Goudsche Courant, donderdag 24 mei 1866

WrcMé onderhandelingen in zoover die tot ile bondswetlen betrekking hebben ter sprake gebragt flOranCe 22 Mei Gedurende de afgeloopen week hebben 26 000 vrijwilligers dienst genomen bij het legercorp dat onder het bevel van Garibaldi zal orden geplaatst Meu beweert dat het aantal battillons tot 40 lal worden gebragt De coupon vervaiieade met 1 julij zal te ParQS in klinkende specie zo nder eeiiigè körtifi g op den bepaHUrèn terjnijri worden voldaan Bij de ontvangers en andere gouveruementskantoren wordt de met julij e k verschijnende coupon der openbare schuld in betaling aangenomen zonder dat hierop iets van het bednig wordt gekort Bucharest 2 1 Mei De prins von HohenzoUern is gisteren avond op het grondgebied der vorstendommen aangekomen vergezeld van zijn secretaris en ordonnance officier Zijne komst heeft op de bevolking ten buiiengewonen indruk gemaakt Men verzekert dat hij onmiddellijk aan den sultan geschreven en daarbij betuigd heeft de tractaten te eerbiedigen waardoor de vorstendommen met Turkije verbonden zijn Hij zal aanstaanden diiigsdag alhier zijn plegtigeu inlogt houden OtnnenUnb GOUDA 23 Mei Zaturdag zijn iu de zitting van de tweede kamer al deaan de orde gestelde onderwerpen zonder discussie met algemecne stemmen aangenomen Op eene vraag van den heerHevdenrvck wat er is van geruchten nopens het oproepen vaniigtingen en voorziening in de bewapening kieediug enz heeft de minister van oorlog geantwoord dat deze vraag voorbarig was De regering had alles gedaan wat pligt medebragt zij zat niul stil ten einde gereed te ziiu als het noodig werd In de gisteren gehouden zitting der tweede kamer zijnaaiigeiiomen de ontwerpen van wet tot onteigeuing ten behoeveTan het kanaal tuss chen Apeliloorn en Dieren en van het kanaal van Dedemsïanrt naar de Vecht boven Ommen Morgenlal de kamer nog eenige zaken afdoen en daarna op reces uiteen g ian Wij vernemen dat in de volgende maand de dienst vanDordrecht op De Siaais Couraiit bevat een over igt van de opbrengstTan 5 lands middelen over de vier eerste maanden van 1866 waaruit blijkt dat die bedragen heeft ƒ 20 823 370 271 2 zijnde ƒ 1 Hu 173 34 o meerder dan in dat tijdvak van 1865 Gedep st leu van Zuid Holland hebben besloten de inschrijving te openen voor een gedeelte der geldleening van ƒ 1 UOU ijijO ten laste van de provincie Zuid Holland Totdateinde wordt eene inschrijving geopend voor 130 aaudeelen elkaandeel van ƒ 1000 De inschrijvingsbilletten behooren te worden ingeleverd van vrijdag 15 juuij IS6ü tot en met vrijdag 22 junij daaraanvolgende van des voormiddags ten tien uretot des namiddags ten vier ure De inschrijvingsbilletten wordenin het openbaar geopend op zaturdag 23 junij 1866 De Leydsche Courant berigt dat de heer 1 B Snellen te Moordrecht iid der commissie tot wering der veeziekte alszoodanig zijn ontsiag heeft ingediend bij dea minister vanbinnenlaudsche zaken Gcmeniïdc Berkten De zwitsersche bondsraad heft van elk paard een nitvoerregt van 400 fr Biijeren koopt 1U JU0 paarden De cholera heeft zich op nieuw te Xantes vertoond Frankrijk maakt in stilte vele toebereidseleo Den 3 njti zijn te Koastantiuopel 800 huizen door brand vernield De N Amcnkaüen rusten een eskader uit van IG schepen met 159 stukken ter bescherming hunner vissihers De leverantien vror het leger vercoriaken te Berlijn hoogere ïleeschprijzen Men verzendt uit iüeiie al wat va waarde is naar veiliger oord Keizer Napoleon verzocht vou Bismarck bet adres vao den zwaardveger waar hij zijn