Goudsche Courant, zondag 20 mei 1866

1S66 Donderdag Zi Mei 4 9 OUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Zansie Tieudeweg D n 60 ADVERTENTIËN Men verlangt voor eene voorname gevestigde Bierbrouwerij en Azijcmakerij IEMAND die zich voor zijne rekening hier ter stede met den verkoop van die artikelen wil belasten tegen ruime provisie Adres letter O bij den Boekhandelaar A Bbikkmak alhier Versch FAC3HNEB SELTSERen SCHWALBACH STAALWA TEB vulling 1866 heele en halve kruiken bij partij en enkele kruik alsook dubbel gezuiverde Petroleum tot civiele prijzen te bekomen bij HESS 3 alhier en G J de MOOIJ te Bodegraven Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V3 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 3 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retour kaarten eigenaardige moederliefde losrukt en de moeder schreeuwt maar te vergeefs met loshangende haren o wat ben ik ongelukkig Wie had dat gedacht De Javaan wordt mishandeld riep Multatuli en ieder was doof idem riepen van Hocvell en Gevers Peynoot en sommigen trokken bedenkelijke gezichtea maar nc er een minister van koloniën is die de rol vervult van een echten Deas ex machina nu galmt het langs plein en plas Wee wee t Javauenras Btieds voor acht dafjen ingezonden Marktbeiigten Gouda 17 Mei Tarwe Poolsche p laat ƒ 290 Zeeuws per mud ƒ 9 a ƒ 10 00 Kogge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 buitenl ƒ Ü 50 i 7 00 üeist 4 50 a ƒ 6 00 Haver 3 i ƒ 4 00 Erwten ƒ S 50 a ƒ 10 Bruine boonen 12 a 14 Paxrdeb f 7 50 a ƒ 7 75 Duivebooneu ƒ 8 50 a ƒ 9 Hennipz ƒ 8 Boekw Fr per 2100 ned S ƒ 165 Noordfa ƒ ISO a ƒ 190 Varkens en biggen ruim aangevoerd en vlug verkocht gelijk mede schapen Kaas aangevoerd 44 partijen ƒ 26 a ƒ 28 50 p 50 n B Goeboter 1 16 i 1 20 Weiboter ƒ 0 96 i l p n Delft 17 Mei Üe graanmarkt verkeerde heden in lustelooze stemming het weinige aangevoerde ging langzaam tot staande prijzen van de hand Tarwe f 9 20 a ƒ 9 80 3ogge f 6 af 6 60 Zomergerst ƒ 5 20 a ƒ 6 Korte havtr ƒ 4 60 a ƒ 5 60 Lange do ƒ 3 20 3 80 Duiveb ƒ 9 50 Paaraeboonen ƒ 7 50 Br boonen ƒ 15 a ƒ 16 Groene erwten ƒ 12 a ƒ 14 ian stads waag gewogen van den 10 17 mei S 4 1073 8 en 135 16 boter te zamen 23 130 ned S Boter ƒ 50 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 25 a 1 50 per n Ter markt 32S mud aardappelen ƒ 2 20 a ƒ 3 Kantongeregt Door het kautonj egt alhier zijn op den 25 spril en den 2 mei jl veroordeeld Drie in eeue geldboete eik vaa ƒ 1 of een dag gevangenisstraf ter zake van het schrobben der straat te Gouda op eene plaats waar geen markt gehouden wordt zender verguuning Tan burgemeester en wethouders Een in eene geldboete van ƒ 10 of een dag gevangenisstraf wegens het niet losmaken van de treklijn der paarden voor zijn schip bij het passeren van de spoorwegbrug over de Gouwe te Broek Twee ieder in eene geldboete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf ter zake van datgene te verrigten buiten een openbare waterbak waarvoor die inrigtingen bestemd zijn te Gouda Een in eene geldboete enz als voren wegens het als eigenaar niet zorgen dat zigthaar voor zijne woning stond het wijk en nommer te Gouda De oudergeteekende heeft de eer aan zijne geëerde Stadgenooten te berigten dat hij heden op nieuw ontvangen heeft een groot eu fraai assortiment HEEKEN KENen KINDER WANDELSTOKKEN Mede is hij ook ruimschoots voorzien van HEERENenDAMESr R PLUIE3 Ook recommandeert hij zich voortdurend aan tot het repareren en overtrekken van P E PLÜ1ES P RASOLS enz Hij vleit zich door een ruim bezoek vereerd te zullen zien Ja C Benfer oj de Markt bij de Boogstraui Die iets schuldig zijn aan of te vorderen hebben van de Nalatenschap van den VielFerwaarden Heer H EN KI CU S W OLKEMEIJER in leven R C Pastoor te HaastrrcU en aldaar op 7 Mei l l overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 Junij e k betaling of opgaaf te doen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Vier ieder in eene geldboete enz als voren Ier zake van het zonder noodzaak met den kruiwagen berijden der klinkerstraat te Gouda Een in eene geldboete nn ƒ 10 en verbeurd verklaring van de kar met hooi ter zake van het invoeren van hooi binnen de gemeente Moordrecht Drie ieder in eene geldboete van ƒ 3 of elk een dag gevangenisstraf wegens het invoeren van vleesch ter verkoop bestemd binnen de gemeente Zuid Waddinxveen zonder bewijs dat het vleesch voor voeding geschikt was Een in twee geldboeten eeu van ƒ b en een van ƒ 10 of twee dagen gevangenisstraf ter zake van als tapper te Gouda zijne tapperij niet te sluiten te middernacht en kennis te geven van den tijd van het aanwezig zijn voor bezoekers in die tapperij Een in twee geldboeten ik van ƒ 3 bij wanbetaling twee dagen gevangenisstraf wegens het visschen zonder acte met schakels waarvan de mazen de vereiscbte grootte niet hadden Een in twee geldboeten enz als vore i wegens het visschen zonder acte en zonder schriftelijke verguuning van den eigenaar of regtiiebbende op het vischwater Twee ieder in twee geldboeten elk groot ƒ 10 of elk drie dagen gevangenisstraf tet zake van het jagen op waterwild zonder acte en zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of regthebbende op het jagtwater Een in eeue geldboete van ƒ 10 of een dag gevangenisstraf ter zake als eigenaar of houder van bijen te Gouda van het plaatsen van korven of verblijven van bijen aldaar binnen de wateren der stadssingels En al de veroordeelden solidair ir de kosten Burgerlijke Stand GOVDA Geboklk 15 Mei Franciscus Josephua ouders Vt Varrer en M H Struijss 16 Jobannii ouders J van der Burg en J Peterman Lambertus ouders L Zorg en H Haversaad 18 Anthonic ouders A J J de Ruiter en J M Kienweuhuijzen Ovi RLEDE U Mei M P Scheffer 18 m 15 i C van Eldeo 13 m J Rietveld 3 m 16 A Louwerier 4 j 6 m GvHiwD 16 Mei B Broere en C de Pater H de Haan en J Vermeulen C van der Zijde en M Stolk Van 15 tot 18 mei is bij deu Burgemeester aangifte gedaan van 12 choleralijders waarvan 1 is overleden WOERDEN van 10 tot en met 17 mei 1866 Geboren lijsje ouders C Lok en M Zaal OvEKLEDEN 4 van D m 32 j echtgenoot van C Ternenze M van Griekea 1 j 8 m W A van Efvercn ruim S m Osi ERTEuv Bu B J Otte 33 j en M C Smit 28 j J H IJsebrauds ruim 24 j en J C Otte ruim 37 j Getrouwd J H Bonouvrlé ruim 30 j en J Kelderman 37 j weduwe van J V erdon A de Lange ruim 30 j ea M M Sthal i uim 3C j Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 jo 0 0 per kan 64 cents idem a éT io 7o per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 io o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vi o q per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigl Cid GoüDi 19 Mei 1866 CORRESPONDENTIE G vraagt of het bij de thans heerachcBde liekte terwijl van alle zijden op het spoedig inroepen van geneeskundige hulp aangedrongen wordt niet raadzaam zoude zijn door de bevoegde autoriteit onmiddellijk maatregelen werden genomen er ten alle tijde aan de stadsapotheek gelegenheid zal zijn tot het verkrijgen der door hh doctoren voorgegchreven middelen thans nu de stadsapotheker niet meer zooals vroeger woonachtig is aan de stadsapotheek wordt toch het verkrijgen van geneeskundige hulp niet hespoedigd mogten er onoverkomelijke bezwaren zijn dat genoemde persoon zijne vroegere woonplaats al ware het dan ook slechts gedurende de thans uitgebroken epidemie betrekt daa zoude het zoo spoedig mogelijk aanstellen van een geschikt persoon b v provisor wenscbelijk zijn Boekdrukkerij van A B IINKMAN Deze Courant verschijut des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uii gave des a onds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p