De runderpest daargelaten begint voor den brndbouwöiden stand het gouden tijdperk aan te breken eerwaardige m mnen relicnen het niet beneden zich dagen lang cu nur discussieu te houden Nederlandsche oppositie spiegel u aan von Bismarck uwideaal wees even staud astig als hij en buig voor niets zelfs ijiet vobr vijf kogels Over alle zaken grondig te spreken vereischt bovenmenschelijke kracht Koffie en Javauenzweet ijn zoo n it synoniemen Beter een half ei dan een ledige dop is een spreekwoord vol waarheid Eene moeder troetelt haar kind in zijne jeugd maar grenst dat troetelen aan bet vertroetelen d i verwaarloozen dau ziet meu meermalen dat het kind ond r geworden zich van die