hemden laat maken Prins Xapcleoi is zeer oorlogzuchtig Frankrijk lal 500 millioen kenen Het italiaansche leger kost drie millioen daags De chinescbe gezant vindt de scholen te Parijs wat klein en de kazernen at groot Garibaldi il een bongaarsch en een poolsch legioen bijeen brengen Door de veeziekte zijn aangefist van 5 tot 12 mei in Zuid HoUand 572 Utrecht 67 en Xoord Holland 75 totaal 14 runderen In Munster en Rijnland staan vele fabrieken geheel of pdetltelijk stiL Te Liverpool komen vele faiUissementen voor door de daling der katoenprijzen Het pruisisehe papierergeld is te Hamburg aanzienlijk gedaald Maandig middag ten 3 ure zijn tusschen togrfeozang en zïgfer is ernsrig aan beide bcenea gekwetst verschillende periene bekwamen kneazingen In Engeland zijn van 3 12 mei aangetast 1912 stuks vee Sedert het begin der ziekte 230 553 gestorven l 23 801 at genuukt 69 420 hersteld 31 563 Iflgezonden De Verkiezingen Vervolg van no 431 Halfheid veroorzaakt politieke immoraliteit en benadeelt daardoor de geheele partij van dat kwaad is de liberale thans regeringspartij volstrekt met vrij en de gevolgen hiervan verdeeldheid in eigeu boezem zijn niet uitgebleven De lens der liberale partij moet zijn regt vrijheid en gelijkheid voor allen wat met die leus niet o ereenkomt in welk gedeeUe van het staatsbestuur ook moet door de geheele partij bestreden worden Men moge verschillen over d en geschikten tijd om de hervormingen in te voeren of over de misvielen om tot het gesielde doel te geraken maar over het duc dat men beoogt mag geen verschil zijn Na de hervormingen van 1849 regeringspartij geworden heeft zij niet altijd haar doel zuiver voor oogen gehad Somtij ls is zij daarvan afgeweken en verdeeldheid in eigen boezem nederlagen in het parlement miskenaing iu het oog des volks zijn daarvan de gevolgen geweest Eu toch aan de liberale partij behoort de toekomst No veel jaren zal zij moeten strijden om haar beginselen in alle takken des bestuurs te doen zegevieren maar doo de grondwet van 1849 gesteund behoeft zij op de reeds volbragte hervormingen ziende niet te wanhopen Tal van jaren zal zij nog moeten wachten voor het volk rijp is om haar beginselen voor de eenige ware regerings beginselen te erkennen Veel wat door gewoonte eigenbelang en onkunde voor goed en heilzaam wordt gehouden zal moeten bezwijken voor Hhar leuze regt vrijheid en gelijkheid voor allen Maar dan ook geen halfslachtige strijders in haar gelederen dan ook geen ontzien van personen veel minder fsonen vergodiug De strijd moet gevoerd worden tegen verkeerde beginselen wie daarvan ook de dragers zijn en dit is maar al te dikwijls door de liberale partij vergeten Een leger past niet bij haar iecze van gelijkheid In vroeger tijd gebezigd tot bevestiging der despotic heeft men in later jaren dit wel trachten te veranderen uoor militie en schutterijen maar het soldatenpak vooral als het ook nog door huurlingen gedragen wordt doodt den burgerzin Staande legers zijnde vrijheid vijandig en geen echt liberaal kan schatten toestaan om het kwaad te besleudigey Amerika geeft dezer dagen aan het oude Europa een krach ig voorbeeld dat een staand leger niet noodzakelijk is voor de veiligheid des lands Het oprwrige zuiden is bedwongen en generaals en soldaten hervatten den arbeid des vredes Begt voor allen eischt de ware liberaal maar dan ook geen onduidelijke wetboeken geen langdradige kostbi re regtsgedingen die het regt voor den arme dikwijls onverkrijgbaar maken en den burger doen aarzelen om goed geld naar kwaad geld