postƒ2 25 De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanïr Londen 21 Mei De Times meent te kunnen verzekeren dst de ruiiderpest in Engeland meer pj xeer afneemt en eerlang geheel zal zijn verdwenen ilgena dat blad is geene omstandigheid bekend waaruit he ontstaan der runderpest in Ierland zich laat verklaren zij heeft zich aMaar n jt jab j eene zeehaven of grooten weg geopenbf rd maar in eene tamelijk afgezonderde landstreek waar weinig handel iiL vee j werd gedreven en daar reeds gedurende vijf wken bestaan hoewel in een goedaardigen vorm alvorens men de overtui ging kreeg dat het de bekende ziekte was en zulks door de overheden werd bekend gemaakt De ziekte breidt zich daar evenwel verder uit Volgens berigten uit New York van 10 dezer heeft het huis van vertegenwoordigers het wetsontwerp aangenomen dat door de commissie voor het herstel der unie was ingediend In de beide parlementshuizea is de regering geïnterpelleerd over den tegeuwoordigen staat van zaken in Europa maar het antwoord gaf weinig ander licht dan dat er onder handelingen werden gevoerd tnsschen Fraukrijk Eusland en Engeland met het doel om een congres tot stand te brengen dat te Parijs zou worden gehouden doch het scheen niet geraden die zaak verder te bespreken Uit Chili wordt gemeld dat de regering aan elk neutraalschip in hare ha eus verboden heeft zich in gemeenschap met de spaansehe vloot te stellen De engelsohe gezant aldaar heeft ioh genoodzaakt gezien zijn hotel te verlaten en zoo groot was het misnoegen der bevolking tegeu dien diplomtat wegens zijne iiuuding vóór net bombardement var Valparaiso dat niemand hem eene woning heeft willen verharen De spaansehe vloot ivas vertrokken om andere havsns iu Chili n Peru te bombarderen met inbegrip van Callao j 22 Mei Keuter s Agentschap deelt mede dat de officiële I uitnoodigingen tot een congres heden gelijktijdig uoor Engeland I Frankrijk en Rusland aan Oostenrijk Pruisen en Italië zijn ver I zonden en dat het zeker is dat Oosienrijl daaraan zijne adhsesie j ïal geven zoo het die niet reeds gegeven heeft i Het stoomschip Saxon bragt tijdingen uit Kaapstad van I den 17 april waarin wordt gemeld dat er ten opzigte der kerkelijke aangelegenheden eene schromelijke verwarring heerscht I terwijl de partijen zoodanig zijn opgewonden dat men voor I tene ernstige botsing moet beducht zijn Reeds hebben hier I en daar bij het houdea van meetingsongeregeldheden plaats I gegrepen Het vredestraetaat tusschen den Jranje Vrijstaat en de Basutos gesloten luidt zeer gunstig voor den Vrijstaat die hierdoor eene aanzienlijke uitbreiding van kostbaren grond zal j verkrijgen Parijs 22 Mei De Cotstitutionnel zegt dat Frankrijk en I Engeland het eens zijn omtrent de bewoordingen v n de me I dedaelingen te rigten tot de regeringen bij het thans heer 1 sehcnde geschil betrokken Het antwoord van Rusland wordt I verwacht Er bestaat alle reden om te hopen dat binnen I weinige dagen de drie kabinetten in staat zullen zijn om den E voor estelden stap te doen De Constitutionnei zegt dat het E onmogelijk is zich illusien te maken omtrent al het ernstige I van de geschillen tossehen Pruisen Oostenrijk en Italië maar voegt er bij dat indien Frankrijk Engeland en Rusland na rijp overleg zieh met zoodanige taak belasten het dwaas zou I zijn te oaderstetlea dat zij die niet met allen ernst zullen I volbrengen Naar hetgeen men verneemt trachten de drie I hoven in territoriale vergoeding welke Pruisen Oostenrijk eu I Italië zouden schadeloos stellen het middel te vinden om tot I eene overeenkomst te geraken Het is in het opsporen van I die vergoedingen dat de moeijelijkheid voor de toekomstige I ooderbandeiiuy ü gelagen is f Pruisen heeft naar men wil het voorstel van een congres I reeds aaDgenomec Men zegt ook dat Rusland eet gunstig De prijs der Advert satieu van één tot zet regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Gent Bnitengevone letters worden berekend naar plaatsruimte antwoord heeft gegeven en dat dit antwoord reeds woensdag of donderdag a 3 verwacht wordt Wanneer het congres tot stand komt zal hef naar menversekert slechts zijn amengesteld uit de vertegenwoordigersdet zes mogendheden benevens een vertegenwoordiger vr n denduitschen bond Parijs is aangewezen ais de plaats waar dezediplomatieke bijeenkomst zal gehouden worden De koning van Pruisen die altijd voorgesteld was alspersoonlijk tegen den oorlog gestemd schijnt het thans geheelen al eens te zijn met den heer von Bismarck en men zegtzelfs da koning Wilhelm bijzonder oorlogzuchtig gewordenis Het pruisische volk daarentegen is volstrekt niet met hetdenkbeeld van oorlog ingenomen Weenen 21 Mei Betreffende de versterking de er hoofdstad verneemt men van olücieuse zijde dat verdedigingsmiddelen langs den linker donauoever beraamd zijn welke ia voorkomende gevallen ais een verschanst kamp en vereenigingspunt voor het leger dienen zullen 22 Mei In weerwil van alle rigten aangaande eencongres blijft d toestand nog altoos eve dreigend en hette verwachten gunstig resijtaat van em congres wordt hierbepaaldelijk betwijfeld Er is andermaal eeue oproeping gedaan tot het verkrijgen van heelmeesters voor de dienst der marine Naar men verneemt zal generaal Bjne 3ck binnen kortmet den generalen staf der noordelijke legerafdeeling naar 01mutz op marsch gaan Berlijn 20 Mei Men zegt dat de koning zeer onUtemd is over den geringen lost diea de opgeroepen soldaten aan deu dag leggen oz ten strijde te trekken Die afkeer zal niet verminderen daar deze lieden verschrikkelijk worden opeen gepakt in slechte kwartieren en zich talrijke ontberiugei moeten getroosten 21 Mei Men verzekert dat het voorstel tot het houdenvan een congres ouder eene algemeene aanduiding der te behandelen vraagstukken door Oostenrijk zeer waarschijnlijk zalworden aangenomen 22 Mei Het berigt in het Dresdener Journal als zoubet voorstel tot het houden van eer corgres van alle zijdenzijn aange iomen berust op eene dv ag De gebeurtenissen in het oosten houden hier de aandachtbezi Daar kunnen gewigtige voorvallen plaats grijpeu Frankrijken Pruisen zijn op de hand van den prins von Hoh iizolleru Dresden 21 Mei Een juitei g ïvoon nommer van het Dresdener Journal meldt dat het voorstel om te Parijs een congres bijeen te roepen door alle mogendheden is aaugenomen Reeds aanstaanden vrijdag wordt de opening van het congres verwacht Munchen 23 Mei Er is een uitvoerig bevelschrift betrekkelijk het leger verschenen Alle veldhosp alen eu verplegings inrigti igen voor officieren zijn van het noodige personeel voorzien Eenige honderde hoofd omcieren zijn bevorderd en 3J1 onderluitenants benoemd Frankfort 19 Mei Het voorstel heden in de bondsvergadering gedaan door de regeringen welke aan de bambergsche conferentie deelnamen is van den volgenden inhoud De hooge vergadering gelieve aan die leden van den bond welke maatregelen hebben genomen die den ï oet van vrede overschrijden of krijgstoerustingen hebbeu gemaakt uit te noodigen om in de eerstvolgen le zitting der bondsvergadering te verklaren of en onder welke bepalingen zij bereid zouden zijn gelijktijdig en op een door de bondsvergadering te bepalen dag bevel te geven tot het terugbrengen van hunne troepen op den voet van vrede Bovendien heeft de nederlandsche gezant een voorstel ingediend strekken le om het bondsbesluit van 5 september 1839 betreSFende de opneming van het hertogdom Limburg in den bond op te heffen en alzoo de t ittreding van het hertogdom goed te keuren H erover zal aanstaanden donderdag worden gestemd Op voorstel van Oostenrijk is ook de zaak der tusschea Pruisen en Hanover