te gooijen zoo als mer het noemt De lynchwet behoort niet in een beschaafde maatschappij te huis niaar waarom kunnen goede mannen zoo als van ouds geen regt spreken tusschen hun gelijken Hoevele kwestien zouden door scheidsmannen kunnen beolist worden Zitting op zitting wordt door de vertegenwoordigiug aan de cultuurwet gewijd Lang en breed is het gronde ndom op Java door liberaal e i conservatief besproken maar de hoofdkwestie wat is ons regt op lava is zeifs door den vurigsten liberaal niet behandeld en t03h eischt men gelijkheid vrijheid regt voor allen dan moet men het ook eischeu voor den Javaan en het batig slot is eon armmlig argument tegen het behandelen van die kwestie Engelands koloniën worden langzamerhand geleerd zichzelf te besturen Engeland heeft in NoordAmerika ondervonden wat het zegt opgestane koloniën lü willen behouden ook de nederlandsche liberaal moet voortdurend de banden losser trachten te maken die de koloniën knellen zelfbestuur moet ook van onze koloniën langzamerhand vrije volkplantingen maken die door banden des bloeds door handel eu nijverheid aan het moederland verbonden rnimsehoots zullen vergoeden wat zij eenmaal gekost hebben En dan ïal men met meer kunnen zeggen wat eens geschreven is Er ligt een roofstaat aan de zee tusschen den DoUard en de Schelde Gelijkheid voor allen ma r dan ook geen belastingen die cl enkelen of zeer ongelijk drukken Geen patent betasting voor den koopman geen belasting op geslagt zout of zeep waarbij de behoettige met een talrijk gezin meer betaalt dan de rijk Een zuiver liberaal kan de eerste levenskehoeften niet belasten dit toch strijat tegen zijn leuze gelijkheid voor allen Een belasting op het inkomen is de eenige billijke belasting die belasting te verkrijgen door de hinderpalen zoo mogelijk uit den weg te ruimen moet het doel van den liberalen wetgever zijn De kerk vroeger naauv met den staat verbonden is meer zelfstandig geworden ma ook op dit g bied is nog veel te doen Gelijkheid bestact ook volstrekt niet in de belrekking tusschen kerk en staat Men moge zich beroepen op oude instellingen men moge oude regteu doen gelde 1 zoo spoedig mogelijk moet ook op dit gebied gelijkheid heerschen Het is hier de plaats niet om te onderzoeken of zij die beweren dat juist den afgescheidenen de regten toekomen die de hervormde kerk geniet gelijk hebben maar dat dit beweerd wordt is reeds een bewijs dat de staat zich met zaken bemoeit die buiten den kring zijner bevoegdheid liggen Ieder kerkgenootschap moet gelijke regten hebben dan ook geen benoeming van theologische professorendoor det staat geen pensioen wetten of traktementen van predikanten behooren de volksvertegenwoordigers bezig te houden Een scheiding niet in naam maar in waarheid moet zoo spoedig mogelijk p aats hebben daar de regeling hiervan aan de kerk genootschappen zelf behoort Jaren zullen evenwel nog moeten verloopen eer die hervormingen voltooid zijn en diuirom aan de liberale partij l hoort de toekomst Haar doel steeds voor oogen moet zij dit trapsgewijze trachten te jereiken Heeds veel is veranderd nog veel valt voor haar te doen Nog dikwijls zal zij waarschijnlyk in den strijd moeien wijken maar altijd zal zij weder met nieuwe krachten en nieuwen moed in het strijdperk terugkeeren En tvat wil uu de oppositie Wordt vermijd M Dat gij het in de beschonwing van den oorlog die afo ezien van eene noodzakelijke verdediging van bestaan en belangeen een roof eu moord in het groot is weet ik Ook begrijp ik dat gij deu strijd waarvoor men zich thans vaardig maakt zoudt wraken als een die een schande raag heeten voor wie dien aanstookten Mn groi beschouwd zou men dien als een tred van de Nemesis kunnen beschouwen mogt slechts haar geesel de waarlijk schuldigen treffen De slagen zullen echter nederkomen op de volken die met weinige uitzonderingen dezen strijd waarlijk niet heliben gewild Ik kan u verzekeren dat zelfs menig I ruis nu het er aan toe komt om voor SclileswigHolsttin meerumschlungeu e z v het zwaard tegen broeders te trekken even zeer met leede ougeu den gang der dingen beschouwt als zij er weinig bedenking in vonden om den onmagtigen vreemde geweld aan te doen De meer doorzienden welke ik daarover sprak gaven mij toe dat Pruisen zonder koloniën met eene marine te scheppen een kostbaar beesije op stal zou Krijgen zonder evenredige dienst of nut er van te hebben terwijl hun kriegs steuer daardoor zoc veel hooger zal worden opgevoerd Nu reeds kost het mobielgemaakte leger 500 000 th per dag En dit is nog niet de grootste schade Erger is dat honderdJuizeJiden van handen aan nuttig bedrijf zijn ontrukt dat ruwheid en zedelijk bederf in de hand worden gewerkt dat magt en middelen waardoor zoo veel goeds en nuttigs kon worden te weeg gebragt worden verkwist Welke stagnatie in aken uu reeds Alles voorspel van treuriger schade bijaldien niet nog in de laatste urt de zaken een gunstiger keer nemen vnes voor den vreemde en diens heimelijk bej ag het halverwege getrokken zwaard in de schede houdt Ook dan nog mag die schade treurig worden geacht want aan de meeste dier thalers kleeft ongezien zoo veel zv eet ook van den arme Mjesten v Bismarck en de zijnen er maar een tien op dezelfde wijze verdienen met even haide ontbering uitzuiniceii Pruisens kriegstaat moge zijn kracht en roem wezen die is niet minder zijn last en vloek hoogstens gewenscht voor menig officier van adelijken huize die te hoog te aanzienlij te dom te beroerd is om iets degelijkers in de maatschappij te zijn en te doen In vrede zijn lediglooper in oorlog zijne vernielallen Er zijn er die hopen dat de oorlog weldra zich zelf beoorloogen bestrijden en te niet doen zal omdat de vernielingsmiddelen zoo geweldig worden Wij meenen dat daariioor de oorlogen alleen ïoo veel spoediger zullen word in beslist en miskennen het betrekkelijk goede ook daarvan niet Een meer afdoend middjl zou welligt wezen dat men eer artikel in een algemeen volkenregt vaststelde waarbij men de ministers van eenige mogendheid die den oorlog verklaarSe vooraf drie nachten aan eene paal in het open veld liet doorbrengen rè la Nehucadnezar terwijl men hen liet mediteren weikei arm of welk been zij zich na dien wilden laten afzetten IU aaraiad payé U leur personne maar de heeren zouden zich well l zeer bedenken hoe zij daarmede het bewijs zouden kunnen leveren dat zij waarlijk naar convictie naar volle overtuiging en pligtbesef te werk gingen Op iets anders vestig ik eenige meerdere hoop Hierop namelijk dat de massa der burgers hun belang beter inziende van hun regl en is het noodig van hunne mag meer gebruikleeien maken en zeggen dat zij den oorlog niet willen Daaworden er althans geene impopulaire en mettertijd geene onregtvaardige oorlogen meer gevoerd Ik grond die hoop op hetgeen dezer dagen bij de anders meest oorlogzieke volken vanden lateren tijd plaats greep Zelfs in Frankrijk durfden Thiers en Fould op verschillende gronden zich daartegen laten hooren en lu Pruisen zond men uit onderscheidece oorden rekwesten die zoo vele protesten tegen dat euvel mogten heeten Onzegroote staande legers zijn reeds te lang de nachtmerriëL op devrijheid de vampyrs van het bloed en merg der volken gew st en dit vooral in den laatsten tijd geworden Oorlog is eecbloedig proces waarbij beide pleiters verliezen advocaten euprocureurs heirleveranciers en officieren met promotie etc watwinnen kunnen Het yfiectere superos het bekeeren van hoogeaen grooten hier is boter aan de galg smeren bij de mecstenalthans daarom Acheronta irtovebo zij het woord dat in demeerderheid tot zijn regt komt Die adressen zijn een constitutioneel middel dat hef anders nog weinig constitutionelepruisisehe volk heeft aangewezen en aangegrepen De maatschappij raag niet langer worden opgeofferd aan de plannen derstaatszucht eu der eerzucht van weinige grooten eu het voordeel en vooroordeel van enkele zij het ook adelijke geslachten wier voorvaderen God weet waarom al eens boven anderenwerden verheven Het is even dwaas als het onr eD3chelijk enonchristelijk is Wat nu een Utopia is zal het uls menig naeeuwen niet meer zijn De publieke opinie moet der oorlogshydra den kop vermorselen wanneer hij niet als de adderaan haar eigen steek door te groote kostbaarheid en uitputting zijn einde te weeg brengt doch dit misschien eerst alsde kleinere staten en volken door de groote zuilen zijn verzwolgen t Cb on so nenn ich mich ja von Gottes und Kö iiges Gnade Ob man mit grösserm Hecht mich wol UngnSdiger hiess annte man besse mich noch der Meuschheilkrebs uud Schad bjismarck Merk du es dir was racchte das Wort wohl bedeuten Mst ja Kichts sagen sie W r er nur ïsichts doch ich mein COchauen wir naher hinzu wenn wir des Scbeusals nicht scheuleji göchte der Name vielleicht nomen cwu omine sein us dem beissen kömmt Bis s wir sehen ihm fresseod und zeh end Ijeissend am Marke des Volkes das er zermalmt und zertritt constitution und Hechte nicht achtend obgleich sie beschw orend $ ime der dem er gehort niihm er den Bismarck bald mit Onopgesmukte groeniaansche theologie en politiek Xieuwe Ooessche Courant Uit de school ontwikkelt de maatschappij uit haar komen de mannen die kerk eu staat besturen De bloei en welvaart hangt bij gevolg geheel van het onderwijs af Dat kan eu zal niemand tegenspreken Eene school dus onder God zonder Christus als borg en middelaar zonder den eenigen naam onder den hemel waardoor wij moeten zalig worden vormt ook eene kerk een sta at zonder God zonder Christus die behouden kan Het gevolg van het onderwijs is dus onvermijdelijke ondergang van beiden Ongeloof revolutie bandeIqosheid zedeloosheid oneerlijkheid zijn de rampzalige eigenschappen die eene school zonder God moet voortbrengen omdat de mensch het kind uit zijn aard uuivels is Die duiveltche aard kan alleen bedwongen of gebreideld worden door God Almagtig die door zijn geest en woord van kinderen dr duivels kinderun Gods maken kan Zonder het woord gebeurt dat niet blijven de kinderen en volwassenen onder de magt der hel Welk een barbaarsche moord wordt er dtis 4oar het onderwijs zonder God aan eene gausche maatschappij gepleeïd Ite haren rijzen te bergen bij de gedachte aan de toekoiB t Eu dat heideusch ouderwris wordt door millioenen uit s landsen gemeentekassen bevorderd De Nederlandsche natie begrijpt de gevaren niet waaraan het bloot gesicd is omdat die natie bijna geheel van de waarheid vervreemd blijft Zij wordt door de leugen voorgelicht die zij als waarheid in zich opneemt en daarom al niet eens meer dulden kan dat de naakte waarheid haar gezegd wordt Ongelukkig Nederland dat door den leasen zoo heheeischt